Періодичні видання за економічним напрямом

 1. Alma mater (Вестник высшей школы)/ Учредители: М-во образования и науки РФ, Евразийская ассоциация ун-тов, Ассоциация инженер. образования, Рос. союз промышленников и предпринимателей. - М. : Рос. ун-т дружбы народов, 1940- -. - ISSN 0321-0383

  Зарегистрированы поступления: 2006-2010 Г. к.

 2. UNIVERSITATES. Наука и просвещение [Текст] = Университеты : науч.-популяр. журн./ Учредитель: Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харк. нац. ун-та им. В. Н. Каразина. - Харьков : ООО "Ред. газ. "Веч. Харьков", 2000 -     . - Выходит ежеквартально

  Зарегистрированы поступления:   2007 г. экз.1 (ч.з.Г.к.) № 2

 3. Інтелектуальна власність[Текст] : наук.-практ. журн./ Засн.: М-во освіти  і науки України, Держ. департамент інтелект. власності, Нац. акад. наук України, ДП "Укр. ін-т пром. власності". - Киiв : ТОВ "Аспект-2003", 1998 -     . - ISSN 1608-6422. - Выходит ежемесячно

  Зарегистрированы поступления:  2008- 2011 (НИТИ)

 4. АПК: экономика, управление[Текст] : Теорет. и науч.-практ. журн./ Учредители: М-во сел. хоз-ва РФ; Росс. акад. с.-х. наук; Всеросс.  НИИ экономики сел. хоз-ва. - М. : [б. в.], 1921 -     . - ISSN 0235-2443. - Выходит ежемесячно

  Зарегистрированы поступления: 2006-2012 (Арт.) 

 5. Агробізнес. Україна[Текст] : інформ.-реклам. журн./ Засн.: Юрій Дивак. - К. : Юрій Дивак, 2003 -     . - Выходит раз в два месяца

  Зарегистрированы поступления: 2003, 2011-2014 (Г.к.)

 6. Агробізнес Сьогодні[Текст] : період. вид. з питань економіки та бізнесу/ Засн.: ТОВ "Прес-медіа". - К. : ТОВ "Прес-медіа", 2001 -     . - Выходит дважды в месяц

  Зарегистрированы поступления: 2015-2016 (Г.к.)

 7. АгроСвіт: інформ.- аналіт. журн./ Засн.: ТОВ "Соло-Фінанс". - Киiв : АгроСвіт, 2000 -     . - Выходит дважды в месяц

  Зарегистрированы поступления: 2006-2011, 2015 (Арт.)

 8. АПК: экономика, управление[Текст] : Теорет. и науч.-практ. журн./ Учредители: М-во сел. хоз-ва РФ; Росс. акад. с.-х. наук; Всеросс.  НИИ экономики сел. хоз-ва. - М. : [б. в.], 1921 -     . - ISSN 0235-2443. - Выходит ежемесячно

  Зарегистрированы поступления: 2006-2009, 2011-2012 (Арт.)

 9. Бизнес информ[Текст] : науч. информ. журн./ Учредитель:.Харьк. нац. экон. ун-т. - Х. : Издат. дом “ИНЖЭК”, 1992 -     . - ISSN 1560-4349. - Выходит ежемесячно

  Зарегистрированы поступления: 2006г. экз.1 (ч.з.Г.к.)

 10. Бухгалтерія в сільськомугосподарстві [Текст] : всеукр.  наук.-практ. журн./ Засн.: "Еконт". - Киiв : "Еконт", 1998 -     . - Выходит дважды в месяц

  Зарегистрированы поступления: 2008-2012 (Арт.)

 11. Бухгалтерский учет иаудит[Текст] : науч.-практ. журн. - Киев : ООО "Экаутинг", 1993 -     . - Выходит ежемесячно

  Зарегистрированы поступления: 2008, 2013 (Арт.)

 12. Вісник аграрної науки: наук.-теорет. журн./ УААН. - Київ : УААН, 1922 -     . - Выходит ежемесячно

  Зарегистрированы поступления: 2013 (Г.к.), 2015-2016 (Арт.)

 13. Вісник аграрної наукиПричорномор’я [Текст] : науково-теорет. фах. журн./ Миколаївський держ. аграр. ун-т. - Выходит ежеквартально

  Зарегистрированы поступления:   2006г. экз.1 (Г.к.) N :4

 14. Вища освіта України: Теорет. та наук.-.метод. часопис. - Киiв : Ін-т вищої освіти АПН Украіни, 2001 -     . - Выходит раз в два месяца

  Зарегистрированы поступления: 2007-2013, 2015-2016  (ч.з.Г.к., Арт.)

 15. Вища школа: науково-практичне видання. - К. : Знання, 2001 -     . - ISSN 1682-2366. - Выходит ежемесячно

  Зарегистрированы поступления: 2007-2012, 2005-2016 (ч.з.Г.к.)

 16. Высшее образование сегодня: Реферируемое изд. ВАК России. - Москва : Изд. группа “Логос” , 2002 -     . - ISSN 1726-667X. - Выходит ежемесячно

  Зарегистрированы поступления: 2006-2007 (ч.з.Г.к.)

 17. Економіка АПК[Текст] : міжнар. наук.-вироб. журн. - Киiв : Економіка АПК, 1994 -     . - Выходит ежемесячно

  Зарегистрированы поступления: 2006-2013, 2015-2016 (ч.з.Г.к., Арт.)

 18. Економіка України[Текст] : політико-економ. журн./ М-во економіки України, М-во фінансів України, Нац. акад. наук України. - Киiв : Преса України, 1958 -     . - ISSN 0131-775X. - Выходит ежемесячно

  Зарегистрированы поступления: 2006-2007, 2009-2013, 2015-2016 (ч.з.Г.к., Арт.)

 19. Економіка харчової промисловості[Текст] : науковий жукнал/ Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НААН України, Одеська нац. академія харчових технологій. - Одеса : ПП "Фенікс". - Выходит ежеквартально

  Зарегистрированы поступления: 2013 (ОИФ)

 20. Економіст[Текст] : наук. та громад.-політ. журн. - Киiв : Наук. дослід. центр інновацій та конкурентоспроможності, 1904-1914;1997 -     . - ISSN 1810-3944. - Выходит ежемесячно

  Зарегистрированы поступления: 2009-2012 (Арт.)

 21. Економічна теорія[Текст] : наук. журн./ Засн.: НАНУ; М-во освіти і науки України; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАНУ"; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", 2003 -     . - ISSN 1811-3141. - Выходит ежеквартально

  Зарегистрированы поступления: 2011-2013, 2015-2016 (Б.п. №3, Арт.)

 22. Логистика: проблемы ирешения [Текст] : междунар. науч.-практ. журн. - Киiв : НВФ "Студцентр", 2005 -     . - Выходит раз в два месяца

  Зарегистрированы поступления: 2009-2013, 2015-2016 (АРТ. ВОЙТОВ В.А.)  

 23. Маркетинг в Україні[Текст]/ Засн.: Всеукр. громад. орг. "Укр. Асоц. Маркетингу". - К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 1998 -     . - ISSN 1606-3732. - Выходит раз в два месяца

  Зарегистрированы поступления: 2011, 2013 (Арт.)

 24. Нові технології навчання[Текст] : наук.-метод. зб./ Засн.: Інститут інновац. технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України. - К. : "Аграрна освіта", 2007 -    

  Зарегистрированы поступления: 2010-2011 (ИБО)

 25. Новий колегіум[Текст] : наук. інформ. журн./ Засн. Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х. : ПФ "Колегіум", 1999 -     . - ISSN 1562-529X. - Выходит раз в два месяца

  Зарегистрированы поступления: 2000-2015 (ч.з.Г.к.)

 26. Облік і фінансиАПК[Текст] : наук.-вироб. журн./ Засн.: Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, ННЦ "ІАЕ", НАУ, ХНАУ [та ін.]. - К. : ТОВ ЮФ "Юр-Агро-Вест", 2004 -     . - Выходит ежеквартально

  Зарегистрированы поступления: 2009-2013 (Арт.)

 27. Освіта. Технікуми, коледжі[Текст] : навчально-методичний журнал/ Навчально-методичний центр М-ва аграрної політики України, Рада директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, Асоціація навчальних закладів України недержавної форми власності. - Киiв : [б. в.], 2006 -     . - Выходит ежеквартально

  Зарегистрированы поступления: 2007-2008 (ч.з.Г.к.)

 28. Охорона праці[Текст] : наук.-вироб. журн./ Засн.: Держ. комітет України з пром. безпеки, охорони праці та гірн. нагляду; ред. журн. "Охорона праці" . - К. : [б. в.], 1994 -     . - Выходит ежемесячно

  Зарегистрированы поступления: 2006-2013, 2015-2016 (ч.з.Г.к.)

 29. Підприємництво, господарство іправо : наук.-практ. господ.-прав. журн./ Ін-т приват. права і підприємництва АПрН України; Спілка юристів України; Ін-т держави і права НАН України. - К. : ТОВ “Гарантія”, 1996 -     . - Выходит ежемесячно

  Зарегистрированы поступления: 2006-2011 (ч.з.Г.к.)

 30. Пожежна та техногеннабезпека [Текст] : всеукр. наук.-вироб. журн./ Засн.: ТОВ "ПОЖОСВІТА". - К. : ТОВ "ПОЖОСВІТА", 2013 -     . - Выходит ежемесячно

  Зарегистрированы поступления: 2015-2016 (ч.з.Г.к.)

 31. Проблеми освіти[Текст] : наук. зб./ Засн.: М-во освіти і науки України. - К. : Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України

  Зарегистрированы поступления: 2007, 2010 (СБО)

 32. Фінанси України[Текст] : наук.-теорет. та інформ.-практ. журн. М-ва фінансів України. - К. : М-во фінансів України, 1995 -     . - Выходит ежемесячно

  Зарегистрированы поступления: 2008-2016 (Арт.)

 33. Фінансовий контроль[Текст] : всеукр. наук.-практ. журн./ Засн.: Головне КРУ України; Нац. акад. держ. податк. служби України; Київ. нац. торг.-екон. ун-т; Криворіз. екон. ін-т Київ. нац. екон. ун-ту. - К. : ТОВ "Піраміда", 1999 -     . - Выходит 8 раз в год

  Зарегистрированы поступления: 2011-2013 (Арт.)

 34. Экономика сельского хозяйстваРоссии [Текст] : науч.-произв. журн./ Учредитель: М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. - М. : Авт. некоммерч. орг. (АНО), 2000 -     . - ISSN 2070-0288. - Выходит ежемесячно

  Зарегистрированы поступления: 2011-2012 (Арт.)

 35. Экономика сельскохозяйственных иперерабатывающих предприятий [Текст] : теорет. и науч.-практ. журн./ Учредители: М-во сел. хоз-ва Росс. Федерации; ред. журн. "Экономика с.-х. и перерабатывающих предприятий". - М. : [б. в.], 1926 -     . - ISSN 0235-2494. - Выходит ежемесячно

  Зарегистрированы поступления: 2008-2013 (Арт.)

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозиторії ХНТУСГ

Час плине, а пам’ять залишається: книги, що увіковічили Майдан та його Героїв

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61050
Телефон

Відділ обслуговування користувачів:
+380 (57) 732-9963  kireeva_cn@ukr.net

Інформаційно-бібліографічний відділ:
+380 (57) 732-9963  sbo.hntusg@ukr.net

Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення:
+380 (57) 732-9963  avt2.73@ukr.net

Відділ комплектування та наукової обробки документів:
+380 (57) 732-9963  komplhim17@gmail.com

Новини бібліотеки

XIV Всеукраїнська конференція молодих вчених та спеціалістів "Історія освіти, науки і техніки в Україні"

2019-05-17

Директор Наукової бібліотеки Ніколаєнко Н. М. 17 травня 2019 р. взяла участь у  XIV Всеукраїнській конференції молодих вчених та спеціалістів "Історія освіти, науки і техніки в Україні" з доповіддю "Розвиток інформаційно-галузевого ресурсу для фахівців сільськогосподарської галузі"

Зустріч з директором Державної наукової установи «Книжкова палата України ім. Івана Федорова»

2019-05-15

15 травня в Харківському національному університеті радіоелектроніки відбулася зустріч з директором Державної наукової установи «Книжкова палата України ім. Івана Федорова» – М. І. Сенченком, яка була присвячена 100-літтю створення закладу. На зустрічі були присутні провідні фахівці бібліотек ЗВО м. Харкова, у тому числі директор НБ ХНТУСГ Ніколаєнко  Н. М. та заступник директора НБ Наугольнова Н. Г.

День вишиванки в НБ ХНТУСГ

2019-05-15

16 травня святкуємо Всеукраїнське свято – День вишиванки. Кольоровими нитками вишиванка вплетена у наші традиції і найважливіше те, що, маючи вікову історію, вона не втратила своєї популярності і до сьогодні.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка