Положення про Наукову бібліотеку Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наукова бібліотека (далі Бібліотека) є структурним підрозділом Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (далі Університет), який забезпечує документами та інформацією навчально-виховний та науково-дослідницький процеси університету і діє на підставі даного положення.

1.2. У своїй діяльності Бібліотека керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про авторське право і суміжні права», законодавчими актами України про освіту і працю, іншими чинними законодавчими актами, інструктивно-нормативними документами, що регламентують діяльність бібліотеки, Статутом Університету, регламентуючими документами системи менеджменту якості (СМЯ) Університету, цим Положенням.

1.3. Університет забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування Бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп'ютеризацію та технічне оснащення.

1.4. Згідно з організаційною структурою Бібліотека безпосередньо підпорядковується ректору. Директор бібліотеки є членом Вченої ради університету.

1.5. Науково-методичне керівництво Бібліотекою здійснюють:

 • Науково-методична бібліотечна комісія Міністерства освіти і науки України (методичний центр – Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського  національного університету ім. Т. Шевченка);
 • Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук як методично-координаційний центр мережі аграрних бібліотек агропромислового комплексу України;
 • Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна як зональний методичний центр бібліотек вищих навчальних закладів державної форми власності;
 • Фундаментальна бібліотека Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва, як обласний методичний та координаційний центр для сільськогосподарських бібліотек Харківського територіального об’єднання.

1.6. Бібліотека координує свою діяльність у взаємодії з керівництвом університету, дирекціями навчально-наукових інститутів, кафедрами, іншими підрозділами, які входять до організаційної структури системи менеджменту якості Університету, з бібліотеками інших систем і відомств.

1.7. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються Правилами користування Науковою бібліотекою, які затверджуються ректором Університету і складаються на основі «Типових правил користування бібліотекою вищого навчального закладу».

1.8. Термін дії даного Положення – з моменту його затвердження до зміни організаційної структури.

1.9. Перегляд даного Положення здійснюється згідно зі встановленим порядком після зміни організаційної структури.

ЗАВДАННЯ

Завданнями Бібліотеки є:

2.1. Завдання, зміст роботи, взаємозв’язки, права і відповідальність структурних підрозділів і працівників Бібліотеки визначаються положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, «Правилами користування Науковою бібліотекою ХНТУСГ», цим Положенням.

2.2. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників університету згідно з інформаційними потребами на основі вільного доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів Бібліотеки.

2.3. Формування інформаційних ресурсів: єдиного документного фонду, довідково-пошукового апарату (каталогів, картотек, баз даних) відповідно до профілю підготовки фахівців, інформаційних потреб користувачів, стратегічних цілей  і завдань університету.

2.4. Створення електронних баз даних – власних бібліографічних та повнотекстових.

Організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.

2.5. Організація вільного або регламентованого доступу користувачам до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів незалежно від місця їх зберігання на умовах, які забезпечують довгострокове збереження фондів і захист цифрової інформації.

2.6. Пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості.

2.7. Підвищення якості та розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій.

2.8. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

2.9. Сприяння підвищенню іміджу університету шляхом представлення його наукової продукції у глобальній мережі Інтернет завдяки централізованому і довготривалому зберіганню текстів публікацій та інформації про них в електронному вигляді.

2.10. Ведення самостійної та спільної з іншими організаціями і установами науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства.

2.11. Участь у спільних проектах провідних бібліотек України, м. Харкова зі створення корпоративних наукових інформаційних ресурсів: бібліографічних, реферативних і повнотекстових, обслуговування користувачів. Обмін інформацією з іншими бібліотеками.

2.12. Методична допомога бібліотекам коледжів, які входять до структури університету, координація й кооперація діяльності з бібліотеками інших установ і відомств для максимального задоволення потреб користувачів у документах та інформації, у т.ч. аграрного профілю.

2.13. Здійснення господарської діяльності, спрямованої на поліпшення умов праці користувачів та працівників Бібліотеки.

2.14. Забезпечення дотримання вимог документів СМЯ Університету стосовно діяльності Бібліотеки.

2.15. Моніторинг та надання  керівництву Університету інформації щодо наукометричних показників діяльності науково-педагогічних працівників університету

ФУНКЦІЇ

До функцій Бібліотеки відносяться:

3.1. Бібліотечне та  інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів:

 • безкоштовно надає користувачам основні інформаційно-бібліотечні послуги;
 • проводить диференційоване якісне та оперативне обслуговування користувачів на пунктах обслуговування Бібліотеки;
 • надає послуги стороннім користувачам відповідно до «Правил користування Науковою бібліотекою ХНТУСГ» та «Загальних правил користування "Єдиною карткою читача бібліотек ЗВО м. Харкова"»;
 • видає в тимчасове користування документи з єдиного бібліотечного фонду;
 • реалізує можливості взаємо використання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного абонементу (МБА), електронної доставки документів (ЕДД), фондів бібліотек-учасниць проекту «Єдина картка читача бібліотек ЗВО м. Харкова»;
 • вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців і студентів Університету, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування.
 • проводить соціологічні опитування та дослідження читацьких інтересів з метою оптимізації задоволення інформаційних запитів.
 • укладає і готує до видання бібліографічні та біобібліографічні покажчики, списки літератури, створює електронні бази даних на допомогу науковій та навчальній та виховній роботі університету, виконує всі види бібліотечних довідок тощо.
 • використовує різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування користувачів: Дні інформації, Дні кафедр, Дні дипломника, проводить бібліографічні огляди, організовує книжкові виставки та ін.;
 • створює і веде систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та бази даних (далі БД) з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів;
 • здійснює роботу з питань моніторингу наукометрії, бібліометрії та забезпечує інформаційну підтримку освітнього та наукового процесів університету для підняття свого іміджу та іміджу університету;
 • організовує для користувачів заняття з основ інформаційної культури: пропагує бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок тощо;
 • забезпечує вимоги Законодавства України щодо захисту персональних даних, охорони праці.

3.2. Соціокультурна діяльність:

 • бере участь у реалізації «Концепції виховної роботи ХНТУСГ імені Петра Василенка»;
 • спільно з відповідальними за виховну роботу кураторами груп проводить культурно-просвітницькі та інформаційно-масові заходи;
 • забезпечує роботу читацьких об’єднань та клубів, що діють на базі Бібліотеки: читацький дозвіллєвий клуб «Слово» та краєзнавчо-туристичний клуб «Патріот».

3.3. Робота з фондом :

 • забезпечує оперативне комплектування фонду на всіх видах носіїв інформації згідно з навчальними планами, основними навчальними дисциплінами та за тематикою наукових досліджень Університету;
 • формує бібліотечні фонди шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних та електронних баз даних, створених як в Україні, так і за кордоном;
 • створює БД власного продукування, у т.ч. бібліографічні та повнотекстові; бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.
 • веде облік та технічну обробку документів, складає бібліографічний опис, систематизує, створює та веде електронний каталог, бібліографічні БД;
 • здійснює організацію, раціональне розміщення фондів, забезпечує зберігання документів;
 • систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою їх оптимізації;
 • проводить перевірку фондів за існуючим порядком.
 • вилучає з бібліотечних фондів документи, що втратили актуальність, наукову, навчальну та виробничу цінність, зношені та дублетні примірники (за рекомендацією та за участю кафедр), згідно з діючими законодавчими актами;
 • проводить відбір документів з основного фонду для організації фонду рідкісних та цінних видань бібліотеки;
 • веде роботу з пропаганди і розкриття змісту бібліотечних фондів, по залученню широкого загалу читачів до користування інформаційними ресурсами Бібліотеки та Інтернет.

3.4. Автоматизація інформаційно-бібліотечних процесів:

 • поширює номенклатуру бібліотечно-інформаційних послуг завдяки використанню Інтернет-технологій та мультимедіа-технологій у бібліотечно-інформаційних процесах та культурно-просвітницькій діяльності;
 • організує доступ: до власних електронних ресурсів; до мережевих ресурсів Університету, ресурсів вітчизняних і закордонних бібліотек та до інших джерел інформації;
 • бере участь у створенні зведених і розподілених корпоративних каталогів,  організує на їхній основі оперативне інформаційне й довідкове обслуговування користувачів, поповнення баз даних;
 • удосконалює сайт Бібліотеки, впроваджує нові віртуальні послуги, створює електронну бібліотеку, здійснює технічну та програмну підтримку електронного архіву репозиторію Університету (Open Archive KhNTUA);
 • забезпечує збереження і легітимне використання електронних ресурсів шляхом дотримання українського й міжнародного законодавства з авторського права й суміжних прав; антивірусного захисту; системи паролів, що розмежовує режими доступу користувачів до баз даних;

3.5. Науково-методична (аналітична, організаційна, консультативна) діяльність:

 • вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід та результати науково-дослідних робіт;
 • здійснює видавничу діяльність шляхом  підготовки та публікації бібліографічних та біобібліографічних покажчиків, матеріалів конференцій тощо;
 • організовує та проводить науково-практичні заходи: міжнародні, всеукраїнські та регіональні (конференції, семінари, зустрічі), у т.ч. з залученням Методичного об'єднання сільськогосподарських бібліотек Харківського регіону;
 • бере участь у конференціях, нарадах, семінарах, засіданнях круглих столів з питань бібліотечної та інформаційної роботи, що проводять бібліотеки України;
 • забезпечує підвищення загальноосвітнього, професійного та культурного рівня працівників Бібліотеки, організовує навчання освітнім технологіям;
 • складає інструктивно-нормативні документи та методичні матеріали для покращення роботи Бібліотеки.

3.6. Бере участь у розробці принципів корпоративної взаємодії з сільськогосподарськими бібліотеками, бібліотеками закладів вищої освіти та іншими установами України.

3.7. Створює і підтримує систему мотивації й стимулювання, спрямовану на розвиток творчого потенціалу персоналу, інноваційну діяльність, ефективну та якісну працю.

3.8. Проводить господарську діяльність, спрямовану на поліпшення умов праці користувачів та співробітників Бібліотеки.

УПРАВЛІННЯ. СТРУКТУРА ТА ШТАТИ.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. Управління Бібліотекою:

 • Бібліотеку очолює директор, який обирається Вченою радою Університету, залучається до роботи на підставі укладання строкового трудового договору (контракту) на конкурсній основі. Директор Бібліотеки призначається на посаду і звільняється за наказом ректора;
 • директор Бібліотеки у межах своїх повноважень несе відповідальність за організацію роботи, результати її діяльності, стан і збереження фонду та іншого майна; видає розпорядження, які обов'язкові для всіх працівників бібліотеки;
 • працівники Бібліотеки призначаються на посади та звільняються з них наказом ректора Університету відповідно до особистої заяви та за погодженням директора Бібліотеки;
 • планування і звітність про роботу Бібліотеки здійснюється на основі річних звітів- планів роботи, які затверджуються директором Бібліотеки та ректором Університету, подаються у встановлені терміни в Центральну наукову бібліотеку Харківського національного університету ім. В. Каразіна та Національну наукову сільськогосподарську бібліотеку Національної академії аграрних наук.

4.2. Структура та штати.

Структура та штатний розклад Бібліотеки визначаються згідно з діючим законодавством наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 27.09.2012 № 1058 Про затвердження Типової структури та Типових штатних нормативів бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації», затверджуються ректором університету за поданням директора НБ і мають забезпечувати повноцінне функціонування Бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості використання необхідної комп'ютерної техніки, доступу до електронних БД, Інтернету тощо.

Структура Бібліотеки: відділ комплектування та наукової обробки документів, відділ обслуговування із сектором культурно-просвітницької роботи, інформаційно-бібліографічний відділ, відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ зберігання фондів.

До штату Бібліотеки входять: директор, заступники директора, завідувачі відділами, завідувач сектору, провідні бібліотекарі, провідний інженер, головні бібліотекарі, головні бібліографи, бібліотекарі I категорії, бібліограф I категорії, бібліотекар II категорії, бібліограф II категорії, бібліотекарі.

Керівництво роботою Бібліотеки здійснює директор. Заступники директора за погодженням з директором Бібліотеки здійснюють розподіл функцій, покладених на бібліотеку, між її співробітниками. Ці обов’язки наводяться в посадових інструкціях.

Бібліотечні працівники повинні мати спеціальну бібліотечну або іншу вищу освіту відповідно до профілю Університету. Коло посадових обов'язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених ректором університету. Посадові оклади встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог, виходячи з діючих схем посадових окладів, передбачених чинним законодавством.

Для узгодження діяльності Бібліотеки з питань навчально-виховної та наукової роботи університету створюється Бібліотечна рада на правах дорадчого органу Бібліотеки, яка затверджується наказом ректора. Для обговорення питань, що стосуються діяльності Бібліотеки створюється Науково-методична рада.

4.3. Матеріально-технічне забезпечення.

 • Керівництво Університету забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів (згідно з діючими нормами забезпечення літературою навчального процесу) за рахунок загального і спеціального фондів; виділяє Бібліотеки відповідно до діючих норм необхідні службові й виробничі приміщення; забезпечує комп'ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням тощо. При переміщенні Бібліотеки надавати їй приміщення для обслуговування користувачів, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів у відповідності зі ст. 27 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу».
 • З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно- гігієнічних норм та вимог з охорони праці працівників Бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день.

ПРАВА

5.1. Бібліотека має право визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у цьому Положенні про бібліотеку.

5.2. Права, що надані Бібліотеки, реалізує директор, а також персонал Бібліотеки згідно зі встановленими посадовими інструкціями та розподілом обов’язків.

5.3. Директор Бібліотеки має право:

 • виносити на розгляд ректора Університету та директорів інститутів пропозиції з питань, що входять до компетенції Бібліотеки;
 • давати підлеглим працівникам завдання, що стосуються діяльності Бібліотеки і є обов’язковими для виконання;
 • вносити пропозиції щодо структури, штатного розкладу, підбору і розстановки кадрів;
 • вносити пропозиції щодо удосконалення оснащення Бібліотеки;
 • вносити пропозиції щодо удосконалення процесів СМЯ Університету;
 • отримувати інформацію щодо процесів Університету, в яких задіяна Бібліотека;
 • знайомитися з навчальними планами, програмами, тематикою науково-дослідної роботи та отримувати від структурних підрозділів Університету матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед Бібліотекою завдань;
 • брати безпосередню участь у роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності;
 • визначати згідно з «Правилами користування Науковою бібліотекою ХНТУСГ» види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачами бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну Бібліотеки.

5.4. Працівники Бібліотеки мають право:

–  на підтримку з боку Університету в організації підвищення кваліфікації працівників Бібліотеки, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об’єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-просвітницької роботи;

 • на отримання інформації, що відноситься до виконання службових обов’язків;
 • на представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури;
 • на щорічну відпустку згідно з Законом України «Про відпустки» за відпрацьований робочий рік та додаткову щорічну відпустку відповідно до колективного договору між працівниками та університетом;.
 • на отримання допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу відповідно до чинного законодавства та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань за рішенням ректора університету;
 • на охорону праці, користування технікою;
 • вносити пропозиції щодо удосконалення процесів СМЯ Університету;
 • отримувати інформацію щодо процесів СМЯ Університету, в яких задіяна Бібліотека в межах своїх функціональних обов’язків.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Директор і співробітники Бібліотеки несуть особисту відповідальність за:

 • неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним трудовим законодавством України;
 • невиконання рішень Методичної ради та директора Бібліотеки;
 • необґрунтованість і неякісну розробку планів і звітів;
 • неякісне або неповне виконання планів роботи;
 • несвоєчасність і неякісне представлення вихідної інформації;
 • незадовільне збереження бібліотечних фондів та майна Бібліотеки відповідно до чинного законодавства;
 • недотримання «Кодексу честі колективу університету»;
 • недотримання вимог документів СМЯ Університету;
 • відсутність та неактуальність документів Бібліотеки, що знаходяться на обліку;
 • нераціональне використання різноманітних ресурсів;
 • недотримання вимог законодавчих та нормативних документів з охорони праці, безпечної експлуатації обладнання тощо.

6.2. Директор Бібліотеки одноосібно несе повну відповідальність за:

 • низький рівень організації роботи Бібліотеки;
 • неякісний підбір і розстановку кадрів Бібліотеки;
 • матеріально-технічні цінності Бібліотеки;
 • низький стан трудової дисципліни співробітників Бібліотеки;
 • недотримання правил внутрішнього розпорядку Університету;
 • нанесення університету матеріальних збитків, визначених діючим трудовим і цивільним законодавством України.

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Бібліотека одержує від ректора, проректорів вказівки й розпорядження з організаційно-виробничої діяльності. Бібліотека координує роботу з дирекціями навчально-наукових інститутів; кафедрами, взаємодіє з іншими підрозділами, що забезпечують діяльність ЗВО з бібліотеками інших систем і відомств.

 

Назва підрозділу

Питання, за якими будуються взаємовідносини

Вчена рада

Методична та наукова діяльність

Ректорат, навчальний відділ, дирекції інститутів

Інформаційна підтримка навчального, наукового та виховного процесів

Кафедри

Книгозабезпеченість навчальних дисциплін.

Інформування за тематикою навчальних дисциплін.

Консультації з питань моніторингу наукометричних показників науковців кафедр

Навчально-науковий центр  менеджменту якості діяльності університету

Функціонування та удосконалення системи менеджменту якості університету

Рада кураторів ННІ

Соціокультурна діяльність

Інформаційно-обчислювальний центр

Обслуговування комп’ютерної мережі Бібліотеки. Розробка та супровід автоматизованих систем, координаційна робота з питань входження бібліотеки в інформаційне середовище університету та світовий науково-освітній простір.

Відділ кадрів

Структура, штатний розклад, накази по університету

Адміністративно-господарська частина

Матеріально-технічне забезпечення Бібліотеки. Ремонтні роботи

Бухгалтерія

Фінансові питання

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Сканер у подарунок для бібліотеки

2021-12-28

Напередодні новорічних свят Наукова бібліотека отримала від  керівництва ДБТУ довгоочікуваний планетарний сканер, необхідний для оцифрування колекцій рідкісних і цінних видань.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка