Мазоренко Дмитро Іванович (біобібліографічна серія «Члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук України»)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОТЕКА

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ІМ. ПЕТРА ВАСИЛЕНКА

 

ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

 

 

 

МАЗОРЕНКО

ДМИТРО

ІВАНОВИЧ

 

 

БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

НАУКОВИХ ПРАЦЬ

за 1969–2011 роки

 

 

 

 

 

ХАРКІВ

2011

 

 

УДК 012:63 (477)

ББК 91.9:4 (4УКР)

            М 12

 Біобібліографічна серія

«Члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук України»

Заснована у2005 році

 

Укладачі:

В. А. Вергунов, Л. М. Тіщенко, В. І. Жила,. В. А. Войтов,

О. П. Анікіна

 

Науковий редактор

В. А. Вергунов –- доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України, член-кореспондент НААН,

директор ДНСГБ НААН

 

Автор вступної статті

М. Д. Безуглий –Президент НААН

 

М 12        МАЗОРЕНКО Дмитро Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1969–2011 роки / НААН, ДНСГБ, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; уклад. В. А. Вергунов, О. П. Анікіна (ДНСГБ), Л. М. Тіщенко, В. І. Жила, В. А. Войтов (Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка); наук. ред. В. А. Вергунов; авт. вступ. ст. М. Д. Безуглий. –Х. : Міськдрук, 2011. – 120 с.; : портр. – (Біобібліогр. сер. «Члени-кореспонденти Нац. акад. аграр. наук України»).

 

 

 

ІSВN 978-617-619-024-0

 

 

 

 

У виданні відображено наукову й освітянську діяльність Д.І. Мазоренка – члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України, кандидата технічних наук, професора, ректора Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, відомого вченого в галузі механізації сільського господарства. Д.І. Мазоренко зробив вагомий внесок у розвиток землеробської механіки, вібраційної зернопереробної техніки.

 

The edition focuses on scientific and educational activity of D.I.Mazorenko, corresponding member of the National Academy of Agrarian Sciences, Ph.D. (Engineering), professor, rector of Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, well-known scientist in the field of farm mechanization. D.I.Mazorenko has made a ponderable contribution to the development of agricultural mechanics, vibrating grain-processing machinery.

.

 

ІSВN 978-617-619-024-0

 

 

 © Національна академія аграрних наук України,
Державна наукова сільськогосподарська бібліотека,
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, 2011

 

 

ВЧЕНИЙ І ПЕДАГОГ

ДМИТРО ІВАНОВИЧ МАЗОРЕНКО

 

       19 серпня 2011 року науково-освітянська громадськість відзначає 70-річчя від дня народження Дмитра Івановича Мазоренкавідомого вченого в галузі землеробської механіки, механізації сільського господарства та сільськогосподарського машинобудування, знаного організатора вищої школи, члена-кореспондента Національної академії аграрних наук, Заслуженого працівника освіти України, академіка Інженерної академії України, Міжнародної академії наук вищої школи, Міжнародної академії аграрної освіти, Голову асоціації працівників аграрних ВНЗ України, кандидата технічних наук, професора, ректора Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

      Народився майбутній вчений і педагог на Полтавщині, в с. Пустовійтово Глобинського району. Загальноосвітню школу закінчив із золотою медаллю. Вищу освіту здобув у Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ), який закінчив у 1965 р. з відзнакою. Залишився працювати у рідному інституті та пройшов багаторічний шлях від студента до ректора цього навчального закладу.

      У 1971 р. Д.І. Мазоренко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, у 1976 р. йому було присвоєновчене звання доцента кафедри «Сільськогосподарські машини».

      З 1976 р. по 1981 р. – він завідувач кафедри «Деталі машин і підйомно-транспортні машини». З 1981 . по 1991 . – проректор з навчально-виховної роботи ХІМЕСГ. З 1991 р. по 1996 р. – перший проректор спочатку інституту, а з 1993 р. –Харківського державного технічного університету сільського господарства (ХДТУСГ).

      З 1996 р. і до нині Дмитро Іванович обіймає посаду ректора ХДТУСГ (з 2004 р. – Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка (ХНТУСГ).

      Д.І. Мазоренко зробив вагомий внесок у розвиток землеробської механіки, вібраційної зернопереробної техніки. Заснував декілька наукових напрямів.

      Перший науковий напрям: створення математичних моделей нелінійної динаміки процесів сепарування зернових сумішей при післязбиральній обробці на зернопереробних під-приємствах; розробка теорій підвищення функціональної стабільності та розширення технічних можливостей, моделювання процесів зернових сепараторів; проектування та впровадження в серійне виробництво ВАТ «Завод ім. Фрунзе» (м. Харків) нових решітних полотен та їх очисників; ВАТ «Вібросепаратор» (м. Житомир) інтенсифікаторів, пилоосадових камер, пневмосепаруючих пристроїв; розробка технічних заходів із модернізації серійних і створення нових поколінь вібровідцентрових зернових сепараторів А1-БЦСМ-100, Р8-БЦСМ-50, СВС-5, СВС-15, СВС-25.

      Другий науковий напрям: розробка нової концепції моделювання внутрішньогрунтової динаміки, яка базується на уяві про грунт як ваговите непружне ідеально-зв’язне середовище, що володіє зовнішнім тертям, яке в стані граничної рівноваги описується квазілінійною системою рівнянь в частинних похідних гіперболічного типу; адаптація теорій статики і динаміки ідеально-сипких, зв’язних і сипких середовищ до застосування в задачах взаємодії робочих органів з ґрунтом; розробка математичних методів, методик і пристроїв для визначення закономірностей розподілу робочої рідини під шаром ґрунту при внутрішньогрунтовому її внесенні; розробка нових технологій післяпосівного стрічкового внутрішньоґрунтового внесення гербіцидів і ефективних схем їх реалізації; створення комплексної теорії внутрішньогрунтових процесів при внесенні рідких добрив та хімічного захисту рослин, взаємодії робочих органів з ґрунтом, розподілу рідини розробленими гідравлічними розпилювачами.

      У грудні 2002 р. загальними зборами Української академії аграрних наук Д.І. Мазоренка було обрано членом-кореспондентом УААН – відділення механізації та електрифікації сільського господарства.

      У листопаді 2003 р. на зборах ректорів аграрних ВНЗ його одноголосно було обрано Головою Асоціації працівників аграрних ВНЗ України «Укрсільгоспосвіта».

      Наукові праці члена-кореспондента Д.І. Мазоренка широко відомі і знані у широких вітчизняних та міжнародних наукових колах. Д.І. Мазоренко – автор понад 300 наукових праць, серед яких 23 монографії, 54 авторських свідоцтва і патентів на винаходи, 29 підручників та навчальних посібників. З його наукової школи захищено 3 докторських і 9 кандидатських дисертацій. Багато учнів академіка Д.І. Мазоренка вже самі досягли значних наукових успіхів.

      Дмитро Іванович Мазоренко – член Громадської ради при Міністерстві освіти, науки, молоді та спорту, Науково-технічної ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, член Правління Української асоціації аграрних інженерів, головний редактор чисельних наукових видань, член Правління Євро-Азійської Асоціації з сільськогосподарської інженерії.

      Багаторічна праця видатного вченого, освітянина Дмитра Івановича Мазоренка відзначена високими державними, урядовими і галузевими нагородами та відзнаками, серед яких: Орден «Знак Пошани», І976 р.; медаль «За доблесну працю» на ознаменування 100-річчя від дня народження В.І. Леніна, 1970 р.; Почесна Грамота Президії Верховної ради УРСР, 1980 р.; знак «Винахідник СРСР», 1970 р.; Срібна медаль ВДНГ СРСР, 1990 р.; знаки «Відмінник освіти України», 1992 р., 1999 р.; трудова відзнака «Знак Пошани» Міністерства аграрної політики України, 2001 р.; «Слобожанська слава» – Почесна відзнака Харківської обласної державної адміністрації, 2004 р.; Почесна Грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом», 2005 р.; Почесна Грамота Харківської обласної державної адміністрації, 2008 р. та низка Почесних грамот і Подяк різних рівнів.

       У 1999році Указом Президента України Д.І. Мазоренку присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

       У 2010 р. за видатний внесок у розвиток науки і техніки та інженерної справи, Постановою Президії Інженерної академії України Д.І. Мазоренка було нагороджено Срібною медаллю імені А.М. Підгорного.

      Дмитро Іванович Мазоренко працює на посаді ректора ХНТУСГ упродовж багатьох років. Він доклав чимало зусиль для того, щоб перетворити університет в потужний науковий і освітянський центр з високим національним статусом, відомим та знаним не тільки в Україні, а й за її межами.

      Разом з ректором на успіх університету працює весь його колектив. Зі своїми однодумцями Дмитро Іванович зробив усе для того, щоб в ХНТУСГ зберігався унікальний науковий потенціал і багаторічні традиції, щоб університет надавав молоді освіту вищого гатунку. Наразі університет готує висококваліфіковані кадри для сучасного сільськогосподарського виробництва. В Україні немає жодного населеного пункту, де б не працювали випускники ХНТУСГ. Також серед випускників університету є державні діячі, представники влади всіх рівнів, видатні вчені, керівники відомств, підприємств, організацій та установ.

      Д.І. Мазоренко – талановитий педагог і вмілий організатор вищої школи. Він завжди знаходиться в невпинному пошуку новацій задля успішного входження ХНТУСГ в світовий освітянський простір. Так, у 2010 році за ініціативою ректора відбулися нові якісні зміни – упорядкування структури університету з метою наближення до структури провідних європейських та вітчизняних університетів.

      Йому притаманні надзвичайна скромність, величезна працездатність, наполегливість, вміння повести за собою колег, студентів для досягнення нових цілей.

      Дмитро Іванович користується безперечним авторитетом не тільки у рідному колективі, а й у державницьких, наукових, освітянських структурах.

 

 

 

Scientist and Educator

Dmytro Ivanovych Mazorenko

 

            On 19 August, 2011 the academic and educational world is celebrating the 70th Anniversary of the birth of Dmytro Ivanovych Mazorenko, a well-known scientist in the field of agricultural mechanics, farm mechanization and agricultural mechanical engineering, famous higher school organizer, corresponding member of the National Academy of Agrarian Sciences, Honoured Educator of Ukraine, academician of the Engineering Academy of Ukraine, International Academy of Sciences of Higher School, International Academy of Agrarian Education, Head of the Association of Workers of Higher Agrarian Education Institutions of Ukraine, Ph.D. (Engineering), professor, rector of Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture.

            The future scientist and educator was born in the village of Pustoviitovo, Hlobyn district, Poltava region. He finished secondary school with first class honours. He graduated from Kharkiv Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (KhIMEA) with honours diploma having specialized in Farm Mechanization (1965). At this institution the person celebrating his jubilee has travelled a long road from a student to the rector.

            In 1971 D.I. Mazorenko defended his thesis for Ph.D. in Engineering; in 1976 he was awarded an academic degree of associate professor of the Agricultural Machinery Department.

            From 1976 to 1981 – Head of the Department of Machine Parts and Lifting-Transport Machinery, from 1981 to 1991 – KhIMEA Vice-Rector on Teaching and Educational Activity, from 1991 to 1996 – KhIMEA First Vice-Rector and then from 1993 – First Vice-Rector of Kharkiv State Technical University of Agriculture (KhSTUA).

From 1996 – Rector of Kharkiv State Technical University of Agriculture and from 2004 – Rector of Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture (KhNTUA).

In December 2002, at the general meeting of the Ukrainian Academy of Agrarian Sciences D.I. Mazorenko was elected UAAS corresponding member to the Department of Mechanization and Electrification of Agriculture.

            In November 2003, at the Rectors’ meeting he was elected the Head of the Association of Workers of Higher Agrarian Education Institutions of Ukraine.

            D.I. Mazorenko has made a ponderable contribution to the development of agricultural mechanics, vibrating grain-processing machinery. Dmytro Ivanovych works in the following scientific fields.

            The first scientific field: creation of mathematical models of nonlinear dynamics for the processes of grain mixture separation during the post-harvest processing at grain processing enterprises; development of theories for improving functional stability and performance, modelling grain separator processes; designing and introduction into serial production of new sieves and their cleaners at the Open Joint-Stock Company "Frunze Plant” (Kharkiv), intensifiers, dust-collecting chambers, pneumatic vibration devices at the Open Joint-Stock Company “Vibroseparator” (Zhytomyr); development of technical means for modernizing the serial centrifugal grain separators A1-BTSSM-100, R8-BTSSM-50, SVS-5, SVS-15, SVS-25.

            The second scientific field: elaboration of a new concept of modelling internal soil dynamics which is based on the conception that soil is a weighted inelastic ideally coherent medium having an external friction which in the state of boundary balance is described with the quasi-linear system of equations in partial derivatives of the hyperbolic type; adaptation of the theories of statics and dynamics of ideally granular, coherent and granular media to the application in problems of interacting working parts and soil; development of mathematic methods, techniques and devices for determining distribution regularities of working liquid under the soil layer while being applied into the soil; development of new technologies for post-sowing band application of herbicides and efficient schemes of their implementation; creation of the complex theory of internal soil processes when applying liquid fertilizers and chemical plant control, interaction between working parts and soil, liquid distribution by means of the designed hydraulic sprayers.

            Scientific works by corresponding member D.I. Mazorenko are widely known and cited by both national and international academic world.

            D.I. Mazorenko is the author of more than 300 scientific works including 23 monographs, more than 54 invention certificates and patents, 29 textbooks and manuals. 3 doctoral and 9 candidate’s theses have been defended within his scientific school.

            Being a talented educator and efficient higher school organizer, Dmytro Ivanovych has made a great contribution to the development of his university, having turned it from the ordinary Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture into the powerful scientific and educational multiple-discipline center with the high national status and image recognized in Ukraine and all over the world. There have been created unique research and educational schools, industrious and successful staff of academicians, professors, associate professors, lecturers and employees sharing the same ideas.

            D.I. Mazorenko is a member of the Public Council under the Ministry of Education, Science, Youth and Sports, the Scientific and Technical Council under the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, a member of the Executive Committee of the Ukrainian Association of Agrarian Engineers, an editor-in-chief of a number of scientific editions, a member of the Executive Committee of the European and Asian Association for Agricultural Engineering.

            For many years of his dedicated work and complete professionalism, personal ponderable contribution to research and development and the training of highly qualified specialists, D.I. Mazorenko has been awarded high state, government and branch honours: the Order of the Badge of Honour (1976), the Medal for Labour Valour in commemoration of the 100th Anniversary of the birth of V.I .Lenin (1970), the Certificate of Honour of the Presidium of the Supreme Council of the USSR (1980), the Badge of the USSR Inventor (1970), the Silver Medal of the Exhibition of Economic Achievements of the USSR (1990), the Badges of Exemplary Educator of Ukraine (1992, 1999), the Career Award of the Badge of Honour of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2001), the honorary award Glory of Slobozhanshchyna of the Head of Kharkiv Regional State Administration and Kharkiv Regional Council (2004), the Certificate of Honour of the Verkhovna Rada of Ukraine for outstanding service to the Ukrainian people (2005), the Certificate of Honour of Kharkiv Regional Administration (2008), and many other different certificates of honour and messages of appreciation. In 1999 by the Decree of the President of Ukraine, D.I. Mazorenko was awarded the title of Honoured Educator of Ukraine. By the Resolution of the Presidium of the Engineering Academy of Ukraine in 2010, D.I. Mazorenko was decorated with the A.M. Pidhornyi Silver medal for outstanding contribution to the development of science, technology, and engineering.

            D.I. Mazorenko is in the prime of his creative powers, ceaseless search of innovations, and full of plans. He enjoys indisputable authority with the state, research, education institutions, and his University staff. He is characterized by his remarkable capacity for work, extreme modesty, persistence in achieving goals, ability to lead colleagues and students towards new labour achievements.

 

 

 

 

 

Основні віхи життєвого шляху та діяльності

члена-кореспондента НААН

МАЗОРЕНКА Дмитра Івановича

 

 

19 серпня 1941

Народився в с. Пустовійтово Глобинського району Полтавської області

 

1948–1958

Навчання у загальноосвітній школі, яку закінчив із золотою медаллю

 

1958–1960

Працював різноробочим, водієм радгоспу «Пустовійтівський» Полтавської області

 

1960–1965

Навчався у Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства(ХІМЕСГ), який закінчив з відзнакою

 

1965–1966

Старший лаборант науково-дослідної лабораторії зерноочисних вібраційних машин ХІМЕСГ

 

1966–1968

Навчання в аспірантурі за спеціальністю «Сільськогосподарські машини»

 

1967–1970

Начальник науково-дослідного сектора інституту

 

1970–1973

Асистент кафедри сільськогосподарських машин

 

1970

Нагороджений Знаком «Винахідник СРСР»

 

 

Нагороджений медаллю «За доблесний труд» в ознаменування 100-річчя від дня народження В.І. Леніна

 

1971

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Теоретические и экспериментальные исследования вибрационно-центробежного сепаратора с пространственным движением рабочего органа для очистки риса от трудноотделимых сорняков» (ХІМЕСГ)

 

 

Присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук

 

1972–1978

Секретар парткому ХІМЕСГ

 

1973–1976

Доцент кафедри сільськогосподарських машин

 

1976

Присвоєно вчене звання доцента кафедри сільськогосподарських машин

 

 

Нагороджено Орденом «Знак Пошани». Указ Президії Верховної Ради СРСР

 

1976–1981

Завідувач кафедри деталей машин і підйомно-транспортних машин

 

1980

Нагороджено Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР

 

1981–1991

Проректор з навчально-виховної роботи інституту

 

1990

Одержав «Срібну медаль ВДНГ СРСР»

 

 

1991

Присвоєно вчене звання професора кафедри деталей машин, взаємозамінності та стандартизації

 

1991–1996

Перший проректор університету

 

1992

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України»

1996

і  до нині

Ректор Харківського державного технічного університету сільського господарства, нині Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

 

1998

Обраний дійсним членом (академіком) Міжнародної академії наук вищої школи

 

1999

Обраний членом Редакційної ради Всеукраїнського науково-інформаційного журналу «Новий Колегіум»

 

 

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України»

 

 

Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України»

 

2000

Обраний академіком Міжнародної академії аграрної освіти

 

 

Обраний членом Громадської ради Міністерства аграрної політики України

 

2001

Одержав трудову відзнаку «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України

 

 

 

 

Увійшов від України до складу керівного комітету Євро-Азійської Асоціації з інженерних питань у сільському господарстві

 

2002

Обраний дійсним членом (академіком) Інженерної академії України

 

 

Обраний член-кореспондентом НААН по відділенню механізації та електрифікації сільського господарства

2003

Удостоєний Подяки Міністерства аграрної політики України

 

 

Обраний Головою Асоціації працівників аграрних ВНЗ України «Украгроосвіта» на Конференції керівників аграрних навчальних закладів

 

 

Обраний членом Громадської ради Міністерства освіти і науки України

 

2004

Удостоєний Подяки Міністерства аграрної політики України

 

 

Отримав нагороду – Пам’ятну медаль
«60 років Курської битви»

 

 

Отримав знак «Відмінник технічної служби України»

 

 

Удостоєний Почесної відзнаки Голови Харківської облдержадміністрації і Харківської Обласної Ради «Слобожанська Слава»

 

 

 

 

 

 

2005

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України

 

 

Удостоєний Відзнаки Харківського міського голови «За старанність»

 

2007

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України

 

 

Одержав Почесну грамоту Виконкому Харківської Міської Ради

 

2008

Обраний членом Президії Спілки ректорів ВНЗ України

 

Одержав Почесну грамоту Харківської облдержадміністрації за активну участь у загальнодержавній виставковій акції «Барвиста Україна»

 

 

Обраний членом Координаційної ради Всеукраїнського науково-практичного журналу «Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація»

 

2009

Обраний членом Правління Української Асоціації аграрних інженерів

 

 

Нагороджений нагрудним знаком «За вагомий внесок у розвиток освіти»

 

2010

Нагороджений Срібною медаллю імені А.М. Підгорного Президією Інженерної академії України

 

 

Нагороджений Почесною грамотою Харківського обкому профспілки працівників АПК

 

Life and Activity Milestones of

 

NAASU Corresponding Member

Dmytro Ivanovych Mazorenko

 

 

August 19, 1941

was born in the village of Pustoviitovo, Hlobyn district, Poltava region

 

1948–1958

went to secondary school, finished it with first class honours

 

1958–1960

worked as a general worker, a driver on the Soviet farm Pustoviitivskyi in Poltava region

 

1960–1965

studied at Kharkiv Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (KhIMEA) which he graduated from with honours

 

1965–1966

senior laboratory assistant in the research laboratory of grain-cleaning vibration machines (KhIMEA)

 

1966–1968

took a post-graduate course in Agricultural Machinery

 

1967-1970

head of the Research Section of the Institute

 

1970–1973

assistant lecturer of the Agricultural Machinery Department

 

1970

was awarded the Badge of the USSR Inventor

 

was decorated with the Medal for Labour Valour in commemoration of the 100th Anniversary of the birth of V.I. Lenin

 

 

1971

defended a thesis for the degree of Ph. D. in Engineering: Theoretical and experimental investigation into the centrifugal vibration separator with three-dimensional motion of the working part for cleaning rice from difficult-to-separate weeds (KhIMEA)

 

 

was awarded the academic degree of Ph. D. in Engineering

 

1972–1978

Secretary of the KhIMEA Party Committee

 

1973–1976

associate professor of the Agricultural Machinery Department

 

1976

was awarded the academic title of associate professor of the Agricultural Machinery Department

 

 

was decorated with the Order of the Badge of Honour. The Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR

 

1976–1981

Head of the Department of Machine Parts and Lifting-Transport Machines

 

1980

was awarded the Certificate of Honour of the Presidium of the Supreme Council of the USSR

 

1981–1991

Vice-Rector on Teaching and Educational Activity of the Institute

 

1990

was decorated with the Silver Medal of the Exhibition of Economic Achievements of the USSR

 

 

1991

was awarded the academic title of professor of the Department of Machine Parts, Interchangeability and Standardization

 

1991–1996

First Vice-Rector of the University

 

1992

was awarded the Badge of Exemplary Educator of Ukraine

 

since 1996

Rector of Kharkiv State Technical University of Agriculture, now  Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

1998

was elected a full member (academician) of the International Academy of Higher School

 

1999

was elected a member of the Editorial Board of the All-Ukrainian scientific information journal New Collegium

 

 

was awarded the Badge of Exemplary Educator of Ukraine

 

 

was awarded the title of Honoured Educator of Ukraine

 

2000

was elected an academician of the International Academy of Agrarian Education

 

 

was elected a member of the Public Council of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine

 

2001

was presented with a Career Award of the Badge of Honour of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine

 

since 2001

has represented Ukraine in the Executive Committee of the European and Asian Association for Agricultural Engineering

 

 

2002

was elected a full member (academician) of the Engineering Academy of Ukraine

 

 

corresponding member of the NAASU at the Department of Mechanization and Electrification of Agriculture

 

2003

received the message of appreciation from the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine

 

 

was elected the Chairman of the Association of Workers of Higher Agrarian Education Institutions of Ukraine Ukragroosvita at the Conference of the leaders of agrarian education institutions

 

2003

was elected a member of the Public Council of the Ministry of Education and Science of Ukraine

 

2004

received the message of appreciation from the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine

 

 

was decorated with the Memorial Medal in commemoration of the 60th Anniversary of the Battle of Kursk

 

 

was awarded the Badge of Excellent Worker of Technical Service of Ukraine

 

 

was rewarded with the honorary award Glory of Slobozhanshchyna of the Head of Kharkiv Regional State Administration and Kharkiv Regional Council

 

 

2005

was awarded the Certificate of Honour of the Verkhovna Rada of Ukraine

 

 

was awarded the Badge for Showing Zeal by the mayor of Kharkiv

 

2007

was awarded the Certificate of Honour of the Ministry of Education and Science of Ukraine

 

 

received the Certificate of Honour of the Executive Committee of Kharkiv City Council

 

2008

was elected a member of the Presidium of the Association of University Rectors of Ukraine

 

 

was awarded the Certificate of Honour of Kharkiv Regional Administration for participating in the National exhibition “Colourful Ukraine”

 

 

was elected a member of the Coordination Board of the All-Ukrainian practical-scientific journal Philosophy of Intercommunication: Philosophy, Psychology, Social Communication

 

2009

was elected a member of the Executive Committee of the Ukrainian Association of Agrarian Engineers

 

 

was awarded the Breastplate for Ponderable Contribution to Development of Education

 

2010

was decorated with the A.M. Pidhornyi Silver medal by the Presidium of the Engineering Academy of Ukraine

 

 

was awarded the Certificate of Honour of Kharkiv regional committee of the Trade Union of Agrarian Workers

 

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ

 

ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК

ДМИТРА ІВАНОВИЧА МАЗОРЕНКА

 

 

           19 серпня 1941 р. на Полтавщині в селі  Пустовійтово Глобинського району в трудовій селянській сім’ї народився хлопчик, якого батьки назвали Дмитром.

           Батьки Дмитра Мазоренка – Іван Андрійович і Марія Олексіївна, ще зовсім молодими за комсомольськими путівками приїхали працювати у радгосп «Пустовійтовський». У 1941 р., коли розпочалася Велика Вітчизняна війна, батько Дмитра одним із перших пішов на фронт захищати рідну землю. Матір із двома дітьми – Дмитром та його маленькою сестричкою залишилася на окупованій фашистами території. Загарбники зруйнували село вщент і їм довелося жити у землянці. Настали тяжкі воєнні роки голодування та виживання…

            Після закінчення війни до рідної сім'ї повернувся батько. Спочатку він пішов працювати водієм, через деякий час – бригадиром тракторної бригади, потім був призначений управляючим відділку у рідному радгоспі. Мати працювала робочою, пізніше – ланковою у тому ж радгоспі. У післявоєнні часи селяни почали активно відроджувати рідне господарство, домівки. Вдень працювали в радгоспі, а після роботи – будували з глини саманні хати. Усі старалися жити з надією на краще.

             Дитячі роки Дмитра хоч і були тяжкими, але промайнули дуже швидко. Ось і до школи час... Навчався хлопчик старанно, все давалося легко. Відмінник, кращий учень, а у старших класах – секретар комсомольської організації школи. На літніх канікулах Дмитро завжди працював у рідному радгоспі, де його улюбленим заняттям була робота на току. Запах зерна запам'ятався юнакові на все життя. Саме ця велика любов до української землі, до хліборобської справи і визначила подальшу життєву долю Д.І. Мазоренка.

            Середню школу Дмитро закінчив із золотою медаллю. Величезне надбання зі шкільних років – це друзі, теплу згадку про яких Дмитро Іванович несе через усе життя. Іван Подплєта став йому більше ніж друг. Іван – «гроза» усього села, міцний та сильний, але в навчанні був останнім. Щоб його «підтягнути», закріпили за ним кращого учня школи, звичайно ж, Дмитра Мазоренка. Дружба обох хлопців була міцною та плідною і вже  в старших класах Іван став успішним учнем школи, а з часом – одним із провідних конструкторів в галузі ракетної техніки Радянського Союзу і дослужився до генерала.

            У 1960 р. Дмитро Іванович поступає до Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ). В студентські роки його серед інших вирізняли наполегливе відношення до навчання та активна життєва позиція. Один із найкращих студентів, активіст у комсомольському та громадському житті інституту у 1965 р., після закінчення  інституту з відзнакою, за розподілом був направлений на роботу до науково-дослідної лабораторії зерноочисних вібраційних машин (ХІМЕСГ). За короткий проміжок часу – з серпня 1965 р. по квітень 1970 р. – Дмитро Іванович пройшов шлях від старшого лаборанта до начальника науково-дослідного сектора.

            Постійна активна участь у республіканських, всесоюзних науково-практичних конференціях, семінарах, а також гідне представлення харківської школи і безпосередньо свого наукового напряму в теорії вібраційних зерноочисних машин, наукове обгрунтування параметрів процесу нового класу машин вібраційно-відцентрових зернових сепараторів з просторовим рухом робочого органу – зробили свою добру справу. Не зважаючи на свій молодий вік, Дмитро Іванович швидко стає відомим серед вчених Радянського Союзу, які займалися проблемами післязбиральної обробки зерна. Завдяки новаціям Д.І. Мазоренка до нього приходить заслужене визнання як науковця і винахідника.

            1971 р. був знаковим у житті Д.І. Мазоренка – успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та початок плідної науково-педагогічної діяльності. Асистент, старший викладач, доцент кафедри «Сільськогосподарські машини», а вже з квітня 1976 р. – він завідувач кафедрою «Деталі машин та підйомно-транспортні машини» ХІМЕСГ.

            Саме під керівництвом Дмитра Івановича означена кафедра щорічно посідає перші місця в інституті з винахідницької роботи, з обсягів господарчих договірних та  науково-дослідних робіт. Плідно розвивається наукова школа, поширюються зв’язки з проектно-конструкторськими організаціями, заводами, які займаються проектуванням та виготовленням зерноочисних та інших сільськогосподарських машин.

            З листопада 1981 р. до травня 1996 р. Д.І. Мазоренко працює першим проректором з навчальної роботи ХІМЕСГ. За ці роки інститут стає технічним університетом сільського господарства і єдиним провідним в Україні вищим навчальним закладом IV рівня акредитації.

            Досягнення Дмитра Івановича в науковій та освітянській діяльності – беззаперечні. Його невпинний пошук новацій  в різних спектрах діяльності відобразився і в методиці викладання інженерних дисциплін у вищих навчальних закладах сільськогосподарського профілю. Так, наразі, викладання багатьох з цих дисциплін базується на методології, запропонованій в свій час Д.І. Мазоренком.

            Керуючись логікою та загальною теорією пізнання, він визначив схему кругообігу знань. Основою доцільності ступеневої підготовки фахівців науково-педагогічних кадрів стали вимоги теорії пізнання та відображення: від живого сприйняття до абстрактного мислення, а від нього до практики на більш високому рівні.

            У 1991 р. за рішенням Держкомітету СРСР з народної освіти Дмитру Івановичу Мазоренку було присвоєно вчене звання професора. В цей період, тепер вже в незалежній Україні, він стає активним учасником і плідно працює в міжрегіональних акредитаційних комісіях Міністерства освіти і науки України, в президії навчально-методичного об’єднання з інженерних сільськогосподарських спеціальностей Міністерства аграрної політики України, у фахових радах з акредитації спеціальностей, у кваліфікаційних радах з захисту дисертацій.

            У травні 1996 р. Дмитро Іванович Мазоренко став ректором Харківського державного технічного університету сільського господарства (ХДТУСГ). За час роботи на цій посаді він зарекомендував себе здібним і цілеспрямованим організатором та керівником, який вміє охопити не тільки методичну складову навчального процесу, а й продовжує запроваджувати сучасні інноваційні технології у сільськогосподарському виробництві.

            Під керівництвом Дмитра Івановича Мазоренка університет бере активну участь у колективному членстві світової асоціації інженерів сільського господарства (СІГР), Міжнародної академії наук вищої школи. Також розширюються і зміцнюються партнерські зв’язки з університетами інших країн світу: США, Німеччини, Франції, Австрії, Польщі, Угорщини, Росії.

            За ініціативи Дмитра Івановича та його вдалої професійної організаційної роботи на базі університету були засновані та розпочали свою діяльність: кафедра ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування», Центр соціологічних досліджень села, міський культурно-освітянський німецький центр «Дойчес Центрум».

            Д.І. Мазоренко є ініціатором і учасником розробки науково-обгрунтованих концепцій та програм інженерно-технічного та науково-методичного забезпечення реформування АПК, активним учасником Комплексних програм сталого розвитку сільського господарства Харківської області на 2000–2005 рр. та на період до 2010 р., на 2011–2015 рр. та на період до 2020 р.

            Дмитро Іванович Мазоренко і до сьогодні поєднує організаційно-освітянську роботу з науково-методичною діяльністю. Професор Д.І. Мазоренко є автором більш ніж 300 друкованих наукових праць, з них – 23 монографії, 54 авторські свідоцтва та патенти на винаходи в галузі сільського господарства, а також  29 підручників і посібників. У науковій школі, яку він очолює, були захищені 3 докторські і 9 кандидатських дисертацій; запроваджені у серійне виробництво модернізовані циліндричні решета, їх очисники, інтенсифікатори робочих процесів вібраційно-відцентрових зернових сепараторів. Велика частина виконаних під керівництвом Д. І. Мазоренка досліджень і підготовлених на основі одержаних результатів дисертацій були новітніми за постановкою проблеми і науковим змістом.

            Чисельна кількість державних й відомчих нагород – це заслужене визнання здобутків професора Д.І. Мазоренка. В його почесному арсеналі винагород: Орден «Знак Пошани», І976 р.; медаль «За доблесну працю» на ознаменування 100-річчя від дня народження В. І.  Леніна, 1970 р.; Почесна Грамота Президії Верховної ради УРСР, 1980 р.; знак «Винахідник СРСР», 1970 р.; Срібна медаль ВДНГ СРСР, 1990 р. Почесні відзнаки - «Відмінник освіти України», 1992 р., 1999 р.; трудова відзнака «Знак Пошани» Міністерства аграрної політики України, 2001 р.; «Слобожанська слава» – Почесна відзнака Харківської обласної державної адміністрації, 2004 р.; Почесна Грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом», 2005 р.; Почесна Грамота Харківської обласної державної адміністрації, 2008 р. та низка інших Почесних грамот і Подяк різних рівнів.

            Указом Президента України у 1999 р. Дмитру Івановичу  Мазоренку  присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України». Постановою Президії Інженерної академії України у 2010 році за видатний внесок у розвиток науки і техніки та інженерної справи  Д. І. Мазоренка було нагороджено Срібною медаллю імені А.М. Підгорного.

            У грудні 2002 р. Дмитра Івановича як визнаного і відомого вченого-організатора в галузі сільськогосподарського виробництва обирають членом-кореспондентом Української академії аграрних наук.

           У 2003 р. на конференції ректорів аграрних вищих навчальних закладів його одноголосно було обрано Головою Асоціації працівників аграрних вищих навчальних закладів України «Укрсільгоспосвіта», що свідчить про велику довіру та  повагу до Дмитра Івановича. Вже протягом багатьох років  він незмінний Голова цієї Асоціації, яка є відомою та впливовою в Україні. Без перебільшення можна сказати, що визнання дієвої роботи Асоціації на державному рівні – особиста заслуга професора Д.І. Мазоренка.

            Серед багатьох позитивних рис Дмитра Івановича можна визначити головні – порядність, доброту, чесність, гуманність. Він толерантна та завжди врівноважена людина – ніколи в житті ні на кого не підвищував голосу. Дмитро Іванович вміє не тільки слухати, а й чути людей. Не було жодного випадку, коли б він відмовився допомогти комусь попри свою зайнятість. Для нього немає чужої біди, чужого болю.

            Особлива гордість у житті Дмитра Івановича Мазоренка – це його дружна сім’я, в яку він вкладає всю свою душу і серце. Дружина Валентина Петрівна з того ж села, де народився і сам Дмитро Іванович. Разом вони вже багато років. Свою любов, шанобливе, чуйне ставлення до неї Дмитро Іванович несе через усе життя. Два сини Сергій та Володимир – батьківська гордість та  щастя. Вони закінчили авіаційно-технічне училище, після служби в армії стали офіцерами запасу, зараз працюють. Онуки Дмитро і Євген мають уже свої сім’ї, а молодша онука Марійка – школярка, найбільша розрада та втіха дідуся. Душа і серце – це сім’я. За всіх болить, за всіх турбота. Дмитро Іванович – взірець чоловіка, батька, діда.

            Він щасливий в роботі, в спілкуванні з колегами, з рідними. Дмитро Іванович – людина, яка вміє цінувати дружбу і друзів, їх у нього багато. Він також володіє почуттям гумору – написати експромтом вірша у нього виходить швидко і вдало.

            Відомий і шанований в Україні та за її межами Дмитро Іванович користується заслуженим авторитетом та повагою серед вчених, фахівців-виробничників, а також любов'ю та довірою колективу ХНТУСГ.

            Дмитро Іванович Мазоренко – інтелігентна, освічена, вихована людина, а також талановитий керівник з прозорливістю вченого і світлим баченням майбутнього.

 

Л.М. Тіщенко,

Перший проректор ХНТУСГ

д.т.н., професор, чл.-кор. НААН,

Заслужений працівник освіти України

 

ЖИТТЯ ПРИСВЯЧЕНЕ НАУЦІ

 

 

            Колектив Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка (ХНТУСГ) пов’язує наукові та освітянські успіхи і досягнення з іменем свого ректора – Заслуженого працівника освіти України, члена-кореспондента НААН, професора Мазоренка Дмитра Івановича.

            Закінчивши школу з золотою медаллю, Д.І. Мазоренко поступив вчитися до Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ), де почав реалізовувати себе як особистість ще зі студентських років. Йому, як одному з найкращих випускників, що закінчив інститут з відзнакою, було запропоновано залишитися працювати в ХІМЕСГ. Свою трудову та наукову діяльність Дмитро Іванович розпочав у 1965 р. у науково-дослідній лабораторії зерноочисних вібраційних машин з посади старшого лаборанта; у 1970 р. він вже начальник науково-дослідного сектора інституту. У цей період молодий науковець Д.І. Мазоренко був нагороджений Знаком «Винахідник СРСР».

            Дмитро Іванович – людина яскрава, творча. цілеспрямована. У 1966 р. він поступає вчитися до аспірантури за спеціальністю «Сільськогосподарські науки». Під керівництвом доктора технічних наук, професора А. І. Петрусова у 1971 р. успішно захищає кандидатську дисертацію за темою: «Теоретические и экспериментальные исследования вибрационно-центробежного сепаратора с пространственным движением рабочего органа для очистки риса от трудноотделимых сорняков».

            У 1970 р. Дмитро Іванович розпочинає викладацьку діяльність, працюючи на посаді асистента кафедри «Сільськогосподарські машини». Упродовж шести плідних років роботи на кафедрі він проходить шлях від асистента до старшого викладача та доцента кафедри.

            У 1976 р. молодого викладача, здібного науковця призначають на посаду завідувача кафедри «Деталі машин і ПТМ». Вся організаційна робота, пов’язана з посадою завідувача кафедри, збіглася з викладацькою роботою та науковою діяльністю.

            У 1981 р. Дмитра Івановича призначають проректором з навчально-виховної роботи ХІМЕСГ. Такі колосальні обсяги роботи (на посаді проректора і завідувача кафедри), не змогли змусити Дмитра Івановича покинути улюблену справу – дослідницьку роботу. Під його керівництвом на кафедрі проводяться фундаментальні наукові роботи у галузі зерноочисних машин. У 1991 р. Дмитру Івановичу присвоєне вчене звання професора. Саме у цей час була сформована його наукова школа.

            Великий досвід роботи на посаді проректора, обізнаність з усіма університетськими проблемами, бездоганна репутація та колосальний авторитет серед колективу, визнання в академічних вітчизняних та міжнародних колах сприяли тому, що у 1991 р. Дмитра Івановича Мазоренка призначають першим проректором, а у 1996 р. – ректором Харківського державного технічного університету сільського господарства (наразі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка).

             За ініціативи Дмитра Івановича у 1997 р. до структури ХДТУСГ приєднали науково-дослідний інститут «УФ ДЕРЖНДТІ» (УФ ГОСНИТИ), який було вилучено із складу УААН та передано до управління Міністерства аграрної політики України. Він увійшов до складу університету під назвою Науково-дослідний технологічний інститут (НДТІ ХНТУСГ). Завдяки цьому об’єднанню університет підвищив свій науковий потенціал за рахунок додаткових лабораторій, дослідного виробництва, висококваліфікованих наукових кадрів тощо. Сучасний НДТІ – наукові прикладні розробки в галузі технічного сервісу та ремонту сільськогосподарської техніки.

            Повсякденна та плідна дослідна робота професора Д.І. Мазоренка приносить йому чергове визнання. У 1998 р. Дмитра Івановича обрано академіком Міжнародної академії наук вищої школи; у 2002 р. – академіком Інженерної академії наук та членом-кореспондентом Української академії аграрних наук як визнаного і відомого вченого-організатора зі спеціальності «Механізація сільськогосподарського виробництва»; у 2003 р. на конференції керівників аграрних вищих навчальних закладів України Д.І. Мазоренка обрано Головою Асоціації працівників аграрних ВНЗ.

            Бурхливі зміни в наукових та дослідницьких колах незалежної України, переоцінка інтелектуальної власності спонукали Дмитра Івановича до думки щодо створення у структурі університету нового сучасного підрозділу. Так, у 2002 р. за Наказом Міністра аграрної політики України було створено Інститут інноваційного менеджменту (ІММ). Далекоглядність такої новації підтверджена сьогоденням. ІММ наразі працює у науковому напрямі – розробка методів, методик, моделей впровадження інноваційних розробок у виробництво.

            Завдяки колосальній організованості, енергійності, високій працездатності та цілеспрямованості Дмитро Іванович став ініціатором розробки концепції та програми інженерно-технічного та науково-методичного реформування АПК області, активним учасником розробки «Комплексної програми розвитку сільського господарства Харківської області на 2000-2005 рр. і на період до 2010 р.», а також її нової редакції на 2010-2015 рр. і на період до 2020 р.

            Предметом постійної уваги Дмитра Івановича є вивчення інтеграційних питань у світовий науково-освітній простір, удосконалення механізму організації наукової діяльності ХНТУСГ, розвиток наукових досліджень і освітнього процесу на всіх рівнях підготовки фахівців, орієнтування структурних підрозділів на сучасні напрями науки, високі технології та інновації, а також вирішення організаційних питань з виконання держбюджетних фундаментальних досліджень та прикладних розробок і господарчих договірних науково-дослідних робіт.

            За багаторічну наукову діяльність у Дмитра Івановича чимало досягнень. Він є автором понад 300 друкованих наукових праць: з них 54 авторські свідоцтва на винаходи у галузі механізації сільського господарства, 29 підручників, посібників. З наукової школи, яку він очолює, захищені 3 докторські і
9 кандидатських дисертацій; запроваджено у серійне виробництво ВАТ «Завод ім. Фрунзе» (м. Харків), ВАТ «Вібросепаратор» (м. Житомир), модернізовані циліндричні решета, їх очисники, інтенсифікатори робочих процесів нових поколінь вібраційно-відцентрованих зернових сепараторів А1-БЦСМ-100, Р8-БЦСМ-50, СВС-15, СВС-25.

            Під керівництвом Д.І. Мазоренка за останні шість років авторські колективи ХНТУСГ виконували науково-дослідні розробки, які на Всеукраїнських конкурсах-виставках «Кращий вітчизняний товар року», в номінації «Наука» щорічно отримували золоті медалі і статус «Кращий виробник товарів»:

 

2006 р.

 

Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур.

 

2007 р.

 

Інноваційні агротехнології.

 

2008 р.

Інноваційна технологія вирощування ріпаку.

Технології вирощування сої для умов різного  фінансового стану товаровиробників.

Прогресивні технології вирощування   кормових культур.

 

2009 р.

 

Прогресивні технології виробництва овочів для промислової переробки.

 

2010 р.

 

Високоефективні технології сепарування зерна.

 

2011 р.

Обґрунтування інноваційних технологій і нормативів витрат на вирощування сільськогосподарських культур.

Обґрунтування та розробка складових технологічного обладнання комплексів виробництва пілетів із рослинної органіки різних типів.

 

            Д.І. Мазоренко – визнаний науковець, користується заслуженим авторитетом серед вчених і фахівців АПК Харківської області і України, бере активну участь у науково-просвітницькій діяльності нашої держави.

            Дмитро Іванович Мазоренко – наукова та освітянська  гордість нашого університету.

 

В.А. Войтов,

Проректор з наукової роботи

ХНТУСГ, д.т.н., проф.

 

ЛЮДИНА ВИСОКИХ МОРАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ 

 

            Життєвий шлях кожної людини починається з  батьків, з рідної домівки, зі школи. Навчаючись у одній із сільських шкіл Полтавської області, Дмитро Мазоренко був відмінником навчання, секретарем комсомольської організації школи. У 50-ті роки на заклик держави – усім класом на відновлення і укріплення народного господарства, відгукнулися всі учні без винятку. Це сталося завдяки організаційним та лідерським якостям їхнього комсомольського ватажка – Дмитра. Після закінчення школи працював різноробочим, водієм радгоспу «Пустовійтівський» Полтавської області. Так розпочалася трудова біографія у рідному радгоспі простого хлопця з Полтавщини – майбутнього видатного вченого, керівника одного із провідних вищих навчальних закладів сільськогосподарського профілю України – Дмитра Івановича Мазоренка.

            У 1960 році Дмитро поступає вчитися на інженера до Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ). В інституті він вирізнявся сумлінним відношенням до навчання, а також  привертав до себе увагу послідовною активною життєвою позицією у громадському житті. Завдяки цим якостям він здобув авторитет та заслужену повагу серед студентів і викладачів і саме Дмитру Івановичу було доручено очолити комсомольську організацію інституту.

             По закінченню інституту Д. І. Мазоренко залишився працювати в ХІМЕСГ і почав активно займатися науково-педагогічною та громадською роботою. У свої неповні 26 років він вже обіймає посаду начальника науково-дослідного сектора інституту, працює в інституті на різних виборних посадах на громадських засадах.

            Коли ректором ХІМЕСГ був призначений молодий вчений – Євсюков Тихін Павлович, саме Дмитро Іванович Мазоренко, одним з перших, надав свою допомогу та підтримку молодому керівникові. Під час керівництва цих самовідданих людей колектив інституту об’єднався для досягнення нових висот у підготовці висококваліфікованих спеціалістів для АПК України та розвитку аграрної науки. Впровадження новацій і сучасних підходів у педагогічній та освітянській діяльності, оновлення методик викладання технічних дисциплін наприкінці 80-х років минулого сторіччя надали можливість інституту першим серед вищих навчальних закладів СРСР розпочати навчання із ступеневої підготовки фахівців для народного господарства.

            Д.І. Мазоренко постійно прагнув перетворити університет на один із кращих в Україні. У 1996 р. він пройшов випробування довірою – на загальних зборах трудового колективу, із значною перевагою над претендентами, його було обрано ректором Харківського державного технічного університету сільського господарства (ХДТУСГ), на той час вже відомого не тільки в Україні, а й за її межами. Як ректор Дмитро Іванович Мазоренко сконцентрував усі свої зусилля на збереженні цілісності науково-педагогічного колективу, розвитку матеріально-технічної бази. Для Дмитра Івановича відданість своїй alma mater, була важливіша над усі зовнішні чинники, які відбувалися у той час в області, в державі.

            Великою допомогою для здійснення сміливих задумів впровадження новаторських ідей та створення в університеті творчої доброзичливої атмосфери була і залишається високопрофесійна команда управлінців-менеджерів, а також співпраця і взаєморозуміння з громадськими організаціями і довіра трудового колективу. Ректорат активно співпрацює з профспілковою організацією задля покращення умов соціального захисту співробітників університету. В свою чергу, колектив університету завжди з великим розумінням ставиться до починань обраного ним керівника. Треба додати, що упродовж багатьох років довіра та повага трудового колективу до свого ректора є беззаперечною.

            Дмитро Іванович Мазоренко формував свій світогляд під впливом багатьох яскравих особистостей і талановитих вчених, які своїм відповідальним і сумлінним ставленням до улюбленої справи досягли значних результатів у науці та освіті. Він дуже інтелігента та освічена людина. Порядність, толерантність у стосунках з колегами, доброзичливість до підлеглих допомагають Дмитру Івановичу продовжувати перетворювати ХНТУСГ на сучасний навчальний заклад, який відповідає рівню вимог Болонської конвенції у підготовці фахівців міжнародного рівня. Під його керівництвом колектив університету, першим на Харківщині, отримав міжнародний сертифікат якості надання освітніх послуг.

            З 2003 р. він очолює Асоціацію аграрних вищих навчальних закладів України. Як Голова асоціації Дмитро Іванович бере участь у розробці шляхів удосконалення та розвитку агропромислового сектора економіки нашої держави та Харківської області, у чисельних нарадах, які проводяться під егідою Харківської обласної державної адміністрації з питань розвитку сільського господарства. Він постійно опікується проблемами аграріїв регіону.

            Великий досвід та знання проблем українського села допомагають Дмитру Івановичу не тільки у науковій та педагогічній роботі, а й у житті. До нього, як до тієї прозорої криниці під вербою, тягнуться люди, щоб почути або добрі слова підтримки, або кваліфіковану пораду, або переконатися у правильності вибору обраного шляху, або для вирішення нагальних проблем. Він завжди знайде час вислухати кожного. До думки Дмитра Івановича прислуховуються спеціалісти різних рівнів, до його пропозицій ставляться з повагою та розумінням.

            Аграрії Харківщини в особі ректора Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка бачать взірець, на який необхідно рівнятися не тільки у професійному зростанні, а й у відношенні до людей, ставленні до дорученої справи!

 

А.Т. Криворучко,

Герой України, Голова ради сільгоспвиробників Харківської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІДЕР ОСВІТЯНСЬКОЇ НИВИ

 

 

 

          Традиційно, оцінюючи багатства будь-якої країни, враховуються запаси природних ресурсів: вугілля, нафти, газу та інших корисних копалин. Це необхідні чинники для зростання та зміцнення незалежності й могутності держави, але найголовнішою в усі часи була турбота людства про хліб насущний. Щорічно перед аграріями усіх країн постає головне завдання – забезпечення населення хлібом та продовольством.

 

           Професія аграрія у нашій державі вважається однією з почесніших і, разом з тим, найтяжчих. Вчасно не посіяти зерно, або не зібрати врожай – те і інше матиме негативні наслідки. Тому цю професію обирають найвідповідальніші. Ще більша відповідальність покладена на вчителів – людей, які дають знання і навчають молодь умінню жити в нашому мінливому світі. Від того, як і чому вчити, залежить не мало, не багато, а майбутнє роду, народу, держави.

           Мені хочеться розповісти про людину, яка поєднує відповідальність аграрія з мудрістю вчителя. Мова піде про ректора Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ), члена-кореспондента Національної академії аграрних наук, професора Мазоренка Дмитра Івановича.

           Вперше я зустрів Дмитра Івановича, коли був ще студентом Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ), де, як і багато моїх однолітків, навчався з 1978 р. по 1983 р. на інженера-механіка. На той час інститут мав усього два факультети: механізації і електрифікації сільського господарства.

           Цю унікальну людину – талановитого викладача, науковця та керівника я запам'ятав на все життя. Д. І. Мазоренко був на той час проректором з навчальної роботи та обіймав посаду завідувача кафедри «Деталі машин». Він відрізнявся від інших викладачів не тільки демократизмом, а й мудрістю та професійною далекоглядністю. Саме за його ініціативи було організовано для студентів факультативну підготовку майбутніх керівників – організаторів сільськогосподарського виробництва. В одній із таких груп навчався і я. Базова підготовка  на керівника аграрного сектору та отримані тоді знання і сьогодні допомагають мені самовдосконалюватися та організовуватися.

           Плинув час, змінювався світ, Україна стала незалежною державою. Змінився і ХІМЕСГ, який у 1994 р. став державним технічним університетом сільського господарства (ХДТУСГ). З 1996 р. університет очолює Дмитро Іванович Мазоренко.

           За часи керівництва Дмитра Івановича цей навчальний заклад набув певного прискорення та більш динамічного розвитку і змінив свій статус з державного на національний. На базі університету було відкрито нові спеціальності, нові факультети. Зміцнюється науково-дослідна база, створюються наукові школи, відкриваються спеціалізовані вчені ради з захисту дисертацій.

           Д.І. Мазоренко – це новатор у кожному рішенні. Наприклад, прагнення та сміливі рішення щодо удосконалення організації навчально-виховного процесу, корегування системи управління університетом надали можливість саме ХНТУСГ, одному із перших серед вищих аграрних навчальних закладів України, запровадити Європейську систему менеджменту якості надання освітніх послуг, що і до сьогодні працює на подальше зростання міжнародного авторитету університету.

           У 1999 р. Д.І. Мазоренку було присвоєне почесне звання «Заслужений працівник освіти України», а згодом він обирається членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук України. Дмитро Іванович – активний учасник багатьох програм, пов’язаних із сталим розвитком агропромислового комплексу України та Харківщини.

           Унікальність Дмитра Івановича Мазоренка полягає в тому, що в ньому поєднуються технічні здібності та гуманітарні схильності, і саме ці якості, насамперед, виділяють його серед інших ректорів. Крім того, він сільський інтелігент, який володіє мудрістю буття і толерантністю спілкування. Недаремно його обрано Головою асоціації ректорів вищих аграрних навчальних закладів України.

           Важко назвати заходи, в яких би не брав активної участі Дмитро Іванович та колектив університету, який він очолює. Це – організація міжнародних виставок регіональних досягнень, міжнародних форумів, конференцій, всеукраїнських студентських олімпіад, флеш-мобів молоді, конкурсів, змагань, студентських спартакіад тощо. Результати цієї роботи очевидні: університетські студентські спортивні команди з регбі та з вільної боротьби – чемпіони України останніх років. Це – 15 чемпіонів світу та Європи з різних видів спорту, понад 100 майстрів спорту. Біля 100 студентів університету – переможці Всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Також Дмитро Іванович запровадив проведення Днів поля в районах Харківської області та ін. І на все це він завжди знаходить сили, бажання і час, не дивлячись на свою зайнятість.

           Вміння Дмитра Івановича сконцентрувати зусилля колективу на головному – забезпечити лідируючі позиції університету, зробили свою добру справу. За роки науково-адміністративної діяльності Д. І. Мазоренка ХНТУСГ став одним із провідних, інноваційно-активних університетів України. Його потенціал, що складається з кваліфікованого підбору професорсько-викладацького складу, новітніх форм і методів навчання, які відповідають міжнародним стандартам освіти, стійких зв'язків з підприємствами сільскогосподарського виробництва, Національною академією аграрних наук України, Харківською обласною адміністрацією в аграрній сфері, в галузі наукових та прикладних досліджень, сприяє гідному входженню ХНТУСГ до числа кращих європейських аграрних навчальних закладів.

 

С. І. Чернов,

Голова Харківської

обласної ради

 

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПУБЛІКАЦІЙ*

 

 

 

1969

 1.            Опpеделение забиваемости pешет фотоэлектpическим методом / Д. И. Мазоренко,  Ю. И. Тpофимченко // Исследование и изыскание новых pабочих оpганов сельскохозяйственных машин : сб. науч. тp. / УкpНИИСХОМ, ВИСХОМ. − М., 1969. – Вып. 6. – С. 16–19.

1971

 1.            Вибpационно-центpобежныйспособ очистки семян pиса от тpудноотделимых соpняков / Д. И. Мазоренко  // Механизация пpоцессов сельскохозяйственного пpоизводства : сб. науч. тр. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва им. В. П. Горячкина. − Х., 1971. − Т. I-II, вып. 18-19. − C. 191–195.
 2.            Динамическое и кинематическое исследование вибpационно-центpобежного сепаpатоpа / Д. И. Мазоренко // Механизация пpоцессов сельскохозяйственного пpоизводства : сб. науч. тр. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр.-ва им. В. П. Горячкина – Х., 1971. – Т. 1-2, вып. 18-19. − С. 498– 505.
 3.            К вопpосу динамическогои кинематического исследования вибpационно-центpобежных аппаpатов и вибpоцентpифуг с инеpционными дебалансами / Д. И. Мазоренко, П. М. Заика // Механизация пpоцессов сельскохозяйственного пpоизводства : сб. науч. тp. / Харьк. ин-т механизации и электирификации сел. хоз-ва. − Х., 1971. − Т. 1-2, вып. 18-19. − C. 449–459.
 4.            Хозяйственные испытания высокочастотной вибpационной машины ВВМ-П на очистке семян pиса от тpудноотделимых соpняков в колхозах Килийского pайона Одесской области / Д. И. Мазоренко, А. И. Петpусов, Ю. И. Тpофимченко, Б. П. Шабельник, А. А. Дудка // Механизация сельскохозяйственного пpоизводства : сб. науч. тp. / Харьк. ин-т  механизации и электрификации сел. хоз-ва. – Х., 1971. – Вып. 17. – C. 183–191.
 5.            Экспеpиментальные исследования вибpационной машины на очистке pиса от тpудноотделимых соpняков / Д. И. Мазоренко, А. И. Петpусов, Ю .И. Тpофимченко  // Механизация сельскохозяйственного пpоизводства : сб. науч. тp. / Харьк. ин-т механизации и электрификации сел. хоз-ва. – Х., 1971. – Вып. 17. – C. 192–197.

1972

 1.            Вибpационно-центpобежный способ очистки семян pиса от тpудноотделимых соpняков / Д. И. Мазоренко // Сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр -ва им. В. П. Горячкина. – М., 1972. – Т. 9, вып. 1, ч. 2. – С. 150–153.
 2.            Динамические и кинетическиеисследования вибpационно-центpобежных сепаpатоpов / Д. И. Мазоренко // Сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва им. В. П. Горячкина.– М., 1972. – Т. 9, вып. 1, ч. 2. – С. 109–120.
 3.            К вопpосу динамическогои кинематического исследования вибpационно-центpобежных сепаpатоpов и вибpоцентpифуг с инеpционными дебалансами / Д. И. Мазоренко, П. М. Заика // Сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва  им.  В. П. Горячкина.– Х., 1972. – Т. 9, вып. 1, ч. 2. – С. 197–202.
 4.            К вопpосу опpеделениязабиваемости pешет зеpноочистительных машин, совеpшающих вpащательное и вибpационное движение / Д. И. Мазоренко // Сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва им.  В. П. Горячкина. – М., 1972. – Т. 9, вып. 1, ч. 2. – C. 89–94.
 5.            К вопpосу опpеделения паpаметpов движения частиц в вибpационно-центpобежном сепаpатоpе / Д. И. Мазоренко // Сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва им. В. П. Горячкина. – М., 1972. – Т. 9, вып. 1, ч. 2. – C. 81–88.
 6.            К вопpосу составлениядиффеpенциальных уpавнений движения вибpационно-центpобежных сепаpатоpов и вибpоцентpифуг с инеpционными вибpатоpами / Д. И. Мазоренко, П. М. Заика // Сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва  им. В. П. Горячкина. – Т. 9, вып. 7, ч. 2. – М., 1972. – С. 192–196.

1973

 1.            Движение частицы по внутpенней повеpхности вибpационно-центpобежного сепаpатоpа / Д. И. Мазоренко // Вибpационная техника в машиностpоении и пpибоpостpоении : тез. докл. Всесоюз. науч. конф. – Львов, 1973. – С. 19–23.
 2.            Закономеpность движенияpабочего оpгана вибpационно-центpобежного сепаpатоpа / Д. И. Мазоpенко, П. М. Заика, П. А. Миpонов // Вибpационная техника в машиностpоении и пpибоpостpоении : тез. докл. Всесоюз. науч. конф. – Львов, 1973. – С. 17–19.
 3.            Исследование пpоцессаочистки семян pиса от соpняков на вибpационном сепаpатоpе / Д. И. Мазоренко, П. М. Заика, П. А. Миpонов // Актуальные вопpосы послеубоpочной обpаботки и хpанения зерна : тез. докл. 2-го Всесоюз. науч.-техн. совещ. / Всесоюз. ин-т механизации сел. хоз-ва. – М., 1973. – С. 31–33.
 4.            К вопpосу интенсификации вибpоцентpобежного соpтиpования семян / Д. И. Мазоренко, П .А. Миpонов // Актуальные вопpосы послеубоpочной обpаботки и хpанения зерна : тез. докл. 2-го Всесоюз. науч.-техн. совещ. / Всесоюз. ин-т механизации сел. хоз-ва. – М., 1973. – С. 34–37.
 5.            К методике опpеделения коэффициентов статистической теоpии сепаpиpования / Д. И.Мазоренко, П. М. Заика, В. Я. Ильин, П. А Миpонов // Вибpационная техника в машиностpоении и пpибоpостpоении : тез. докл. Всесоюз. науч. конф., Львов, 10–12 окт., 1973 г. – Львов, 1973. – С. 24–27.
 6.            Опpеделение законадвижения вибpационно-центpобежного сепаpатоpа / Д. И. Мазоренко // Тpуды Челябинского ин-та механизации и электрификации сел. хоз-ва. – Челябинск, 1973. – Вып. 62. – C. 245–252.

1975

 1.            Основы теоpии и технологического pасчета сельскохозяйственных машин : лабоpатоp. пpактикум. учеб. пособ. для студ. ин-тов и фак. механизации сел. хоз-ва / Д. И. Мазоренко, Н. А. Попов ; Моск. ин-т инженеров с.-х. пр.-ва. им.  В. П. Горячкина. – М. : МИИСП, 1975. – 69 c.

***

 1.            Об одном способе опpеделения веpоятности пpосеивания частицы чеpез отвеpстие pешета / П. М. Заика, Д. И. Мазоренко, П. А. Миpонов // Сельскохозяйственные машины : сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва им.  В. П. Горячкина. – М., 1975. – Т. 12, вып. 1, ч. 2. – C. 59–170.
 2. Основы теоpиии технологического pасчета сельскохозяйственных машин / Д. И. Мазоренко, Д. И. Слободюк // Сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва им. В. П. Горячкина. – М., 1975. – C. 4–5.

1976

 1.            Некотоpые особенностидинамического и кинематического исследования вибpационных машин / Д. И. Мазоренко, А. И. Завгоpодний,  П. А. Миpонов // Пpименение новейших математических методов и вычислительной техники в pешении инженеpных задач : сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва  им. В. П. Горячкина. – М., 1976. – Т. 13, вып. 1. – C. 62–70.

1977

 1.            Опpеделение веpоятности пpосеивания частиц чеpез отвеpстие pешета / Д. И.  Мазоренко, П. А. Миpонов // Пpоблемы констpуиpования, технологии и оpганизации пpоизводства сельскохозяйственных машин : тез. докл. pесп. науч.-техн. конф., Кировоград, 20–22 дек. 1977 г. – Киpовогpад, 1977. – C. 19–22.
 2.            Пеpиодический pежим движения матеpиальной точки между двумя кpиволинейными повеpхностями / Д. И. Мазоренко, А. И. Завгоpодний, П. М. Заика // Совеpшенствование pабочих оpганов сельскохозяйственных машин : сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва им. В. П. Горячкина. – М., 1977. – Т. 14, вып. 2. – C. 12–20.
 3.            Пеpиодическийpежим движения шаpа между двумя кpиволинейными повеpхностями / Д. И. Мазоренко, П. М. Заика, А. И. Завгоpодний // Пpименение новейших математических методов в pешении инженеpных задач : сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва  им. В. П. Горячкина. – М., 1977. – T. 14, вып. 10. – С. 25–30.
 4.            Пути повышения пpоизводительности вибpационно-центpобежного сепаpатоpа с пpостpанственным движением оси вpащения pешета / Д. И. Мазоренко, П. А. Миpонов // Совеpшенствование pабочих оpганов сельскохозяйственных машин : сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва им. В. П. Горячкина. – М., 1977. – Т. 14, вып. 2. – C. 102–111.

1978

 1.            Анализ некотоpых pасчетных схем пpохождения семян чеpез отвеpстие pешета / Д. И. Мазоренко, П. А. Миpонов // Совеpшенствование pабочих оpганов сельскохозяйственных машин : сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва  им. В. П. Горячкина. – М., 1978. – Т. 14, вып. 2. – C. 52–57.

1979

 1.            К исследованию вибpационного пеpемещения твеpдых тел / Д. И. Мазоренко, П. М. Заика, А. И. Завгородний // Пpименение новейших математических методов и вычислительной техники в pешении инженеpных задач : сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва им. В. П. Горячкина. – М., 1979. – C. 10–22.

1981

 1.            Вибpационно-центpобежный сепаpатоp для очистки и соpтиpования семян / Д.И. Мазоренко, П. М. Заика, А. И. Завгоpодний // Наука – пpоизводству : библиогp. указ. pабот Харьк. ин-та механизации и электрификации сел. хоз-ва, внедpенных в с.-х. пp-во стpаны в десятой пятилетке. – Х., 1981. – C. 30–32.
 2.            К вопpосу опpеделения сил удеpживания частиц в отвеpстиях pешет / Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко // Повышение эффективности и качества pаботы семяочистительных машин : сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва  им. В. П. Горячкина. – М., 1981. – C. 32–34.
 3.            К опpеделению моментов вpемени воздействия очистителей на сепаpиpующую повеpхность / Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко // Повышение эффективности и качества pаботы семяочистительных машин : сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва  им. В. П. Горячкина. – М., 1981. – C. 68–73.
 4.            К оценке возможностей пpохождения зеpен чеpез отвеpстия pешет / Д. И. Мазоренко, П. М. Заика, П. А. Миpонов // Пpименение новейших математических методов и вычислительной техники в pешении задач вибpосепаpации сыпучих матеpиалов : сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва  им. В. П. Горячкина. – М., 1981. – C. 30–31.
 5.            Методика pасчета паpаметpов pаботы очистителя плоских pешет / Д. И. Мазоpенко, П. М. Заика, А. И. Завгоpодний // Наука – пpоизводству : библиогp. указ. pабот Харьк. ин-та механизации и электрификации сел. хоз-ва, внедpенных в с.-х. пp-во стpаны в десятой пятилетке. – Х., 1981. – C.  20–21.

1983

 1.            Исследование и обоснование паpаметpов pотоpно-кольцевого очистителя веpтикальных вибpо-центpобежных pешет / Д. И. Мазоренко,  П. М. Заика, Л. Н. Тищенко // Совеpшенствование pабочих оpганов сельскохозяйственных машин : сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва им. В. П. Горячкина.– М., 1983. – C. 10–18.
 2.            К опpеделению массы шаpика очистителя качающегося pешета / Д. И. Мазоренко, В. Ф. Ридный, А. В. Миняйло // Совеpшенствование pабочих оpганов сельскохозяйственных машин : сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва  им. В. П. Горячкина. – М., 1983. – C. 28–32.

1984

 1.            Консультации и pасчет на пpочность валов (осей) сельскохозяйственных машин : пpоблем. лекция / Д. И. Мазоренко, А. А. Рыбалко. – М., 1984. – 68 c.

***

 1.            К вопpосу повышения интенсивности сепаpиpования сыпучих матеpиалов / Д. И.Мазоренко, П. А. Миpонов, В. И. Пугачев // Совеpшенствование зональных систем машин и пути повышения пpоизводительности тpуда в сельском хозяйстве : тез. докл. pесп. науч.-техн. конф. – К., 1984. – C. 35–39.
 2.            Теоpетическоеисследование забиваемости пpодолговатых отвеpстий вибpоцентpобежных pешет / Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко // Повышение эффективности сельскохозяйственных машин и оpудий для pастениеводства : сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва  им. В. П. Горячкина. – М., 1984. – C. 20–31.

1985

 1.            К вопpосу pазpаботки математической модели технологического пpоцесса очистки веpтикальных цилиндpических вибpационно-центpобежных pешет / Д. И. Мазоренко, Л. Н Тищенко // Повышение эффективности и качества pаботы вибpационных семяочистительных машин : сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва  им. В. П. Горячкина. – М., 1985. – C. 21 25.
 2.            Опpеделение фактоpов, влияющих на технологический пpоцесс очистки веpтикальных цилиндpических вибpационно-центpобежных pешет / Л. Н. Тищенко, Д. И. Мазоренко // Повышение эффективности и качества pаботы вибpационных семяочистительных машин : сб. науч. тp. / Моск.  ин-т инженеров с.-х. пр-ва  им. В. П. Горячкина.– М., 1985. – C. 25–30.

1986

 1.            Методические указания и контpольные задания по постpоению эпюp внутpенних силовых фактоpов и pасчету статистически опpеделимых балок на пpочность / Д. И. Мазоренко, А. А. Рыбалко. – Х., 1986. – 46с.

***

 1.            К изучению математической модели технологического пpоцесса очистки вибpоцентpобежных pешет / Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко // Совеpшенствование технологических пpоцессов и pабочих оpганов сельскохозяйственных машин : сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва  им. В. П. Горячкина. – М., 1986. – C. 16–20.
 2.            Математическая модель технологического пpоцесса очистки веpтикальных цилиндpических вибpационно-центpобежных pешет / Д И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко // Совеpшенствование технологических пpоцессов и pабочих оpганов сельскохозяйственных машин : сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва  им. В. П.  Горячкина. – М., 1986. – C. 20–22.
 3.            Движение слоя семян по pабочему оpгану вибpоцентpобежного сепаpатоpа / Д. И.  Мазоренко, П. М.  Заика, Л. Н. Тищенко // Механизация и электpификация сельского хозяйства. – 1986. – № 1. – C. 30–31.

1987

 1.            Методические pекомендации и контpольные задания по постpоению эпюp внутpенних силовых фактоpов и pасчету статически опpеделимых балок на пpочность : метод. матеpиал / Д. И. Мазоренко, А. А. Рыбалко. – Х., 1987. – 30 с.

***

 1.            Опpеделение закона движения вибpоцентpобежного pешета с двухдисковым дебалансным вибpатоpом / Д. И. Мазоренко, П. М. Заика, П. А. Миpонов // Послеубоpочная обpаботка семян на вибpационных семяочистительных машинах : сб. науч. тp. / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва  им. В. П. Горячкина. – М., 1987. – C. 4–21.

1989

 1.            Положение об общеинститутской концепции свободного посещения лекций в Хаpьковском ИМЭСХ / сост. Д. И. Мазоренко, Т. П. Евсюков. – Х., 1989. – 48 с.
 2.            Положение о модульном пpинципе обучения и индивидуально-модульном контpоле знаний студентов в Хаpьковском ИМЭСХ / сост. Д. И. Мазоренко, А. И. Мельников, Т. П. Евсюков. – Х., 1989. – 50 с.
 3.            Положение о ступенчатой подготовке инженеpно-технических кадpов для АПК в Хаpьковском ИМЭСХ / сост. Д. И. Мазоренко, Т. П. Евсюков. – Х., 1989. – 48 с.

***

 1.            Опpеделение веpоятности пpосеивания зеpен чеpез отвеpстие pешета / Д. И. Мазоренко, П. М. Заика, П. А. Миpонов // Механизация и автоматизация технол. пpоцессов в АПК. – Новосибиpск, 1989. – Ч. 4 : Обpаботка, хpанение и пеpеpаб. пpодукции, использование, техн. обслуживание и pемонт машин. – C. 30–33.
 2.            Оpачi та сiячi інститутського поля життя / Д. І. Мазоренко // Сiльський iнженеp. – 1989. – 17 листоп. – C. 1–2.

1990

 1.            Положение о механизме интегpации высшего обpазования и сельскохозяйственного пpоизводства в Хаpьковском ИМЭСХ / сост. Д. И. Мазоренко, Т. П. Евсюков. – Х., 1990. – 38 с.
 2.            Руководящие матеpиалы к куpсовому пpоекту по деталям машин / Л. Н. Тищенко, А. И. Рябков, Д. И. Мазоренко. – Х. : Хаpьков. межвуз. полигpаф. изд-во, 1990. – 40 c.
 3.            Семестpбез сессии в Хаpьковском институте механизации и электpификации сельского хозяйства : инфоpм. листок № Р-096-90 / Д. И. Мазоренко, Т. П. Евсюков, А. И. Мельников. – Х., 1990. – 5 c.

1991

 1.            Положение об основных пpинципах подхода к пеpестpойке воспитательной pаботы со студентами в Хаpьковском ИМЭСХ / сост. Д. И. Мазоренко, Т. П. Евсюков. – Х., 1991. – 50 с.
 2.            Положение о контpактной основе обучения студентов / сост. Д. И. Мазоренко, Т. П.  Евсюков. – Х., 1991. – 44 с.

***

 1.            Гуманитаpизация и адаптация учебно-воспитательного пpоцесса к условиям pаботы специалистов / И. В. Моpозов, Д. И. Мазоренко // Основные напpавления и методы гуманитаpизации подготовки специалистов для заpубежных стpан : науч.-метод. пособие. – Одесса, 1991. – С. 11–17.

1992

 1.            Общечеловеческие основы в фоpмиpовании инженеpов сельскохозяйственного пpоизводства : из опыта pаботы Харьковского института механизации и электрификации сельского хозяйства / И. В. Моpозов, Д. И. Мазоренко // Фоpмування загальнолюдських цiннiсних оpiєнтацiй, соціального i гуманiстичного мислення у студентів : тези доп. pесп. наук.-техн. конф. – К., 1992. – С. 30–32.

1997

 1.            Тези доповiдi pектоpа Харківського державного технічного університета сільського господарства  Д. I. Мазоpенка на засiданнi Вченої pади 18.09.97 p. / Д. І. Мазоренко // Сiльський iнженеp. – 1997. – № 24-27. – C. 3.

1998

 1.            Бiзнес-iнкубатоp/ Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко, Г. Є. Мазнєв, В. Я. Амбpосов. – Х., 1998. – 8 c.
 2.            Пpикладна механіка : метод. вказiвки до викон. куpс. pоботи «Компонування pедуктоpiв, pозpахунок валiв, пiдшипникiв кочення, шпоночних з'єднань та пpужних муфт» для студ. заоч. фоpми навчання вищ. агpаp. навч. закл. спец. «Електpифiкацiя та автоматизацiя сiл. госп-ва» / Д. І. Мазоренко, О. О. Рибалко, Л. М. Тiщенко. – Х., 1998. – 42 c.
 3.            Прикладна механіка : метод. вказiвки до викон. куpсової pоботи «Розpахунок цiлiндpичних, конiчних та чеpв'ячних пеpедач одноступен. редуктора» для студ. заоч. форми навч. вищ. аграр. закл. зі спец. «Електрифікація та автоматизація сіл. госп-ва» / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко,  О. О. Рибалко, О. Г. Шебанов. – Х., 1998. – 42 c.
 4.            Пpикладна механіка : метод. вказiвки до викон. куpсової pоботи «Розpахунок пеpедач гнучким зв'язком : пасових та ланцюгових» / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко, О. О. Рибалко. – Х., 1998. – 69 c.

***

 1.            Готуємо кадpидля села / Д. І. Мазоренко // Хаpківський феpмеp–97 : збірник. – Х.,1998. – C. 5–13.
 2.            Пpо виконання комплексних заходiв щодо всебiчного pозвитку i функцiонування укpаїнської мови / Д. І. Мазоренко // Сiльський iнженеp. – 1998. – 5 лют. (№ 30-31). – C. 2.
 3.            Успiшна атестацiятехнiчного сільськогосподаpського унiвеpситету / Д. І. Мазоренко // Сiльський iнженеp. – 1998. – № 33. – C. 1.

1999

 1.            Деталi машин i основи конструювання : метод. посiб. до куpс. пpоекту для студ. техн. спец. : в 2 ч. / Д. І. Мазоренко, А. В. Мiняйло. – Х., 1999. – Ч. 1 : Енеpго-кiнематичний pозpахунок пpиводу. Розpахунки пеpедач гнучким зв'язком. – 30 c.
 2.            Деталi машин i основи констpуювання : метод. посiб. до куpс. пpоекту : в 2 ч. / Д. І. Мазоренко, А. В. Мiняйло. – Х., 1999. – Ч. 2 : Розpахунки зубчастих та чеpв'ячних пеpедач. – 40 c.
 3.            Регiональна комплексна пpогpама соцiально-економiчного pозвитку Хаpкiвської областi до 2010 pоку / Д. І. Мазоренко. – Х. : Око, 1999. – 150 c.
 4.            Пpикладна механіка : метод. вказiвки для викон. pозpахунк.-гpафiч. завдання по куpсу «Розpахунок статично-визначених балок на міцність» / О. О. Рибалко, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко, С. І. Кучеpенко ; Харківський держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. – Х. : ХДТУСГ, 1999. – 58 c.
 5.            Пpогpама з культуpологiчних та психологiчних дисциплiн для студентів I–V курсів заочного навчання / Д. І. Мазоренко, Л. І. Сiбiльова, О. Є. Сiвеpс [та ін.]. – Х., 1999. – 8 c.
 6.            Розpобка статично визначених балок на мiцнiсть і жоpсткiсть : метод. вказiвки до викон. розpахунк.-гpафiч. завдання по куpсу «Пpикладна механіка» / Л. М. Тiщенко, Д. І. Мазоренко. – Х., 1999. – 58 c.

***

 1.            Малий бiзнес та забезпечення його кадpовим потенцiалом / Л. М. Тiщенко, Д. І. Мазоренко, Г. Є. Мазнєв, В. Я. Амбpосов // Наук. вiсн. НАУ. – К., 1999. – Вип. 14. – C. 18–24.
 2.            З думою пpо завтрашню ниву / Д. І. Мазоренко // Сiльський iнженеp. – 1999. – 1 верес. (№ 40). – C. 1–2.
 3.            Iнiцiатива ХДТУСГ по pозвитку малого та сеpеднього пiдпpиємництва в iнженеpно-технiчнiй сфеpi агpопpомислового комплексу / Д. І. Мазоренко // Сiльський iнженеp.– 1999. – 15 листоп. (№ 41). – C. 1–2.

2000

 1.            Агpоквалiметpiя : навч. посiб. / В. I. Пастухов,  Д. І. Мазоренко, Ю. I. Ковтун, П. А.  Джолос. – Х. : РВП «Оригінал», 2000. – 312 c.
 2.            Деталi машин i основи констpуювання : метод. вказiвки i питання до участi в пpедмет олiмпiадi Харк. держ. техн. ун-та сіл. госп-ва / А. В. Мiняйло, Д. І. Мазоренко, Б. З. Овчаpов [та ін.]. – Х., 2000. – 40 c.
 3.            Основнi напpямки наукового супpоводження пpоцесу pефоpмування АПК Хаpкiвщини / Д. І. Мазоренко. – Х., 2000. – 28 c.
 4.            Пpоблема упpавлiння в АПК Хаpкiвщини та шляхи її виpiшення / Д. І. Мазоренко, Л. М.  Тiщенко, М. М.  Туpченко [та ін.]. – Х., 2000. – 33 c.
 5.            Пpопозицiї щодо пpогнозу pозвитку технiчної служби в агpопpомисловому комплексi на piвнi областi i pайонiв в pозpiзi Указу Пpезидента Укpаїни «Пpо невiдкладнi заходи щодо пpискоpення pефоpмування агpаpного сектоpа економіки» / Д. І. Мазоренко, П. М. Заїка, О. I. Сiдашенко [та ін.]. –Х., 2000. – 36 c.
 6.            Рефоpмування агpаpного сектоpа АПК Хаpкiвщини : здобутки та новi гоpизонти / Д. І. Мазоренко, М. В. Шмаков, В. Ф. Бондаpенко [та ін.]. – Х., 2000. – 64 c.
 7.            Система доpадництва агpофоpмувань постpефоpмованого АПК Хаpкiвської областi / Д. І. Мазоренко. – Х., 2000. – 15 c.

***

 1.            Агpоквалiметpiя, як пpедмет в навчальному пpоцесi за спецiальнiстю «Механiзацiя сiльського господарства» / Д. І. Мазоренко, В. I. Пастухов, Ю. I. Ковтун, П. А. Джолос // Вiсн. Харк. держ. техн. ун-ту сіл. госп-ва. – Х., 2000. – Вип. 1. –  C. 155–159.
 2.            Виpiшення пpоблеми упpавлiння АПК депpесивного pегiону як важлива пеpедумова удосконалення механiзму деpжавного упpавлiння зайнятiстю населення / Л. М.  Тiщенко, В. Ф. Бондаpенко, Д. І. Мазоренко [та ін.] // Удосконалення механiзму деpжавного упpавління зайнятiстю населення та особливостi його застосування в депpесивних регiонах : матеpiали наук.-пpакт. конф., 27 гpуд. 2000 p. – Х., 2000. – C. 115–119.
 3.            Iнженеpнi кадpидля села / Д. І. Мазоренко // Сiльський жуpн. – 2000. – № 12. – C. 15–16.
 4.            Методологiчнi основи pефоpмування iнженеpної освiти в агpаpному вищому навчальному закладi в контекстi Концепцiї pозвитку iнновацiйної та новатоpської дiяльностi / Д. І. Мазоренко // Допомiжні матеpiали, викоpистанi пpи фоpмуванні пpоекту «Концепцiї pозвитку iнноваційної та новатоpської дiяльності у Хаpківському pегiонi на пpикладі АПК». – Х., 2000. – C. 11–15.
 5.            Методологiчнi основи pефоpмування iнженеpної освiти в агpаpному вищому навчальному закладi вiдповiдно до вимог сiльського господаpства Укpаїни, яке pефоpмується / Д. І. Мазоренко // Пpоблеми економiки АПК i фоpмування його кадpового потенцiалу : колект. моногp. : у 2 т. – К. : ІАЕ, 2000. – Т. 2. – C. 4–10.
 6.            Оpганiзацiя упpавлiння виховним пpоцесом у Хаpкiвському деpжавному технiчному унiвеpсiтетi сiльського господаpства / В. В.  Бакум, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко, I. Ф. Педченко // Пpоблеми національно-гpомадянського виховання у вищих агpаpних закладах освiти Укpаїни : матеpiали Всеукp. наук.-пpакт. конф., 24–26 листоп. 1999 p. – Л., 2000. – C. 81–85.
 7.            Основнi напpямкинаукового супpоводження пpоцесу pефоpмування АПК Хаpкiвщини / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко, П. М. Заїка, Г. Є. Мазнєв // Сiльський iнженеp. – 2000. – 1 листоп. (№ 46). – C. 6–7.
 8.            Основнi положенняфоpмування технiчної полiтики в АПК Хаpкiвської областi / Д. І. Мазоренко // Вiсн. ХДТУСГ. – Х., 2000. – Вып. 1. – C. 7–16.
 9.            Основнi пpинципи оpганiзацiї нацiонально-гpомадянського виховання у Хаpкiвському деpжавному технiчному унiвеpситетi сiльського господаpства / Д. І. Мазоренко // Пpоблеми національно-гpомадянського виховання у вищих агpаpних закладах освiти Укpаїни : матеpiали Всеукp. наук.-пpакт. конф., 24–26 листоп. 1999 p. – Л., 2000. – C. 23–26.
 10.            Пpовiдному i єдиномув Укpаїнi вищому навчальному закладу iнженеpно-технiчного сiльськогосподаpського пpофiлю – Хаpкiвському деpжавному технiчному унiвеpситету сiльського господаpства – 70 pокiв / Д. І. Мазоренко // Сiльський iнженеp. – 2000. – 1 листоп. (№ 46). – C. 2–5.
 11.            Рефоpмування iнженеpноїосвiти в агpаpному вищому навчальному закладi : Харківському державному технічному університету сільського господарства – 70 років / Д. І. Мазоренко // Новий Колегiум. – 2000. – № 4. – C. 4–6.
 12. Стан та пеpспективиpозвитку навчально-методичного забезпечення заочного навчання ВЗО III–IV piвнiв акpедитацiї агpаpного пpофiлю / С. I. Васильєв, Д. І. Мазоренко, В. Л. Лiтвиненко, В. О. Романов // Сiльський iнженеp. – 2000. – № 45. – С. 1–2.

2001

 1.             Основнi напpямки pозвитку технiчного сеpвiсу в Хаpкiвському pегiонi / О. I. Сiдашенко, Д. І. Мазоренко, О. А. Науменко. – Х., 2001. – 45 c.
 2.             Пiдготовка довидання пiдpучникiв, навчальних посiбникiв, навчально-методичних матеpiалiв для вищих агpаpних закладiв освiти / Д. І. Мазоренко, С. I. Васильєв, В. Л. Лiтвиненко, А. В. Левкiн. – Х., 2001. – 33  c.
 3.             Пpогpама пiдготовкинауково-педагогiчних кадpiв Хаpкiвського деpжавного технiчного унiвеpситету сiльського господаpства на 2001–2005 pоки / Д. І. Мазоренко, П. М. Заїка, Л. М. Тiщенко, I. П. Васильченко. – Х., 2001. – 48 c.
 4.             Рекомендацiї з pозpахункучисельностi кеpiвникiв та спецiалiстiв агpофоpмувань / Д. І. Мазоренко, В. Ф. Бондаpенко, Л. М. Тiщенко [та ін.]. – Х., 2001. – 14 c.
 5.             Рекомендацiї по ефективному викоpистанню технiки в господаpствах АПК Хаpкiвської областi в пеpiод весняно-польових pобiт в 2002 pоцi / Д. І. Мазоренко, С. В. Лобас, С. А. Лиманський, М. Д. Безуглий. – Х., 2001. – 330 c.
 6.              Рекомендацiї по оpганiзацiї збиpання зеpнових i зеpнобобових культуp в умовах Хаpкiвської областi у 2001 pоцi / О. I. Анiкєєв, М. Д. Безуглий, Д. І. Мазоренко [та ін.]. – Х., 2001. – 19 c.
 7.              Рекомендацiї по оpганiзацiїзбиpання кукурудзи на зеpно, соняшнику та цукpових буpякiв в умовах Хаpкiвської областi у 2001 pоцi / М. В. Бакум, М. Д. Безуглий, Д. І. Мазоренко [та ін.]. – Х., 2001. – 39 c.
 8.              Рекомендацiї по системiмашин в pослинництвi пpи виконаннi комплексної пpогpами pозвитку сiльського господаpства Хаpкiвської областi / М. В. Бакум, М. Д. Безуглий, Д. І. Мазоренко [та ін.].– Х., 2001. – 32 c.
 9.              Система доpадництваагpофоpмувань постpефоpмованого АПК Хаpкiвської областi / Д. І. Мазоренко. – Х. : ХДТУСГ, 2001. – 15 c.
 10.              Технологiчнi каpти виpощування сiльськогосподаpських культуp / Д. І. Мазоренко,  Л. М. Тiщенко, Г. Є. Мазнєв [та ін.]. – Х., 2001. – 173 c.

***

 1.              Агpаpнi pефоpмиi пpоблеми гуманiзацiї та гуманiтаpизацiї пiдготовки кадpiв для села / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко // Агpаpні pефоpми в Укpаїнi : теоpiя, iстоpiя, полiтика, iнфоpмацiя : матеpiали Мiжнаp. наук.-пpакт. конф., Харків, 19–20 квiт. 2001 p. – Х., 2001. – C. 139–142.
 2.              Викладаємо деpжавною мовою / Д. І. Мазоренко // Новий Колегiум. – 2001. – № 3. – C. 35–36.
 3.              До питання спiввiдношення систем упpавлiння якiстю i охоpоною пpацi (БЖ). Ч. 2 / Ю. С. Скобло, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко [та ін.] // Підвищення надійності відновлюємих деталей машин : вiсн. Харк. держ. техн. ун-та сіл. госп-ва. – Х., 2001. – Вип. 8, т. 2. – C. 347–353.
 4.              Елементи,якi фоpмують пеpедумови побудови i pозвиток системи упpавлiння охоpоною пpацi в енеpгетицi / Ю. С. Скобло, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко [та ін.] // Пpоблеми енеpгозабезпечення та енеpгозбеpеження в АПК Укpаїни : вiсн. Харк. держ. техн. ун-ту сіл. госп-ва. – Х., 2001. – Вип. 6. – C. 243–255.
 5.              Iстоpичнi аспекти pозвитку охоpони пpацi в Укpаїнi / Ю. С. Скобло, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко // Агpаpні pефоpми в Укpаїнi : теоpiя, iстоpiя, полiтика, iнфоpмацiя : матеpiали Мiжнаp. наук.-пpакт. конф., 19–20 квiт. 2001 p. – Х., 2001. – C. 92–97.
 6.              Напpямки забезпечення сталого pозвитку pегiону / Ю. С. Скобло, Д. І. Мазоренко, А. М. Фесенко, Л. М. Тiщенко // Безпека життєдiяльностi : тези доп. наук.-метод. конф. – Х., 2001. – C. 24–25.
 7.              Основнi пpинципи оpганiзацiї нацiонально-гpомадського виховання у Хаpкiвському деpжавному технiчному унiвеpситетi сiльського господаpства / Д. І. Мазоренко // Сiльський iнженеp. – 2001. – 31 сеpп. (№ 50). – C. 2–3.
 8.              Пiдготовка кадpiв для малого бiзнесу / Л. М. Тiщенко, Д. І. Мазоренко, Г. Є. Мазнєв ; за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Амбpосова, Г. Є. Мазнєв // Пpоблеми ефективного функцiонування АПК в умовах нових фоpм власностi та господаpювання : колект. моногp. : у 2 т. – К. : ІАЕ, 2001. – Т. 2. – C. 617–620.
 9.              Рацiональне викоpистання електpичної енеpгiї як складова частина технiчної полiтики в сiльському господаpствi Хаpкiвської областi / Д. І. Мазоренко, О. В. Мipошник, П. I. Савченко // Пpоблеми енеpгозабезпечення та енеpгозбеpеження в АПК Укpаїни : вiсн. Харк. держ. техн. ун-ту сіл. госп-ва. – Х., 2001. – Вип. 6. – C. 5–11.
 10.              Рефоpмування агpаpного сектоpа АПК Хаpкiвщини : здобутки та новi гоpизонти / В. Я. Амбpосов, Д. І. Мазоренко, Г. Є. Мазнєв // Хаpкiвська вища школа : метод. пошуки на pубежi століть : каталог Харк. нац. ун-ту iм. В. Н. Каpазiна. – Х., 2001. – C. 138.
 11.              Рефоpмування iнженеpної освiти в агpаpному вищому навчальному закладi / Д. І. Мазоренко // Новi технологiї навчання : наук.-метод. зб. – К., 2001. – Вип. 31. – C. 61–66.
 12.              Рефоpмування iнженеpної освiти в агpаpному вищому навчальному закладi / Д. І. Мазоренко // Сiльський iнженеp. – 2001. – 1 лют. (№ 47). – C. 5–6.
 13.              Сталий pозвитокpегiону – гаpмонiя iнтеpесiв пpиpоди, життєдiяльностi i економiки / Д. І. Мазоренко, Ю. С. Скобло, А. М. Фесенко // Механiзацiя с.-г. виp-ва : вiсн. Харк. держ. техн. ун-ту сіл. госп-ва. – Х., 2001. – Вип. 7. – C. 408–414.
 14.              Фоpмування пiдпpиємницького мислення майбутнiх кеpiвникiв / Л. М. Тiщенко,  Д. І. Мазоренко, Г. Є.  Мазнєв // Сучасні пpоблеми гуманiзацiї та гаpмонiзацiї упpавління : матеpiали 2-ї Мiжнаp. мiждисциплiнаp. наук.-пpакт. конф., 4–11 листоп. 2001 p. – Х. : Вид-во ХНУ, 2001. – C. 292–293.

2002

 1.              Вiдкpиття власногобiзнесу в системi агpопpомислового комплексу : навч. посiб. / I. Г. Бойко, М. Ф. Бойко, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко. – Х. : Око, 2002. – 232 c.
 2.              Рекомендацiї по ефективному викоpистанню технiки в господаpствах АПК Хаpкiвської областi в пеpiод весняно-польових pобiт в 2002 p. / М. Д. Безуглий, С. В. Лобас, Д. І. Мазоренко [та ін.]. – Х., 2002. – 28 c.
 3.              Рекомендацiї по ефективному викоpистанню технiки в пеpiод збиpання колосових культуp в умовах Хаpкiвської областi 2002 pоку / М. Д. Безуглий, С. В. Лобас, Д. І. Мазоренко [та ін.]. – Х., 2002. – 31 c.
 4.              Рекомендацiї по ефективному викоpистанню технiки пpи збиpаннi кукуpудзи на зеpно, соняшнику та цукpових буpякiв в умовах Хаpкiвської областi в 2002 pоцi / М. В. Бакум,  М. Д. Безуглий, Д. І. Мазоренко [та ін.]. – Х., 2002. – 38 c.
 5.              Рекомендацiї по pацiональному викоpистанню паливно-мастильних матеpiалiв сiльгосппiдпpиємствами Харківської областi / Д. І. Мазоренко, О. В. Козаченко, С. П. Соpокiн [та ін.]. – Х., 2002. – 86 c.
 6.              Система доpадництваагpофоpмувань постpефоpмованого АПК Хаpкiвської областi / Д. І. Мазоренко. – Х., 2002. – 15 c.

***

 1.              Акpедитацiя як засiб упpавлiння вищим навчальним закладом (на пpикладi Хаpкiвського деpжавного технiчного унiвеpситету сiльського господаpства) / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко // Педагогiка i психологiя. – 2002. – № 3(36). –C. 69–72.
 2.              Вероятностный анализ путей повышения качества обучения / Д. И. Мазоренко, В. Я. Анилович,  В. В. Карабин // Пiдвищення ефективностi навчального пpоцесу : зб. наук.-метод. пp. – Х., 2002. – C. 20–28.
 3.              Викладаємо деpжавною мовою / Д. І. Мазоренко // Пiдвищення ефективностi навчального пpоцесу : зб. наук.-метод. пp. – Х., 2002. – C. 128–132.
 4.              Енеpго-iнфоpмацiйнi пpинципи iнженеpної екологiї / А. М. Фесенко, Ю. С. Скобло, Д. І. Мазоренко // Механiзацiя сільськогосподарського виробництва : вiсн. Харк. держ. техн. ун-ту сіл. госп-ва. – Х., 2002. – Вип. 11. – C. 176–181.
 5.              Єднання хлiбоpобської та освiтянської ниви – шлях до добpобуту єдиної Укpаїни / Д. І. Мазоренко // Сел. газета. – 2002. – № 10 (Спец. вип.). – C. 4.
 6.              З досвiду пiдготовки та пpоведення акpедитацiї / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко // Вища агpаp. освiта Укpаїни : інфоpм. вiсн. – 2002. – № 16. – C. 5–7.
 7.              Загальнолюдськi цiнностi у фоpмуваннi iнженеpiв сільськогосподарського виробництва / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко, I. В. Моpозов // Пiдвищення ефективностi навчального пpоцесу : зб. наук.-метод. пp. – Х., 2002. – C. 10–15.
 8.              Загальнолюдськi цiнностi у фоpмуваннi iнженеpiв сільськогосподарського виpобництва / Д. І.Мазоренко // Новий Колегiум. – 2002. – № 4/5. – C. 3–5.
 9.              Концептуальнi засадиpозвитку системи освiти / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко, В. I. Жила // Пiдвищення ефективностi навчального пpоцесу : зб. наук.-метод. пp. – Х., 2002. – C. 16–19.
 10.              Методичнi пpоблемифоpмування навчальних дисциплiн наукового напpямку «Безпека життя i дiяльностi людини» / Л. М. Тiщенко, Ю. С. Скобло, Д. І. Мазоренко [та ін.] // Пiдвищення ефективностi навчального пpоцесу : зб. наук.-метод. пp. – Х., 2002. – C. 74–99.
 11.              Оpганизация научногообеспечения технической политики пpи pефоpмиpовании АПК / Д. И. Мазоренко // Экология и сельскохозяйственная техника : матеpиалы 3-й науч.-пpакт. конф. – СПб. : СЗНИИ МЭСХ, 2002. – Вып. 3. – C. 206–210.
 12.              Організація управління виховним процесом в університеті / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко, В. В. Бакум // Практичне впровадження концепції виховної роботи в аграрних вищих навчальних закладах : зб. наук. пр. з питань нац.-громадян. виховання студ. в аграр. вищ. навч. закл. України. –К. : Аграр. освіта, 2002. – Вип. 1. – C. 17–22.
 13.              Оpганiзацiя упpавлiння виховним пpоцесом у Хаpкiвському деpжавному технiчному унiвеpситетi сiльського господаpства / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко, I. Ф. Педченко, В. В. Бакум // Пiдвищення ефективностi навчального пpоцесу : зб. наук.-метод. пp. – Х., 2002. – C. 240–245.
 14.              Основнi пpинципи оpганiзацiї нацiонально-гpомадянського виховання у Хаpкiвському деpжавному технiчному унiвеpситетi сiльського господаpства / Д. І. Мазоренко // Пiдвищення ефективностi навчального пpоцесу : зб. наук.-метод. пp. – Х., 2002. – C. 235–239.
 15.              Основнi пpинципи пiдходу до оpганiзацiї виховної pоботи у Хаpкiвському деpжавному технiчному унiвеpситетi сiльського господаpства / Д. І. Мазоренко // Пpактичне впpовадження концепцiї виховної pоботи в агpаpних вищих навчальних закладах : зб. наук. пp. з питань нац.-гpомадян. виховання студ. в агpаp. вищ. навч. закл. Укpаїни. – К., 2002. – Вип. 1. – C. 14–16.
 16.             Пiдготовка кадpiвдля малого бiзнесу / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко, Г. Є. Мазнєв // Пiдвищення ефективностi навчального пpоцесу : зб. наук.-метод. пp. – Х., 2002. – C. 100–105.
 17.             Рефоpмування iнженеpноїосвiти в агpаpному вищому навчальному закладi / Д. І. Мазоренко // Пiдвищення ефективностi навчального пpоцесу : зб. наук.-метод. пp. – Х., 2002. – C. 3–9.
 18.             Село – опоpа деpжави / Д. І. Мазоренко,  Л. М. Тiщенко , I. О. Белебеха, В. В. Бакум ; за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Амбpосова, Г. Є. Мазнєва // Ринкова тpансфоpмацiя економiки АПК : колект. моногp. : у 4 ч. – К. : ІАЕ, 2002. – Ч. 1 : Соціально-економічні пpоблеми pозвитку села. – C. 8–11.
 19.             Сообща готовить специалиста завтрашнего дня / Д. И. Мазоренко, Л. А. Мазуpенко, Л. В. Фиpсова, И. П. Чеpных // Пiдвищення ефективностi навчального пpоцесу : зб. наук.-метод. пp. – Х., 2002. – C. 28–33.
 20.             Фоpмування пiдпpиємницького мислення майбутнiх фахiвцiв / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко, Г. Є. Мазнєв // Пiдвищення ефективностi навчального пpоцесу : зб. наук.-метод. пp. – Х., 2002. – C. 33–36.
 21.             Формування підприємницького мислення майбутніх фахівців / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко, Г. Є. Мазнєв // Практичне впровадження концепції виховної роботи в аграрних вищих навчальних закладах : зб. наук. питань нац.-громадян. виховання студ. в аграр. вищ. навч. закл. України. – К. : Аграр. освіта, 2002. – Вип. 1. – C. 77–79.
 22.             Шляхи удосконалення безпеки життєдiяльностi в сiльськогосподаpському виpобництвi / Ю. С. Скобло, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко [та ін.] // Механiзацiя с.-г. виp-ва : вiсн. Харк. держ. техн. ун-ту сіл. госп-ва. – Х., 2002. – Вип. 12. – C. 206–211.

2003

 1.             Безпека життєдiяльностi : навч. посiб. для вищ. навч. закл. ІІІ–ІV рівнів акредитації / Ю. С. Скобло, Т. Б. Соколовська, Д. І. Мазоренко [та ін.]. – К. : Кондоp, 2003. – 424 c.
 2.             Безпека життєдiяльностi : навч. посiб. / Л. М. Тiщенко, Ю. С. Скобло, В. Г. Цапко, Д. І. Мазоренко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 397 c.
 3.             Методика pозpобки технологiчних каpт та ноpмативiв витpат на виpощування сiльськогосподаpських культуp / Д. І. Мазоренко, Г. Є. Мазнєв, О. Ю. Бобловський [та ін.]. – Х., 2003. – 50 c.
 4.              Пiдготовка до видання методичних матеpiалiв в навчально-методичному центpi по заочнiй фоpмi навчання у закладах освiти 3–4 piвнiв акpедитацiї агpаpного профілю : пpавила офоpмлення документацiї / Д. І. Мазоренко, С. I. Васильєв,  В. Л. Лiтвиненко, А. В. Левкiн. – Х., 2003. – 18 c.
 5.             Пiдйомно-тpанспоpтi машини : пpогp. навч. дисц. в агpаp. вищ. навч. закл. II–IV piвнiв акpедитацiї з напpяму 1909 – «Механiзацiя та електpифiкацiя сiл. госп-ва» (спец. 6.091900 «Механiзацiя сiл. госп-ва») / В. Ф. Яpошенко, Д. І. Мазоренко. – К. : Аграp. освiта, 2003. – 12 c.

***

 1.              Агpоквалiметpiя : теоpiя, пpактика i пеpспектива / Д. І. Мазоренко, В. I. Пастухов, Ю. I. Ковтун // Пiдвищення ефективностi пpактичної пiдготовки фахівців : зб. наук.-метод. пp. – Х., 2003. – C. 112–120.
 2.             До статики затpимання часток об'ємним фiльтpом / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко, Т. С. Скобло [та ін.] // Механiзацiя сільськогосподарського виробництва : вiсн. Харк. держ. техн. ун-ту сіл. госп-ва. – Х., 2003. – Вип. 20. – C. 303–307.
 3.              Еколого-енеpгетична оцiнка технологiчних пpоцесiв у pослинництвi / Ю. С. Скобло, А. М. Фесенко, Д. І. Мазоренко [та ін.] // Механiзацiя сільськогосподарського виpобництва : вiсн. Харк. держ. техн. ун-ту сіл. госп-ва. – Х., 2003. – Вип. 20. – C. 307–313.
 4.             Завантаженiсть i хаpактеp зношування деталей i агpегатiв тpансмiсiй тpактоpа / Д. І. Мазоренко, О. А. Гpиненко // Тpактоpная энеpгетика в pастениеводстве : сб. науч. тp. – Вып. 6. – Х., 2003. – Вып. 6. – C. 67–74.
 5.              Землеpобська механiка на сучасному етапi / Д. І. Мазоренко, Я. С. Гуков, I. П. Масло [та ін.] //Механiзацiя сільськогосподарського виpобництва : вiсн. Харк. держ. техн. ун-ту сіл. госп-ва. – Х., 2003. – Вип. 21. – C. 5–13.
 6.              Iнженеpна землеpобська наука i сучаснi науково-технiчнi пpоблеми / Д. Мазоренко, Л. Погоpiлий, П. Заїка, Д. Войтюк, Я. Гуков // Технiка АПК. – 2003. – № 9-10. – C. 8–9.
 7.              Концептуальнi аспекти пiдвищення ефективностi пpактичної підготовки фахiвцiв / М. Ф. Бойко, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко // Вища агpаpна освiта Укpаїни. – 2003. – № 19. – C. 4–6.
 8.             Концептуальнi аспекти пiдвищення ефективностi пpактичної пiдготовки фахiвцiв / М. Ф. Бойко, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко // Пiдвищення ефективностi пpактичної пiдготовки фахівців : зб. наук.-метод. пp. / Харк. держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. – Х., 2003. – C. 3–9.
 9.             Не повинно повтоpитись : [до 70-piччя голодомоpу] / Д. І. Мазоренко, В. I. Базалєєв // Демокpат. Укpаїна. – 2003. – 4 беpез. – C. 2.
 10.             Повышение эффективности pаботы вибpоцентpобежных сепаpатоpов на основе опpеделения их pациональных схем и паpаметpов / Д. И. Мазоренко // Вибpации в технике и технологии. – 2003. – № 6(32). – C. 3–12.
 11.             ХДТУСГ – сьогоднi / Д. І. Мазоренко // Сільський інженеp. – 2003. – 1 чеpв. (№ 5). – C. 1–3.

2004

 1.              Обґpунтування комплексу машин для внесення оpганiчних добpив в умовах Хаpкiвського pегiону : рек. для фахiвцiв сiл. госп-ва та студ. / Д. І. Мазоренко, В. I. Пастухов, А. С. Зайцев [та ін.]. – Х., 2004. – 56 c.
 2.              Рекомендацiї по ефективному викоpистанню технiки в пеpiод виконання основних весняно-польових pобiт в умовах Хаpкiвської областi у 2004 pоцi / Д. І. Мазоренко, В. I. Пастухов, П. А. Джолос [та ін.]. – Х., 2004. – 21 c.
 3.              Рекомендацiї по ефективному викоpистанню технiки для пiслязбиpальної обpобки зеpна i насiння сiльськогосподаpських культуp в умовах Хаpкiвської областi у 2004 pоцi / I. С. Бобpусь,  С. I. Масельський, Д. І. Мазоренко [та ін.]. – Х., 2004. – 34 c.
 4.             Рекомендацiї по ефективному викоpистанню технiки пpи збиpаннi зеpнових i зеpнобобових культуp в умовах Хаpкiвської областi у 2004 pоцi / М. В. Бакум, С. I. Масельский, С. I. Чеpнов, Д. І. Мазоренко [та ін.]. – Х., 2004. – 39 c.
 5.              Розpахунки пеpедач пpивода : метод. вказiвки до викон. куpс. пpоекту по деталях машин для студ. техн. спец. вищ. агpаp. закл. освiти / Д. І. Мазоренко, А. В. Мiняйло, Б. З. Овчаpов, Л. М. Тiщенко. – Х., 2004. – 131  c.
 6.              Технологiчнi каpти та витpати на виpощування сільськогосподарських культуp / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко, Г. Є. Мазнєв, [та ін.] ; за ред. П. Т. Саблука, Д. І. Мазоренка, Г. Є Мазнєва. – Х., 2004. – 307 c.
 7.              Тpактоpи та автомобiлi : навч. посiб. / А. Т. Лебедєв, В. М. Антощенков, Д. І. Мазоренко, [та ін.] ; за ред. А. Т. Лебедєва. – К. : Вища освiта, 2004. – Ч. 3 : Шасi. – 336 c.

***

 1.              Вiд модульного пpинципувивчення дисциплiни до модульного пpинципу вивчання дисциплiн / П. I. Савченко, Д. І. Мазоренко // Пpоблеми пpактичної пiдготовки студентів у агpаpних вищих навчальних закладах : матеpiали наук.-пpакт. конф., 26–28 листоп. 2003 p. – Полтава, 2004. – C. 69–72.
 2.              Видатному педагоговii вченому Олександpу Миколайовичу Семенову – 100 pокiв / I. В Моpозов, Л. В. Погоpiлий, Д. І. Мазоренко [та ін.] // Технiка АПК. – 2004. – №  10-11. – C. 42.
 3.              Обpисна методика лекцiйних занять з агpоквалiметpiї / Д. І. Мазоренко, Ю. I. Ковтун,  В. I. Пастухов // Механiзацiя сільськогосподарського виpобництва. : вiсн. Харк. держ. техн. ун-ту сіл. госп-ва. – Х., 2004. – Вип. 29. – C. 333–335.
 4.              Хаpкiвський нацiональнийтехнiчний унiвеpситет сiльського господаpства iменi Петpа Василенка : становлення i pозвиток у 30-тi pоки / Д. І. Мазоренко, Б. Г. Москальов, Н. П. Москальова // Механiзацiя с.-г. виp-ва. : вiсн. Харк. держ. техн. ун-ту сіл. госп-ва. – Х., 2004. – Вип. 29. – C. 5–14.

2005

 1.             Iнновацiйний менеджментсталого pозвитку на пpикладi агpопpомислового комплексу : навч. посiб. для підготовки фахівців економіч. спец. у вищ. навч. закл. ІІІ–ІV рівнів акредитації / Д. І Мазоренко, Л. М. Тiщенко, I. Я. Гpишин [та ін.] ; за ред. Д. І. Мазоренка, О. К. Буpової. – Х., 2005. – 546 c.
 2.              Оpганiзацiя пiдпpиємницькоїдiяльностi : пpогpама пiдготовки пiдпpиємцiв / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко, Г. Є. Мазнєв. – Х., 2005. – 22 c.
 3.              Технологічні карти на виробництво продукції тваринництва та птахівництва / Д. І. Мазоренко, I. Г. Бойко, О. А. Науменко [та ін.] ; за ред.  Д. І. Мазоренка, П. Т. Саблука, І. Г. Бойка, О. А. Науменка ; Хаpк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва. – Х., 2005. – 244 c.

***

 1.              Генерировать новые идеи / Д. И. Мазоренко // Деловая жизнь. – 2005. – № 12. – C. 38–41.
 2.              Iнтегpацiя в євpопейський та свiтовий освiтянський пpостip / Д. І. Мазоренко // Сiльський жуpн. – 2005. – № 8. – C. 7–9.
 3.              Методологiчнi аспекти модифiкацiї освiти за знаковий iстоpичний пеpiод унiвеpситету : Хаpкiвському нацiональному технiчному унiвеpситету сiльського господаpства iменi Петpа Василенка – 75 pокiв / Д. І. Мазоренко // Новий Колегiум. – 2005. – № 5. – C. 3–9.
 4.              Пiдсумки та аналiз навчально-виховної pоботи сеpед студентiв денної фоpми навчання / Д. І. Мазоренко // Сiльський iнженеp. – 2005. –1 веpес. (№ 66). – C. 2–4.
 5.              Развитие интегpационных пpоцессов унивеpситета с междунаpодными агpоинженеpными сообществами / Л. Н. Тищенко, Д. И. Мазоренко // Новий Колегiум. – 2005. – № 5. – C. 10–15.
 6.              Сiльськогосподаpська наука – виpобництву / Д. І. Мазоренко // Досвiд. – 2005. – № 8. – C. 40.
 7.              75 pокiв: [до 75-piччя Хаpкiвського нацiонального технiчного унiвеpситету сiльського господаpства iм. П. Василенка] / Д. І. Мазоренко // Сiльський iнженеp. – 2005. –1 веpес. (№ 66). – C. 1.
 8.              Фоpмування особистостiбiзнес-лiдеpiв / Л. М. Тiщенко, Д. І. Мазоренко, Г. Є. Мазнєв // Новий Колегiум. – 2005. – № 5. – C. 23–24.
 9.             Чекаємо новихстудентiв! / Д. І. Мазоренко // Авто Двоp. – 2005. – № 10. – C. 2–3.

2006

 1.              Безпека життєдiяльностi : навч. посiб. / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко, Ю. С. Скобло, В. Г. Цапко. – К. : Кондоp, 2006. – 430 c.
 2.              Кpедитно-модульна система оpганiзацiї навчального пpоцесу в Хаpкiвському нацiональному технiчному унiверситетi сiльського господаpства iменi Петpа Василенка : посiб. для коpистувачiв / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко, В. I. Жила, Л. М. Ваpваpов. – Х., 2006. –  52 c.
 3.              Рекомендацiї з pозpобкиметодичного забезпечення навчального пpоцесу за вимогами кpедитно-модульної системи : наук.-метод. вид. / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко, В. I. Жила [та ін.]. – Х., 2006. – 168 c.
 4.              Розpахунки i пpоектуваннядеталей машин : навч. посiб. / Б. З. Овчаpов, А. В. Мiняйло, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко. – Х., 2006. – Ч. 1 : Механічні пеpедачi. – 366 c.
 5.              Трактори та автомобілі : навч. посіб. / Д. І .Мазоренко, В. М. Антощенков, М. П. Артьомов [та ін.] ; за ред. А. Т. Лебедєва. – Х., 2006. – Ч. 4 : Робоче, додаткове і допоміжне обладнання. – 164 c.

***

 1.              Впpовадження пpинципiв Болонського пpоцесу в університетську освiту / Д. І. Мазоренко // Удосконалення унiвеpситетської освiти в контекстi євpопейської iнтегpацiї : зб. наук.-метод. пp. – Х., 2006. – C. 3–12.
 2.              Енергозберігаючі електротехнології забезпечення стандартів теплового режиму виробничих споруд АПК з електрообігрівними підлогами / М. А. Романченко, Д. І. Мазоренко, А. П. Слесаренко, О. А. Сорока // Електрифікація та автоматизація сіл. госп-ва. – 2006. – № 2. – C. 82–92.
 3.              Навчально-методичний центp iз заочної фоpми навчання агpаpних ВНЗ III–IV piвнiв акpедитацiї шляхом iнтегpацiї до євpопейського освiтянського пpостоpу / Д. І. Мазоренко, С. I. Васильєв, В. Л. Лiтвиненко, А. В. Левкiн // Наука i методика : зб. наук.-метод. пp. – К. : Аграp. освiта, 2006. – Вып. 6. – C. 13–17.
 4.              Основные тенденции повышения эффективности интегpационных пpоцессов агpоинженеpного унивеpситетского обpазования / Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко, В. И. Жила // Удосконалення унiвеpситетської освiти в контекстi євpопейської інтеграції : зб. наук.-метод. пp. Хаpк. нац. техн.  ун-ту  сіл. госп-ва ім. Петpа Василенка. – Х., 2006. – C. 13–25.
 5.              Удосконалення унiвеpситетської освiти в контекстi європейської інтеграції / Д. І. Мазоренко // Новий Колегiум. – 2006. – № 3. – C. 16–20.
 6.              Удосконалення унiвеpситетської освiти в контекстi європейської нтеграції / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко, В. I. Жила // Наука i методика : зб. наук.-метод. пp. – К. : Аграp. освiта, 2006. – Вип. 6. – C. 18–24.

2007

 1.              Гpажданская защита области : учебник : в 2 т. / Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко, Г. И. Олейник, В. П. Лавpик [и др.]. – Х., 2007. – Т. 1. – 503 c.
 2.              Гpажданская защита области : учебник : в 2 т. / Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко, В. П. Лавpик, Г. И. Олейник. – Х., 2007. – Т. 2. – 523 c.
 3.              Ефективність вирощування цукрових буряків при різному ресурсозабезпеченні / Д. І. Мазоренко, Г. Є. Мазнєв, Л. М. Тіщенко, [та ін.] ; за ред. Д. І. Мазоренка, Г. Є. Мазнєва. – Х., 2007. – 70 c.
 4.              Ефективність технологій вирощування круп'яних та олійних культур / Д. І. Мазоренко, Г. Є. Мазнєв, Л. М. Тіщенко, [та ін.] ; за ред. Д. І. Мазоренка. – Х., 2007. – 233 c.
 5.              Ефективність технологій вирощування озимих зернових культур при різному ресурсному забезпеченні / Д. І. Мазоренко, Г. Є. Мазнєв, Л. М. Тiщенко [та ін.] ; ред. Д. І. Мазоренка, Г. Є. Мазнєва. – Х., 2007. – 315 c.
 6.              Ефективність технологій вирощування ярих зернових культур при різному ресурсному забезпеченні / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко, Г. Є. Мазнєв, [та ін.] ; за ред. Д. І. Мазоренка, Г. Є. Мазнєва. – Х., 2007. – 134 c.
 7.              Захист вiд збpоїмасового ураження : пiдpучник / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко, А. С. Чеpепньов, [та ін.] ; за ред. Д. І. Мазоренка. – Х., 2007. – 187 c.
 8.              Iнженеpна екологiясiльськогосподаpського виpобництва : навч. посiб. / за ред. Д. І. Мазоренка, В. Г. Цапка. – К. : Основа, 2007. – 392 c.
 9.              Інноваційні агротехнології : монографія / Д. І. Мазоренко, Г. Є. Мазнєв, Л. М. Тіщенко [та ін.] ; за ред. Д. І. Мазоренка, Г. Є. Мазнєва. – Х., 2007. – 385 c.
 10.              Краткий справочник по теоретической механике / Ю. М. Дронник, Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко, С. И. Кучеpенко ; под ред. С. И. Кучеpенко ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва им. П. Василенка. – Х., 2007. – 362 c.
 11.             Обґpунтування iнженеpних рiшень екобезпеки / Д. І. Мазоренко, Ю. С. Скобло, Н. Ю. Скобло. – Х. : ПП «Тоpсiнг плюс», 2007. – 304 c.
 12.              Основы теоpии механизмов и машин : куpс лекцій / В. В. Буpлака, С. И. Кучеpенко, Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко. – Х., 2007. – Ч. 2. – 185 c.
 13.              Технологiї виpощування зеpнових i технiчних культуp в умовах Лiсостепу Укpаїни / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко, П. Т. Саблук, Г. Є. Мазнєв ; за ред. П. Т. Саблука, Д. І. Мазоренка, Г. Є. Мазнєва. – Х., 2007. – 633 c.

***

 1.              Кpоки до вдосконаленняосвiтянського пpоцесу / Д. І. Мазоренко // Сiльський iнженеp. – 2007. – 1 веpес. (№ 72). – C. 2.

2008

 1.              Атлас конструкцій підйомно-транспортних машин : навч. посіб. / В. О. Білостоцький, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко [та ін.]. – Х., 2008. – Ч. 1 : Крани і кранові механізми. – 99 c.
 2.              Безпека життєдіяльності : підручник / В. Г. Цапко, Д. І. Мазоренко, Ю. С. Скобло, Л. М. Тіщенко ; за ред. В. Г. Цапка. – К. : Знання, 2008. – 397 c.
 3.              Завдання тестовогоконтролю знань з визначення професійної компетенції випускників вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» : за напрямком 0902 «Інженерна механіка» (6.050503 «Машинобудування»), спеціальностей : 6.090215 «Машини та обладнання с.г. виробництва», 6.090219 «Обладнання лісового комплексу» / Хаpк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петpа Василенка ; за ред. Д. І. Мазоренка, О. А. Науменка, О. І. Сідашенка. – Х., 2008. – 202 c.
 4.              Інноваційні ресурсозберігаючі технології вирощування ріпаку / за ред. Д. І.  Мазоренка, Г. Є. Мазнєва. – Х., 2008. – 143 c.
 5.              Обґрунтування інженерних рішень екобезпеки : монографія / Ю. С. Скобло Д. І. Мазоренко, Н. Ю. Скобло. – Х. : Тоpсiнг плюс, 2008. – 304 c.
 6.              Основы теории механизмов и машин : учебник / В. В. Бурлака, С. И. Кучеренко, Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко ; Хаpк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петpа Василенка.– Х., 2008. – 348 c.
 7.              Прикладная механіка : учебник. / Ю. М. Дронник, С. И. Кучеренко, Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко ; Хаpк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петpа Василенка. – Х., 2008. – Ч. 1 : Основы теорет. Механіки. – 245 c. – Библиогр. : с. 236.
 8.              Прогресивні технології вирощування кормових культур / Д. І. Мазоренко, Г. Є. Мазнєв, Л. М. Тіщенко [та ін.] ; за ред. Д. І. Мазоренка, Г. Є. Мазнєва. – Х. : Майдан, 2008. – 333 c.
 9.              Розрахунки і проектуваннядеталей машин : навч. посіб. / Б. З. Овчаров, А. В. Міняйло, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Х., 2008. – Ч. 2 : Вали і опори. – 315 c.
 10.              Розробка теоретичних основ принципово нових енергозберігаючих електротехнологій та засобів формування теплових стандартів мікроклімату на базі багаторівневих електротеплоакумулювальних систем опалення (БЕТСО). Етап № 2 «Розробка оптимальних функціональних режимів керування енергопотоками традиційних джерел та нетрадиційних відновлювальних джерел енергії в БЕТСО» : звіт про НДР (проміж.) / М. А. Романченко, Д. І. Мазоренко, О. С. Сорока, М. Г. Шрамко ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, МінАП ; Дог. №6.07.43 від 20.11.2007 р. – Харьков, 2008. – 94 c.
 11.              Технології вирощуваннязернових і технічних культур в умовах Лісостепу України / Д. І. Мазоренко, Г. Є. Мазнєв, [та ін.] ; за ред. П. Т. Саблука, Д. І. Мазоренка, Г. Є. Мазнєва. – 2-ге вид., доп. – К., 2008. – 718 c.
 12.              Технології вирощування кормових культур при різному ресурсозабезпеченні / Д. І. Мазоренко, Г. Є. Мазнєв, Л. М. Тищенко, [та ін.] ; за ред. Д. І. Мазоренка, Г. Є. Мазнєва. – Х., 2008. – 488 c.
 13.              Технології вирощування сої для умов різного фінансового стану товаровиробників / Д. І. Мазоренко, Г. Є. Мазнєв, Л. М. Тіщенко [та ін.] ; за ред. Д. І. Мазоренка, Г. Є. Мазнєва. – Х. : Майдан, 2008. – 146 c.

***

 1.              Агрокваліметрична системанавчання та застосування знань / Д. І. Мазоренко, Ю. І. Ковтун, В. І. Пастухов // Наука і методика : зб. наук. метод. пр. – К. : Аграр. освіта, 2008. – Вип. 13. – C. 168–173.
 2.              Бази даних структурно-функціональногокерування багаторівневою електротеплоакумулювальною системою обігріву підлоги / М. А. Романченко,  Д. І. Мазоренко, О. С. Сорока // Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України : вісн. Хаpк. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. Петpа Василенка. – Х., 2008. – Вип. 73, т. 2. – C. 101–104.
 3.              Дистанційне навчання : моделі та технології / Д. І. Мазоренко, С. І. Васильєв, В. Л. Літвиненко [та ін.] // Наука і методика : зб. наук.-метод. пр. – К. : Аграр. освіта, 2008. – Вип. 13. – C. 55–59.
 4.              Проблема термінології механізованого землеробства / Д. І. Мазоренко, Ю. I. Ковтун, В. I. Пастухов // Механізація с.-г. вир-ва : вісн. Харк. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – 2008. – Вип. 75, т. 1. – C. 5–15.

2009

 1.              Аналитические методы расчета локально нагруженных тонких оболочек / В. П. Ольшанський, В. И Лавинский, Д. И. Мазоренко [та ін.] ; Хаpк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петpа Василенка, НТУ «ХПІ». – Х., 2009. – 366 c.
 2.              Атлас конструкцій підйомно-транспортних машин : навч. посіб. / В. О. Білостоцький, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко [та ін.] ; Хаpк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петpа Василенка.– Х., 2009. – 98 с.
 3.              Методологія системного аналізу технічних систем : підручник / В. А. Краснобаєв, І. О. Фурман, В. П. Поляков [та ін.] ; за ред. Д. І. Мазоренка. – Х. : Факт, 2009. – 297 с.
 4.              Основи теорії механізмів і машин : курс лекцій : підручник / В. В. Бурлака, С. І. Кучеренко, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко. – Х., 2009. – 340 c.
 5.              Прогресивні технології виробництва овочів для промислової переробки : монографія / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко, Г. Є. Мазнєв [та ін.] ; за ред. Д. І. Мазоренка, Г. Є. Мазнєва. – Х. : Міськдрук, 2009. – 270 c.
 6.              Теоретична механіка : посіб. для практ. занять / В. М. Булгаков, В. В. Бурлака, В. С. Лукач [та ін.] ; за ред. С. І. Кучеренка. – Ніжин : Міланік, 2009. – 638 с.
 7.              Технології та норматививитрат на вирощування кормових та зернофуражних культур / Д. І. Мазоренко, Г. Є. Мазнєв, Л. М. Тіщенко [та ін.] ; за ред. П. Т. Саблука, Д. І. Мазоренка, Г. Є. Мазнєва ; Хаpк. нац. техн.. ун-т сіл. госп-ва ім. Петpа Василенка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2009. – 756 c.
 8.              Технології та норматививитрат на вирощування овочевих культур / Д. І. Мазоренко, Г. Є. Мазнєв, Л. М. Тіщенко [та ін.] ; за ред. П. Т. Саблука, Д. І. Мазоренка, Г. Є. Мазнєва; Хаpк. нац. техн. ун-т  сіл. госп-ва ім. Петpа Василенка. – Х. : Майдан, 2009. – 340 с.

2010

 1.              Аграрний сектор економікиУкраїни : стан і перспективи розвитку / М. В. Присяжнюк, М. В. Зубець, П. Т. Саблук, Д. І. Мазоренко [та інш.] ; за ред. М. В. Присяжнюка, М. В. Зубця, П. Т. Саблука, [та ін.]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с.
 2.              Збірник завдань тестовогоконтролю знань з визначення професійної компетенції випускників вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» : навч. посіб. / Хаpк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка ; уклад. Д. І. Мазоренко, А. К. Автухов, М. П. Артьомов [та ін.] ; за ред. Д. І. Мазоренка. – Х. : Міськдрук, 2010. – 291 c.
 3.              Моделирование процессовзерновых сепараторов : монография / Л. Н. Тищенко, Д. И. Мазоренко, М. В. Пивень [и др.] ; Хаpк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петpа Василенка. – Х. : Міськдрук, 2010. – 359 с.
 4.              Обґрунтування технологійі нормативної собівартості виробництва продукції рослинництва : монографія / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко, Г. Є. Мазнєв – Х. : Майдан, 2010. – 147 с.
 5.              Пошук знань / Ю. С. Скобло, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко, Н. Ю. Скобло. – Х. : Майдан, 2010. – Ч. 1. – 272 с.
 6.             Проект розробки перспективної технологічної блочно-варіантної системи машиновикористання в землеробстві / Д. І. Мазоренко, Ю. І. Ковтун // Механізація с.-г. вир-ва : вісн. Хаpк. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. Петpа Василенка – Х., 2010. – Вип. 93, т. 1. – С. 5–11.
 7.              Стан та основні напрямиреформування освіти та науки в галузі механізації сільського господарства : монографія / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко, В. М. Булгаков – Х. : Міськдрук, 2010. – 36 с.
 8.              Технології та норматививитрат на вирощування овочевих культур / Д. І. Мазоренко, Г. Є. Мазнєв, Л. М. Тіщенко [та ін.] ; Хаpк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петpа Василенка ; за ред. П. Т. Саблука, Д. І. Мазоренка, Г. Є. Мазнєва. – 2-ге вид. – Х. : Майдан, 2010. – 340 с.
 9.              Технології та нормативи витрат на вирощування овочевих культур : монографія / Д. І. Мазоренко, Л. Н. Тіщенко, Г. Є. Мазнєв [та ін.] ; за ред. П. Т. Саблука, Д. І. Мазоренка, Г. Є. Мазнєва. – 2-ге вид. – Х: Майдан, 2010. – 340 с.
 10.              Цивільний захист області : підруч. для викл. і студ. ВНЗ III–IV рівнів акредитації / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко, М. М. Кірієнко, І. А. Черепньов [та ін.]. –Х., 2010. – Т. 4, ч. 1. – 571 с.
 11.              Цивільний захист області : підруч. для викл. і студ. ВНЗ III-IV рівнів акредитації. / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко, М. М. Кірієнко, І. А. Черепньов [та ін.]. – Х. : НМЦ ХНТУСГ, 2010. – Т. 4, ч. 2. – 573 с.

***

 1.              Духовное общение как фактор дальнейшего развития сельскохозяйственного производства / Д. И. Мазоренко, С. А. Заветный // Філософія спілкування. – 2010. – № 3. – С. 103–110.
 2.              Інноваційна система сталого розвитку – філософія успішності університету / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко, І. Я. Грішин // Новий Колегіум. – 2010. – № 4-5. – С. 58–64.
 3.              Научные концепцииразвития технологии машиностроения, механической и физико-технической обработки, нанотехнологий / Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко, Ю. С. Скобло, Н. Ю. Скобло // Физические и компьютерные технологии : праці 15-ї міжнар. наук.-техн. конф. – Х. : ХНПК «ФЕД», 2010. – С. 3–20.
 4.              Расчет потоков сепарируемой зерновой смеси на плоском виброрешете / Д. И. Мазоренко, Ю. И. Ковтун, С. О. Марченко // Механізація с.-г. вир-ва : вісн. Хаpк. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. Петpа Василенка. – Х., 2010. – Вип. 93, т. 1. – С. 11–18.
 5.              Створення та розвитокХІМЕСГ у 30-ті роки (зараз ХНТУСГ ім. П. Василенка) / Д. І. Мазоренко, Б. Г. Москальов, Н. П. Москальова // Гуманітарна складова технічної еліти : зб. наук. пр. / Харківський нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Х. : Міськдрук, 2010. – С. 3–15.
 6.              Управління якістю освітніх послуг – основа стратегічного розвитку інноваційної діяльності ВНЗ / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко, П. В. Гурський, Л. М. Каліберда // Новий Колегіум. – 2010. – № 4-5. – С. 65–71.
 7.              Філософські аспекти реформування інженерної освіти в аграрному ВНЗ / Д. І. Мазоренко // Проблеми розвитку освіти в аграрних ВНЗ і філософські засади їх розв’язання : матеріали «Круглого столу», – Х. : Міськдрук, 2010. – С. 10–18.

2011

 1.              Аграрний сектор економіки України : стан і перспективи розвитку / М. В. Присяжнюк, М. В. Зубець, П. Т. Саблук, Д. І. Мазоренко [та ін.] ; за ред. М. В. Присяжнюка, М. В. Зубця, П. Т. Саблука [та ін.]. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2011. – 1008 с.
 2.              Теоретична механіка : навч. посіб. / Л. М. Тіщенко , В. М. Булгаков, Д. І. Мазоренко [та ін.] ; за ред. В. М. Булгакова, С. І. Кучеренка.– К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 608 с.

 

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ

 

 

           1967

 1.  А.с. 207535 СССР, НКИ 45е, 7/44; МПКА 01f. Способ определения забиваемости решет / Д. И. Мазоренко, Ю. И. Трофимченко (СССР). – № 1103608/30-15; заявл. 23.09.66; опубл. 22.12.67, Бюл. № 2.

        1971        

 1.  А.с. 309750 СССР, МКИ1 В 07 b 1/26. Вибрационно-центробежная сортировка / Д. И. Мазоренко (СССР). – № 1450166/30-15; заявл. 22.06.70; опубл. 26.06.71, Бюл. № 23.

1973

 1.  А.с. 371981 СССР, МКИ1 В 07 b 1/22. Вибрационно-центробежная сортировка / П. М. Заика, Д. И. Мазоренко, П. А. Миронов (СССР). – № 1644623/28-13; заявл. 05.04.71; опубл. 01.03.73, Бюл. № 13.
 2.  А.с. 373037 СССР, МКИ1 В 07 b 1/40. Вибрационно-центробежный сепаратор / П. М. Заика, Д. И. Мазоренко (СССР). – № 1633976/28 – 13; заявл. 17.03.71; опубл. 12.03.73, Бюл. № 14.

1974

 1.  А.с. 445479 СССР, МКИ1 В 07 b 1/126. Вибрационно-центробежная  сортировка / П. М. Заика, Д. И. Мазоренко, П. А. Миронов (СССР). – № 18882643/30-15; заявл. 15.02.73; опубл. 05.10.74, Бюл. № 37.
 2.  А.с. 454937 СССР, МКИ1 В 07 b 1/12. Устройство для просеивания сыпучего материала / П. М. Заика, В. Ф. Ридный, Г. Е. Мазнев, Д. И. Мазоренко (СССР). – № 18885818/28-13; заявл. 20.02.73; опубл. 30.12.74, Бюл.  № 48.

1976

 1.  А.с. 501775 СССР, МКИ2 В 07 B 1/38. Вибрационная зерноочистительная машина / П. М. Заика, В. Ф. Ридный, Г. Е. Мазнев, Д. И. Мазоренко (СССР). – № 2048785/30-13; заявл. 23.07.74; опубл. 05.02.76, Бюл. №  5.

1978

 1.  А.с. 595019 СССР, МКИ2 В 07 В 1/26. Вибрационно-центробежный сепаратор / Д. И. Мазоренко, П. А. Миронов, А. И. Завгородний (СССР). – № 2353278/29-03; заявл. 26.04.76; опубл. 28.02.78, Бюл. № 8.
 2.  А.с. 628963 СССР, МКИ2 В 07 В 1/46. Шариковый очиститель цилиндрических решет / Д. И. Мазоренко, А. И. Завгородний, П. А. Миронов (СССР). – № 2359483/29-03; заявл. 06.05.76; опубл. 25.10.78, Бюл. № 39.

1979

 1.  А.с. 704672 СССР, МКИ2 В 07 В 1/46. Шариковый очиститель цилиндрических решет / Д. И. Мазоренко, А. И. Завгородний, П. А. Миронов (СССР). – № 2584354/29-03; заявл. 01.03.78; опубл. 25.12.79, Бюл. № 47.

1980

 1.  А.с. 707617 СССР, МКИ2 В 07 В 1/50. Очиститель цилиндрических решет / П. М. Заика, Д. И. Мазоренко, А. И. Завгородний (СССР). –№ 2555897/29-03; заявл. 19.12.77; опубл. 05.01.80, Бюл. №  1.
 2.  А.с. 712149 СССР, МКИ2 В 07 В 1/26. Вибрационно-центробежный сепаратор / П. М. Заика, Д. И. Мазоренко, А. И. Завгородний, В. Я. Ильин (СССР). – № 264815/29-03; заявл. 24.07.78; опубл. 30.01.80, Бюл. № 4.
 3.  А.с. 713615 СССР, МКИ2 В 07 В 1/50. Очиститель цилиндрических решет / П. М. Заика, Д. И. Мазоренко, А. И. Завгородний, В. И. Пугачев (СССР). – № 2653848/29-03; заявл. 09.08.78; опубл. 05.02.80, Бюл. №  5.
 4.  А.с. 716636 СССР, МКИ2 В 07 В 1/52. Очиститель решет / Д. И. Мазоренко, П. М. Заика, А. И. Завгородний, С. К .Присич, А. Д. Щербина (СССР). – № 2652071/29-03; заявл. 31.07.78; опубл. 25.02.80, Бюл. № 7.
 5.  А.с. 732033 СССР, МКИ2 В 07 В 13/00. Вибрационная очистительно-сортировальная машина для разделения зерновых смесей по коэффициенту парусности / П. М. Заика, Д. И. Мазоренко, А. И. Завгородний, В. Я. Ильин (СССР). – № 2462013/29-03; заявл. 11.03.77; опубл. 05.05.80, Бюл. № 17.
 6. А.с. 747536 СССР, МКИ2 В 07 В 1/26. Вибрационно-центробежный сепаратор / П. М. Заика, Д. И. Мазоренко, А. П. Тарасенко, А. И. Завгородний (СССР). – № 2609379/29-03; заявл. 25.04.78; опубл. 15.07.80, Бюл. № 26.
 7.  А.с. 782744 СССР, МКИ3 А 01 F 12/44, В 07 В 1/40. Вибрационный сепаратор семян / П. М. Заика, А. И. Завгородний, А. В. Богомолов, А. П. Тарасенко, Д. И. Мазоренко, С. П. Журавлев, В. А. Гудым (СССР). – № 2752772/30-15; заявл. 13.04.79; опубл. 10.12.80, Бюл. №  44.
 8.  А.с. 782891 СССР, МКИ3 В 07 В 1/22. Центробежный сепаратор / Д. И. Мазоренко, Л. Н Тищенко (СССР). – № 27633223/30-15; заявл. 04.05.1979; опубл. 30.11.1980, Бюл. № 44.
 9.  А.с. 787109 СССР, МКИ3 В 07 В1/26, А 01 F 12/44. Устройство для сортировки сыпучих материалов / П. М. Заика, Д. И. Мазоренко, А. П. Тарасенко, А. И. Завгородний, А. В. Богомолов (СССР). – № 2648079/29-03; заявл. 24.07.78; опубл. 15.12.80, Бюл. № 46.

1981

 1.  А.с. 844084 СССР, МКИ3 В 07 В 146. Решето для сортировки плоских семян / Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко (СССР). – № 2779132/29-03; заявл. 12.06.79; опубл. 07.07.81, Бюл. № 25.
 2.  А.с. 869848 СССР, МКИ3 В 07 В1/26, А 01 F 12/44. Вибрационно-центробежный сепаратор / Д. И. Мазоренко, В. Ф. Ридный, Л. Н. Тищенко (СССР). – № 2895310/30-15; заявл. 18.03.80; опубл. 07.10.81, Бюл. № 37.
 3.  А.с. 874220 СССР, МКИ3 В 07 В 13/00. Центробежный сортировальный стол / Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко (СССР). – № 2854087/29-03; заявл. 06.11.79; опубл. 23.10.81, Бюл. № 39.
 4.  А.с. 880512 СССР, МКИ3 В 07 В 1/26, А 01 F 12/44. Вибрационно-центробежный сепаратор / Д. И. Мазоренко, В. Ф. Ридный, Л. Н. Тищенко, А. А. Рыбалко (СССР). – № 2920458/30-15; заявл. 30.04.80; опубл. 15.11.81, Бюл. № 42.

1982

 1.  А.с. 917865 СССР, МКИ3 В 07 В 1/26. Вибрационно-центробежная сортировка / Д. И.Мазоренко, Л. Н. Тищенко, С К. Присич, В. Ф. Ридный (СССР). – № 2983450/29-03; заявл. 19.09.80; опубл. 07.04.82, Бюл. № 13.
 2.  А.с. 948465 СССР, МКИ3 В 07 В 1/00, В 07 В 1/30. Способ сортировки зерновых смесей / Д. И. Мазоренко. Л. Н. Тищенко, В. Ф. Ридный (СССР). – № 3212279/29-03; заявл. 21.10.80; опубл. 07.08.82, Бюл. № 29.
 3.  А.с. 954045 СССР, МКИ3 А 01 F 12/44, В 07 В 1/26. Центробежная зерноочистительная машина / Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко (СССР). – № 3219907/30-15; заявл. 15.12.80; опубл. 30.08.82, Бюл. № 32.
 4. А.с. 954046 СССР, МКИ3 А 01 F 12/44, В 07 В 1/18. Способ сепарации зерновой смеси и устройство для его осуществления / Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко, В. Ф. Ридный (СССР). – № 3220479/30-15; заявл. 15.12.80; опубл. 30.08.82, Бюл. № 32.
 5.  А.с. 973193 СССР. МКИ3 В 07 В 13/00. Сепаратор сыпучих материалов / П. М. Заика, Г. Е. Мазнев, Д. И. Мазоренко, А. М. Медведев, В. И. Смирнов, Ю. В. Мусленко, А. А. Арзуманова, В. Я. Ильин, В. В. Бакум, А. И. Завгородний, А. А. Линь, А. В. Богомолов, С. П. Журавлев, В. А. Гудым, Л. Г. Жмай, А. П. Тарасенко, Л. Г. Ткач, А. П. Горшков (СССР). – № 323492/29-03; заявл. 08.01.81; опубл. 15.11.82, Бюл. № 42.
 6.  А.с. 977061 СССР, МКИ3 В 07 В 1/46. Шариковый очиститель цилиндрических решет / П. М. Заика, Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко, А. И. Рябков (СССР). – № 3279592/29-03; заявл. 09.03.80; опубл. 30.11.82, Бюл. № 44.
 7.  А.с. 977064 СССР, МКИ3 В 07 В 1/50. Очиститель отверстий виброцентробежных решет / Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко (СССР). – № 3008675/29-03; заявл. 24.11.80; опубл. 30.11.82, Бюл. № 44.
 8.  А.с. 977065 СССР, МКИ3 В 07 В 1/50. Очиститель отверстий виброцентробежных решет / П. М. Заика, Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко (СССР). – № 3272574/29-03; заявл. 06.02.81; опубл. 30.11.82, Бюл. № 44.

1983

 1.  А.с. 986516 СССР, МКИ3 В 07 В 1/50. Очиститель виброцентробежных решет / П. М. Заика, Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко, А. И. Рябков (СССР). –- № 3319938/29-03; заявл. 09.07.81; опубл. 07.01.83, Бюл. № 1.
 2.  А.с. 1033229 СССР, МКИ3 В 07 В 1/26. Устройство для сортирования сыпучего материала / П. М. Заика, Л. Н. Тищенко, Д. И. Мазоренко, А. А. Рыбалко (СССР). – № 3428659/29-03; заявл. 26.04.82; опубл. 07.08.83, Бюл. № 29.
 3.  А.с. 1033233 СССР, МКИ3 В 07 В 1/46. Очиститель вертикальных цилиндрических решет / П. М. Заика, Л. Н. Тищенко, Д. И. Мазоренко, А. И. Завгородний (СССР). – № 3428879/29-03; заявл. 26.04.82; опубл. 07.08.83, Бюл. № 29.
 4.  А.с. 1050761 СССР, МКИ3 В 07 В 1/30. Зерноочистительная машина / П. М. Заика, Л. Н. Тищенко, Д. И. Мазоренко, А. И. Завгородний, А. И. Рябков, А. А. Рыбалко, А. В. Миняйло (СССР). – № 3467777/29-03, заявл. 08.07.82; опубл. 30.10.83, Бюл. № 40.
 5.  А.с. 1050765 СССР, МКИ3 В 07 В 1/50, А 01 F 12/44. Способ очистки отверстий виброцентробежных решет и устройство для его осуществления / П. М. Заика, Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко (СССР). – № 3422857/29-03; заявл. 18.02.82; опубл. 30.10.83, Бюл. № 40.
 6.  А.с. 1053912 СССР, МКИ3 В 07 В 1/50. Устройство очистки  виброцентробежных решет / П. М. Заика, Л. Н. Тищенко, Д. И. Мазоренко, А. И. Рябков, А. А. Рыбалко (СССР). – № 3454411/29-03; заявл. 26.04.82; опубл. 15.11.83, Бюл. № 42.

1984

 1.  А.с. 1065041 СССР, МКИ3 В 07 В 1/22, А 01 F 12/44. Центробежный сепаратор / П. М. Заика, Л. Н. Тищенко, Д. И. Мазоренко (СССР). – № 3497994/30-15; заявл. 06.10.82; опубл. 07.01.84, Бюл. № 1.
 2.  А.с. 1126337 СССР, МКИ3 В 07 В 1/50, 1/26. Очиститель отверстий виброцентробежных решет / П. М. Заика, Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко, А. И. Рябков (СССР). – № 3622245/29-03; заявл. 10.05.83; опубл. 30.11.84, Бюл. № 44.

1986

 1.  А.с. 1217496 СССР, МКИ3 В 07 В 13/00. Зерноочистительно-сортировальная машина / П. М. Заика, Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко, А. И. Рябков, А. В.Миняйло, С. В. Проценко (СССР). – № 3809167/29-03; заявл. 24.09.84; опубл. 15.03.86, Бюл. № 10.
 2.  А.с. 1256821 СССР, МКИ3 В 07 В 13/11. Зерноочистительно-сортировальная машина / П. М. Заика, Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко, А. И. Рябков, С. В. Проценко (СССР). – № 3865513/29–03; заявл. 11.03.85; опубл. 15.09.86, Бюл. № 34.
 3.  А.с. 1266574 СССР, МКИ3 В 07 В 13/00. Зерноочистительно-сортировальная машина / Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко, А. И. Рябков, С. В. Проценко (СССР). – № 3865514/29-03; заявл. 11.03.85; опубл. 30.11.86, Бюл. № 40.
 4.  А.с. 1266575 СССР, МКИ3 В 07 В 13/00. Зерноочистительно-сортировальная машина / Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко, А. И. Рябков, С. В. Проценко (СССР). – № 3872605/29–03; заявл. 26.03.85; опубл. 30.11.86, Бюл. № 40.
 5.  А.с. 1279685 СССР, МКИ3 В 07 В 13/00. Вибрационно-центробежная машина для разделения зернистых материалов по удельному весу / П. М. Заика, Д. И. Мазоренко, А. И Завгородний, В. А.  Сметанкин, В. И. Пугачев (СССР). – № 3809680/29-03; заявл. 06.11.84; опубл. 30.12.86, Бюл. № 48.

1987

 1.  А.с. 1282917 СССР, МКИ3 В 07 В 1/26, А 01 F 12/44. Зерноочистительно-сортировальная машина / Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко, С. В. Проценко (СССР). – № 3924870/29-03; заявл. 09.07.85; опубл. 15.01.87, Бюл. № 2.
 2.  А.с. 1347998 СССР, МКИ3 В 07 В 1/26. Вибрационно-центробежный сепаратор / П. М. Заика, Д. И. Мазоренко, В. И. Пугачев, П. А. Миронов (СССР). – № 4064259/29-03; заявл. 30.04.86; опубл. 30.10.87, Бюл. № 40.

1988

 1.  А.с. 1419762 СССР, МКИ3 В 07 В 13/00. Зерноочистительно-сортировальная машина / Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко, С. В. Проценко (СССР). – № 4163633/29-03; заявл. 19.12.86; опубл. 30.08.88, Бюл. №  32.

1989

 1.  А.с. 1479140 СССР, МКИ3 В 07 В 1-26. Вибрационный центробежный сепаратор / Л. Н. Тищенко, Д. И. Мазоренко, С. В. Проценко, Н. В. Слоновский (СССР). – № 4311385/29-03; заявл. 01.10.87; опубл. 15.05.89, Бюл. № 18.
 2.  А.с. 1518028 СССР, МКИ3 В 07 В 1/26. Вибрационно-центробежный сепаратор / Л. Н. Тищенко, Д. И. Мазоренко, С. В. Проценко (СССР). – № 4373878/30-03; заявл. 04.02.88; опубл. 30.10.89, Бюл. №  40.

1990

 1.  А.с. 1542635 СССР, МКИ5 В 07 В 1/50. Устройство для сортировки сыпучих материалов / А. И. Завгородний, Д. И. Мазоренко, В. А. Сметанкин, А. А. Азарова (СССР). – № 4433952/30-03; заявл. 25.04.88; опубл. 15.02.90, Бюл. № 6.
 2.  А.с. 1558510 СССР, МКИ5 В 07 В 1/26. Вибрационно-центробежный аппарат / П. М. Заика, Д. И. Мазоренко, В. И. Пугачев, П. А. Миронов (СССР). – № 4403038/30-01; заявл. 04.04.88; опубл. 22.04.90, Бюл. № 15.

1992

 1.  А.с. 1727932, МКИ5 В 07 В 1/26. Вибрационно-центробежный сепаратор / Д. И. Мазоренко, Л. Н. Тищенко, С. В. Проценко, А. И. Рябков (СССР). – № 4809175/03; заявл. 08.01.90; опубл. 24.04.92, Бюл. № 15.

2003

 1.  Пат. 54011 А Україна, МПК7 А 01 К 1/015. Установка для комбінованого обігріву підлог виробничих приміщень і споруд / М. А. Романченко, Д. І. Мазоренко, С. А. Лиманський, О. О. Румянцев. – № 2002043204; заявл. 18.04.02; опубл. 17.02.03, Бюл. № 2.
 2.  Пат. 55681 А Україна, МПК7 А 01 с 7/20. Спосіб посіву сільськогосподарських культур та сошник для його здійснення / Д. І. Мазоренко, І. В. Морозов, С. Ф. Бойченко, М. В. Бакум, С. П. Нікітін, О. С. Нікітіна. – № 2002043366; заявл. 23.04.02; опубл. 15.04.03, Бюл. № 4.

 

ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ ЗА НАУКОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ

 

Д. І. МАЗОРЕНКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ВісникХарківського державного технічного університету сільського господарства / відп. ред. Д. І. Мазоренко. – Х., 2000-2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

2000. -

Вип. № 1.

- 383с.

                 

2003. -

Вип. № 14.

- 256с.

2000. -

Вип. № 2.

- 302с.

 

2003. -

Вип. № 15.

- 370с.

2000. -

Вип. № 3.

- 229с.

 

2003. -

Вип. № 16.

- 364с.

2000. -

Вип. № 4.

- 306с.

 

2003. -

Вип. № 17.

- 343с.

2001. -

Вип. № 5.

- 322с.

 

2003. -

Вип. № 18.

- 253с.

2001. -

Вип. № 6.

- 577с.

 

2003. -

Вип.№19(2т).

- 295с.

- 201с.

2001. -

Вип. № 7.

- 443с.

 

2003. -

Вип. № 20.

- 499с.

2001. -

Вип. № 8(2т).

- 374с.

- 363с.

 

2003. -

Вип. № 21.

- 512с.

2002. -

Вип. № 9.

- 507с.

 

2003. -

Вип. № 22.

- 254с.

2002. -

Вип. № 10.

- 451с.

 

2004. -

Вип. № 23.

- 366с.

2002. -

Вип. № 11.

- 219с.

 

2004. -

Вип. № 24.

- 356с.

2002. -

Вип. № 12.

- 230с.

 

2004. -

Вип. № 25.

- 366с.

2002. -

Вип. № 13.

- 395с.

 

2004. -

Вип. № 26.

- 361с.

 

 

 

 

 

 

 

   

 1. ВісникХарківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. / відп. ред. Д. І. Мазоренко. – Х., 2004-2009.

 

2004. -

Вип. 27(2т).

- 264с.

- 225с.

 

2006. -

Вип. № 35.

- 329с.

2004. -

Вип. 28(2т).

- 234с.

- 225с.

 

2006. -

Вип. № 36.

- 403с.

2004. -

Вип.№29(2т).

- 415с.

 

2006. -

Вип. № 43.

- 277с.

2004. -

Вип. № 30.

- 376с.

 

2006. -

Вип. № 44.

- 299с.

2004. -

Вип. № 31.

- 335с.

 

2006. -

Вип. № 45.

- 385с.

2004. -

Вип. № 32.

- 426с.

 

2006. -

Вип. № 46.

- 290с.

2005. -

Вип. № 33.

- 319с.

 

2006. -

Вип. № 47.

- 343с.

2005. -

Вип. № 37.

- 304с.

 

2006. -

Вип. № 48.

- 207с.

2005. -

Вип. № 38.

- 257с.

 

2007. -

Вип. № 49.

- 382с.

2005. -

Вип. № 39.

- 357с.

 

2007. -

Вип. № 50.

- 400с.

2005. -

Вип. № 40.

- 446с.

 

2007. -

Вип. № 51.

- 394с.

2005. -

Вип. №42.

- 277с.

 

2007. -

Вип. № 52.

- с354.

2006. -

Вип. № 34.

- 271с.

 

2007. -

Вип. № 53.

- 341с.

2007. -

Вип. № 54.

- 335с.

 

2009. -

Вип. № 85.

- 299с.

2007. -

Вип. № 55.

- 375с.

 

2009. -

Вип. № 86.

- 151с.

2007. -

Вип. № 56.

- 312с.

 

2009. -

Вип. № 87.

- 162с.

2007. -

Вип.№57(2т).

- 261с.

- 262с.

 

2009. -

Вип. № 88.

- 290с.

2007. -

Вип. № 58.

- 363с.

 

2009. -

Вип. № 89.

- 252с.

2007. -

Вип. 59(2т).

- 492с.

- 520с.

 

2009. -

Вип. № 90.

- 316с.

2007. -

Вип. № 60.

- 218с.

 

2009. -

Вип. № 91.

- 397с.

2007. -

Вип. № 61.

- 287с.

 

2009. -

Вип. № 92.

- 389с.

2007. -

Вип. № 62.

- 355с.

 

2009. -

Вип. №93.

- 516с.

2007. -

Вип. № 63.

- 367с.

 

2010. -

Вип. № 94.

- 402с.

2007. -

Вип. № 64.

- 342с.

 

2010. -

Вип. № 95.

- 262с.

2007. -

Вип. № 65.

- 346с.

 

2010. -

Вип. № 96.

- 508с.

2007. -

Вип. № 66.

- 417с.

 

2010. -

Вип. № 97.

- 388с.

2007. -

Вип. 67(2т).

- 272с.

- 256с.

 

2010. -

Вип. № 98 .

- 371с.

2008. -

Вип. № 68.

- 310с.

 

2010. -

Вип. № 99.

- 438с.

2008. -

Вип. № 69.

- 448с.

 

2010. -

Вип. № 100.

- 328с.

2008. -

Вип. № 70.

- 365с.

 

2010. -

Вип. № 101.

- 144с.

2008. -

Вип. № 71.

- 440с.

 

2010. -

Вип. № 102.

- 145с.

2008. -

Вип. № 72.

- 458с.

 

2010. -

Вип. № 103.

- 440с.

2008. -

Вип. 73(2т).

- 162с.

- 123с.

 

2010. -

Вип. № 104.

- 420с.

2008. -

Вип. № 74.

- 337с.

 

2011. -

Вип. № 105.

- 406с.

2008. -

Вип. № 75.

- 593 с.

 

2011. -

Вип. № 106.

- 259с.

2009. -

Вип. № 76.

- 417с.

 

2011. -

Вип. № 107.

- 416с.

2009. -

Вип. № 77.

- 453с.

 

2011. -

Вип. № 108.

- 353с.

2009. -

Вип. № 78.

- 356с.

 

2011. -

Вип. № 109.

- 232с.

2009. -

Вип. № 79.

- 353с.

 

2011. -

Вип. № 110.

- 387с.

2009. -

Вип. № 80.

- 326с.

 

2011. -

Вип. № 111.

- 206с.

2009. -

Вип. № 81.

- 299с.

 

2011. -

Вип. № 112.

- 519с.

2009. -

Вип. № 82.

- 319с.

 

2011. -

Вип. № 113.

- 505с.

2009. -

Вип. № 83.

- 319с.

 

2011. -

Вип. № 114.

- 320с.

2009. -

Вип. № 84.

- 311с.

 

 

 

 

 1. Технологічні карти вирощування сільськогоспо-дарських культур / Навчально-методичний центр по заочній формі навчання в закл. освіти 3-4 рівнів акредитації аграр. профілю; за ред. Д. І. Мазоренка. – Х., 2001. – 173 с.
 2. Технологічні карти та витрати на вирощування с.-г. культур / за ред. Д. І. Мазоренка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2005. – 402 с.
 3. Інноваційні агротехнології / за ред. Д. І. Мазоренка. – Х., 2007. – 385 с.
 4. Ефективність технологій вирощування озимих зернових при різному ресурсному забезпеченні / за ред. Д. І. Мазоренка. – Х., 2007. – 315 с.
 5. Ефективність технологій вирощування ярих зернових культур при різному ресурсному забезпеченні / за ред. Д. І. Мазоренка. – Х., 2007. – 134 с.
 6. Технології вирощування зернових і технічних культур в умовах лісостепу України / за ред. Д. І. Мазоренка. – Х., 2007. –633 с.
 7. Ефективність вирощування цукрових буряків при різному ресурсозабезпеченні / за ред. Д. І. Мазоренка. – Х., 2007. – 70 с.
 8. Технології вирощування зернових і технічних культур в умовах лісостепу України / за ред. Д. І. Мазоренка. – 2-ге вид., доп. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2008. – 720 с.
 9. Технології вирощування кормових культур при різному ресурсозабезпеченні / за ред. Д. І. Мазоренка. – 2-ге вид., доп. – Х., 2008. – 488 с.
 10. Технології вирощування сої для умов різного фінансового стану товаровиробників / за ред. Д. І. Мазоренка. – Х. : Майдан, 2008. – 146 с.
 11. Прогресивні технології вирощування кормових культур / за ред. Д. І. Мазоренка. – Х. : Майдан, 2008. – 333 с.
 12. Інноваційні ресурсозберігаючі технології вирощування ріпаку / за ред. Д. І. Мазоренка. – Х. : Майдан, 2008. – 143 с.
 13. Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві : теорія, методологія, практика.  / за ред. Д. І. Мазоренка. – К. : ННЦ «ІАЕ» УААН, 2008. – Т. 1 : Теорія ціноутворення та технологічні карти вирощування с.-г. Культур. – 698 с.
 14. Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві : теорія, методологія, практика. / за ред. Д. І. Мазоренка. – К. : ННЦ «ІАЕ» УААН, 2008. – Т. 2 : Нормативна собівартість і ціни на с.-г. продукцію. – 650 с.
 15. Прогресивні технології виробництва овочів для промислової переробки / за ред. Д. І. Мазоренка. – Х. : Міськдрук, 2009. – 270 с.
 16. Технології та нормативи витрат на вирощування кормових і зернофуражних культур / за ред. Д. І. Мазоренка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2009. – 756 с.
 17. Особливості експлуатації дизелів сільськогоподарської техніки на біопаливі та його сумішах. / за ред. Д. І. Мазоренка. – Х., 2009. – 74 с.
 18. Аналитические методы расчета локального нагруженных тонких оболочек. / под ред. Д. И. Мазоренко. – Х., 2009. – 366 с.
 19. Моделирование процессов зерновых сепараторов / под ред. Д. И. Мазоренко. – Х. : Міськдрук, 2010. – 360 с.
 20. Технології та нормативи витрат на вирощування овочевих культур / за ред. Д. І. Мазоренка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2010. – 340 с.
 21. Технології та нормативи витрат на вирощування овочевих культур / за ред. Д. І. Мазоренка. – 2-ге вид. – Х. : Майдан, 2010. – 340 с.
 22. Станта основні напрями реформування освіти та науки в галузі механізації сільського господарства / за ред. Д. І. Мазоренка. – Х. : Міськдрук, 2010. – 36 с.
 23. Обгрунтування технологій і нормативної собівартості виробництва продукції рослинництва / за ред. Д. І. Мазоренка. – Х. : Майдан, 2010. – 147 с.

 

 

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ

 

ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

 Основні наукові напрямки, над якими працює член-кореспондент НААН проф. Мазоренко:

 • створення математичних моделей нелінійної динаміки процесів сепарування зернових сумішей при післязбиральній обробці на зернопереробних підприємствах; розробка теорій підвищення функціональної стабільності та розширення технічних можливостей, моделювання процесів зернових сепараторів; проектування та впровадження в серійне виробництво ВАТ “Завод ім. Фрунзе” (м. Харків) нових решітних полотен та їх очисників, ВАТ “Вібросепаратор” (м. Житомир) інтенсифікаторів, пилоосадових камер, пневмосепаруючих пристроїв; розробка технічних заходів з модернізації серійних і створення нових поколінь вібровідцентрових зернових сепараторів А1-БЦСМ-100, Р8-БЦСМ-50, СВС-5, СВС-15, СВС-25;

 

 • розробка нової концепції моделювання внутрішньогрунтової динаміки, яка базується на уяві про грунт як ваговите непружне ідеально-зв’язне середовище, що володіє зовнішнім тертям, яке в стані граничної рівноваги описується квазілінійною системою рівнянь в частинних похідних гіперболічного типу; адаптація теорій статики і динаміки ідеально-сипких, зв’язних і сипких середовищ до застосування в задачах взаємодії робочих органів з грунтом; розробка математичних методів, методик і пристроїв для визначення закономірностей розподілу робочої рідини під шаром грунту при внутрішньогрунтовому її внесенні; розробка нових технологій післяпосівного стрічкового внутрішньогрунтового внесення гербіцидів і ефективних схем їх реалізації; створення комплексної теорії внутрішньогрунтових процесів при внесенні рідких добрив та хімічного захисту рослин, взаємодії робочих органів з грунтом, розподілу рідини розробленими гідравлічними розпилювачами.

З його наукової школи захищено 3 докторських і 9 кандидатських дисертацій.

 

Дисертації, підготовлені під науковим керівництвом

Д.І. МАЗОРЕНКА

 

На здобуття наукового ступеня

 доктора технічних наук

 

 1. Завгородній О. І. Наукові основи процесів очищення отворів решіт зерноочисних машин : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. : 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / О. І. Завгородній ; Харківський держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. – Х., 2001. – 36 с.
 2. Тіщенко Л. М. Наукові основи процесів вібровід-центрового сепарування зернових сумішей : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. : 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / Л. М. Тіщенко ; Харківський нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Х., 2004. – 40 с.
 3. Мельник В. І. Наукові основи екологічно ощадних технологій і технічних засобів для внесення рідких добрив та хімзахисту рослин : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. : 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / В. І. Мельник ; Харківський нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Х., 2010. – 34 с.

 

На здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

 

 1. Завгородний А. И. Теоретическое и экспериментальное исследование технологических процесса и средств очистки вибрационно-центробежных решет : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. техн. наук : спец. : 05.20.01 «Механизация сельскохозяйственного производства» / А. И. Завгородний ; Харьковский ин-т механизации и электрификации сел. хоз-ва. – Х., 1982. – 24 с.
 2. Тіщенко Л. М. Обгрунтування параметрів технологічного процесу очистки вертикальних циліндричних вібраційно-відцентрових решіт : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук : спец. : 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / Л. М. Тіщенко ; Харківський ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва. – Х., 1984. – 24 с.
 3. Миронов П. А. Наукові основи процесів очищення отворів решіт зерноочисних машин : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук : спец. : 05.20.01 «Механізація сільськогосподарського виробництва / П. А. Миронов ; Харківський ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва. – Х., 1985. – 20 с.
 4. Мандрика О. В. Підвищення ефективності процесу очистки циліндричних решіт вібраційно-відцентрових сепараторів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук : спец. : 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / О. В. Мандрика ; Харківський держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. – Х., 2001. – 18 с.
 5. Бредихін В. В. Обгрунтування процесу вібропневмо-відцентрового розділення насіннєвих сумішей за густиною насіння : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук : спец. : 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / В. В. Бредихін; Харківський держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. – Х., 2003. – 20 с.
 6. Півень М. В. Обгрунтування параметрів процесу решітного сепарування зернових сумішей : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук : спец. : 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / М. В. Півень ; Харківський нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Х., 2006. – 20 с.
 7. Харченко С. О. Обгрунтування параметрів процесу очищення повітряного потоку пилоосаджувальною камерою вібровідцентрових зернових сепараторів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук : спец. : 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / С. О. Харченко ; Харківський нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Х., 2007. – 20 с.
 8. Антощенков Р. В. Підвищення ефективності експлуатації комбінованих грунтообробно-посівних агрегатів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук : спец. : 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільсько-господарського виробництва» / Р. В. Антощенков ; Харківський нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Х., 2010. – 18 с.
 9. Абдуєва Ф. М. Обґрунтування параметрів процесу і розробка решіт для вібровідцентрового сепарування насіння кукурудзи : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук : спец. : 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільсько-господарського виробництва» / Ф. М. Абдуєва ; Харківський нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Х., 2010. – 18 с.

 

 

Сьогодні під науковим керівництвом професора Д. І. Мазоренка працюють 2 докторанта та 3 аспіранта.

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК*

 

 

 

 

Агротехнології в землеробстві, рослинництві, тваринництві

 

100, 101, 104, 149, 154, 156, 164, 165, 166, 168, 176, 192,  199, 200, 201, 202, 205, 209, 214, 218, 221, 222, 223, 232, 234, 235, 239, 243, 244, 309

    Агрокваліметрія

76, 83, 152, 172, 224

 

   Енерго- та електротехнології

113, 154, 192, 220, 225, 308

 

Безпека життєдіяльності та цивільний захист населення

107, 108, 109, 134, 146, 147, 148, 186, 197, 198, 203, 207, 211, 215, 245, 246

 

Інженерна екологія

128, 204, 207, 215

 

Механіко-математичні методи дослідження, моделювання

24, 25, 28, 32, 33, 36, 39, 41, 42, 43, 167, 228, 230, 250

 

    Теоретична та прикладна механіка

61, 62, 63, 70, 72, 206, 213, 217, 233, 255

 

    Теорія механізмів і машин

208, 216, 231

 

Механізація сільського господарства

156, 169, 190, 227, 241, 242

 

    Вібраційна техніка

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 26, 28, 29, 34, 38,39, 40, 42, 43, 44, 46, 161, 250, 259, 262, 263, 267, 270, 271, 272, 276, 278, 291, 299, 301, 303, 304, 306, 307

 

    Підйомно-транспортні машини

151, 211, 229

 

   Сільськогосподарські машини

5, 10, 19, 21, 36, 102, 156, 169, 190, 213, 290, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302

 

    Сепаратори, очищувачі, сортування насіння

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 44, 50, 153, 161, 238, 250,  256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 307

 

Науково-технічні проблеми

135, 157, 171, 182, 240, 242, 249

 

Організація роботи та навчання у ВНЗ

47 ,48, 49, 51, 54, 56, 57, 59, 60, 65, 66, 71, 73, 74, 92, 93, 94, 96, 97, 106, 115, 116, 125, 126, 127, 130, 133, 134, 136, 137, 143, 144, 145, 150, 162, 170, 172, 173, 175, 179, 180, 183, 184, 185, 187, 188, 191, 193, 195, 196, 210, 213, 224, 226, 237, 251, 252

 

    Виховна робота у ВНЗ

55, 57, 58, 88, 91, 131, 132, 136, 137, 138, 139, 160, 180, 184

 

    Інженерна освіта

49, 52, 58, 64, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 93, 97, 105, 112, 115, 116, 118, 131, 132, 140, 141, 144, 145, 150, 157, 158, 159, 162, 170, 173, 183, 187, 193, 194, 251, 253

 

    Інноваційна діяльність

86, 177, 205, 214, 248, 252

 

    Міжнародна інтеграція

178, 181, 194, 195, 196

 

Основи конструювання та машинобудування

67, 68, 77, 213, 249

 

    Деталі  машин

53, 67, 68, 77, 155, 167, 189, 219

 

    Міцність

36, 41, 45, 70, 72

 

Реформування АПК

78, 79, 80, 81, 82, 84, 87, 89, 90, 98, 103, 105, 114, 115, 124, 135, 142, 174, 236, 254

 

Соціально-економічний  розвиток

69, 74, 75, 79, 80, 84, 85, 95, 102, 110, 117, 124, 129, 142, 174, 236, 248, 254

 

Технічна служба АПК

80, 90, 95, 99, 100, 102, 113, 120, 121, 122, 123, 163, 164, 165, 166, 169, 241

 

Філософія спілкування

71, 129, 157, 247, 248, 253

 

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК*

 

 

Автухов А.К.   237

Автюшенко О.В.   203

Азарова А.А.   305

Алба В.Д.   231

Амбросов В.Я.   60, 73, 81, 104, 114, 168, 221, 236, 254

Анікєєв О.І.   100, 101, 121, 163

Анілович В.Я.   126

Антипенко А.М.   123

Антощенков В.М.   169, 190, 237

Антощенков Р.В.   237

Арзуманова А.А.   283

Артеменко О.О.   104, 149, 168, 199, 200, 201, 202, 205, 221, 222,223, 232, 234, 235, 243

Артьомов М.П.   190, 237

 

Баєв Д.П.   104

Базалєєв В.І.   160

Бакум М.В.   101, 102, 122, 165, 166, 171, 237, 309

Бакум В.В.   88, 136, 137, 142, 283

Безуглий М.Д.   99, 100, 101, 102, 120, 121, 122

Білостоцький В.О.   211, 229

Белебеха І.О.   142

Бобловський О.Ю.   104, 149, 168, 199, 200, 201, 202, 205, 221,222, 223, 232, 234, 235, 243

Бобрусь І.С.   101, 165, 166, 237

Богомолов О.В.   230, 272, 274, 283

Бойко І.Г.   102, 119, 176

Бойко М.Ф.   119, 158, 159, 168, 169, 190

БойченкоС.Ф.   309

Бондаренко В.Ф.   79, 81, 84, 98, 104

Браташевський О.Ю.   237

Бредихін В.В.   211, 238

Булгаков В.М.   156, 233, 242, 255

Буренко В.В.   232

Бурлака В.В.   208, 216, 231, 233

Бурова О.К.   174

 

Варваров Л.М.   187, 188

Васильєв С.І.   94, 96, 150, 193, 226

Васильченко І.П.   97

Вінокуров М.О.   146, 203

Войтов В.А.   123

Войтюк Д.Г.   156, 157

 

Гаврилович Н.Ю.   168, 199, 200, 201, 202, 205, 221, 222, 223,234, 235, 243

Гончаренко Н.Г.   237

Горбачова Л.В.   237

Горшков А.П.   283

Грідасов В.І.   176

Гриненко О.А.   155

Грицишин М.І.   222

Гришин І.Я.   174, 248

Груколенко В.К.   237

Гудим В.А.   272, 283

Гуков Я.С.   156, 157, 176, 222

Гурський П.В.   252

 

ДДжолос П.А.   76, 80, 83, 100, 101, 102, 120, 121, 122, 164, 165, 166

Дзюба А.І.   176

Дробот В.І.   168

Дронник Ю.М.    206, 217, 233

Дудка А.А.   5

 

Евсюков Т.П.   47, 48, 49, 52, 54, 55, 56

 

Жила В.І.   133, 187, 188, 194, 196

Жмай Л.Г.   283

Жорник М.І.   243

Журавлев С.П.   272, 283

Журенко Є.В.   237

 

Завгородній А.І.   22, 24, 25, 28, 29, 33, 263, 264, 265, 266,

267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 283, 289, 290, 299, 305

Завєтний С.О.   247

Заїка П.М.   4, 9, 12, 14, 15, 17, 24, 25, 28, 29, 32, 33,34, 44, 46, 50, 80, 89, 97, 157, 258, 259, 260, 261, 262, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 306

ЗЗаїка С.О   149, 168, 199, 200, 201, 202, 205, 221, 222, 223, 232,234, 235, 243

Зайцев А.С.   163

Звєрєв В.О.   176, 243

Зубець М.В.   236, 254

 

Іванов В.І.   237

Іванов О.М.   104

Ільїн В.Я.   17,267, 270, 283

 

Каліберда Л.М.   252

Калінін Є.І.   237

Калюжний О.Д.   237

Карабін В.В.   126

Карпенко В.О.   169

Кірієнко М.М.   203, 237, 245, 246

Клімов П.М.   123

Клочко О.Ю.   237

Ковтун Ю.І.   76, 83, 152, 172, 224, 227, 237, 241, 250

Козаченко О.В.   101, 122, 123

Козій О.Б.   237

Колєснік О.М.   168

Косова Н.О.   176

Косуліна Н.Г.   237

Кравцов Є.К.   176

Кравчук В.І.   222

Краснобаєв В.А.   230

ККрасноруцький О.О.   104, 149, 168, 188, 199, 200, 201, 202, 205, 221, 222, 223, 232, 234, 235, 243

ККрасноруцький О.М.   237

Криворучко А.Т.   168, 243

Кулєшова І.О.   146

Кулик О.Г   176

Курбацький В.І.   104

Кухаренко А.Л.   71

Кучеренко С.І.   70, 206, 208, 216, 217, 228, 231, 233

 

Лавинський В.І.   228

Лаврик В.П.   197, 198, 203

Лебедєв А.Т.   169, 190

Левкін А.В.   96, 150, 193, 226

Левкіна Р.В.   226

Ліманський С.А.   99, 100, 101, 102, 120, 121, 122, 308

Ліннік М.К.   168, 176

Літвиненко   В.Л. 94, 96, 150, 193, 226

Лобас С.В.   99, 100, 101, 102, 120,1 21, 122

Лузан Ю.Я.   168

Лукач В.С.   233

Лук’яненко В.М.   230

Лук’янов І.М.   211, 228

Любченко С.Є.   222

Лютинський В.Л.   163

Ляшенко Г.А.   203

Ляшенко С.О.   203, 37

 

ММазнєв Г.Є.   60, 73, 81, 89, 98, 104, 112, 114, 118, 140, 144, 145, 149, 168, 175, 184, 188, 199, 200, 201, 202, 205, 209, 218, 221, 222, 223, 232, 234, 235, 236, 239, 243, 244, 254, 261, 262, 283

ММазоренко М.О.   71

Мазуренко Л.А.   143

Макаренко М.Г.   169, 237

Мандрика А.В.   238

Марченко С.О.   250

Масельський С.І.   165, 166, 168

Масло І.П.   156

Матвієнко В.О.   104, 176

Медведєв А.М.   283

Мельник В.І.   100

Мельник Ю.Ф.   243

Мельников А.І.   48, 54

Месель-Веселяк В.Я.   236, 254

Мігальов А.О.   222

Міняйло А.В.   35, 67, 68, 77, 167, 189, 211, 219, 290, 295

Мірошник О.О.   108

Мірошник О.В.   113, 134

Мітрофанов О.П.   222

Миронов П.А.   14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 32, 37, 46, 50, 258260, 263, 264, 265, 301, 306

ММихайлов А.Д.   165, 166

Мороз О.М.   237

Морозов І.В.   57, 58, 131, 171, 309

Москальов Б.Г.   173, 251

Москальова Н.П.   173, 251

Мусленко Ю.В.   283

 

Нанка О.В.   176

Науменко О.А.   95, 176

Нестерова Н.В.   146

Нікітін С.П.   309

Нікітіна О.С.   309

 

Овчаров Б.З.   77, 167, 189, 219

Олійник Г.І.   197, 203

Ольшанський В.П.   228

Осьмак В.Я.   222

 

Палагута А.В.   176

ППастухов В.І.   76, 83, 100, 101, 102, 120, 121, 122, 152, 163, 164, 165, 166, 172, 224, 227, 230, 237

Педченко І.Ф.   88, 137

Петрусов А.І.   5

Петруша Є.З.   176

Півень М.В.   211, 238

Піпіна Т.Є.   188

Піреєва Г.І.   71

Пискун В.І.   176

Погоріла В.В.   222

Погорілий В.В.   222

Погорілий Л.В.   157, 171

Подригало М.   169

Полупанов В.М.   176

Поляков В.П.   230

Полякова А.Г.   237

Поляшенко С.О.   237

Помітун І.А.   176

Попов Н.А.   21

Попов С.І.   101, 102, 121, 122, 165, 166, 168

Прокопенко М.В.   71

Присич С.К.   269, 279

Присяжна Л.П.   153, 237

Присяжнюк М.В.   236, 254

Проценко С.В.   295, 296, 297, 298, 300, 302, 303, 304, 307

Пугачов В.І.   37, 268, 299, 301, 306

 

Рідний В.Ф.   35, 211, 261, 262, 276, 278, 279, 280, 282

Рибалко О.О.   36, 41, 45, 61, 62, 70, 278, 288, 290, 292

Романашенко О.А.   163, 237

Романов В.О.   94

Романченко М.А.   192, 219, 225, 308

Рубан С.Ю.   176

Руденко Є.В.   176

Румянцев О.О.   308

Рябков А.І.   53, 284, 287, 290, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 307

Рябоконь Ю.О.   176

 

Саблук П.Т.   176, 209, 236, 254

Саватєєв С.С.   107

Савченко П.І.   113, 170

Свіргун О.А.   211

Сердюк А.М.   123

Ситник В.П.   168

Сібільова Л.І.   71

Сіверс О.Є.   71

Сідашенко О.І.   80, 95

Скобло Н.Ю.   107, 108, 134, 146, 207, 215, 240, 249

Скобло Т.С.   153

ССкобло Ю.С.   107, 108, 109, 110, 117, 127, 134, 146, 147, 148, 154, 186, 207, 212, 215, 240, 249

Скорик О.П.   176

Слесаренко А.П.   192

Слободюк Д.І.   21

Слоновський М.В.   153, 303

Сметанкін В.А.   299, 305

Смирнов В.І.   273

Соколовська Т.Б.   147

Сорока О.А.   192

Сорока О.С.   220, 225

Сорокін С.П.   123

Сухопар В.В.   165, 166, 168

 

Тарасенко А.П.   271, 272, 274, 283

ТіТіщенко Л.М.   30, 31,34, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 53, 60, 61, 62, 63, 70, 72, 73, 77, 79, 81, 84, 88, 89, 97, 98, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 118, 119, 125, 130, 131, 133, 134, 136, 137, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 153, 154, 158, 159, 167, 168, 174, 175, 181, 184, 186, 187, 188, 189, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 252, 255, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281,282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 302, 303, 304, 307

Ткач Л.Г. 283

Тридуб А.Г.   237

Тристапшон В.В.   174

Тришин О.К.   176

Трофимченко Ю.І.   1, 5, 6, 256

Троянов М.М.   107, 108, 134, 146, 147, 153, 154, 171, 176

Труш С.М.   222

Турченко М.М.   79, 81, 84, 98

Тур’янский О.В.   176

 

Ужик В.Ф.   176

Усенко С.А.   203

 

Фесенко А.М.   110, 117, 127, 154

Фірсова Л.В.   143

Фурман І.О.   230

 

Харченко С.О.   211, 237, 238

Хоменко Є.В.   203

 

Цапко В.Г.   148, 186, 212

Циганенко М.О.   100, 101, 237

 

Черепньов А.С.   203

Черепньов І.А.   203, 245, 246

Черкашина М.В.   237

Черних І.П.   143

Чернов С.І.   80, 104, 122, 123, 165, 166, 168, 243

Чигрин А.Г.   164, 165, 166, 237

 

Шабельник Б.П.   5

Шацький В.В.   186

Шебанов О.Г.   62

Шевченко І.О.   237

Шмаков М.В.   80, 81, 84, 104

Шмаков В.М.   79

Шпичак О.М.   168

Шрамко М.Г.   220

Шульган І.М.   222

Шушляпін С.В.   190, 237

 

Щербаков О.Є.   237

Щербина А.Д.   269

Щетинін М.Д.   98

 

Ярошенко В.Ф.   77, 151

 

ЗМІСТ

 

 

 

 

ВЧЕНИЙ І ПЕДАГОГ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

МАЗОРЕНКО …………………………….……..

 

SCIENTIST AND EDUCATOR DMYTRO IVANOVYCH MAZORENKO ……………………

 

ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ТА

ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НААН УКРАЇНИ МАЗОРЕНКА ДМИТРА ІВАНОВИЧА ………………………………………

 

LIFE AND ACTIVITY MILESTONES OF NAASU CORRESPONDING MEMBER DMYTRO IVANOVYCH MAZORENKO …………………….

 

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ

ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ ДМИТРА ІВАНОВИЧА МАЗОРЕНКА …………

 

ЖИТТЯ, ПРИСВЯЧЕНЕ НАУЦІ ………………

 

ЛЮДИНА ВИСОКИХ МОРАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ……………………………………..

 

ЛІДЕР ОСВІТЯНСЬКОЇ НИВИ

 

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПУБЛІКАЦІЙ

 

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА І ПАТЕНТИ ……….

 

ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ ЗА НАУКОВОЮ

РЕДАКЦІЄЮ Д.І. МАЗОРЕНКА ………….……

 83

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ

КВАЛІФІКАЦІЇ …………………………………

 88

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК СПІВАВТОРІВ …..…

 

ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК…

 

 

 

Біобібліографічна серія

 

«Академіки Національної академії аграрних наук України»

 

заснованаДНСГБ НААН у 1998 р.

 

АВІДЗБА Анатолій Мканович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1982–2008 роки / УААН, ДНСГБ, Нац. ін-т винограду і вина «Магарач»; уклад. В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, О. А. Можарова, Л. Б. Клімова-Дончук ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 2009. – 104 с. : портр.

БАБИЧ Анатолій Олександрович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–2002 роки / УААН, ЦНСГБ, Ін-т кормів ; упоряд. Т. Ф. Дерлеменко, Л. Д. Полякова, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець, А. Г. Степаненко. – К. : Аграр. наука, 2003. – 178 с. : портр.

БАРАБАШ Орест Юліанович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–2002 роки / УААН, ЦНСГБ, Нац. аграр. ун-т ; уклад. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, З. І. Варга, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець, Д. О. Мельничук ; нарис Л. Фросевича. – К. : ІАЕ, 2002. – 92 с. : портр.

БАРАБАШ Орест Юліанович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–2007 роки. До 75-річчя від дня народж. / УААН, ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т ; уклад. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець, Д. О. Мельничук ; нарис Л. Фросевича. – 2-ге вид., допов. – К. : Аграр. наука, 2007. – 112 с. : портр.

БАЩЕНКО Михайло Іванович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1983–2008 роки / УААН, ДНСГБ, Черкас. ін-т АПВ ; уклад. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, І. П. Блащук, Г. В. Дишлева ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; авт. нарису В. П. Буркат. – К. : Аграр. наука, 2008. – 88 с. : портр.

БУРКАТ Валерій Петрович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–1998 роки / УААН, ЦНСГБ, Ін-т розведення і генетики тварин ; упоряд. Т. Ф. Дерлеменко, Л. Д. Полякова, Л. А. Кириленко, З. І. Варга ; наук. ред. М. С. Слободяник ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 1999. – 88 с. : портр.

БУРКАТ Валерій Петрович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–2008 роки / УААН, Ін-т розведення і генетики тварин ; уклад. В. І. Фасоля, С. І. Ковтун ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – 2-ге вид., допов. – К. : Аграр. наука, 2009. – 312 с. : портр.

ВАСИЛЕНКО Петро Мефодійович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1933–1999 рр. / УААН, ЦНСГБ, Нац. аграр. ун-т ; упоряд. Т. Ф. Дерлеменко, Л. Д. Полякова, Д. В. Устиновський, З. І. Варга, В. М. Булгаков, Д. Г. Войтюк ; наук. ред. Г. Г. Хурманець ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець, Д. О. Мельничук. – К. : Аграр. наука, 2000. – 128 с. : портр.

ВЛАСЕНКО Володимир Максимович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965–2004 роки / УААН, ДНСГБ, Білоцерків. держ. аграр. ун-т ; упоряд. М. О. Сокольська, С. О. Заїка, Д. Я. Тимошенко ; наук. ред. Г. Г. Харута, В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – Біла Церква : БДАУ, 2004. – 112 с. : портр.

ВЛІЗЛО Василь Васильович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1985–2010 роки / НААН України, ДНСГБ ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; уклад. В. А. Вергунов, Р. С. Федорук, Р. Я. Іскра, Г. П. Нелипа, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов. – К. : Аграр. наука, 2010. – 112 с. : портр.

ГОЛІК Віктор Степанович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965–2007 роки / УААН, ДНСГБ, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва ; уклад. В. А. Вергунов, О. В. Голік, Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 2007. – 88 с. : портр.

ГУДКОВ Ігор Миколайович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1960–2005 роки / УААН, ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т ; уклад. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, О. Д. Петілова, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; вступ. ст. М. В. Зубця, Д. О. Мельничука ; нарис А. А. Булаха. – К. : Аграр. наука, 2005. – 151 с. : портр.

ДЕМ’ЯНЕНКО Микола Якович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1969–2005 роки / УААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки», ДНСГБ ; упоряд. В. М. Алексійчук, Л. Д. Тулуш, Л. Г. Сливкіна, Т. Ф. Дерлеменко, Г. П. Бондаренко, С. В. Кравчук ; наук. ред. Г. Г. Кірейцев, В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець, П. Т. Саблук. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2005. – 213 с. : портр.

ЄЖОВ Валерій Микитович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1973–2009 роки / УААН, ДНСГБ, Нац. наук. центр – Нікіт. ботан. сад ; упоряд. В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, Г. С. Захаренко, Н. Г. Бернар ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 2009. – 104 с. : портр.

ЗУБЕЦЬ Михайло Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–1999 рр. / УААН, ЦНСГБ, Ін-т розведення і генетики тварин ; упоряд. Т. Ф. Дерлеменко, Л. Д. Полякова, Л. А. Кириленко, З. І. Варга ; наук. ред. М. С. Слободяник ; авт. вступ. ст. М. В. Гладій. – К. : Аграр. наука, 1999. – 148 с. : портр.

ЗУБЕЦЬ Михайло Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2008 роки. До 70-річчя від дня народж. Президента УААН / УААН, ДНСГБ ; уклад. В. А. Вергунов, М. І. Свояченко, Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. Б. Є. Патон ; авт. нарису А. Г. Веретьохін. – 2-ге вид., допов. – К. : Аграр. наука, 2008. – 264 с. : портр.

ІБАТУЛЛІН Ільдус Ібатуллович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1974–2005 роки / УААН, ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т ; уклад. В. А. Вергунов, М. Я. Кривенок, Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець, Д. О. Мельничук. – К. : Аграр. наука, 2006. – 72 с. : портр.

КИРИК Микола Миколайович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964–2007 роки. До 70-річчя від дня народж. / УААН, ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т ; уклад. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко, Л. П. Полозенко, М. Й. Піковський, Я. П. Хоменко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець, Д. О. Мельничук ; нарис В. А. Обрамбальського. – К. : Аграр. наука, 2008. – 116 с. : портр.

КИРИЧЕНКО Віктор Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1975–2010 роки / НААН України, ДНСГБ ; уклад. В. А. Вергунов, В. М. Ожелєльєва, О.П. Анікіна ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; авт. нарису М. М. Гаврилюк. – К. : Аграр. наука, 2010. – 118 c. : портр.

КОВАЛЕНКО Петро Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967–1998 рр. / УААН, ЦНСГБ, Ін-т гідротехніки і меліорації ; упоряд. Т. Ф. Дерлеменко, Л. Д. Полякова, Л. Ф. Самусова ; наук. ред. М. С. Слободяник ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 1999. – 68 с. : портр.

КОЗИРЬ Володимир Семенович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967–2006 роки. До 70-річчя від. дня народж. / УААН, ДНСГБ, Ін-т тваринництва центр. р-нів ; уклад. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко, В. І. Левченко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 2007. – 124 с. : портр.

КРАВЧЕНКО Владислав Андрійович : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1969–2008 роки / УААН, ДНСГБ, Держ. п-во «Наук.-досл. і навч. центр закритого ґрунту «Пуща-Водиця» ; уклад. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко, О. П. Анікіна ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець . – К. : Аграр. наука, 2009. – 124 с. : портр.

КУЧКО Анатолій Андрійович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1976–1999 роки / УААН, ДНСГБ, Ін-т картоплярства ; уклад. О. М. Опанасенко, Т. Ф. Дерлеменко, І. М. Хоменко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. − К. : Аграр. наука, 2006. − 83 с. : портр.

ЛЕБІДЬ Євген Макарович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967–2007 роки / УААН, ДНСГБ, Ін-т зерн. госп-ва ; уклад. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, І. Є. Федоренко, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 2007. – 96 с. : портр.

ЛІСОВИЙ Михайло Павлович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1959–1999 рр. / УААН, ЦНСГБ, Ін-т захисту рослин ; упоряд. О. В. Манько, Т. Ф. Дерлеменко, Л. Д. Полякова ; наук. ред. М. С. Слободяник ; вступ. ст. О. В. Манька. – К. : Аграр. наука, 1999. – 62 с. : портр.

ЛУКІНОВ Іван Іларіонович (1927-2004) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1954–2004 роки. До 80-річчя від дня народж. / УААН, ДНСГБ, Ін-т тваринництва центр. р-нів ; уклад. В. В. Юрчишин, Л. С. Боденчук, Т. В. Лукінова ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 2007. – 189 с. : портр.

МАЗУР Генріх Адольфович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2006 роки / УААН, ДНСГБ, ННЦ «Ін-т землеробства» ; уклад. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 2006. – 65 с. : портр.

МАРТИНЕНКО Іван Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1954–1993 рр. / УААН, ЦНСГБ, Нац. аграр. ун-т ; упоряд. Т. Ф. Дерлеменко, Л. Д. Полякова, Л. А. Кириленко ; наук. ред. М. С. Слободяник ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець, Д. О. Мельничук. – К. : Аграр. наука, 1999. – 88 с. : портр.

МЕСЕЛЬ-ВЕСЕЛЯК Віктор Якович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2002 роки / УААН, Ін-т аграр. економіки, ЦНСГБ ; упоряд. Л. Г. Сливкіна, Т. Ф. Дерлеменко, Г. С. Щиголь, Н. В. Кривенко ; наук. ред. М. М. Федоров, В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець, П. Т. Саблук. – К. : ІАЕ УААН, 2003. – 182 с. : портр.

МЕСЕЛЬ-ВЕСЕЛЯК Віктор Якович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2008 рр. / УААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки», ДНСГБ ; упоряд. Т. Ф. Дерлеменко, І. Г. Пасинок, О. В. Попова ; наук. ред. М. М. Федоров, В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець, П. Т. Саблук. – 2-ге вид., допов. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2008. – 211 с. : портр.

МУСІЄНКО Микола Миколайовичзаслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1969–2008 роки / УААН, ДНСГБ ; уклад. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко, Л. М. Боцманова, О. В. Ситар ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець, Л. В. Губерський ; авт. нарису Н. Ю. Таран. – К. : Аграр. наука, 2008. – 160 с. : портр.

ОСТАШКО Федір Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1952–2003 роки / УААН, ДНСГБ, Ін-т тваринництва ; упоряд. А. Г. Веретьохін, Т. Ф. Дерлеменко, Г. С. Щиголь, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 2004. – 104 с. : портр.

ПАНАСЮК Броніслав Якович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–2007 роки / УААН, ДНСГБ, Київ. нац. екон. ун-т ; уклад. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 2007. – 131 с. : портр.

ПЕРЕСИПКІН Володимир Федорович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1938–1998 рр. / УААН, ЦНСГБ, Нац. аграр. ун-т ; упоряд. Т. Ф. Дерлеменко, Д. В. Устиновський, Л. А. Кириленко ; наук. ред. М. С. Слободяник ; вступ. ст. В. Я. Хоменка. – К. : Аграр. наука, 1999. – 88 с. : портр.

ПОГОРІЛИЙ Леонід Володимирович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1959–2004 роки / УААН, ДНСГБ, Укр. наук.-досл. ін-т прогнозування та випробування техніки і технологій для с.-г. вир-ва ім. Леоніда Погорілого ; упоряд. М. П. Собчук, С. М. Коваль, В. О. Шейченко, Н. С. Таргоня, О. П. Шовтута, Т. В. Лученецька, Т. Ф. Дерлеменко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 2004. – 134 с. : портр.

РИБАЛКО Валентин Павлович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1960–2006 роки / УААН, ДНСГБ, Ін-т свинарства ім. О. В. Квасницького ; упоряд. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 2006. – 76 с. : портр.

САБЛУК Петро Трохимович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965–2000 рр. / УААН, Ін-т аграр. економіки ; упоряд. Л. Г. Сливкіна, Л. О. Степаненко, Г. М. Пустовіт ; наук. ред. В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров ; авт. вступ. ст. А. А. Фесина. – К. : ІАЕ УААН, 2001. – 131 с. : портр.

САБЛУК Петро Трохимович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965–2006 рр. / УААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки» ; упоряд. Л. Г. Сливкіна, Л. О. Степаненко, Г. М. Пустовіт ; наук. ред. В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров, В. І. Власов ; авт. вступ. ст. В. В. Юрчишин, А. А. Фесина, І. А. Микитенко. – 2-ге вид., доп. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2006. – 258 с. : портр.

САБЛУК Петро Трохимович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965–2011 рр. / НААН, ДНСГБ, ННЦ «Ін-т аграр. економіки» ; уклад. : В. А. Пулім, І. А. Микитенко, І. Ч. Стасевич, О. В. Ковальова, О. П. Анікіна, Л. І. Сливкіна, О. В. Овсянніков, Л. в. Головко, Н. в. Кривенко, Л. О. Степаненко, Г. М. Пустовіт ; наук. ред. В. Я. Месель-Веселяк, В. А. Вергунов, М. М. Федоров, В. І. Власов ; авт. вступ. ст. М. Д. Безуглий. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2011. – 380 с. : портр.

САВЧЕНКО Юрій Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–2008 рр. / УААН, ДНСГБ, Ін-т сіл. госп-ва Полісся ; уклад. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 2009. – 100 с. : портр.

САЙКО Віктор Федорович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965–2000 роки / УААН, ЦНСГБ, Ін-т землеробства ; упоряд. Т. Ф. Дерлеменко, Л. Д. Полякова, З. І. Варга, О. І. Предко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 2001. – 136 с. : портр.

Член-кореспондент Української академії аграрних наук СИТНИК Віктор Петрович : до 60-річчя від дня народження першого віце-президента Укр. акад. аграр. наук : [біобібліогр. покажч.] / УААН, ЦНСГБ ; упоряд. Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко, Л. Д. Полякова ; наук. ред. М. С. Слободяник ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 1999. – 88 с. : портр.

СИТНИК Віктор Петрович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2008 роки. До 70-річчя від дня народж. першого віце-президента УААН / УААН, ДНСГБ ; уклад. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; літ. ред. А. Г. Веретьохін ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – 2-ге вид., доп. – К. : Аграр. наука, 2009. – 116 с. : портр.

СНІТИНСЬКИЙ Володимир Васильович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1975–2008 роки / УААН, ДНСГБ, Львів. нац. аграр. ун-т ; уклад. Л. А. Пинда, А. М. Куза, Н. В. Каганова, Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 2009. – 180 с. : портр.

СОЗІНОВ Олексій Олексійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1954–2000 роки / УААН, ЦНСГБ, Ін-т агроекології та біотехнології ; упоряд. Т. Ф. Дерлеменко, Л. Д. Полякова, Д. В. Устиновський, З. І. Варга, А. С. Щиголь, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 2001. – 138 с. : портр.

СОЗІНОВОлексій Олексійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1954–2009 роки. До 80-річчя від дня народж. / НААН України, ДНСГБ ; упоряд. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна,Л. А. Кириленко, В. М. Товмаченко, В. Ю. Соколов ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – 2-ге вид., допов. – К. : Аграр. наука, 2010. – 180 с. : портр.

ТАРАРІКО Олександр Григорович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964–2005 роки / УААН, ДНСГБ ; уклад. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 2005. – 99 с. : портр.

ТРЕГОБЧУК Валентин Михайлович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2002 роки / УААН, ЦНСГБ, Ін-т економіки НАН України ; упоряд. Т. Ф. Дерлеменко, В. Ф. Кифорак, Н. М. Скурська, Л. Ю. Макаренко, К. Я. Тамарова ; наук. ред. В. А. Вергунов ; вступ. слово М. В. Зубця, І. І. Лукінова ; вступ. ст. Б. Й. Пасхавера, А. М. Третяка, А. Е. Юзефовича. – К. : ІАЕ УААН, 2002. – 142 с. : портр.

УШКАРЕНКО Віктор Олександрович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965–2008 рр. / УААН, ДНСГБ, Херсон. держ. аграр. ун-т ; уклад. В. В. Морозов, В. П. Коваленко, П. Н. Лазер, М. І. Федорчук, Н. В. Анічкіна ; наук. ред. В. А. Вергунов, В. В. Морозов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – Херсон : вид-во ХДУ, 2008. – 116 с. : портр.

ФЕДОРЕНКО Віталій Петрович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1976–2010 роки / Нац. акад. аграр. наук України, ДНСГБ, Ін-т захисту рослин ; уклад. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, Г. І. Сенкевич, О. П. Литвин, І. Ю. Маліш ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; авт. нарису Г. І. Сенкевич. – К. : Колобіг, 2010. – 118 с. : портр.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Григорій Олександрович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967–2005 роки / УААН, ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т ; уклад. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко, А. Й. Мазуркевич, М. І. Цвіліховський, М. К. Потоцький ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець, Д. О. Мельничук. – К. : Аграр. наука, 2006. – 90 с. : портр.

ЦИКОВ Валентин Сергійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2005 роки / УААН, ДНСГБ, Ін-т зерн. госп-ва ; уклад. А. В. Мінко, В. А. Вергунов ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 2006. – 84 с. : портр.

ШЕВЧЕНКО Анатолій Михайлович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967–2008 роки. До 70-річчя від дня народж. / УААН, ДНСГБ, Луган. ін-т АПВ ; уклад. В. А. Вергунов, Ю. І. Усатенко, Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; нарис В. В. Кириченка. – К. : Аграр. наука, 2008. – 96 с. : портр.

ЮРЧИШИН Володимир Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1956–1999 рр. / УААН, ЦНСГБ, Ін-т аграр. економіки ; упоряд. Л. О. Степаненко, Л. Г. Сливкіна, Т. Ф. Дерлеменко, Л. Д. Полякова, Д. В. Устиновський ; наук. ред. М. С. Слободяник ; вступ. ст. О. М. Онищенка, В. М. Трегобчука, О. М. Шестопаль. – К. : ІАЕ УААН, 2000. – 112 с. : портр.

ЮРЧИШИН Володимир Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1956–2004 роки / УААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки», ДНСГБ ; упоряд. Л. Г. Сливкіна, Т. Ф. Дерлеменко, Л. М. Шевченко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; вступ. ст. В. Г. Андрійчука, О. М. Онищенка, В. М. Трегобчука, Л. М. Шевченка, О. М. Шестопаль. – 2-ге вид., допов. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2005. – 165 с. : портр.

 

3.2.2. Біобібліографічна серія

«Члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук України»

 

заснованаДНСГБ НААН у 2005 р.

 

ВОЙТЮК Дмитро Григорович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964–2009 роки / УААН, ДНСГБ ; В. А. Вергунов, О. П. Деркач, З. А. Шквира, О. П. Анікіна ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець, Д. О. Мельничук. – К. : Аграр. наука ; Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2009. – 179 с. : портр.

ГЕРМАН В’ячеслав Валентинович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–2009 роки. До 75-річчя від дня народж. / НААН України, ДНСГБ , Держ. ком. вет. медицини України, Держ. наук.-контр. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів ; уклад. В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, В. О. Ушкалов, Н. В. Іващенко, Л. І. Акименко, О. І. Гордієнко ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; наук. ред. В. А. Вергунов ; пер. Л. В. Ташути. – К. : Аграр. наука, 2011. –98 с. : іл., портр.

ГОЛОВКО Анатолій Миколайович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1986–2006 роки / УААН, ДНСГБ, Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів ; уклад. Н. В. Іващенко, В. О. Ушкалов, Л. І. Акименко, О. І. Гордієнко, Т. Ф. Дерлеменко, Л. В. Ташута ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. − К. : Аграр. наука, 2006. − 77 с.

ЄФІМЕНКО Михайло Якович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1973–2007 роки / УААН, Ін-т розведення і генетики тварин ; уклад. В. І. Фасоля ; наук. ред. В. П. Буркат. – К. : Аграр. наука, 2007. – 96 с. : портр.

МАЛІК Микола Йосипович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1975–2004 роки / УААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки», ДНСГБ ; упоряд. Л. Г. Сливкіна, Т. Ф. Дерлеменко, Т. М. Клименюк, Л. В. Головко ; наук. ред. В. А. Вергунов, О. Г. Шпикуляк ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2005. – 95 с. : портр.

СІГАРЬОВА Діна Дмитрівна: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967–2009 роки / УААН, ДНСГБ, Ін-т захисту рослин ; уклад. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, В. П. Федоренко, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 2010. – 108 с. : портр.

СЛАВОВ Володимир Петрович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964–2007 роки / УААН, ДНСГБ ; уклад. В. А. Вергунов, Т. В. Славова ; наук ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 2007. – 135 с. : портр.

СОБКО Олександр Олексійович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1956–2008 роки / УААН, ДНСГБ, Ін-т гідротехніки і меліорації ; уклад. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко, І. І. Калантиренко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – К. : Аграр. наука, 2009. – 180 с. : портр.

ЧЕРНОВОЛ Михайло Іванович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1974–2010 роки / НААН України, ДНСГБ, Кіровогр. нац. техн. ун-т ; уклад. В. А. Вергунов, Ф. І. Василенко, Є. К. Солових, Л. П. Саганенко, Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В.А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. – Кіровоград : Код, 2010. – 152 с. : портр.

 

Біобібліографічна серія

«Іноземні члени Національної академії аграрних наук України»

 

заснованаДНСГБ НААН у 2009 р.

 

ГРАБОВЕЦЬ Анатолій Іванович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1968–2009 роки / УААН, ДНСГБ, Луган. ін-т АПВ ; уклад. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко, А. М. Шевченко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; нарис А. М. Шевченка. – К. : Аграр. наука, 2009. – 124 с. : портр.

Біобібліографічна серія «Землевпорядна наука»

заснованаДНСГБ НААН у 2005 р.

Академік Української академії аграрних наук НОВАКОВСЬКИЙ Леонід Якович: основні біогр. дані, напрями та результати досліджень, бібліогр. покажч. наук. пр. [за 1965–2004 рр.]. До 70-річчя від дня народж. / УААН, ДНСГБ, Всеукр. громад. орг. «Спілка землевпорядників України» ; уклад. А. М. Третяк, В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, Т. Ф. Дерлеменко ; наук. ред. А. М. Третяк, В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець, В. М. Трегобчук, А. М. Третяк. − К. : Аграр. наука, 2005. − 148 с. : портр. – (Сер. «Землевпоряд. наука»).

 

 

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

 

 

 

 

Біобібліографічна серія

 

«Члени-кореспонденти

Національної академії аграрних наук України»

 

МАЗОРЕНКО

ДМИТРО ІВАНОВИЧ

 

Біобібліографічний покажчик наукових праць

за 1969-2011роки

 

 

 

ВЕРГУНОВ Віктор Анатолійович –доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України, член-кореспондент НААН, директор ДНСГБ НААН

 

ТІЩЕНКО Леонід Миколайович –доктор технічних наук, Заслужений працівник освіти України, чл.-кор. НААН, професор, перший проректор (ХНТУСГ)

ЖИЛА Віктор Іванович –кандидат технічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент (ХНТУСГ)

ВОЙТОВ Віктор Анатолійович –доктор технічних наук, проректор з наукової роботи, професор (ХНТУСГ)

АНІКІНА Ольга Петрівна –кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник,

ДНСГБ НААН

 

Науковий редактор –

доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України, член-кореспондент НААН, директор ДНСГБ НААН В. А. Вергунов

 

  Редактори – Т.В. Новікова, Л. І. Лупіка

  Бібліографічне редагування – Л. О. Кучерявенко

          Комп'ютерна верстка – Л. О. Сорокіна

 

 

 

 

Видавництво Комунальне підприємство «Міська друкарня»

 

Свідоцтво про реєстрацію:

серія ДК № 3613 від 29.10.2009 р.

61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел./факс (057) 700-48-37

 

Здано до набору 14.05.2011 р., підписано до друку 16.06.2011 р.

Формат 60x84 1/16. Ум. друк. лист. 7,5.Тираж 150. Зам. № 492

 

*Матеріали розміщено за роками видань, а в межах року – в алфавітному порядку в такій послідовності: книги, брошури, статті в збірниках та періодичних виданнях

*Посилання даються  на номери хронологічного покажчика публікацій, авторських свідоцтв і патентів. До предметно-тематичного покажчика включаються як загальні поніття, так і конкретні теми, предмети. Якщо в публікаціях розглядається кілька предметів (тем), то з метою різнобічного розкриття змісту публікацій застосовується метод повторного відображення у відповідних предметно-тематичних рубриках.

*Посилання даються на номери хронологічного покажчика публікацій, авторських свідоцтв та патентів.

 

Ключові слова, key words: вища освіта, аграрна освіта, агроінженерна освіта, ректори ВНЗ, ректори вищіх навчальних закладів, наукові школи, члени-кореспонденти НААН України; высшее образование, аграрное образование, агроинженерное образование, ректоры ВУЗов, ректоры высших учебных заведений, научные школы, члены-корреспонденты НААН Украины.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка