Концепція розвитку Наукової бібліотеки Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка на 2018-2021 рр.

Загальні положення

Наукова бібліотека (далі – Бібліотека) Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (далі – ХНТУСГ) є невід'ємною частиною інформаційного середовища університету, його ресурсним, комунікативним і соціально-культурним центром. Діяльність Бібліотеки спрямована на розвиток освітнього та наукового потенціалу ХНТУСГ, його збереження в національному і світовому інформаційному просторі. Стабільний рух університету до входження в Європейський простір закладів вищої освіти вимагає від Бібліотеки модернізації діяльності, спрямованої на підвищення ефективності навчального процесу, інтенсифікацію е-науки, формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, у тому числі академічної доброчесності, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах.

Розробка "Концепції розвитку Наукової бібліотеки Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка на 2018-2021 рр." (далі – Концепція) характеризується зростанням темпів змін, що відбуваються в інформаційному просторі, системі освіти і наукових комунікацій. Для Бібліотеки дані тенденції посилюються завданнями розвитку ХНТУСГ як високоорганізованого конкурентноспроможного у внутрішньому і зовнішньому освітянському середовищі навчального закладу, що забезпечує підготовку якісних фахівців в обсягах, достатніх для задоволення потреб агропромислового виробництва і переробної галузі, та надійну економічну і соціальну основу розвитку сільських територій.

Концепція опирається на Стратегію розвитку бібліотечної справи України до 2025 р. «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» довгострокову національну культурну стратегію – Дорожню карту «Культура 2025», Закон України « Про бібліотеки і бібліотечну справу». Концепцію розроблено з урахуванням положень нового Закону України «Про освіту» (2017 р.), Закону України «Про вищу освіту» (із змінами, 2014 р.), а також Стратегії розвитку Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка на період до 2021 року.

Концепція визначає обґрунтовані цілі та завдання розвитку щодо вдосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування викладачів і студентів університету, ролі Бібліотеки у загальному контексті розвитку ХНТУСГ й бібліотечно-інформаційному просторі бібліотек закладів вищої освіти України.

Місія Бібліотекипідтримка навчання і наукових досліджень в ХНТУСГ шляхом формування баз даних та знань як основ системно-інтегрованого інформаційного і логістичного забезпечення освітньої та наукової діяльності і створення умов для якісного і ефективного доступу користувачів до будь-яких науково-освітніх ресурсів; у сприянні збереженню, популяризації наукового надбання університету та організації доступу до нього в часі і просторі.

Виконання місії залежить від постійної трансформації інформаційно-бібліотечних послуг на базі новітніх інформаційних технологій, каналів зв’язку і доступу до баз даних, знань, засобів представлення інформації та документів у мережевому і світовому науковому просторі.

В реалізацію Місії, Політики та Стратегії ХНТУСГ та Місії Бібліотеки визначені основні пріоритети діяльності Бібліотеки:

 • сприяння конкурентоспроможності  ХНТУСГ на ринку освітніх послуг;
 • інформаційна підтримка забезпечення якості підготовки фахівців;
 • підвищення рівня інформаційного забезпечення наукових досліджень на основі формування єдиного інформаційного простору;
 • забезпечення відповідності складу та обсягу інформаційно-бібліотечних ресурсів інформаційним потребам користувачів;
 • забезпечення вільного доступу користувачів до фондів Бібліотеки, світових і вітчизняних науково-освітніх ресурсів;
 • використання можливостей, пов'язаних с потребою активного просування результатів наукової діяльності університету у вітчизняне і світове науково-інформаційне середовище;
 • збереження наукової спадщини ХНТУСГ;
 • розвиток інформаційної культури користувачів;
 • підвищення комфортності обслуговування всіх категорій користувачів;
 • сприяння академічній доброчесності;
 • інформаційна підтримка академічної мобільності;
 • участь у виховній роботі зі студентською молоддю;
 • розвиток і вдосконалення інфраструктури Бібліотеки;
 • підвищення професійної компетентності працівників Бібліотеки;
 • забезпечення лідируючих позицій серед бібліотек закладів вищої освіти при збереженні і розширенні партнерських зв'язків і співробітництва з бібліотеками різної відомчої приналежності Харкова і України.

Сучасний стан та ключові проблеми бібліотеки

Бібліотека має розвинену систему обслуговування, бібліотечні пункти обслуговування працюють в п'яти  Науково-навчальних інститутах ХНТУСГ (5 абонементів, 5 читальних залів, 162 посадкових місць для користувачів),  бібліотечний фонд нараховує понад 395000 прим., у т.ч. фонд електронної бібліотеки – біля 1000 документів. Інформаційний потенціал Бібліотеки реалізується за допомогою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, завдяки яким:

 • ведеться електронний каталог, який має 9 баз даних для користувачів і 4 службові бази даних;
 • створено електронну бібліотеку навчальних і навчально-методичних видань викладачів;
 • автоматизовано процеси формування, обробки і штрихкодування  документів;
 • частково впроваджено електронну книговидачу для користувачів;
 • розроблено власний сайт і постійно забезпечується його інформаційне наповнення;
 • організовано роботу інституційного репозиторію Open Archive KhNTUA;
 • налагоджено роботу в корпоративних загальноукраїнських проектах провідних бібліотек України з можливістю виходу в глобальні інформаційні мережі;
 • сформовано науково-інформаційну систему вторинних ресурсів в вигляді бібліографічної і біобібліографічної продукції (покажчики друкованих праць співпрацівників ХНТУСГ серії "Біобібліографія вчених ХНТУСГ" та цикл он-лайн покажчиків "Науковці  нашого університету");
 • проводиться інформаційно-аналітичний моніторинг і бібліометричний аналіз публікаційної активності викладачів та надається он-лайн доступ до вітчизняних і світових наукових і освітніх ресурсів;
 • постійно підвищується професійний рівень співробітників бібліотеки відповідно до сучасних вимог інформаційно-бібліотечного обслуговування.

Ключові проблеми Бібліотеки:

 • динаміка змін інформаційної поведінки користувачів зумовлює необхідність у підвищенні рівня  технічної оснащеності Бібліотеки;
 • недосконала система взаємодії Бібліотеки з ННІ в питаннях інформаційного забезпечення освітньої та наукової діяльності обмежує використання електронних ресурсів бібліотеки;
 • забезпечення подальшого динамічного розвитку Бібліотеки, підвищення якості інформаційного сервісу неможливе без переходу на принципово новий рівень автоматизації інформаційно-бібліотечних технологій і управління ресурсами;
 • незадовільним залишається рівень інформаційної культури користувачів, студентів, аспірантів, викладачів. На часі – сприяння впровадженню світових стандартів академічного письма та культури публікацій: необхідно інформувати науковців і здобувачів освіти усіх рівнів щодо принципів наукової доброчесності, поширювати правила підготовки рукописів для публікації з додержанням етики цитування, просувати практики запобігання плагіату;
 • є потреба у покращенні комфортного середовища для організації навчальної і наукової діяльності користувачів у приміщеннях читальних залів, надання доступу до Інтернет з використанням технології WI-FI.

Мета Концепції

Концепція визначає тенденції та шляхи подальшого розвитку Бібліотеки з метою максимальної інтеграції в освітню та дослідницьку діяльність ХНТУСГ для сприяння підвищенню якості освіти і науки за допомогою надання інноваційних бібліотечно-інформаційних продуктів і послуг дослідникам, викладачам, студентам, всьому контингенту користувачів в цілях підвищення конкурентоспроможності університету на ринку освітніх послуг.

З урахуванням пріоритетів діяльності бібліотеки і поставленої мети, Концепцією визначено основні стратегічні напрямки подальшого розвитку:

 

1. Підтримка освітньої діяльності і наукової роботи

основні  завдання:

 • забезпечення системності, актуальності документних і бібліотечно-інформаційних ресурсів; активізація роботи з накопичення, систематизації, рекласифікації і організації зберігання бібліотечно-інформаційних ресурсів, у т. ч. власного виробництва, і надання доступу до них; організація роботи з колекціями рідкісних видань, літератури іноземними мовами і обмінними фондами;
 • оперативне і повне забезпечення науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та інших зацікавлених користувачів світовою науковою інформацією за запитом на базі сучасних мережевих технологій;
 • забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів;
 • постійне удосконалення процесу П4-4 Інформаційне забезпечення СМЯ університету відповідно до вимог міжнародного стандартів серії ISO 9000, «Стандартів і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (ESG) тощо;
 • участь у створенні загальноуніверситетської бази знань;
 • здійснення моніторингу книгозабезпеченості навчальних дисциплін освітніх програм, визначення засобів їх забезпечення та методів підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів Бібліотеки;
 • забезпечення постійного підвищення обізнаності користувачів в питаннях самостійного пошуку необхідної інформації, сприяння розвитку інформаційної культури та вдосконалення дослідницьких компетенції студентів, аспірантів, викладачів;
 • пропагування наукового надбання професорсько-викладацького складу університету усіма засобами інформаційно-комунікаційних технологій;
 • включення в процеси дистанційної освіти.

очікувані результати:

 • підвищення статусу Бібліотеки як учасника освітньої та наукової діяльності в університеті і як центру інтегрованого інформаційного забезпечення процесів СМЯ ХНТУСГ, що забезпечує оперативний і якісний доступ користувачів до інформаційно-бібліотечних ресурсів з метою підвищення ефективної діяльності університету, збільшення внеску Бібліотеки у реалізацію Місії, Політики, Стратегії університету і досягнення поставлених цілей;
 • розширення відповідальності за поширення результатів наукових праць і розробок науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів ХНТУСГ шляхом інтенсивного наповнення репозиторію Open Archive KhNTUA, участі у загальноукраїнських проектах НБУ ім. В.Вернадського, підтримки видавничих проектів ХНТУСГ;
 • забезпечення відповідності складу та обсягу інформаційно-бібліотечних ресурсів інформаційним потребам користувачів;
 • активне партнерство бібліотеки на всіх стадіях життєвого циклу наукової розробки від інформування та надання доступу до документів, до розповсюдження і збереження результатів досліджень.

 

2. Інформаційно-аналітичний моніторинг та бібліометричний аналіз

основні завдання :

 • пошук нових можливостей з інтеграції у світовий інформаційний простір, розширення «відкритого контенту» з метою підвищення престижу і рейтингу ХНТУСГ та науковців;
 • моніторинг наукометричних показників ХНТУСГ в наукометричних базах даних Scopus, Web of Science та науковому он-лайн сервісі Google Scholar;
 • Сприяння підвищенню публікаційної активності викладачів, науковців, відстеження їх присутності в наукометричних базах даних, використання наукометричних технологій оцінки наукової діяльності;
 • сприяння впровадженню світових стандартів академічного письма та культури публікацій: популяризація принципів наукової доброчесності, просування практики запобігання плагіату;
 • участь у розвитку видавничих проектів наукових фахових періодичних видань ХНТУСГ відповідно до міжнародних стандартів та просування їх до міжнародних наукових та наукометричних баз даних;
 • пропагування серед наукової спільноти наукових досягнень ХНТУСГ.

очікувані результати:

 • вдосконалення інформаційно-аналітичної системи моніторингу наукової діяльності ХНТУСГ, яка надає науковій спільноті університету прозору картину стану наукового середовища і дані для наступної експертної оцінки результативності діяльності вчених;
 • підвищення показників ХНТУСГ в національних та міжнародних рейтингах; підвищення публікаційної активності і рівня цитованості науковців університету;
 • навчання користувачів використанню функцій навігації в світових наукометричних системах;
 • організація консультаційного майданчику для відповідальних редакторів наукових фахових періодичних видань як зони інформаційної і консультаційної підтримки редколегій наукових видань, та всіх науковців з питань публікаційної активності;
 • сприяння прагненню користувачів до нового виміру академічної культури, популяризація цінностей академічної доброчесності;
 • створення в ЕК БД «Дисертації і автореферати», « Охоронні документи».

3. Розвиток бібліотечних та інформаційних технологій

основні завдання :

 • оновлення АІБС з огляду на об’єктивну необхідність удосконалення бібліотечних функцій і послуг на основі інформаційно-комунікаційних технологій;
 • підтримка комплексної системи ідентифікації та авторизації доступу до ресурсів Бібліотеки для обслуговування користувачів в автоматизованому режимі;
 • забезпечення відкритого доступу до результатів наукових розробок в ХНТУСГ через створення бази знань, підтримку загальноукраїнських проектів відкритого доступу НБУ ім. В. Вернадського "Україніка наукова" та "Наукова періодика України", електронних версій наукових видань ХНТУСГ на платформі OJS;
 • підтримка і розвиток електронної бібліотеки;
 • надання доступу користувачам до електронних ресурсів Бібліотеки власної генерації, світових і вітчизняних інформаційних ресурсів у т.ч. через тріал-доступи;
 • забезпечення якості Web-ІРБІСУ, репозиторію Open Archive KhNTUA;
 • підтримка wiki-проектів  ХНТУСГ;
 • модернізація сайту Бібліотеки із пристосуванням до сучасних мобільних технологій.

очікувані результати:

 • новий технологічний рівень обслуговування, надання сервісних послуг користувачам з пристосуванням до сучасних мобільних технологій:
 • придбання, опанування модернізованої АІБС, здійснення адаптування її до потреб Бібліотеки;
 • створення сучасної мобільної версії сайту;
 • створення вікі-проекту «Наукові школи ХНТУСГ», сторінки Бібліотеки в Вікіпедії і Бібліотечній енциклопедії Харківщини;
 • забезпечення доступу до світових електронних баз даних (у відкритому доступі), та використання тріал-доступів (за наявністю пропозицій).

4. Розвиток бібліотечного простору

основні завдання:

 • розвиток комфортного середовища для самостійної дослідницької і освітньої діяльності користувачів (у т.ч. системи дистанційного навчання), інтелектуального спілкування та обміну знаннями, а також для професійної та особистої самореалізації працівників бібліотеки;
 • збільшення кількості автоматизованих робочих місць для користувачів з доступом до Інтернет;
 • створення коворкінг-простору для користувачів на базі читального залу НБ ННІ МСМ;
 • розширення бібліотечного простору за рахунок віртуального середовища, посилення позиції Бібліотеки в соціальних мережах з метою популяризації ресурсів серед користувачів, демонстрації високого рівня інформаційної і загальної культури;
 • зміцнення матеріально-технічної бази Бібліотеки.

очікувані результати:

 • зростання іміджу і відвідуваності Бібліотеки;
 • представлення Бібліотеки в соціальних мережах, каналі YouTube;
 • наявність достатньої кількості комп'ютерної техніки, що надає стабільний та якісний доступ до інформаційних ресурсів і сервісів Бібліотеки, швидкісний Інтернету у т.ч. Wi-Fi;
 • ергономічність бібліотечного простору.

5. Управління змінами та підвищення рівня кадрового потенціалу Бібліотеки

основні завдання:

 • удосконалення діяльності відповідно до вимог ISO 9001:2015 як учасника підпроцесів П1-1-05 Розробка та перегляд організаційної структури та& П4-5 Управління персоналом;
 • управління формуванням баз даних та знань у партнерстві з структурними підрозділами університету та за його межами;
 • розробка та впровадження ефективних планів управління життєвим циклом для університетських документів;
 • впровадження інновацій, передбачених напрямками 1-4 даної Концепції;
 • членство співробітників Наукової бібліотеки в Українській бібліотечній асоціації (УБА), регіональній УБА.

очікувані результати:

 • формування управлінської культури керівників підрозділів бібліотеки відкритої до змін, спрямованої на співробітництво, згуртованість, співтворчість у колективі;
 • реорганізація організаційної структури Бібліотеки, що сприяє досягненню поставленої мети;
 • зміцнення кадрового потенціалу як ключовий фактор, що визначає результативність та ефективність запроваджених інновацій.
Концепція розвитку Наукової бібліотеки Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка на 2018-2021 рр.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

День соборності України

2020-01-22

День Соборності України - свято народної єдності, що встановлено на честь дня проголошення в 1919 році Акту возз’єднання УНР і ЗУНР в єдину українську державу

Книга тижня

2020-01-20

 Бакум, Микола Васильович. Проектування сільськогосподарських машин [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. техн. профілю. Ч. 1. Кн. 2. Машини для обробітку грунту / М. В. Бакум ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ПромАрт, 2019.– 436 с. 

Шановні науковці!

2020-01-15

Нагадуємо, що ХНТУСГ має доступ до наукометричних БД Scopus та Web of Science. На початку року університет також отримав доступ до повнотекстових ресурсів порталу Springer Link

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка