ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ

Міністерство аграрної політики України

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка

Бібліотека 

 

 

 

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ

 

 

/Бібліографічний покажчик/

 

 

 

Харків

2009

 

 

 

 

 


Проблеми екології: бібліогр. покажч. Х.,2009.

   Покажчик розрахован на студентів 1-2 курсів.

 

Укладачі:                   Артюх Н.Є., зав. відділом автоматизації інформаційно-бібліотечних процесів

Кучерявенко Л.О., зав. довідково-бібліографічним відділом

 

(Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка)

 

 

Передмова

 

      У кінці ІІ тисячоліття надзвичайно загострилися екологічні проблеми як результат розвитку людської цивілізації.

      Екологічна криза полягає не лише у забрудненні середовища та виснаженні ресурсів. Головна біда в тому, що світ наблизився до межі стійкості, і природа відповідає на антропогенний тиск непередбачуваними змінами.

      Тому дуже гостро стоїть питання про переведення людської цивілізації до природних законів розвитку. А допомогти визначити вірні шляхи на майбутнє може екологія – наука, по суті, про організацію життя на Землі. Екологічні закони і правила пояснюють найоптимальніші умови взаємодії між живими і неживими об’єктами, і завдання людства – навчитися організовувати наше життя, в тому числі і виробничу діяльність, враховуючи вимоги і обмеження, поставлені перед нами Природою.

      Даний покажчик розрахований на студентів 1-2 курсів. Він складається з 6 розділів і містить перелік надрукованих робіт, опублікованих з 2003 по 2009 рр. Література, що представлена в покажчику, вміщує монографії, статті журнальні та зі збірників, підручники та методичні посібники з фонду бібліотеки ХНТУСГ. Покажчик вміщує допоміжний покажчик авторів в алфавітному порядку.

      Бібліографічний опис здійснюється відповідно ГОСТу 7.1984 „Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления» і Міждержавного стандарту ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления». Скорочення слів здійснюється відповідно діючим стандартам: ДСТУ 35.82-97 „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», Міждержавний стандарт ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

 

Екологічне законодавство

1.  Пpо Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки: Закон України від 14.03.2006 р. № 3522-IV// Держ. вісн. України.- 2006.- № 8.- С.7-16.

2.  Про внесення змін до деяких законів України щодо створення систем управління якістю, систем екологічного управління та інших систем управління: Закон України від 15.01.2009 р. № 882-VI// Держ. вісн. України.- 2009.- №.3.- С.14-15.

3.  Пpо  екологічну меpежу Укpаїни: Закон України від 24.06.2004 p. № 1864-ІV// Держ. вісн. України.- 2004.- № 15.- С.35-38.

4.  Лозовський, В. Адаптація екологічного законодавства Укpаїни до євpопейських ноpм і завдання стандаpтизації [Текст] / В. Лозовський // Стандаpтизацiя, сеpтифiкацiя, якiсть. - 2003. - № 2. - C. 66-69.

5.  Науменко, I.М.Освіта - основа впpовадження та pеалізації законодавчо-ноpмативних актів соціально-екологічної безпеки [Текст] / І. М. Науменко // Безпека життєдiяльностi. - 2005. - № 4. - C. 4-11.

6.   Хiмiч, О.Взаємозв'язок екологічної безпеки із законністю: окpемі аспекти [Текст] / О. Хiмiч // Пpаво Укpаїни. - 2003. - № 11. - C. 65-67.

7.   Чеpных, В. Совеpшенствование законодательной базы пpиpодоохpанной деятельности[Текст] / В. Чеpных, М. Шкляp //АПК: экономика, упp.. - 2003. - № 9. - C. 18-22.

8.   Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення змін до Положення про Державну екологічну інспекцію [Текст] : постанова від 20 груд. 2006 р. № 1768 / Україна. Кабінет Міністрів // Держ. вісн. України - 2007. - № 1. -С. 61-62.

9.  Баб’як, С.         Екологічне право Украіни [Текст]: навч. посіб. для вищ. навч. закл. /С. Баб’як, П. Д. Біленчук, Ю. Очирва. – К.: Атiка, 2001. - 216 с.

10.  Екологічне право України [Текст]: підруч. для вищ. навч. закл. / за ред. В.К.Попова і А.П.Гетьмана. - Х.: Пpаво, 2001. - 479 с.

11Екологічне право.Особлива частина.Повний академічний курс [Текст]: підруч. для студ. юрид. вузів і фак. / за ред. В. І. Андрейцева. - К. : Iстина, 2001. - 544 с.

12.  Екологія і закон. Екологічне законодавство України [Текст]: у 2 кн. - К.: Юpiнком Iнтеp, 1998.

13.  Гусев, А. А. Экологические проблемы в проекте Конституции ЕС [Текст] / А. А. Гусев// Полис (Полит.исслед.). - 2009. - № 1.- С.174-179.  - Библиогр.: с.179.

Екологічна безпека

14.  Легонькова, О. А.   Экологическая безопасность: биотехнологические аспекты утилизации пищевых отходов [Текст] / О. А. Легонькова// Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2008. - № 8.– С. 18-23.

15.  Экологически безопасные фрикционные материалы [Текст] / В. П. Сергиенко [и др.]// Тракторы и с.-х. машины. - 2006. - № 12. - С. 13-15. - Библиогр.: с.15.

16.  Экологическая безопасность зерна и зернопродуктов при хранении и переработке [Текст] / Л. И. Мачихина [и др.]// Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2008. - №12.-С. 37-40.

17.  Шавырин, В. А.  Экологическая безопасность тары и упаковки [Текст] / В. А. Шавырин, О. И. Квасенков// Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2008. – №12. - С. 61-63.

18.  Андреев, Н. Р.   Экологически безопасная комплексная биотехнология глюкозы пищевого и фармакопейного качества [Текст] / Н. Р. Андреев, Н. Д. Лукин, Л. С. Хворова// Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2008. – №12.-С. 69-74.- Библиогр.: с. 74.

19.  Экологически чистая и безопасная продукция[Текст] //Пищевая пром-сть. - 2009. - № 1. -С. 22-23.

20.  Шавырин, В. А. Экологическая безопасность тары и упаковки [Текст] / В. А. Шавырин, О. И. Квасенков// Пищевая пром-сть. - 2009. - № 6. -С. 10-11.

21.  Новые разработки ГОСНИТИ для контроля условий труда и экологической безопасности на предприятиях АПК[Текст] //Техника и оборудование для села.-2007.-№ 1.-С. 32.                          

22.  Лисицын, А. Н. Научные принципы получения экологически безопасных масложировых продуктов [Текст] / А. Н. Лисицын, В. Н. Григорьева // Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2008. -№12. -С. 40-42.                         

23.  Экологическичистая и безопасная продукция [Текст] // Пищевая пром-сть. - 2009. - № 1. -С. 22-23.

24.  Розенталь, О. Радикализм требований экологической безопасности в проектах технических регламентов [Текст] /О.Розенталь // Стандарты и качество. - 2006. -№ 10. -С. 36-38. - Библиогр.: с. 36-38.

25.  Левандовський, Л. Екологічна підготовка фахівців [Текст] / Л. Левандовський, Н.Бублієнко// Харчова і перероб. пром-сть. - 2008.-№ 4. -С.16-17. 

26.  Ханазаров, А. А. Экологическая роль лесонасаждений в охране водных объектов от загрязнения [Текст] / А. А. Ханазаров, А. А. Асанов, Л.А. Каримова// Лесное хоз-во. - 2008. - № 3. - С. 23-24.

27.  Лазарев, М.М. Роль защитных лесонасаждений в решении экологических проблем [Текст] / М. М. Лазарев// Лесное хоз-во. - 2008. - № 3. - С. 31.

28.  Саламонов, А. А.    Международная деятельность в области экологически чистых технологий использования угля [Текст] / А. А. Саламонов// Энергетик. - 2008. -№ 7. -С. 19-22.

29.  Рідей, Н. М. Екологічна оцінка ступеня небезпечності сучасного асортименту пестицидів [Текст] / Н. М. Рідей, О. Л. Тонха, О. М. Костенко// Аграр. наука і освіта. - 2006. - Т. 7, № 1/2. - С. 28-31.- Бібліогр.: с.31.

30.  Манько, Ю. П. Життєдіяльність ґрунтової фауни та флори за умов екологізації землеробства в зерно-трав’яній ланці сівозміни в умовах правобережного Лісостепу України [Текст] / Ю. П. Манько, М. О. Шепеля // Аграр. наука і освіта. - 2006. - Т. 7, № 1/2. - С. 40-43. - Бібліогр.: с. 43.

31. Белаенко, А. П.  Экономические интересы хозяйствующих субъектов и экологические ограничения природопользования [Текст] / А. П. Белаенко// Лесное хоз-во. - 2008. -№ 6. -С. 12-13.

32. Телицын, Г. П. К оценке экологической опасности лесных пожаров [Текст] / Г. П. Телицын, В. В. Острошенко// Лесное хоз-во. - 2008. -№ 6. -С. 44-46. - Библиогр. в конце ст.

33.  Научно-практические аспекты экологизации продуктов питания[Текст] // Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2008. -№ 10.-С. 81.

34.  Білоножко, В. Я.     Необхідність забезпечення формування екологічної культури студентів аграрних ВНЗ [Текст] / В. Я. Білоножко, М. В. Шемякін, С. П. Полторецький// Наука і методика. - 2006. - № 6. - С. 164-166. - Бібліогр.: с.166.

35.  Волосянко, М. І.      Формування структури посівів за екологічністю і якісним станом земель [Текст] / М. І. Волосянко // АгроСвіт. - 2007. -№ 2. -С. 24-26.- Библиогр.: с. 26.

36.  Галиуллина, Г. К. Вопросы экологического сельского хозяйства и маркировка экологической продукции [Текст] / Г. К. Галиуллина// Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2009. -№ 1. -С. 39-40.

37.  Макаров, И. П. Экологические и экономические проблемы системземледелия [Текст] / И. П. Макаров// Достижения науки и техники АПК. - 2007. - №1. -С. 13-16.

38.  Проблеми екологічної освіти та виховання студентів у педагогічній теорії та практиці [Текст] / Н. Л. Магура [и др.]// Наука і методика. - 2006. - 7. -С. 155-157. - Бібліогр.: с.157.

39.  Золотин, А. Ю. Некоторые аспекты методологии экологизации производства продуктов питания [Текст] / А. Ю. Золотин // Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2008. - №12.-С. 18-20.

40.  Серегин, С. Н. Экологический фактор при производстве и переработке сырья в контексте улучшения здоровья и качества жизни населения России [Текст] / С. Н. Серегин // Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2008. -№12.-С. 22-26.

41.  Свиреденко, Ю. Я. Организация рационального использования молочной сыворотки и локальной очистки стоков - важный фактор экологизации отрасли [Текст] / Ю. Я. Свиреденко, Э. Ф. Кравченко, О. А. Яковлева // Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2008. - №12. -С. 26-29.

42.  Смыков, И. Т. Нанотехнологии и экологизация пищевых продуктов [Текст] / И. Т. Смыков// Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2008. - №12. - С. 30-33. - Библиогр.: с.33.

43.  Косован, А. П. Общая концепция и системная экологизация хлебопекарного производства [Текст] / А. П. Косован // Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2008. - №12. -С. 34-36.

44.  Экологическая безопасность зерна и зернопродуктов при хранении и переработке [Текст] / Л. И. Мачихина [и др.]// Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2008. - №12. - С. 37-40.

45.  Добровольский, В. Ф.  Научно-практические аспекты экологизации продуктов питания для космонавтов [Текст] / В. Ф. Добровольский // Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2008. - №12. -С. 42-45.

46.  Егорова, М. И.  Научные аспекты экологической составляющей технологии сахара [Текст] / М. И. Егорова // Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2008. - №12. -С. 45-47.

47.   Никифорова, Т. А. Экологизация продукции и пищевые добавки [Текст] / Т. А. Никифорова// Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2008. - №12. - С. 51-53.

 

Екологія та здоровя людини

48.  Белозеров, Г. А.  Роль холода в обеспечении экологичности продуктов [Текст] / Г. А. Белозеров// Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2008. - №12. -С. 56-58.

49.  Научно-практические проблемы в области экологизации пищевых продуктов и пути их решения [Текст] / Р. И. Шаззо [и др.]// Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2008. - №12. -С. 58-61.

50.  Лисенкова, Л. Л.  Концепция экологизации молочной промышленности:стратегия действий [Текст] / Л. Л. Лисенкова. - // Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2008. - №12. -С. 63-67. - Библиогр.: с. 67.

51.  Гореньков, Э. С.  Об экологических проблемах в плодоовощной консервной промышленности [Текст] / Э. С. Гореньков. - // Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2008. -      №12. -С. 67-69.

52.  Сизенко, Е. И.  Основные направления экологизации продуктов питания [Текст] / Е. И. Сизенко, Л. М. Аксенова // Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2008. - №12. - С. 15-17.

53.  Залеський, І.І.  Екологія людини [Текст]: підруч / І. І. Залеський, М. О. Клименко. - К.: Академiя, 2005. - 288 с.

Екологічні проблеми в промисловості та сільському господарстві

54.  Левандовський, Л. Сучасна екологічна освіта - привабливий вибір абітурієнта[Текст] / Л. Левандовський, Н. Бублієнко. - // Харчова і перероб. пром-сть. - 2009. - №2/3. - С. 15-16.

55.  Кеникстул, В.  Управление малым и средним агробизнесом [Текст] / В.Кеникстул, В.Седнев// АПК: экономика, упр. - 2007. - №2. -С. 11-14.

56.  Бондур, Т. О.  Екологізація виробництва продукції рослинництва як фактор поліпшення її якості [Текст] / Т. О. Бондур // Економіка АПК. - 2008. - №6. - С. 39-43.

57.  Бондаренко, Ю. Г. Екологічні фактори та здоров’я населення: діоксинова інтоксикація : аналіт. огляд л-ри [Текст] / Ю. Г. Бондаренко, Ю. П. Черкащанко// Безпека життєдіяльності. - 2008. - №11-12. - С. 23-24.

58.  Лазаренко, Л. М.  Екологічна освіта[Текст] / Л. М. Лазаренко, В. В. Дивак // Безпека життєдіяльності. - 2008. -    №11-12. -С. 25-26.

59.  Білявський, Г. О. Соціально-екологічні дослідження в агросфері та їхня роль у формуванні екологічної культури сільського населення України [Текст] / Г. О. Білявський, О. М. Нагорнюк, О. В. Мудрак // Безпека життєдіяльності. - 2008. - №1-2. -С. 10-14.

60.  Нагорнюк, О. М.  Громадські екологічні організації України та їх роль у формуванні екологічної культури населення [Текст] / О. М. Нагорнюк // Безпека життєдіяльності. - 2008. -№5-6. - С. 30-31.

61.  Уряднікова, І. В. Екологічні ризики, що виникають під час експлуатації систем водопідготовки в теплоенергетиці та їх мінімізація [Текст] / І. В.Уряднікова// Безпека життєдіяльності. - 2008. - №5-6. - С. 39-41. - Бібліогр.: с. 41.

62.  Горяна, Л. Міжнародна громадська організація "ЕКОСВІТ". Міжнародна Академія культури безпеки, екології та здоров’я (International Academy of culture security, ecology) [Текст] / Л. Горяна, Б. Танасійчук // Безпека життєдіяльності. - 2008. - №7-8. - С.12-14.

63.  Лазаренко, Л. М. Виховання екологічної свідомості в екологічній освіті [Текст] / Л. М. Лазаренко, В. В. Дивак // Безпека життєдіяльності. - 2008. - №9-10. - С. 20-21. - Бібліогр.: с. 21.

64.  Власик, В. Ф.  Экологизация топливосжигающих установок : екологія в енергетиці [Текст] / В. Ф. Власик// Енергетика та електрифікація. - 2009. - №1. - С. 10-16. - Библиогр.: с. 16.

65.  Цинас, А. С. Экологический подход к борьбе с илеитом – самой дорогостоящей болезнью в свиноводстве [Текст] / А. С. Цинас// Ефективне тваринництво. - 2007. - №1. - С. 39-41.

66.  Нагимов, А. Энергосберегающая экологически безопасная сушилка [Текст] / А.Нагимов// Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2007. - №1. - С. 32.

67.  Зеленин, А. А.         Конкурентные преимущества экологического менеджмента [Текст] / А. А. Зеленин// Стандарты и качество. - 2007. -№1. - С. 81.

68.  Шевцов, А. А.          Ресурсосберегающая и экологически чистая технология обжаренных кофепродуктов [Текст] / А. А. Шевцов, Е. А. Острикова, М. М. Богданов// Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2009. - №1. -С. 21-23. - Библиогр. в конце ст.

69.  Экологизация защиты посевов яровой пшеницы от вредных организмов на южном Урале [Текст] / А. М. Ямалеев [и др.]// Достижения науки и техники АПК. - 2007. - №2. - С.10-12.

70.  Осадчик, Г.  Экология и альтернативные виды энергообеспечения и энергосбережения [Текст] / Г. Осадчик, Г. Осадчий// Инженер. - 2007. - №2. - С. 14-17. - Библиогр.: с. 17.

71.  Малюга, Н.  Екологічні витрати: класифікація та бухгалтерське відображення [Текст] / Н. Малюга, І. Замула // Бух. облік і аудит. - 2009. -  5. - С. 35-41. - Бібліогр. наприкінці ст.

72.  Сталинский, Д. В. К вопросу организации производства водородного, моторного топлива или метанола из бурых углей украинских месторождений [Текст] / Д. В.Сталинский, Г. Е. Горяйнов// Экология и пром-сть. - 2007. -  2. - С. 9-14.

73.  Горлицкий, Б. А.   К вопросу об экологической опасности ртутных загрязнений [Текст] / Б. А. Горлицкий, Б. О. Шкандрий, С. Ю. Лебедев// Экология и пром-сть. - 2007. - 2. - С. 23-31. - Библиогр.: с. 30-31.

74.  Ляшенко, В. И. Научное обоснование природоохранных технологий подземной разработки урановых месторождений [Текст] / В. И. Ляшенко, Н. И.Дядечкин // Экология и пром-сть. - 2007. - 2.-С. 31-37. - Библиогр.: с. 37.

75.  Рентгеновский абсорбционный анализ следов тяжелых металлов в жидкостях [Текст] / И. Ф. Михайлов [и др.]// Экология и пром-сть. - 2007. - 2. - С. 38-41. - Библиогр.: с. 41.

76.  Определение тенденции к образованию карбонатных отложений в оборотных системах водоснабжения [Текст] / С. И. Эпштейн [и др.]// Экология и пром-сть. - 2007. - 2. - С. 41-45. - Библиогр.: с. 45.

77.  Современное состояние проблемы образования и накопления промышленных отходов в Украине [Текст] / А. М. Касимов [и др.]// Экология и пром-сть. - 2007. - 2. - С. 46-51.- Библиогр.: с. 50-51.

78.  Горлицкий, Б. А. Территориальная система обращения с отходами производства и потребления [Текст] / Б. А. Горлицкий// Экология и пром-сть. - 2007. - 2. - С.51-54.- Библиогр.: с. 54.

79.  Одержання сульфатуючого агента у виробництві поверхнево-активних речовин з енергозбереженням [Текст] / В. Й. Касілов [и др.]// Экология и пром-сть. - 2007. - 2. -С. 54-56.- Бібліогр.: с. 56.

80.  Тихонцов, А. М.      Разработка комплексных систем и вспомогательного оборудования для транспортирования и переработки отходов механических цехов [Текст] / А. М. Тихонцов, А. Е. Ковалев // Экология и пром-сть. - 2007. - 2. -С. 57-62. - Библиогр.: с. 62.

81.  Сталинский, Д. В. О выполнении УкрГНТЦ "Энергосталь" функций головной организации метрологической службы Минпромполитики Украины [Текст] / Д. В. Сталинский, С. В. Спирина // Экология и пром-сть. - 2007. - 2. -С. 63-66.

82.  Экологическая засоренность посевов: как снизить расходы на химию [Текст] / Ю. П. Малько [и др.]// Зерно. - 2009. - №6. - С. 30-35.

83.  Манівчук, Ю. В.  Екологічні інновації в систему охорони і використання агробіогеоценозів Карпат [Текст] /Ю.В.Манівчук// Агроеколог. журн. - 2007. - № 3. - С. 17-22.- Бібліогр.: с. 22.

84.  Курдиш, И. К. Современные достижения в исследовании экологии метанотрофов [Текст] / И. К. Курдиш// Агроеколог. журн. - 2007. - 3. - С. 84-93.

85.  Чогут, Г.  Учет экологических факторов в повышении устойчивости агропроизводства [Текст] / Г.Чогут // АПК: экономика, упр. - 2007. - №3. - С. 20-21.

86.  Бурдун, Н. И.  Внедрение инновационных технологий - средство повышения экологической безопасности [Текст] / Н. И. Бурдун // Пищевая пром-сть. - 2009. - № 5. - С. 70.

87.  Соломяная, Н. В.  К вопросу о методике оценки систем земледелия [Текст] / Н. В. Соломяная // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2009. - №6. - С. 39-41.- Библиогр. в конце ст.

88.  Кособокова, Э. М.   О выполнении экологических нормативов при использовании на электростанциях горюче-смазочных материалов [Текст] / Э. М. Кособокова // Энергетик. - 2009. - №4. - С. 19-21.

89.  Чурсінов, Ю. О.  До питання про екологічність зернопереробних підприємств [Текст] / Ю. О. Чурсінов, С. А. Черних, І. В. Токар// Хранение и перераб. зерна. - 2009. - N 6. - С. 73-75. - Бібліогр. наприкінці ст.

90.  Маликов, М. М.  Экологические проблемы сберегающего земледелия [Текст] / М. М. Маликов, Л. Х. Потапова. - //Достижения науки и техники АПК. - 2007. - №3. - С. 14-16.

91.  Максимов, Д. А.  Вопросы экологии при проектировании сельскохозяйственных предприятий [Текст] / Д. А. Максимов, В. Н. Афанасьев, А. В. Афанасьев // Достижения науки и техники АПК. - 2007. - №3. -С. 43-44. - Библиогр.: с. 44.

92.  Безверхня, Ю. В.   Екологічна складова управлінського обліку [Текст] / Ю. В. Безверхня // Облік і фінанси АПК. - 2009. - № 2. - С. 37-39. - Бібліогр. наприкінці ст.

93.  Экологически чистые продукты [Текст] // Пищевая пром-сть. - 2009. - № 4. - С. 82-83.

94.  Поляков, О. Ф.  Екологічна водорегулювальна роль ґрунтів гірського Криму [Текст] / О. Ф. Поляков, Ю. В. Плугатар, А. Г. Рудь // Вісн. аграр. науки. - 2009. - № 7. - С. 62-64. - Бібліогр. наприкінціст.

95.  Экологичная лесная машина Ebeaver для рубок ухода и обеспечения сырьем производителей биоэнергии [Текст] // Лесопромышленник. - 2009. - №2. - С. 24-25.

96.  Автоматическое управление процессом ионообменной сорбции аминокислот из сточных вод промышленных предприятий [Текст] / С. Т. Антипов [и др.]// Пищевая пром-сть. - 2009. - 7. - С.10-13.

97.  Притужалова, О. Оценка жизненного цикла продукции - элемент экологической политики [Текст] / О.Притужалова// Стандарты и качество. - 2007. - №2. - С. 66-70.

98.  Розенталь, О.  Качественная и количественная оценки жизненного цикла продукции [Текст] / О. Розенталь // Стандарты и качество. - 2007. - №2. - С. 68-70.

99.  Ферару, Г.  Экоинновационная деятельность как фактор повышения качества и конкурентоспособности продукции [Текст] / Г. Ферару // Стандарты и качество. - 2007. - №3. - С. 80-84.- Библиогр.: с. 84.

100.  Повышение уровня экологизации предприятий - важная государственная задача[Текст] // Пищевая пром-сть. - 2009. - 7. - С. 8.

101. Філоненко, М. М.  Екологічна психологія (теорія та практика) [Текст]: моногр. / М. М. Філоненко . - Переяслав-Хмельницький : Б.в., 2005. - 113 с.

102. Гайнріх, Дітер   Екологія: dtv-Atlas [Текст] / Дітер Гайнріх ; наук. ред. пер. В.В.Серебряков. - К. : Знання-Пpес, 2001. - 287 с.

103.  Екологія : навч. прогр. норматив. дисципліни для підготовки студ. неекологіч. спец. у вищ. навч. закл. України [Текст] /НМЦ. – К.: Агpаp. освiта, 2007. - 22 с.

104.  Еколого-натуралістична творчість [Текст]:тези наук.-практ. конф. студ. природ. факультетів вищ. навч. закл. "Україна на межі тисячоліть. Погляд у майбутнє : наук.-метод. вісн.. - К.: [б. и.], 2001. - 244 с.

105.  Кучерявий, В. П.  Екологія [Текст]: підруч. / В. П. Кучерявий. – Л.: Свiт, 2000. - 499 с.

106.  Мусієнко, М. М.  Екологія: тлумач. слов.[Текст] / М. М. Мусієнко, В. В.Серебряков, О. В.Брайон. - К.: Либідь, 2004. - 376 с.

107.  Екологія та сільськогосподарське виробництво [Текст]: зб. наук. пр / Українська акад. аграр. наук . - К.: Б.в, 1992. - 191 с.

 

Еколого-економічні аспекти

 

108.  Борисова, В. А.  Екологізація підприємницької діяльності [Текст] / В. А. Борисова. - Суми: Довкiлля, 2004. - 128 с.

109.  Борисова, В. А.      Еколого-економічні аспекти підприємницької діяльності [Текст] / В. А. Борисова. - Суми: Довкiлля, 2003. - 210 с.

110.  Екологічний менеджмент [Текст] : прогр. навч. дисципліни / Й.С. Завадськийта ін. - К.: Агpаp. освiта, 2004. - 13 с.

111.  Кашенко, О. Л.  Екологічна сутність економічних категорій [Текст] : [моногр.] / Ольга Леонідівна Кашенко. - Суми: Довкiлля, 2001. - 130 с.

112.  Паламарчук, В. О.  Еколого-економічні та соціальні нариси з проблем природокористування : моногр. [Текст] / В. О. Паламарчук, Є. В. Мішенін; СНАУ. - Д.: Поpоги, 2004. - 258 с.

113.  Царенко, О. М. Управління якістю агропромислової продукції. [Текст] : навч. посіб. / О. М. Царенко, В. П. Руденко. - Суми: Унів. кн., 2006. - 431 с.

114.  Стратічук, Н. В.  Еколого-економічне обґрунтування зрошення в південному регіоні [Текст] : автореф. дис. канд. екон. наук:08.07.02 / Н. В. Стратічук. - Миколаїв: Б.в., 2006. - 20 с.

115.  Аладашвили, И. К.  Технико-экономический и экологический анализ систем питания дизеля Д-21 [Текст] /И.К.Аладашвили, И. Г. Сибгатуллин, А. Р. Ихсанов. - // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2007. - N 3. - С. 26-27. - Библиогр.: с. 27

116.  Кравченко, Т. А.     Екологічні напрями соціально-економічого розвитку Приазов’я [Текст] / Т. А. Кравченко. - // Облік і фінанси АПК. - 2009. - № 2. - С. 89-94. - Бібліогр. наприкінці ст.   

117.  Екологія [Текст] : підруч. для економ. вищ. навч. закл. і ф-тів / С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, М. А. Хвесик, О. Д. Краєвий, О. К. Аблова ; КНЕУ. - 2-ге вид. - К.: Б.в., 2006. - 371 с.

 

 

Охорона навколишнього середовища

118.  Краснова, М.   Екологічна відповідальність за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС [Текст] / М. Краснова. - // Право України. - 2007. - № 3. - С. 146-151. - Бібліогр.: с. 151.

119.  Сафранов, Т. А.   Екологічні основи природокористування. [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Сафранов. - 3-тє вид., стер. - Л.: Новий Світ-2000, 2006. - 247 с.

120.  Джигирей, В. С.    Екологія та охорона навколишнього середовища [Текст]: навч.посіб.для вищ.навч.закл / В. С. Джигирей. - К.: Знання, 2000. - 203 с.

 

 

Покажчик авторів

 

 

 

Аблова, О.К.

 

117

 

Аксенова, Л.М.

 

52

 

Аладашвили, И. К.

 

115

 

Андреев, Н. Р.

 

18

 

Антипов, С.Т.

 

96

 

Асанов, А.А.

 

26

 

Афанасьев, А.В.

 

91

 

Афанасьев, В.Н.

 

91

 

Баб’як, С

 

9

 

Безверхня, Ю. В.

 

92

 

Белаенко, А. П.

 

31

 

Белозеров, Г. А.

 

48

 

Біленчук, П.Д.

 

9

 

Білоножко, В. Я.

 

34

 

Білявський, Г. О.

 

59

 

Богданов, М.М.

 

68

 

Бондаренко, Ю. Г.

 

57

 

Бондур, Т. О.

 

56

 

Борисова, В. А.

 

108

 

Борисова, В. А.

 

109

 

Брайон, О.В.

 

106

 

Бублієнко, Н.

 

25

 

Бублієнко, Н.

 

54

 

Бурдун, Н. И.

 

86

 

Власик, В. Ф.

 

64

 

Волосянко, М. І.

 

35

 

Гайнріх, Дітер

 

102

 

Галиуллина, Г. К.

 

36

 

Гореньков, Э. С.

 

51

 

Горлицкий, Б. А.

 

73

 

Горлицкий, Б. А.

 

78

 

Горяйнов, Г.Е.

 

72

 

Горяна, Л. 

 

62

 

Григорьева, В.Н.

 

22

 

Гусев, А. А.

 

13

 

Джигирей, В. С.

 

120

 

Дивак, В.В.

 

58

 

Дивак, В.В.

 

63

 

Добровольский, В. Ф.

 

45

 

Дорогунцов, С.І.

 

117

 

Дядечкин, Н.И.

 

74

 

Егорова, М. И.

 

46

 

Завадський, Й.С.

 

110

 

Залеський, І. І.

 

53

 

Замула, І.

 

71

 

Зеленин, А. А.

 

67

 

Золотин, А. Ю.

 

39

 

Ихсанов, А.Р.

 

115

 

Каримова, Л.А.

 

26

 

Касимов, А.М.

 

77

 

Касілов, В.Й.

 

79

 

Кашенко, О. Л.

 

111

 

Квасенков, О.И.

 

17

 

Квасенков, О.И.

 

20

 

Кеникстул, В. 

 

55

 

Клименко, М.О.

 

53

 

Ковалев, А.Е.

 

80

 

Кособокова, Э. М.

 

88

 

Косован, А. П.

 

43

 

Костенко, О.М.

 

29

 

Коценко, К.Ф.

 

117

 

Кравченко, Э.Ф.

 

41

 

Кравченко, Т. А.

 

116

 

Краєвий, О.Д.

 

117

 

Краснова, М. 

 

118

 

Курдиш, И. К.

 

84

 

Кучерявий, В. П.

 

105

 

Лазарев, М. М.

 

27

 

Лазаренко, Л. М.

 

58

 

Лазаренко, Л. М.

 

63

 

Лебедев, С.Ю.

 

73

 

Левандовський, Л. 

 

25

 

Левандовський, Л. 

 

54

 

Легонькова, О. А.

 

14

 

Лисенкова, Л. Л.

 

50

 

Лисицын, А. Н.

 

22

 

Лозовський, В.

 

4

 

Лукин, Н.Д.

 

18

 

Ляшенко, В. И.

 

74

 

Магура, Н.Л.

 

38

 

Макаров, И. П.

 

37

 

Максимов, Д. А.

 

91

 

Маликов, М. М.

 

90

 

Малько Ю.П.

 

82

 

Малюга, Н. 

 

71

 

Манівчук, Ю. В.

 

83

 

Манько, Ю. П.

 

30

 

Мачихина, Л.И.

 

16

 

Мачихина, Л.И.

 

44

 

Михайлов, И.Ф.

 

75

 

Мішенін, Є.В.

 

112

 

Мудрак, О.В.

 

59

 

Мусієнко, М. М.

 

106

 

Нагимов, А. 

 

66

 

Нагорнюк, О.М.

 

59

 

Нагорнюк, О. М.

 

60

 

Науменко I.М.

 

5

 

Никифорова, Т. А.

 

47

 

Осадчик, Г. 

 

70

 

Острикова, Е.А.

 

68

 

Острошенко, В.В.

 

32

 

Очирва, Ю.

 

9

 

Паламарчук, В. О.

 

112

 

Плугатар, Ю.В.

 

94

 

Полторецький, С.П.

 

34

 

Поляков, О. Ф.

 

94

 

Потапова, Л.Х.

 

90

 

Притужалова, О. 

 

97

 

Рідей, Н. М.

 

29

 

Розенталь, О. 

 

24

 

Розенталь, О. 

 

98

 

Руденко, В.П.

 

113

 

Рудь, А.Г.

 

94

 

Саламонов, А. А.

 

28

 

Сафранов, Т. А.

 

119

 

Свиреденко, Ю. Я.

 

41

 

Седнев, В.

 

55

 

Сергиенко, В.П.

 

15

 

Серебряков, В.В

 

102

 

Серегин, С. Н.

 

40

 

Сибгатуллин, И.Г.

 

115

 

Сизенко, Е. И.

 

52

 

Смыков, И. Т.

 

42

 

Соломяная, Н. В.

 

87

 

Спирина, С.В.

 

81

 

Сталинский, Д. В.

 

72

 

Сталинский, Д. В.

 

81

 

Стратічук, Н. В.

 

114

 

Танасійчук, Б.

 

62

 

Телицын, Г. П.

 

32

 

Тихонцов, А. М.

 

80

 

Токар, І.В.

 

89

 

Тонха, О.Л.

 

29

 

Уряднікова, І. В.

 

61

 

Ферару, Г. 

 

99

 

Філоненко , М. М.

 

101

 

Хiмiч О.

 

6

 

Ханазаров, А. А.

 

26

 

Хвесик, М.А.

 

117

 

Хворова, Л.С.

 

18

 

Царенко, О. М.

 

113

 

Цинас, А. С.

 

65

 

Чеpных В.

 

7

 

Черкащанко Ю.П.

 

57

 

Черних С.А.

 

89

 

Чогут, Г. 

 

85

 

Чурсінов, Ю. О.

 

89

 

Шавырин, В. А.

 

17

 

Шавырин, В. А.

 

20

 

Шаззо Р.И.

 

49

 

Шевцов, А. А.

 

68

 

Шемякін М.В.

 

34

 

Шепеля М.О.

 

30

 

Шкандрий Б.О.

 

73

 

Шкляр М.

 

7

 

Эпштейн С.И.

 

76

 

Яковлева О.А.

 

41

 

Ямалеев А.М.

 

69

 

 

Зміст

 

 

 

 

 

Передмова

 

 

3

Екологічне законодавство

 

 

4

Екологічна безпека

 

 

6

Екологія та здоров’я людини

 

 

10

Екологічні проблеми в промисловості та сільському господарстві

 

11

Еколого-економічні аспекти

 

 

18

Охорона навколишнього середовища

 

 

19

 

 

 

 


Проблеми екології

 

Бібліографічний покажчик

 

 

Укладачі:

Артюх Наталя Євгенівна

Кучерявенко Людмила Олександрівна

 

 

 (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка)

 

Ключові слова, key words: охорона навколишнього середовища, охорона природи, законодавство з екології, підручники, соціально-економічний розвиток, агропромислова продукція, екологічна економіка, підприємницька діяльність, сільськогосподарське виробництво,інноваційна діяльність, промислові відходи, стічні води,  якість продукції, екологічна техніка, екологічно чисті продукти, агроекологія, екологія тваринництва; охрана окружающей среды, охрана природы, законодательство по экологии, учебники, социально-экономическое развитие, агропромышленная продукция, экологическая экономика, предпринимательская деятельность, прмышленные отходы, сточные воды, качество продукции, экологическая техника, экологически чистые продукты, агроэкология, экология животноводства. 

 

 

  

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-03-30

Кускова, Світлана Вікторівна. Офіс-менеджмент [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. перш.(бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. / С. В. Кускова ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. — Харків : [б. в.], 2020. — 312 с. — Бібліогр.: с. 305-308

Твори-ювіляри 2020 (частина 3)

2020-03-26

Наукова бібліотека пропонує переглянути віртуальну виставку “Твори-ювіляри 2020” (частина 3), в якій Ви дізнаєтеся які жінки надихнули Павла Загребельного на написання історичних романів “Євпраксія” та “Роксолана”.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка