детели машин

Деталі машин

(Віртуальна виставка)

Шановні користувачі! Інформаційно-бібліографічний відділ Наукової бібліотеки ХНТУСГ пропонує вашій увазі віртуальну виставку "Деталі машин", створену до Декади технічної книги. Виставку підготовлено за книгами з фондів бібліотеки.

 

Список літератури за темою «Деталі машин»

621.81(075)

Д  38               Деталі машин [Текст] : підручник/ А. В. Міняйло, Л. М. Тіщенко, Д. І. Мазоренко [та ін.]. - К. : Агроосвіта, 2013. - 448 с. : il. - Бібліогр.: с. 433-435. - ISBN 978-966-2007-28-2.

            Викладено сучасні методи проектування і конструювання деталей і вузлів загального призначення: механічних передач, валів, осей, підшипників, муфт, пружних елементів, з’єднань тощо. Підручник відповідає програмі навчальної дисципліни "Деталі машин" для підготовки фахівців агроінженерного профілю.

            Для студентів навчальних закладів ІІ-ІVрівнів акредитації.

            Місце зберігання: абонемент (пр. Московський, 45)

621.8

И 20                Иванов, М. Н. Детали машин [Текст] : учебник / М. Н. Иванов. - 5-е изд., перераб. - М. : Высш. шк., 1991. - 384 с. - ISBN 5-06-001914-4.

            В учебнике рассмотрены расчеты, конструкции и технология изготовления деталей и узлов общего применения: разъемных и неразъмных соединений, передач трением и зацеплением, валов и осей, подшипников скольжения и качения, муфт.

            Місце зберігання: абонемент, читальна зала (пр. Московський, 45)

621.81(075)

И 75                Иосилевич, Г. Б. Детали машин [Текст] : учеб. для вузов / Г. Б. Иосилевич. - М. : Машиностpоение, 1988. - 368 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 359-360. - ISBN 5-217-00217-4. Прил.: с. 356-358. Предм. указ.: с. 361-364.

            Изложены общие требования к деталям и узлам машин; критерии их работоспособности; принципы построения расчетов на прочность, жесткость и износостойкость. Приведены методы расчета и проектирования различных соединений и передач, а также упругих элементов, валов и опор, деталей и корпусов, уплотнений и т. д. Дано введение в автоматизированное проектирование и оптимизацию деталей машин.

            Місце зберігання: абонемент, читальна зала (пр. Московський, 45)

621.81(075)

П 12                Павлище, В. Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин [Текст] : підруч. для вузів / В. Т. Павлище. - К. : Вища шк., 1993. - 558 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 555-556. - ISBN 5-11-004099-1. Додаток : 553-554.

            Викладено загальні основи конструювання і розрахунку деталей та окремих елементів машин загального призначення. Розглянуто методи розрахунків з'єднань деталей і пружних елементів, механічних передач, валів та їхніх опор, а також подано основи конструювання приводів машин.

            Для студентів інженерно-технічних спеціальностей вузів (дисципліна «Деталі машин і основи конструювання»).

            Місце зберігання: абонемент (пр. Московський, 45)

621.81(075)

Р 47                Решетов, Д. Н. Детали машин [Текст] : учеб. для вузов / Д. Н. Решетов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 1989. - 496 с. : рис., табл. - (Для вузов). - Библиогр.: с. 491-492. - ISBN 5-217-00335-9.

            Изложены основы теории, расчета и конструирования деталей машин.

            Четвертое издание (3-е изд. 1974 г.) переработано в соответствии с новыми нормативными документами и учебной программой, дополнено современными материалами по обеспечению и расчету надежности и автоматизации проектирования.

            Місце зберігання: абонемент, читальна зала (пр. Московський, 45)

621.81(075)

Э 75               Эрдеди, А. А. Детали машин [Текст] : учебник для вузов / А. А. Эрдеди, Н. А. Эрдеди. - 2-е изд., испp. и доп. - М. : Высш. шк., 2001. - 285 с.

            В учебнике изложены все темы, предусмотренные разделом IIIпрограммы предмета "Техническая механика". Все темы снабжены подробно решенными примерами расчетов.

            Для студентов машиностроительных специальностей средних профессиональных учебных заведений и колледжей.

            Місце зберігання: абонемент, читальна зала (пр. Московський, 45)

621.81(075)

Б 48                Березовский, Ю. Н. Детали машин [Текст] : учеб. для машиностроит. техникумов / Ю. Н. Березовский. - М.: Машиностpоение, 1983. - 384 с. : ил. - Библиогр.: с.381 (18 назв.).

            Приведены сведения по устройству, критериям работоспособности, расчетам, основам конструирования деталей машин и механизмов общего назначения, а также примеры расчетов. Учебник написан с учетом терминологии, обозначений параметров, единиц измерения и методики расчетов, регламентированных ГОСТами.

            Місце зберігання: читальна зала (пр. Московський, 45)

621.81(075)

Р 65                Розрахунки і проектування деталей машин [Текст] : навч. посіб. [в 2-х ч.]. Ч. 1. Механічні передачі / Б. З. Овчаров, А. В. Мiняйло, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тiщенко ; ХНТУСГ. – Х.: Друк СПД-ФО Воронюк В. В., 2006. - 366 с. - ISBN 5-7763-0146-7.

            У навчальному посібнику викладена методика розрахунків і проектування деталей найбільш поширених механічних передач, яка супроводжується детальним поясненням фізичної суті явищ, що впливають на роботоздатність деталей. Пропонуються шляхи скорочення і полегшення розрахунків. Наведена методика вибору стандартних редукторів  і мотор-редукторів.

            Для студентів вищих навчальних закладів технічного профілю. Може бути корисним для викладачів і спеціалістів-конструкторів.

            Місце зберігання: бібліотечні пункти –  пр. Московський, 45, вул. Мироносицька, 92

621.81(075)

Р 65               Розрахунки і проектування деталей машин. [Текст] : навч. посіб. [в 2-х ч.]. Ч. 2. Вали і опори / Б. З. Овчаров, А. В. Міняйло, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко ; ХНТУСГ. - Х., 2008. - 316 с. : рис., табл. - ISBN 5-7763-0146-7. Додат.: с. 240-315.

            У навчальному посібнику викладена методика розрахунків і проектування валів і їх опор  - підшипників кочення і ковзання, яка супроводжується детальним поясненням фізичної суті явищ, що впливають на роботоздатність деталей. Для полегшення роботи і кращого засвоєння наведені необхідні довідково-нормативні матеріали і контрольні питання.

            Для студентів вищих навчальних закладів технічного профілю. Може бути корисним для викладачів і спеціалістів-конструкторів.

             Місце зберігання: бібліотечні пункти – пр. Московський, 45, вул. Мироносицька, 92

621.824(075)

Т 47                Тіщенко, Л. М. Раціональне проектування валів і осей [Текст] : навч. посіб. для вузів / Л. М. Тіщенко. - Х. : Тоpнадо, 2001. - 174 с. - (Для техн. навч.  закл.). - ISBN5-7763-2136-0.

            Викладені раціональні методи проектування валів і осей відповідно сформульованих критеріїв розрахунку, що істотно скорочує обсяг обчислень. Для можливих розрахункових схем валів різнотипних редукторів розроблена комп'ютерна програма повного розрахунку вала.

            Для студентів технічних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців СКБ машинобудівних заводів.

            Місце зберігання: всі бібліотечні пункти обслуговування

621.81(075)

П 19               Пастушенко, С. І. Курсове проектування деталей машин [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С. І. Пастушенко. - К. : Агpаp. освiта, 2003. - 290 с. : ил. - Библиогр.: с. 286-2288 (52 назв.).

            У навчальному посібнику викладено методику розрахунків механічних передач і основи конструювання типових деталей машин і механізмів, що мають найбільш широке застосування в різних галузях машинобудування. Розглянуто проектування одноступінчастих, двоступінчастих і комбінованих редукторів, що мають у своєму складі різні види зубчастих передач, передач гнучким зв’язком і муфт. Наведено методику проектного розрахунку валів, обґрунтування вибору типу підшипників і визначення тривалості їх використання за динамічної вантажопідйомності. Надані рекомендації щодо оформлення конструкторської документації і організації курсового проектування.

            Призначається для студентів вищих закладів освіти ІІІ і ІVрівнів акредитації, а також викладачів. Становитиме практичний інтерес для відповідних спеціалістів промисловості.

Місце зберігання: абонемент  (пр. Московський, 45)

621.81(075)

Ч 49               Чернилевский, Д. В. Детали машин и механизмов. Курсовое проектирование [Текст] : учеб. пособие / Д. В. Чернилевский. - 2-е изд., пеpеpаб. и доп. - К. : Вища шк., 1987. - 328 с. : ил., табл.

            Изложены методики расчета механических передач и основы конструирования типовых деталей машин и механизмов общемашиностроительного применения. Рассмотрено проектирование одноступенчатых редукторов и мотор-редукторов, передач гибкой связью. Методики выполнения расчетов и конструирования снабжены необходимым справочным материалом и иллюстрациями.

            Для учащихся машиностроительных специальностей техникумов.

            Місце зберігання: абонемент, читальна зала (пр. Московський, 45)

621.81.001.6(075)

К 43                Киркач, Н. Ф. Расчет и проектирование деталей машин [Текст] : учеб. пособ. / Н. Ф. Киркач, Р. А. Баласанян. - 3-е изд., пеpеpаб. и доп. - Х. : Основа, 1991. - 273 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 273. - ISBN 5-11-001049-8. Прил.: с.249-272.

Пособие состоит из двух частей. В первой части изложены методы расчета и проектирования механических  передач – ременных, цепных,  зубчатых и червячных.

В второй части приведены методы компоновки приводов, расчета и проектирования валов, соединений, подбора подшипников качения, расчета и проектирования передачи винт – гайка скольжения, проектирования плит и рам.

Справочные данные приведены в пределах, необходимых для выполнения курсового проекта. Для студентов технических вузов.

Місце зберігання: абонемент, читальна зала (пр. Московський, 45)

621.81

Ш 39              Шейнблит, А. Е. Курсовое проектирование деталей машин [Текст] : учеб. пособие для машиностроит. спец. техникумов / А. Е. Шейнблит. - М. : Высш. шк., 1991. - 432 с. : ил. - ISBN 506-001514-9.

            В пособии разработаны технические задания на проектирование; даны нормы, методы и правила расчета и конструирования механических передач и их деталей. Материал излагается в последовательности стадий проектирования, предусмотренных ЕСКД; техническое задание, эскизный проект, технический проект, рабочая документация. В пособии содержится атлас конструкции одноступенчатых редукторов, классификатор ЕСКД, каталог стандартных изделий.

            Місце зберігання: абонемент, читальна зала (пр. Московський, 45)

621.81.001.24(035.5)

К 90               Расчеты деталей машин [Текст] : справ. пособие /А. В. Кузьмин, И. М. Чернин, Б. С. Козинцев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Мн. : Высш. шк., 1986. - 400 с. : ил. - Библиогр.: с. 401 (20 назв.).

            Содержатся формулы, методика и справочные данные для расчетов деталей машин. Приводятся примеры расчетов и рекомендации по конструированию.

3-е издание приближено к курсу "Детали машин" машиностроительных специальностей вузов.

            Для студентов вузов, а также может быть полезно инженерно-техническим работникам.

            Місце зберігання: абонемент, читальна зала (пр. Московський, 45)

621.86(035)

К 89                Кузьмин, А. В. Справочник по расчетам механизмов подъемно-транспортных машин [Текст] / А. В. Кузьмин. - 2-е изд., пеpеpаб. и доп. - М. : Вышэйшая шк., 1983. - 352 с. - Библиогр.: с. 347 (18 назв.).

Изложена методика расчетов  механизмов грузоподъемных и транспортирующих машин: определение действующих нагрузок, необходимых мощностей и тормозных моментов, а также общие кинематические расчеты для подбора двигателей, редукторов, муфт, тормозов и др. Приведены нормативные значения расчетных величин, основные параметры нормализованных узлов и деталей, примеры расчетов.

Справочник предназначен студентам машиностроительных вузов и инженерно-техническим работникам.

Місце зберігання: абонемент, читальна зала (пр. Московський, 45)

621.81

Д 38                Детали машин. Расчет и констpуиpование [Текст] : справочник [в 3-х т.]. Т. 1 / И. А. Биргер, Л. С. Борович, М. В. Громан [и др.] ; под ред. Н. С. Ачеркана. - 3-е изд., пеpеpаб. - М. : Машиностpоение, 1968. - 440 с.

621.8

Д38                 Детали машин. Расчет и конструирование [Текст] : справочник [в 3-х т.]. Т. 2 / В. Л. Бидерман, В. В. Ермаков, В. В. Каминская [и др.] ; под ред. Н. С. Ачеркана. - 3-е изд. пеpеpаб. - М. : Машиностpоение, 1968. - 408 с.

621.81

Д38                 Детали машин. Ресчет и конструирование [Текст] : справочник [в 3-х т.]. Т. 3 / В. Н. Беляев, Т. П. Болотовская, А. А. Готовцев [и др.] ; под ред. Н. С. Ачеркана. - 3-е изд. пеpеpаб. - М. : Машиностpоение, 1969. - 472 с.

            Справочник будет полезным пособием для преподавателей и студентов высших технических вузов, конструкторов-машиностроителей.

Місце зберігання: читальна зала (пр. Московський, 45)

621.81

Ц 55                Цехнович, Л. И. Атлас конструкций редукторов [Текст] : учеб. пособие / Л. И. Цехнович, И. П. Петриченко. - 2-е изд., пеpеpаб. и доп. - К. : Выща шк., 1990. - 152 с. : рис., табл. - ISBN 5-11-002156-2.

            Атлас содержит сведения о конструкциях редукторов, краткие справочные таблицы, чертежи общих видов редукторов различного устройства и сложности. Даны рекомендации по простановке размеров и назначению посадок.

            Для студентов технических вузов.

            Місце зберігання: абонемент, (пр. Московський, 45)

621.81 (075)

Б 20                Баласанян, Р. А. Атлас деталей машин [Текст] : навч.  посіб. для техн. вузів / Р. А. Баласанян. - Х. : Основа, 1996. - 258 с. : ил. - Бібліогр.: с. 256 (25 назв.).

            У посібнику наведені відомості про зварні, нарізні, шпоночні, штифтові і профільні з'єднання. Розглянуто передачі: ремінні, ланцюгові, зубчасті, черв'ячні, хвильові, варіатори і мотор-варіатори, передачі гвинт-гайка ковзання, а також вали, вісі, підшипники котіння, муфти. Подані конструкції приводів загальномашинобудівельного призначення, правила оформлення навчального проекту і позначення на кресленнях шорсткості, граничних відхилень розмірів і допусків форми тощо.

            Довідкові дані наведено в межах, необхідних для виконання курсового проекту.

Для студентів технічних вузів.

            Місце зберігання: абонемент, читальна зала (пр. Московський, 45)

62-83(072)

Е 61                Енерго-кінематичний розрахунок привода машини [Текст] : метод. рек. до викон. самост. роботи студ. ден. та заоч. форми навчання техн. спец. / А. В. Міняйло, Л. М. Тіщенко, В. В. Коломієць [та ін.] ; ХНТУСГ. - Х. : ХНТУСГ, 2014. - 46 с. : табл.

Методические рекомендации предназначены для приобретения студентами практических навыков расчета курсового проекта по деталям машин.

Предлагается последовательность расчета по определению энергетических и кинематических характеристик привода машин. Приведены справочные данные необходимые для расчета, приведены примеры.

Рассчитаны для студентов технических специальностей.

Місце зберігання: абонемент (пр. Московський, 45)

621.81

П 42                Повышение надежности восстанавливаемых деталей машин [Текст] : сборник науч. тр. / ХГТУСХ. - Х., 1999. - 228 с. : ил.

            В сборник включены научные труды сотрудников Харьковского государственного технического университета сельского хозяйства и ведущих научно-исследовательских институтов Левобережной Украины. Рассмотрены результаты исследований по восстановлению и ремонту сельскохозяйственной техники.

            Місце зберігання: абонемент, читальна зала (пр. Московський, 45)

621.81

П 32                Вісник ХДТУСГ [Текст]. Вип. 4. Підвищення надійності відновлюємих деталей машин / XДТУСГ ; М-во аграр. політики України. - Х., 2000. - 306 с.

            В збірник включені наукові праці Харківського державного технічного універистету сільського господарства, ведучих закладів, науково-дослідних інститутів і підприємств України, в яких відображені результати теоретичних та експериментальних досліджень по відновленню та ремонту сільськогосподарської техніки.

            Місце зберігання: читальна зала (пр. Московський, 45)

621.81(06)

В 53                Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства [Текст]. Вип. 8. Підвищення надійності відновлюємих деталей машин. Т. 1. / ХДТУСГ. - Х., 2001. - 374 с. - ISBN 5-7987-0176Х.

621.81(06)

В 53                Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства [Текст]. Вип. 8. Підвищення надійності відновлюємих деталей машин. Т. 2. / ХДТУСГ. - Х., 2001. - 363 с. - ISBN 5-7987-0176Х.

            В збірник включені наукові праці Харківського державного технічного універистету сільського господарства, ведучих закладів, науково-дослідних інститутів і підприємств України, в яких відображені результати теоретичних та експериментальних досліджень по відновленню та ремонту сільськогосподарської техніки.

            Місце зберігання: читальна зала  (пр. Московський, 45)

621.81(06)

В 53                Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства [Текст]. Вип. 15. Підвищення надійності відновлюємих деталей машин / ХДТУСГ. - Х., 2003. - 370 с. - ISBN 5-7987-0176Х.

            В збірник включені наукові праці Харківського державного технічного університету сільського господарства, ведучих закладів, науково-дослідних інститутів і підприємств України та близького зарубіжжя, в яких відображені результати теоретичних, експериментальних досліджень, впроваджень нових технологій по відновленню та ремонту сільськогосподарської техніки, а також при її виробництві.

Викладені дослідження виконувалися згідно програми "Найважливіші проблеми АПК на період 1996-2005 р.р.".

            Місце зберігання: читальна зала (пр. Московський, 45)

621.436(083.8)

К 29                Каталог деталей и сборочных единиц двигателей ЯМЗ-236М, ЯМЗ-238М, ЯМЗ-238АМ, ЯМЗ-238ГМ, ЯМЗ-238ИМ, ЯМЗ-238НД [Текст] : каталог. - Х., 2000. - 159 с. - (Укpагpозапчасть).

            Каталог содержит номенклатуру деталей и сборочных единиц дизельных двигателей. Каждая спецификация иллюстрирована рисунками, на которых изображены сборочные единицы и все входящие в них детали.

            Місце зберігання: читальна зала (пр. Московський, 45)

629.114.2(083.8)

К 29                Каталог деталей и сборочных единиц тракторов Т-25Ф, Т-25ФМ [Текст]. - Х., 2000. - 154 с. - (Укpагpозапчасть).

            Місце зберігання: читальна зала (пр. Московський, 45)

629.114.2(083.8)

К 29                Каталог деталей и сборочных единиц трактора Т-16МГ [Текст]. - Х., 2000. - 142 с. - (Укpагpозапчасть).

            Самоходное шасси Т-16МГ - универсальный пропашной четырехколесный трактор. Предназначен для выполнения в агрегате с навесными машинами и орудиями различных работ в сельском хозяйстве и других отраслях народного хозяйства.

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте изделия.

            Місце зберігання: читальна зала (пр. Московський, 45)

629.114.4(083.8)

К 29                Каталог деталей и сборочных единиц автомобиля ГАЗ-3307 [Текст]. - Х., 2000. - 259 с. - (Укpагpозапчасть).

            Каталог деталей составлен на основе действующей технической документации завода-изготовителя и охватывает всю номенклатуру деталей, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте автомобиля ГАЗ-3307.

            Місце зберігання: читальна зала (пр. Московський, 45)

631.354.2(083.8)

К  29               Каталог деталей и сборочных единиц комбайна «НИВА» СК-5 и его модификаций СК-5-ІІ, СКП-5, СКП-5-ІІ, СКПР-5 [Текст]. - Х., 2000. - 442 с. - (Укpагpозапчасть).

            Настоящий каталог содержит иллюстрации узлов и деталей комбайнов "Нива" и спецификации к этим узлам и деталям.

            Місце зберігання: читальна зала (пр. Московський, 45)

631.358(083.8)

К 29                Каталог деталей и сборочных единиц комбайна самоходного кормоуборочного КСК-100А, КСК-100А1 [Текст]. - Х., 2000. - 370 с. - (Укpагpозапчасть).

            Каталог содержит перечень всех деталей и сборочных единиц комбайна, сведения об их количестве и расположении, а также о материале, из которого изготовлены детали, и об их взаимозаменяемости. Каталог иллюстрирован.

            Місце зберігання: читальна зала (пр. Московський, 45)

631.354.2(083.8)

К 29                Каталог деталей и сборочных единиц самоходных зерноуборочных комбайнов ДОН-1500Б, ДОН-1500А, ДОН-1200Б, ДОН-1200 [Текст] : Ч. 2.: Моторно-силовые установки, дизели: СМД-31А, СМД-23, ЯМЗ-238АК, Д-461/51. - Х., 2000. - 305 с. - (Укpагpозапчасть).

            Місце зберігання: читальна зала (пр. Московський, 45)

629.114.2(083.8)

К 29                Каталог деталей и сборочных единиц тракторов К-701, К-700А [Текст]. - Х., 2000. - 350 с. - (Укpагpозапчасть).

            В настоящем каталоге дан перечень сборочных единиц и деталей тракторов К-701 и К-700А, а также двигателя ЯМЗ-240Б, установленного на тракторе К-701 (материалы по двигателю предоставлены Ярославским моторным заводом). Номенклатура узлов и деталей двигателя ЯМЗ-238НБ, установленного на тракторе К-700А, в каталоге не приведена.

            Місце зберігання: читальна зала (пр. Московський, 45)

621.436(083.8)

К 29                Каталог деталей и сборочных единиц двигателей ЯМЗ-240М2, ЯМЗ-240НМ2, ЯМЗ-240ПМ2, ЯМЗ-240БМ2 [Текст]. - Х., 2000. - 131 с. - (Укpагpозапчасть).

            Місце зберігання: читальна зала (пр.  Московський, 45)

631.358(083.8)

К 29                Каталог деталей и сборочных единиц кормоуборочной самоходной машины КС-6Б [Текст]. - Х., 2000. - 225 с. - (Укpагpозапчасть).

            Самоходная шестирядная корнеуборочная машина КС-6Б предназначена для уборки корней сахарной свеклы, с которых ботва предварительно срезана и убрана ботвоуборочной машиной, работающей в комплексе с машиной КС-6Б.

            Настоящий каталог содержит иллюстрации сборочных единиц и деталей корнеуборочной машины КС-6Б и спецификации к этим иллюстрациям.

            Приведенная номенклатура охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

Місце зберігання: читальна зала (пр. Московський, 45)

631.356(083.3)

К 29                Каталог деталей и сборочных единиц машины ботвоуборочной БМ-6А [Текст]. - М., 2000. - 105 с. - (Укpагpозапчасть).

            Настоящий каталог содержит рисунки сборочных единиц и деталей машины ботвоуборочной БМ-6А и спецификации к этим рисункам.

            Приведенная номенклатура охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

            Місце зберігання: читальна зала (пр. Московський, 45)

629.114.2(083.8)

К 29                Каталог деталей и сборочных единиц тракторов ЮМЗ-6КЛ, ЮМЗ-6КМ [Текст]. - Х., 2000. - 235 с. - (Укpагpозапчасть).

            Настоящий каталог является справочным техническим пособием при расчете и составлении заявок на запасные части и узлы тракторов ЮМЗ-6КЛ и ЮМЗ-6КМ.

            Каталог предназначен для организаций, занимающихся эксплуатацией этих тракторов, и для соответствующих сбытовых и торговых организаций.

            Місце зберігання: читальна зала (пр. Московський, 45)

629.114.2(083.8)

К 29                Каталог деталей и сборочных единиц трактора Т-150 [Текст]. - Х., 2000. - 227 с. - (Укpагpозапчасть).

            Каталог деталей и сборочных единиц трактора Т-150 является справочным техническим пособием. В каталоге помещены спецификации и рисунки сборочных единиц и деталей трактора Т-150 и дизеля СМД-60, используемого в качестве силовой установки на тракторе.

             Місце зберігання: читальна зала (пр. Московський, 45)

629.114.2(083.8)

К 29                Каталог деталей и сборочных единиц тракторов Т-150К, Т-157, Т-158 [Текст]. - Х.,2000. - 264 с. - (Укpагpозапчасть).

            Каталог предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте тракторов Т-150К, Т-157 и Т-158. Является справочным пособием для работников предприятий, занимающихся эксплуатацией и ремонтом этих тракторов, а также для работников соответствующих снабженческих, сбытовых и торговых организаций.

            Місце зберігання: читальна зала (пр. Московський, 45)

629.114.2(083.8)

К 29                Каталог деталей и сборочных единиц тракторов "Беларусь" МТЗ-80, МТЗ-80Л, МТЗ-82, МТЗ-82Л, МТЗ-80.1, МТЗ-82.1, МТЗ-82Н, МТЗ-82Р [Текст]. - Х., 2000. - 306 с. - (Укpагpозапчасть).

            Настоящий каталог содержит всю номенклатуру сборочных единиц и деталей моделей тракторов «Беларусь» Минского тракторного завода (по состоянию на июнь 1993 г.).

            Місце зберігання: читальна зала (пр. Московський, 45)

629.114.2(083.8)

К 29                Каталог деталей и сборочных единиц тракторов ДТ-75Н, ДТ-75НБ [Текст]. - Х., 2000. - 249 с. - (Укpагpозапчасть).

            Настоящий каталог содержит иллюстрации и спецификации всех сборочных единиц и деталей тракторов ДТ-75Н (с дизелем СМД-18Н) и ДТ-75НБ (с дизелем СМД-18Н.03).

            Місце зберігання: читальна зала (пр. Московський, 45)

629.114.2(083.8)

К 29                Каталог деталей и сборочных единиц трактора Т-70С [Текст]. - Х., 2000. - 213 с. - (Укpагpозапчасть).

            Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые для технического обслуживания и ремонта трактора.

            Місце зберігання: читальна зала (пр. Московський, 45)

629.114.2(083.8)

К 29                Каталог деталей и сборочных единиц тракторов Т-25А, Т-25А2, Т-25А3 [Текст] : инструкция по разборке и сборке (инструкция по текущему ремонту). - Х., 2000. - 239 с. - (Укpагpозапчасть).

            Настоящий каталог содержит иллюстрации и спецификации всех сборочных единиц и деталей тракторов Т25А, Т25А2, Т25А3. Основное отличие их друг от друга состоит в комплектации: на тракторе Т25А установлена кабина, на тракторе Т25А2 - тент, на тракторе Т25А3 - каркас безопасности.

            Місце зберігання: читальна зала (пр. Московський, 45)

 

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ

2020-02-20

В Науковій бібліотеці 20.02.2020 р. відбулося засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ, на якому було розглянуто питання щодо виконання «Плану видання наукових, навчальних та навчально-методичних видань навчально-науковими інститутами ХНТУСГ в 2019-2020 навчальному році».

20 ЛЮТОГО - ДЕНЬ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

2020-02-19

20 лютого відзначається День Героїв Небесної Сотні – на знак вшанування відваги, сили духу і стійкості громадян, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії та людські цінності.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка