Правила користування Науковою бібліотекою Харківського національного технічного університету сільського господарства імені  Петра Василенка

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Правила користування (далі – Правила) Науковою бібліотекою (далі – Бібліотека) Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (далі – Університет) розроблені відповідно до чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (із змінами й доповненнями), «Про захист персональних даних» (із змінами і доповненнями), «Про авторське право і суміжні права» (із змінами і доповненнями); Типових правил користування бібліотеками в Україні (із змінами і доповненнями), Положення про Наукову бібліотеку Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.
1.2 Правила є основним документом, що регламентує порядок користування Бібліотеки, її фондами та послугами, визначає права та обов’язки користувачів і співробітників Бібліотеки та є обов’язковим для виконання.
1.3 Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету і забезпечує творами друку та іншими інформаційними ресурсами навчальний, науковий та виховний процеси.
1.4 Фонди Бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.
1.5 Бібліотечне обслуговування здійснюється в читальних залах, на абонементах, надаються послуги міжбібліотечного абонементу (далі МБА) та служби електронної доставки документів (далі ЕДД).
1.6 Користування Бібліотекою ХНТУСГ безкоштовне.
1.7 Останній день місяця – санітарний, в цей день користувачі не обслуговуються.

 

2. УМОВИ ЗАПИСУ В БІБЛІОТЕКУ

2.1 Право на користування Бібліотекою мають студенти всіх форм навчання, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів Університету. Сторонні користувачі, у т.ч. користувачі бібліотек закладу вищої освіти (далі – ЗВО) Харківського регіону в рамках проекту «Єдина картка читача ЗВО м. Харкова», мають право користуватися основними послугами Бібліотеки, отримувати видання для роботи у читальних залах без права виносу видань з приміщень Бібліотеки.
2.2 На підставі поданих документів (для співробітників – службове посвідчення або довідка відділу кадрів, для аспірантів та студентів – аспірантський чи студентський квиток, для студентів 1, 3 курсів, магістрів – списки-накази про зарахування) заповнюються реєстраційна картка, традиційний та електронний формуляри користувача. Користувач надає свої персональні дані і згоду на їх використання відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», про що ставиться підпис на реєстраційній картці користувача.
       Персональні дані, надані користувачем, є конфіденційними, їх використання здійснюється працівниками Бібліотеки у межах виконання службових обов’язків з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності.
2.3 Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.
2.4 Оформлюється читацька картка «Єдина картка читача бібліотек ЗВО м. Харкова», що надає право користування ресурсами Бібліотеки та бібліотек-учасниць проекту, яка після терміну навчання студентів, звільнення співробітника обов’язково повертається до Бібліотеки.
2.5 Перед записом в Бібліотеку користувач повинен ознайомитись з «Правилами користування Науковою бібліотекою ХНТУСГ» і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом в читацькому формулярі у графі «Правила бібліотеки знаю».
2.6 Передавати читацьку картку іншим особам заборонено. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всі документи, що було видано користувачу. Дублікат карки користувач отримує в установленому порядку.

 

3. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ БІБЛІОТЕКИ

3.1 Обслуговування користувачів здійснюється при наявності картки читача. Замовлення, видача та повернення документів з фондів бібліотеки здійснюється в традиційному та автоматизованому режимі.
3.2 Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.
3.3 Наукова література видається строком до 1 місяця в такій кількості: професорсько-викладацькому складу, науковим працівникам, аспірантам до 10-15 примірників; студентам до 10 примірників, іншим категоріям читачів до 5 примірників на той же термін.
3.4 Художня література видається у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів.
3.5 Періодичні видання видаються тільки для роботи в читальних залах.
3.6 Рідкісні та цінні видання, енциклопедії та інші довідкові видання, поодинокі примірники, а також підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах.
3.7 Неопубліковані матеріали (дисертації, звіти НДР та ін.), література обмеженого користування видаються в установленому порядку згідно з інструкціями Бібліотеки.
3.8 Електронні навчально-методичні видання кафедр доступні на сайті Бібліотеки в електронному каталозі через авторизацію. Номер читацької картки є паролем доступу до повнотекстових баз даних (далі БД) електронного каталогу Бібліотеки.
3.9 Для одержання документів користувач надає «Єдину картку читача бібліотек ЗВО м. Харкова», заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит; при традиційній видачі документів на читацький формуляр – розписується у книжковому формулярі за кожний одержаний примірник, при автоматизованій книговидачі на електронний формуляр – сканується штрих-код документу. У процесі видачі-повернення документів користувач повинен звірити отримані видання (факт видачі) з електронними записами у формулярі.
3.10 Бібліотекар має право подовжити термін користування документами, якщо на них відсутній попит інших користувачів, при їх обов'язковому пред'явленні.
3.11 У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА або ЕДД.
3.12 Користувачу, який має заборгованість у читальних залах чи на абонементах, література не видається, доступ до повних текстів Електоронної бібліотеки заборонено до повного розрахунку користувача з Бібліотекою.

 

4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ

4.1 Користувачі мають право:
4.1.1 Отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах.
4.1.2 В рамах проекту «Єдина картка читача бібліотек ЗВО Харкова» користуватися всіма інформаційними ресурсами й послугами бібліотек-учасниць шляхом безкоштовного обслуговування в читальних залах.
4.1.3 Замовляти і одержувати в тимчасове користування документи з інших бібліотек, користуючись послугами МБА, або їх паперових копії з використанням ЕДД з дотриманням законодавства в галузі інтелектуальної власності.
4.1.4 Користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, у т. ч. отримувати консультаційну допомогу з пошуку та підбору джерел інформації документних та електронних ресурсів Бібліотеки.
4.1.5 Отримувати інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат Бібліотеки – систему традиційних та електронних каталогів і картотек.
4.1.6 Мати вільний доступ до інформаційних ресурсів Бібліотеки на власному веб-сайті, у т.ч. до інституційного репозитарію, в зручному місці з будь-якого комп’ютера або пристрою на умовах, які забезпечують довгострокове збереження фондів і захист цифрової інформації.
4.1.7 Брати участь в заходах, що проводить Бібліотека, соціокультурних (читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, виставках та інших заходах) та наукових (семінарах, конференціях).
4.1.8 Надавати пропозиції щодо роботи Бібліотеки, комплектування фондів, дарувати книги, технічні пристрої тощо.

4.2 Користувачі зобов'язані:
4.2.1 Знати і дотримуватися Правил користування Бібліотекою. За порушення правил користування Бібліотеки може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі на термін, що визначається адміністрацією Бібліотеки.
4.2.2 Надавати достовірні відомості про себе при записі до Бібліотеки та повідомляти про зміни цих даних не пізніше ніж у 10-ти денний строк.
4.2.3 Дбайливо ставитися до документів, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення Бібліотеки документи, якщо вони не зареєстровані за установленими формами, не виймати картки з каталогів та картотек.
4.2.4 Отримуючи дозвіл на копіювання (фотографування, скачування) документів, що надає Бібліотека, дотримуватись вимог законодавства України у сфері інтелектуальної власності та авторських прав відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (із змінами і доповненнями).
4.2.5 При отриманні документів ретельно переглянути їх і при виявленні будь-яких дефектів, повідомити бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.
     Відповідальність за зіпсовані документи несе користувач, який користувався ними останнім. Користувачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну і адміністративну відповідальність.
4.2.6 При втраті документів з фонду Бібліотеки, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними Бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни користувач повинен зробити ксерокопію цього видання. При втраті особливо цінних для Бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втрачених документів значно нижче фактичної, вартість визначається окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або за цінами, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю, а також за відповідними інструкціями та обліковими документами Бібліотеки.
4.2.7 У встановлені терміни повертати літературу, що видана у тимчасове користування, до бібліотечного фонду, або подовжити термін її використання. На час літніх канікул студенти повинні повернути до Бібліотеки усі отримані документи.
4.2.8 На початку кожного року перереєструватись, пред'явити всі документи, що значаться за ним та подовжити (при потребі) термін користування ними.
4.2.9 У разі втрати читацької картки звернутися з письмовою заявою до Бібліотеки про видачу дублікату.
4.2.10 У випадку припинення користування повинен повністю розрахуватись, підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі та повернути читацьку картку.
4.2.11 Користувач несе відповідальність за документи з фондів Бібліотеки та особисті речі, залишені ним без нагляду.
4.2.12 Користувач несе відповідальність за несанкціоноване використання створених Бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством.
4.2.13 Користувач, який порушує Правила, позбавляється права користуватися послугами Бібліотеки на термін — 1 місяць, а в окремих випадках виключається з числа користувачів.

 

5. ОБОВ'ЯЗКИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотека зобов`язана:
5.1. Формувати свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи університету та врахуванням читацьких запитів.
5.2. Організовувати бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування, забезпечувати повне та оперативне задоволення запитів користувачів на наукову, навчальну, суспільно-політичну, художню та іншу літературу.
5.3. Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеки, надавати допомогу в доборі потрібних документів.
5.4. Розширювати можливості інформаційного забезпечення користувачів шляхом використання МБА та ЕДД.
5.5. Надавати користувачам інформацію про всі види бібліотечних послуг, доступ до власних інформаційних ресурсів, забезпечувати доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами, використовуючи власний веб-сайт.
5.6. Вивчати інформаційні потреби та здійснювати оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та студентів Університету, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації.
5.7 Формувати у користувачів потребу в інформації, сприяти підвищенню культури читання.
5.8 Задовольняти потреби у створенні при Бібліотеці читацьких об'єднань, клубів за інтересами; дбати про культуру обслуговування користувачів.
5.9 Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки документів. Бібліотека видає документи тільки після повернення взятих раніше, строк користування якими закінчився.
5.10 Через 15 днів після закінчення терміну користування книгами, іншими творами друку і матеріалами бібліотекар нагадує читачам поштою чи по телефону (за рахунок абонента) про необхідність повернення літератури у визначений строк. Якщо читач ігнорує нагадування бібліотеки, вона має право застосовувати адміністративні заходи згідно з чинним законодавством
5.11 Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.
5.12 Забезпечувати високий рівень обслуговування  користувачів на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Сканер у подарунок для бібліотеки

2021-12-28

Напередодні новорічних свят Наукова бібліотека отримала від  керівництва ДБТУ довгоочікуваний планетарний сканер, необхідний для оцифрування колекцій рідкісних і цінних видань.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка