Горячкин-научное наследие

Наукова спадщина

             «Научно-исследовательская работа является основной для прогресса сельскохозяйственного машиностроения и механизации сельского хозяйства и должна быть построена на систематической, непрерывной, теоретической и экспериментальной работе в лабораторных условиях, научном анализе полевых испытаний при постоянном контроле» .                                                      В.П. Горячкін

        Особливе значення для становлення науки про сільськогосподарські машини мали праці академіка В.П. Горячкіна, який опублікував ряд досліджень з теорії полиць корпусів плугів, теорії жниварських машин та ін. Ним підготовлено ряд посібників про плуги, молотарки, віялки, сортувалки, сушарки, жниварські машини для студентів інженерного й агрономічних факультетів. Ці посібники відрізнялися простотою викладу й містили відомості з теорії машин, їх класифікації, рекомендації щодо регулювання.

             У 1896 р., займаючись викладацькою діяльністю в Петровській сільськогосподарській академії (нині Тимірязєвська академія), В. П. Горячкін почав працювати над теоретичними основами розрахунку і конструювання плуга . До цього часу існували сотні різних конструкцій плугів , але наукового пояснення взаємодії головної частини плуга грунтом не було. Не знаючи цієї взаємодії, не можна було створити плуг, що повністю відповідає вимогам наукової агротехніки. 

У 1898 р. Горячкин видав працю під назвою «Отвал. К графической теории плуга», де довів, що відвал плуга діє  подібно різцю при обробці металу . Виходить своєрідна земляна "стружка ", характер якої залежить від стану грунту. Ця праця заклала основи механіки грунтів , теорії землерийних знарядь взагалі, в якій би галузі виробництва вони не використовувалися, більше того - стала спробою створення механіки робочих машин. Вперше з'явилася загальна теорія плуга.

У 1900 р. вийшли в світ наукові роботи В. П. Горячкіна – «Бороны», «Веялки», «Сортировки», «Зерносушилки», «Жатвенные машины». У них розкриті закони механіки, на яких грунтується діямашин, і вперше робиться спроба теоретично вирішити, яким вимогам має відповідати пристрій землеробської машини. Ці праці Горячкіна ознаменували народження нової науки про сільськогосподарськімашини.

            В. П. Горячкін був ученим - новатором і віддавав багато сил не тільки розробці, але і широкій пропаганді технічних новацій в обраній сфері. Зокрема, в 1900 - 1905 рр. він долучився дороботипо складанню «Повної енциклопедії російського сільського господарства» - найбільш глибокої, змістовної наукової праці того часу з аграрної проблематики, причому сам написав для неї понад 26 статей. Разом з тим тісно співпрацював з провідним періодичним виданням в даній області – «Землеробською газетою», опублікував ряд книг серії «Нариси сільськогосподарських машин і знарядь» (1905 - 1908 рр.).

Ще в 1909 р. в монографії з теорії жнивних машин він теоретично довів доцільність установки двигуна на рамі збиральних машин і перевагусамохідних машин на збиранні врожаю. Праця «Теория жатвенных машин» присвячена дослідженню процесу різання стебла і є першою у світі працею, де розгляд конструкції супроводжувався теоретичним обґрунтуванням та розрахунком.

           Дослідження молотарок дозволили вченому висунути основні положення теорії робочих органів жнивних машин і молотарок (ріжучих апаратів, молотильних пристроїв , органів для очищення зерна).  Було розроблено теорію барабана, яка й дотепер є основою для розрахунку барабанів молотарок.  У цій праці - «Теория барабана " ( 1910 р.) – дано важливий для практики спосіб визначення основного параметра барабана – його моменту інерції. Продовжуючи дослідження в цьому напрямі, Горячкін у 1922 р. встановлює формулу, що визначає потужність і продуктивність молотильного барабана залежно від його моменту інерції.

В. П. Горячкін поклав також початок вивченню законів взаємодії провідних органів трактора і коліс сільськогосподарських машин з грунтом і заклав основи теорії трактора. Ці його роботи в подальшому були розвинені радянськими вченими і завершені створенням сучасної теорії трактора.

Під його керівництвом в 1913 році співробітниками станції та студентами МСГІ було підготовлено і видано атлас сільськогосподарських машин і знарядь, де докладно охарактеризовані всі наявні види. Цінність атласу в тому, що був вперше використаний метод побудови графічних схем сільгоспмашин, застосовуваний тепер повсюдно, є креслення машин, представлених для випробувань американськими фірмами. Тому значна частина тиражу була продана Міжнародній компанії жнивних машин, а самому В.П. Горячкіну запропонували переїхати з сім’єю в США, але він рішуче відмовився. Також були зібрані діючі макети сільськогосподарських машин і знарядь з оригінальними розрізами та перерізами для демонстрації на заняттях зі студентами. 

Був систематизований і виданий у 1913 р. перелік видань з землеробської механіки, що містить найдокладніший бібліографічний огляд літератури в даній області за 1613 - 1913 рр. (1637 назв на 11 мовах ).

            У роботі "Силы инерции и их уравновешение " (1914 р.) ученим знайдено єдино прийнятний метод побудови динаміки технологічних машин. 

А капітальна праця«Хліборобська механіка» (1919 р.) стала основним підручником при підготовці інженерів сільськогосподарського виробництва і до цього дня не втратила методичної та наукової цінності.

 У 1924р. автор вивів формулу, щохарактеризує силу тяги плугів .

 

 

 

 

 

 

Зібрання творів Горячкина, опубліковане в 1937 - 1949 рр..(перевидавалося у 1965 і1968 рр.), включало також «Теорію плуга», що докладно висвітлює найважливіші проблеми теорії та конструкції цього знаряддя оранки грунту з агрономічної, механічної та виробничої сторін, «Теорію жнивних машин», що розкриває основні принципи ковзаючого різання, що включає найбільш важливі розрахунки, та ін.Разом з тим учений висунув і частково обгрунтував можливість роботи на високих швидкостях при поступальному русі механізмів, досліджував технологічні процеси в лісівництві, агрохімії, зоотехніці, до того ж в області грунтознавства запропонував використовувати інтегральну криву для оцінки водовбирною здатності грунту і т.д. 

У працях Василя Прохоровича, визнаних фахівцями класичними в галузі технічних наук, отримали розвиток фундаментальні теоретичні питання - теорії мас і швидкостей, удару і руйнування матеріалів, клина, різання, подібності, загальна схема розвитку багатьох природних явищ. Останні він представляв у вигляді S -подібної кривої, що складається на початку з увігнутих, а наприкінці з опуклих ліній. Цей принцип, ретельно перевірений стосовно до техніки, лісівництва, зоотехніки, агрономії, іхтіології, на думку сучасних фахівців, доцільно використовувати при прогнозуванні врожаю, порівняльній оцінці впливу різних рушіїв на грунт, оптимізації живлення рослин, виявленні ролі маси і частоти вібрації машини на врожай, аналізі економічних аспектів механізованих робіт. Ідеї ​​вченого як і раніше викликають великий інтерес вітчизняних і зарубіжних фахівців: наприклад, його фундаментальні праці перевидають в США. 

         В. П. Горячкін є одним з основоположників динаміки робочих машин. У його роботах, присвячених розгляду питань теорії маси і швидкостей сільськогосподарських машин і знарядь, дається обгрунтування вибору раціональних робочих швидкостей для цих машин і знарядь залежно від характеру технологічного процесу, роду двигуна і його особливостей, якості матеріалу, умов роботи машини і т.д

          В. П. Горячкін розглядав науку про сільськогосподарські машини лише як одну із складових частин великого ряду теоретичних наук.Своїми працями він підготував взаємозв'язок науки про механізацію сільського господарства з передовою агробіологічною наукою, заснованою працями К. А. Тімірязєва, І. В. Мічуріна і Д. М. Прянишникова.

           Слід додати, що Василь Прохорович сам сконструював понад 30 оригінальних вимірювальних приладів для вивчення сільськогосподарських машин і знарядь. У їх числі тягові і обертальні динамометри, апарати для запису коливань рам і визначення центру ваги плугів, пристосування для визначення коефіцієнта тертя різних матеріалів, вібрографи, мікроманометри та ін.

           Землеробська механіка, створена талантом Василя Прохоровича Горячкіна, і в майбутньому лишиться фундаментом ідей і звершень в розвитку науки про сільськогосподарську техніку, агроінженерній освіті.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка