Концепція розвитку Наукової бібліотеки Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка на 2018-2021 рр.

Загальні положення

Наукова бібліотека (далі – Бібліотека) Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (далі – ХНТУСГ) є невід'ємною частиною інформаційного середовища університету, його ресурсним, комунікативним і соціально-культурним центром. Діяльність Бібліотеки спрямована на розвиток освітнього та наукового потенціалу ХНТУСГ, його збереження в національному і світовому інформаційному просторі. Стабільний рух університету до входження в Європейський простір закладів вищої освіти вимагає від Бібліотеки модернізації діяльності, спрямованої на підвищення ефективності навчального процесу, інтенсифікацію е-науки, формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, у тому числі академічної доброчесності, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах.

Розробка "Концепції розвитку Наукової бібліотеки Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка на 2018-2021 рр." (далі – Концепція) характеризується зростанням темпів змін, що відбуваються в інформаційному просторі, системі освіти і наукових комунікацій. Для Бібліотеки дані тенденції посилюються завданнями розвитку ХНТУСГ як високоорганізованого конкурентноспроможного у внутрішньому і зовнішньому освітянському середовищі навчального закладу, що забезпечує підготовку якісних фахівців в обсягах, достатніх для задоволення потреб агропромислового виробництва і переробної галузі, та надійну економічну і соціальну основу розвитку сільських територій.

Концепція опирається на Стратегію розвитку бібліотечної справи України до 2025 р. «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» довгострокову національну культурну стратегію – Дорожню карту «Культура 2025», Закон України « Про бібліотеки і бібліотечну справу». Концепцію розроблено з урахуванням положень нового Закону України «Про освіту» (2017 р.), Закону України «Про вищу освіту» (із змінами, 2014 р.), а також Стратегії розвитку Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка на період до 2021 року.

Концепція визначає обґрунтовані цілі та завдання розвитку щодо вдосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування викладачів і студентів університету, ролі Бібліотеки у загальному контексті розвитку ХНТУСГ й бібліотечно-інформаційному просторі бібліотек закладів вищої освіти України.

Місія Бібліотекипідтримка навчання і наукових досліджень в ХНТУСГ шляхом формування баз даних та знань як основ системно-інтегрованого інформаційного і логістичного забезпечення освітньої та наукової діяльності і створення умов для якісного і ефективного доступу користувачів до будь-яких науково-освітніх ресурсів; у сприянні збереженню, популяризації наукового надбання університету та організації доступу до нього в часі і просторі.

Виконання місії залежить від постійної трансформації інформаційно-бібліотечних послуг на базі новітніх інформаційних технологій, каналів зв’язку і доступу до баз даних, знань, засобів представлення інформації та документів у мережевому і світовому науковому просторі.

В реалізацію Місії, Політики та Стратегії ХНТУСГ та Місії Бібліотеки визначені основні пріоритети діяльності Бібліотеки:

 • сприяння конкурентоспроможності  ХНТУСГ на ринку освітніх послуг;
 • інформаційна підтримка забезпечення якості підготовки фахівців;
 • підвищення рівня інформаційного забезпечення наукових досліджень на основі формування єдиного інформаційного простору;
 • забезпечення відповідності складу та обсягу інформаційно-бібліотечних ресурсів інформаційним потребам користувачів;
 • забезпечення вільного доступу користувачів до фондів Бібліотеки, світових і вітчизняних науково-освітніх ресурсів;
 • використання можливостей, пов'язаних с потребою активного просування результатів наукової діяльності університету у вітчизняне і світове науково-інформаційне середовище;
 • збереження наукової спадщини ХНТУСГ;
 • розвиток інформаційної культури користувачів;
 • підвищення комфортності обслуговування всіх категорій користувачів;
 • сприяння академічній доброчесності;
 • інформаційна підтримка академічної мобільності;
 • участь у виховній роботі зі студентською молоддю;
 • розвиток і вдосконалення інфраструктури Бібліотеки;
 • підвищення професійної компетентності працівників Бібліотеки;
 • забезпечення лідируючих позицій серед бібліотек закладів вищої освіти при збереженні і розширенні партнерських зв'язків і співробітництва з бібліотеками різної відомчої приналежності Харкова і України.

Сучасний стан та ключові проблеми бібліотеки

Бібліотека має розвинену систему обслуговування, бібліотечні пункти обслуговування працюють в п'яти  Науково-навчальних інститутах ХНТУСГ (5 абонементів, 5 читальних залів, 162 посадкових місць для користувачів),  бібліотечний фонд нараховує понад 395000 прим., у т.ч. фонд електронної бібліотеки – біля 1000 документів. Інформаційний потенціал Бібліотеки реалізується за допомогою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, завдяки яким:

 • ведеться електронний каталог, який має 9 баз даних для користувачів і 4 службові бази даних;
 • створено електронну бібліотеку навчальних і навчально-методичних видань викладачів;
 • автоматизовано процеси формування, обробки і штрихкодування  документів;
 • частково впроваджено електронну книговидачу для користувачів;
 • розроблено власний сайт і постійно забезпечується його інформаційне наповнення;
 • організовано роботу інституційного репозиторію Open Archive KhNTUA;
 • налагоджено роботу в корпоративних загальноукраїнських проектах провідних бібліотек України з можливістю виходу в глобальні інформаційні мережі;
 • сформовано науково-інформаційну систему вторинних ресурсів в вигляді бібліографічної і біобібліографічної продукції (покажчики друкованих праць співпрацівників ХНТУСГ серії "Біобібліографія вчених ХНТУСГ" та цикл он-лайн покажчиків "Науковці  нашого університету");
 • проводиться інформаційно-аналітичний моніторинг і бібліометричний аналіз публікаційної активності викладачів та надається он-лайн доступ до вітчизняних і світових наукових і освітніх ресурсів;
 • постійно підвищується професійний рівень співробітників бібліотеки відповідно до сучасних вимог інформаційно-бібліотечного обслуговування.

Ключові проблеми Бібліотеки:

 • динаміка змін інформаційної поведінки користувачів зумовлює необхідність у підвищенні рівня  технічної оснащеності Бібліотеки;
 • недосконала система взаємодії Бібліотеки з ННІ в питаннях інформаційного забезпечення освітньої та наукової діяльності обмежує використання електронних ресурсів бібліотеки;
 • забезпечення подальшого динамічного розвитку Бібліотеки, підвищення якості інформаційного сервісу неможливе без переходу на принципово новий рівень автоматизації інформаційно-бібліотечних технологій і управління ресурсами;
 • незадовільним залишається рівень інформаційної культури користувачів, студентів, аспірантів, викладачів. На часі – сприяння впровадженню світових стандартів академічного письма та культури публікацій: необхідно інформувати науковців і здобувачів освіти усіх рівнів щодо принципів наукової доброчесності, поширювати правила підготовки рукописів для публікації з додержанням етики цитування, просувати практики запобігання плагіату;
 • є потреба у покращенні комфортного середовища для організації навчальної і наукової діяльності користувачів у приміщеннях читальних залів, надання доступу до Інтернет з використанням технології WI-FI.

Мета Концепції

Концепція визначає тенденції та шляхи подальшого розвитку Бібліотеки з метою максимальної інтеграції в освітню та дослідницьку діяльність ХНТУСГ для сприяння підвищенню якості освіти і науки за допомогою надання інноваційних бібліотечно-інформаційних продуктів і послуг дослідникам, викладачам, студентам, всьому контингенту користувачів в цілях підвищення конкурентоспроможності університету на ринку освітніх послуг.

З урахуванням пріоритетів діяльності бібліотеки і поставленої мети, Концепцією визначено основні стратегічні напрямки подальшого розвитку:

 

1. Підтримка освітньої діяльності і наукової роботи

основні  завдання:

 • забезпечення системності, актуальності документних і бібліотечно-інформаційних ресурсів; активізація роботи з накопичення, систематизації, рекласифікації і організації зберігання бібліотечно-інформаційних ресурсів, у т. ч. власного виробництва, і надання доступу до них; організація роботи з колекціями рідкісних видань, літератури іноземними мовами і обмінними фондами;
 • оперативне і повне забезпечення науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та інших зацікавлених користувачів світовою науковою інформацією за запитом на базі сучасних мережевих технологій;
 • забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів;
 • постійне удосконалення процесу П4-4 Інформаційне забезпечення СМЯ університету відповідно до вимог міжнародного стандартів серії ISO 9000, «Стандартів і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (ESG) тощо;
 • участь у створенні загальноуніверситетської бази знань;
 • здійснення моніторингу книгозабезпеченості навчальних дисциплін освітніх програм, визначення засобів їх забезпечення та методів підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів Бібліотеки;
 • забезпечення постійного підвищення обізнаності користувачів в питаннях самостійного пошуку необхідної інформації, сприяння розвитку інформаційної культури та вдосконалення дослідницьких компетенції студентів, аспірантів, викладачів;
 • пропагування наукового надбання професорсько-викладацького складу університету усіма засобами інформаційно-комунікаційних технологій;
 • включення в процеси дистанційної освіти.

очікувані результати:

 • підвищення статусу Бібліотеки як учасника освітньої та наукової діяльності в університеті і як центру інтегрованого інформаційного забезпечення процесів СМЯ ХНТУСГ, що забезпечує оперативний і якісний доступ користувачів до інформаційно-бібліотечних ресурсів з метою підвищення ефективної діяльності університету, збільшення внеску Бібліотеки у реалізацію Місії, Політики, Стратегії університету і досягнення поставлених цілей;
 • розширення відповідальності за поширення результатів наукових праць і розробок науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів ХНТУСГ шляхом інтенсивного наповнення репозиторію Open Archive KhNTUA, участі у загальноукраїнських проектах НБУ ім. В.Вернадського, підтримки видавничих проектів ХНТУСГ;
 • забезпечення відповідності складу та обсягу інформаційно-бібліотечних ресурсів інформаційним потребам користувачів;
 • активне партнерство бібліотеки на всіх стадіях життєвого циклу наукової розробки від інформування та надання доступу до документів, до розповсюдження і збереження результатів досліджень.

 

2. Інформаційно-аналітичний моніторинг та бібліометричний аналіз

основні завдання :

 • пошук нових можливостей з інтеграції у світовий інформаційний простір, розширення «відкритого контенту» з метою підвищення престижу і рейтингу ХНТУСГ та науковців;
 • моніторинг наукометричних показників ХНТУСГ в наукометричних базах даних Scopus, Web of Science та науковому он-лайн сервісі Google Scholar;
 • Сприяння підвищенню публікаційної активності викладачів, науковців, відстеження їх присутності в наукометричних базах даних, використання наукометричних технологій оцінки наукової діяльності;
 • сприяння впровадженню світових стандартів академічного письма та культури публікацій: популяризація принципів наукової доброчесності, просування практики запобігання плагіату;
 • участь у розвитку видавничих проектів наукових фахових періодичних видань ХНТУСГ відповідно до міжнародних стандартів та просування їх до міжнародних наукових та наукометричних баз даних;
 • пропагування серед наукової спільноти наукових досягнень ХНТУСГ.

очікувані результати:

 • вдосконалення інформаційно-аналітичної системи моніторингу наукової діяльності ХНТУСГ, яка надає науковій спільноті університету прозору картину стану наукового середовища і дані для наступної експертної оцінки результативності діяльності вчених;
 • підвищення показників ХНТУСГ в національних та міжнародних рейтингах; підвищення публікаційної активності і рівня цитованості науковців університету;
 • навчання користувачів використанню функцій навігації в світових наукометричних системах;
 • організація консультаційного майданчику для відповідальних редакторів наукових фахових періодичних видань як зони інформаційної і консультаційної підтримки редколегій наукових видань, та всіх науковців з питань публікаційної активності;
 • сприяння прагненню користувачів до нового виміру академічної культури, популяризація цінностей академічної доброчесності;
 • створення в ЕК БД «Дисертації і автореферати», « Охоронні документи».

3. Розвиток бібліотечних та інформаційних технологій

основні завдання :

 • оновлення АІБС з огляду на об’єктивну необхідність удосконалення бібліотечних функцій і послуг на основі інформаційно-комунікаційних технологій;
 • підтримка комплексної системи ідентифікації та авторизації доступу до ресурсів Бібліотеки для обслуговування користувачів в автоматизованому режимі;
 • забезпечення відкритого доступу до результатів наукових розробок в ХНТУСГ через створення бази знань, підтримку загальноукраїнських проектів відкритого доступу НБУ ім. В. Вернадського "Україніка наукова" та "Наукова періодика України", електронних версій наукових видань ХНТУСГ на платформі OJS;
 • підтримка і розвиток електронної бібліотеки;
 • надання доступу користувачам до електронних ресурсів Бібліотеки власної генерації, світових і вітчизняних інформаційних ресурсів у т.ч. через тріал-доступи;
 • забезпечення якості Web-ІРБІСУ, репозиторію Open Archive KhNTUA;
 • підтримка wiki-проектів  ХНТУСГ;
 • модернізація сайту Бібліотеки із пристосуванням до сучасних мобільних технологій.

очікувані результати:

 • новий технологічний рівень обслуговування, надання сервісних послуг користувачам з пристосуванням до сучасних мобільних технологій:
 • придбання, опанування модернізованої АІБС, здійснення адаптування її до потреб Бібліотеки;
 • створення сучасної мобільної версії сайту;
 • створення вікі-проекту «Наукові школи ХНТУСГ», сторінки Бібліотеки в Вікіпедії і Бібліотечній енциклопедії Харківщини;
 • забезпечення доступу до світових електронних баз даних (у відкритому доступі), та використання тріал-доступів (за наявністю пропозицій).

4. Розвиток бібліотечного простору

основні завдання:

 • розвиток комфортного середовища для самостійної дослідницької і освітньої діяльності користувачів (у т.ч. системи дистанційного навчання), інтелектуального спілкування та обміну знаннями, а також для професійної та особистої самореалізації працівників бібліотеки;
 • збільшення кількості автоматизованих робочих місць для користувачів з доступом до Інтернет;
 • створення коворкінг-простору для користувачів на базі читального залу НБ ННІ МСМ;
 • розширення бібліотечного простору за рахунок віртуального середовища, посилення позиції Бібліотеки в соціальних мережах з метою популяризації ресурсів серед користувачів, демонстрації високого рівня інформаційної і загальної культури;
 • зміцнення матеріально-технічної бази Бібліотеки.

очікувані результати:

 • зростання іміджу і відвідуваності Бібліотеки;
 • представлення Бібліотеки в соціальних мережах, каналі YouTube;
 • наявність достатньої кількості комп'ютерної техніки, що надає стабільний та якісний доступ до інформаційних ресурсів і сервісів Бібліотеки, швидкісний Інтернету у т.ч. Wi-Fi;
 • ергономічність бібліотечного простору.

5. Управління змінами та підвищення рівня кадрового потенціалу Бібліотеки

основні завдання:

 • удосконалення діяльності відповідно до вимог ISO 9001:2015 як учасника підпроцесів П1-1-05 Розробка та перегляд організаційної структури та& П4-5 Управління персоналом;
 • управління формуванням баз даних та знань у партнерстві з структурними підрозділами університету та за його межами;
 • розробка та впровадження ефективних планів управління життєвим циклом для університетських документів;
 • впровадження інновацій, передбачених напрямками 1-4 даної Концепції;
 • членство співробітників Наукової бібліотеки в Українській бібліотечній асоціації (УБА), регіональній УБА.

очікувані результати:

 • формування управлінської культури керівників підрозділів бібліотеки відкритої до змін, спрямованої на співробітництво, згуртованість, співтворчість у колективі;
 • реорганізація організаційної структури Бібліотеки, що сприяє досягненню поставленої мети;
 • зміцнення кадрового потенціалу як ключовий фактор, що визначає результативність та ефективність запроваджених інновацій.
Концепція розвитку Наукової бібліотеки Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка на 2018-2021 рр.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Сканер у подарунок для бібліотеки

2021-12-28

Напередодні новорічних свят Наукова бібліотека отримала від  керівництва ДБТУ довгоочікуваний планетарний сканер, необхідний для оцифрування колекцій рідкісних і цінних видань.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка