ХНТУСХ в науке Украины


 

Фундатори аграрної науки

Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ) був одним з перших сільськогосподарських вузів інженерного профілю, створений за часів колективізації в  СРСР. Від 23 липня 1930 року він розпочав підготовку інженерів—механіків з ремонту та експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин. Відкриття інституту збігалося з початком реалізації масштабних проектів індустріалізації країни та створення великого механізованого виробництва в аграрній сфері.

У перші роки становлення інституту до нього прийшли працювати відомі вчені: професори О.О. Алов, Л.П. Крамаренко, С.І. Муравлянський, В.О. Константинов, А.А. Василенко та інші.

Із перших колекцій наукової бібліотеки:

Научные записки: сб. науч.тр. Вып.11. Факультет механизации сельского хозяйства. Т.1. [Текст] / Харьк. ин.-т. механизации с.-х. - Х., 1958  - 130 с.
Жилиговский В.Н. Элементы теории почвообрабатывающих машин и механической технологии сельскохозяйственных материалов [Текст] /В.Н. Жилиговский. - Тбилиси: Изд.-во Грузинск. с.-х. ин-та,1960. - 146 с.
Жилиговский В. Проблемы механизации в сельском хозяйстве [Текст] / В. Жилиговский. - М.: Мол. гвардия,1953. - 32 с.

 

Історичні постаті

Горячкін Василь Прохорович - перший у світі вчений, інженер-механік, який почав систематичну теоретичну та науково-експериментальну розробку питань, пов'язаних з с.-г. машинами. Сформував нову дисципліну - "землеробська механіка", яка охоплює теорію і розрахунок с.-г. машин і знарядь, технологічних процесів, методи випробувань і методику обробки експериментальних даних. Заклав основи і методику викладання теорії, конструкції та розрахунку с.-г. машин та їх експлуатації у вищих навчальних закладах. Під його керівництвом і за безпосередньої участі були закладені наукові основи спеціальної галузі приладобудування для випробувань с.-г. машин. Автор методів випробувань с.-г. машин.

Він залишив після себе не тільки наукові праці, але і виховав цілу школу учнів і послідовників. Серед них - автор проекту і будівельник «Ростсельмашу», член-кореспондент АНСРСР В. Ю. Ган, академіки І. І. Артоболевський, В. А. Желіговський, Н. Д.Лучинський, І. Ф. Василенко, безліч докторів, кандидатів наук,інженерів.

 

Горячкин, В.П.

            Собрание сочинений [Текст], Т. 1-7 / В. П. Горячкин ; под ред. Н. Д. Лучинского. -  М. : Сельхозгиз, 1937 - 1949.

 

 

Крамаренко Леонід Петрович -  видатний радянський вчений в галузі сільськогосподарської механіки. Народився у 1881 році.

Професор Київського політехнічного інституту, керівник секції сільськогосподарського машинобудування АН УРСР, декан факультету Харківського технологічного інституту, завідувач кафедри сільськогосподарських машин механіко-машинобудівного інституту. Працював в ХІМЕСГ у 1935-1941 роках.

У зв’язку з технічною модернізацією сільськогосподарського виробництва і розвитком радянського комбайнобудування в 30-ті роки він почав розробляти ряд нових наукових напрямків, публікує значні наукові праці з теорії, конструкції і розрахунку комбайнів, ґрунтообробних і збиральних машин, знарядь тощо, які поставили його ім’я в один ряд з відомими радянськими вченими в галузі сільськогосподарської механіки.

З 1935 року він професор ХІМЕСГ і завідуючий кафедрою сільськогосподарських машин, багато часу відводить організації наукової роботи в інституті, працює до початку війни на відповідальних керівних посадах в інституті, стає доктором технічних наук, членом-кореспондентом АН УРСР. 

 

 Крамаренко Л.П. Комбайны. Теория. Конструкция. Расчет  [Текст] / Л.П. Крамаренко. - Х.- К.: Гос. науч.-техн. изд.-во Украины, 1936. - 450 с.

Фундаментальная монография по комбайностроению. Рассматривается история развития комбайнов.  

Крамаренко Л.П. Сельскохозяйственные машины. Теория, конструкция и расчет. Т.2. Уборочные машины: учеб. пос. [Текст] / Л.П. Крамаренко. - М.-Л.: Гос. науч.-техн. изд.-во машиностр. л-ры, 1941. - 424 с.

Василенко Петро Мефодійович– академік, видатний вчений  в галузі землеробської механіки, академік Української академії аграрних наук, академік Російської академії сільськогосподарських наук, член-кореспондент Націоанльної академії наук України, доктор технічних наук, професор. Його прізвище внесено до Української радянської енциклопедії.

Наукові здобутки П.М. Василенка знайшли визнання не тільки в нашій країні, а й у всьому світі. Йому одному з перших видатних учених у галузі землеробської механіки була присуджена Золота медаль імені В.П. Горячкіна.

Біографія П.М. Василенка увійшла до сьомого видання  Міжнародного довідника видатних людей минулого тисячоліття, виданого Американським Біографічним Інститутом (АВІ)

Його іменем названо Харківський національний технічний університет сільського господарства.

Щорічно проводяться міжнародні наукові конференції, присвячені пам'яті П.М. Василенка.

 

 

  

            Академік П. М. Василенко - яскравий погляд у майбутнє [Текст] / Вінниц.   нац. аграр. ун-т, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; за ред.  В. М. Булгакова, Г. М. Калетніка. - К. : Хай-Тек-Прес, 2012. - 510 с.

    Книга вийшла у світ з нагоди 112 річниці з дня народження видатного вченого в галузі землеробськой механіки, механіхації та автоматизації сільського господарства, академіка НААН України, доктора технічних наук, професора Петра Мефодійовича Василенка (1900-1999), публікується найбільш повна його біографія, особисті спогади вченого, його фундаментальна праця, визнана у світі, з теорії кочення колеса та коментарі до неї, список представників наукової школи та сучасні праці учнів і продовжувачів цього наукового напряму. Для науковців, викладачів і студентів, для широкого загалу читачів, що цікавляться проблемами землеробської механіки, механізації та автоматизації і історії вітчизняного сільского господарства.

 

Василенко Петро Мефодійович: Біобібліогр. покажч. наук. праць за 1933-1999 роки [Текст] /УААН, ЦНСГБ,НАУ; упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова, Д.В. Устиновський, З.І. Варга, В.М. Булгаков, Д.Г. Войтюк; наук. ред. Г.Г. Хурманець. - К.: Аграр. наука, 2000. - 128 с.

У виданні відображено основні етапи життя, науково-дослідницьку,  практичну та педагогічну діяльність П.М. Василенка – акдеміка УААН, видатного вченого в  галузі сільськогосподарського машинознавства.

Академік П.М. Василенко відомий далеко за межами нашої країни фундаментальними дослідженнями з питань теорії та методів розрахунку грунтообробних, посівних і зернозбиральних машин та  в галузі динаміки і стійкості руху сільськогосподарських машин. За видатний науковий внесок у розвиток теорії і практики землеробської механіки, за створення наукової школи П.М. Василенко відзначений багатьма державними нагородами.

Академік П.М. Василенко залишив після себе величезний науковий скарб, яким ще тривалий час в третьому тисячолітті будуть користуватися вчені та інженери в галузі механізації сільського господарства. 

 

Наукова школа академіка Василенка Петра Мефодійовича: Монография  [Текст] / ДНСГБ, НАУ; Д.Г. Войтюк, В.А. Вергунов, О.С. Мудрук, О.П. Деркач; нак. ред. М.К. Лінник. - К.: Аграр. освіта, 2005. - 72 с.

 У моногрфії відображено здобутки академіка П.М. Василенка, розкрито діяльність його наукової школи з землеробської механіки та сільськогосподарського машинобудування. Академік П.М. Василенко зробив вагомий внесок у розвиток землеробської механіки, механізації, електрифікації й автоматизації сільськогосподарського виробництва України, підготовку та виховання інженерних і наукових кадрів. Його наукові праці присвячені вирішенню проблем сільськогосподарської механіки, розробленню теоретичних основ удосконалення  існуючих і створення нових конструкцій сільськогосподарських машин, методики наукових досліджень в області сільськогосподарської техніки. Наукові праці П.М. Василенка видані у Франції, Болгарії, Румунії, Китаї, цитуються у США.

 

 

Наші знані освітяни

Заїка П.М. – класик сучасного землеробства.

Заїка Петро Митрофанович вніс вагомий особистий внесок  в науку з питань розвитку сільського господарства, в подальший розвиток землеробської механіки. На його рахунку – високий рівень фундаментальних досліджень з механіки сільськогосподарських машин та теорії вібросепарації, визнаних науковою громадськістю, розроблені та доведені до серійного виробництва вібраційні насіннєочисні машини.

Біографія Петра Митрофановича Заїки з 1962 року пов’язана з біографією ХНТУСГ. Багато років він обіймав посаду проректора з наукової роботи, створив в університеті вагомий науковий потенціал. Своєю невтомною працею сприяв розвитку наукових шкіл і приоритетних напрямів в сільськогосподарській науці.                   

Академік Заїка П.М. зробив вагомий внесок для підготовки та виховання інженерних і наукових кадрів. Сьогодні є всі підстави говорити про видатну наукову школу, створену П.М. Заїкою – під його керівництвом захищено 33 кандидатські роботи. Також безліч докторів та кандидатів наук, які консультувалися у вченого, готуючи власні дисертації. Плідна підготовка наукових кадрів засвідчує те, що П.М. Заїкою заснована і функціонує наукова школа з пріоритетної для народного господарства проблеми створення теорії та засобів очищення насіннєвих матеріалів.

Ним опубліковано понад 550 наукових праць, в тому числі більше 15 монографій, довідників і навчальних посібників, отримано понад 200 авторських свідоцтв на винаходи. 


 

Вперше в України вийшла друком  багатотомна узагальнююча праця з теорії с.-г. машинобудування академіка НААН Заїки Петра Митрофановича

 

Заїка Петро Митрофанович [Текст]: біобібліогр. покажч. до 80-річчя ХНТУСГ/ уклад. Л. О. Кучерявенко, Т.В. Новікова, Л.І. Попова, Т. Б. Богданова; наук. б-ка ХНТУСГ. – Х.: Міськдрук, 2010. - 187 с. (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ»; вип. 1).

З цього випуску наукова бібліотека ХНТУСГ розпочала серію біобібліографічних покажчиків «Біобібліографія вчених ХНТУСГ», присвячених видатним науковцям та освітянам університету. Цей випуск покажчика висвітлює наукову діяльність доктора технічних наук, професора, академіка Української академії аграрних наук Петра Митрофановича Заїки, який є відомим вченим не тільки в Україні, а й за її межами. 

Даний біобібліографічний покажчик містить праці П.М. Заїки, де розглядаються питання теорії сільськогосподарських машин і практики впровадження у виробництво засобів механізації сільського господарства (опубліковані з 1969 по 2008 роки). Також  у виданні  висвітлено основні етапи життя, педагогічної, практичної, наукової, науково-організаційної діяльності Петра Митрофановича Заїки. Видання розраховане на вчених, керівників та фахівців агропромислового комплексу, викладачів, аспірантів та студентів, працівників інформаційних та бібліотечних установ.

 

 Унікальні розробки Науково-дослідної лабораторії "Обгрунтування інноваційних агротехнологій" ХНТУСГ багаторазово визнавалися переможцями провідних вітчизняних та міжнародних наукових конкурсів та виставок, зокрема, дипломами та золотими медалями виставок "Агро-2009" та "Агро-2011", виставки "Барвиста Україна", Міжнародного салону патентів "ноу-хау", а також здобували інші нагороди. 

Інноваційні агротехнології: моногр. [Текст] / за ред. Д.І.Мазоренка, Г.Є.Мазнєва; ХНТУСГ. – Х.: Б. в.,2007. – 385 с.

У монографії викладено наукові основи інноваційних агротехнологій. Розкрито особливості виконання технологічних операцій, систем удобрення та захисту рослин. Наведено технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур для варіантів забезпечення високопродуктивною новітньою технікою вітчизняного виробництва та технікою виробництва провідних фірм світу.

Для науковців, керівників і спеціалістів агроформувань та студентів.

Золота медаль і Диплом переможця у Всеукраїнському конкурсі «Кращий вітчизняний товар 2007 року» в номінації «Наука».

 Докладніше...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

4 серпня – народився Антін Крушельницький

2020-08-04

Антін Крушельницький – відомий український письменник, есеїст, науковець, літературний критик, журналіст, педагог, міністр освіти УНР, редактор шкільних хрестоматій з української літератури, громадський та політичний діяч кінця ХІХ – першої третини ХХ століття.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка