НБУВ-2012.11.06

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистантного обслуговування

03039 Київ-39, Проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.org.ua; Internet: http//www.nbuv.gov.ua

 

 

     Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 05.11.2012 до 11.11.2012   (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.

 

 

Сільське та лісове господарство

1.         ВА757436 Кохан С. С. Аерокосмічні дослідження стану посівів сільськогосподарських культур [Текст] : монографія / Кохан С. С. - Корсунь-Шевченківський : Майдаченко І. С., 2011. - 312 с. : рис., табл.

2.         ВА757445 Ярощук И. Э. Инновационные технологии рационального использования влаги [Текст] / И. Э. Ярощук, Т. А. Ярощук, М. Р. Бейбулатов. - Кировоград : КОД, 2012. - 89, [8] с. : рис., табл., фот.

3.         ВА757262 Скоропад К. Жоржина: пізнання істини [Текст] / Катерина Скоропад, Лариса Скибінська. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2012. - 164, XXXII с. : рис., табл., кольор. іл.

4.         ВС53763 Гаевская А. В. Паразиты и болезни рыб Черного и Азовского морей: I - морские, солоноватоводные и проходные рыбы [Текст] : [монография] / А. В. Гаевская ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т биологии юж. морей им. А. О. Ковалевского. - Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2012. - 379 с. : рис., табл.

5.         С11220/3 Бердимухамедов, Гурбангули Мялікгулієвич Лікарські рослини Туркменістану. Т. 3 [Текст]. - 2012. - 286 с. : табл., фотогр. кольор.

6.         С11220/2 Бердимухамедов, Гурбангули Мялікгулієвич Лікарські рослини Туркменістану. Т. 2 [Текст]. - 2012. - 303 с. : фотогр. кольор., табл.

7.         ВА757478 Огородный календарь на 2013 год. Высокий урожай без труда и хлопот [Текст] / [авт.-сост. Божена Мелосская]. - Х. : Аргумент Принт, 2012. - 253 с. - (Серия "Полезная книга")

8.         ВА757471 Найпоширеніші інвазійні хвороби свійських тварин в Україні [Текст] : [посібник] / Ю. Ю. Довгій [та ін.] ; за ред. д-ра вет. наук, проф., акад. АНВШ України Довгія Ю. Ю. ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : Полісся, 2012. - 268, [1] с. : рис., табл.

9.         РА393312 Максименко О. О. Удосконалення технології літньо-табірного утримання племінного молодняку свиней [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / Максименко Олег Олексійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". - Херсон, 2012. - 19 с. : рис., табл.

10.       РА392950 Румбах М. Ю. Оптимізація елементів технології вирощування гібридів кукурудзи в умовах північної підзони Степу України [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Румбах Михайло Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, ДУ Ін-т сіл. госп-ва степ. зони. - Д., 2012. - 17 с.

11.       РА392975 Афанасьєва О. Г. Штучний комплексний інфекційний фон при селекції пшениці озимої на групову стійкість до основних грибних хвороб [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.11 / Афанасьєва Оксана Геннадіївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2012. - 20 с.

12.       РА392978 Германенко М. М. Асоціативні вірус-бактеріальні захворювання телят і поросят (моніторинг, діагностика та імунокорекція) [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.03 / Германенко Михайло Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клін. вет. медицини". - Х., 2012. - 24 с.

13.       РА392979 Отченашко В. В. Теоретичне та експериментальне обґрунтування норм годівлі перепелів м'ясного напряму продуктивності [Текст] : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.02 / Отченашко Володимир Віталійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2012. - 47 с.

14.       РА393025 Карпенко Ю. В. Шкідливі комахи амаранту у Східному Лісостепу України. Біологія, екологія, заходи захисту [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 16.00.10 / Карпенко Юлія Володимирівна ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Х., 2012. - 20 с.

15.       РА393028 Пархоменко О. Л. Bacillus thuringiensis як чинник регулювання чисельності мінуючих фітофагів [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.07 / Пархоменко Олександр Леонідович ; Уман. нац. ун-т садівництва. - Умань, 2012. - 22 с.

16.       РА392845 Ляшенко С. В. Обґрунтування параметрів торсіонно-ударного розпушувача ґрунту [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Ляшенко Сергій Васильович ; Луган. нац. аграр. ун-т . - Луганськ, 2012. - 20 с.

17.       РА392860 Кобернюк О. Т. Розробка елементів технології вирощування соризу в умовах південної частини Лісостепу Західного [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Кобернюк Олена Тарасівна ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2012. - 20 с.

18.       РА393229 Кузьмич А. О. Вплив органо-мінерального живлення на продуктивність сільськогосподарських культур ланки зрошуваної сівозміни в умовах півдня України [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.04 / Кузьмич Анатолій Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". - Х., 2012. - 21 с.

19.       ВА757753 Гордиенко Н. В. Новая энциклопедия современного хозяина [Текст] / [Гордиенко Н. В. ]. - Донецк : БАО, 2012. - 319 с.

20.       РА393102 Перегрим О. Р. Формування продуктивності люпину вузьколистого залежно від строків сівби, норм висіву насіння та удобрення в умовах Передкарпаття [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Перегрим Ольга Романівна ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2012. - 20 с.

21.       ВА757531 Біотехнологічні та цитогенетичні основи створення рослин, стійких до стресів [Текст] : [монографія] / О. В. Дубровна [та ін.] ; [відп. ред. акад. НАН України В. В. Моргун] ; Нац. акад. наук України, Ін-т фізіології рослин і генетики. - К. : Логос, 2012. - 425, [1] с. : рис., табл.

22.       РА393130 Полтенко В. П. Епізоотологічний моніторинг та удосконалення серологічної діагностики бруцельозу тварин [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.03 / Полтенко Віктор Пилипович ; Нац. акад. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експеримент. і клініч. вет. медицини". - Х., 2012. - 23 с.

23.       РА393148 Забарний О. С. Кормова продуктивність люцерни посівної залежно від покривної культури, мінерального живлення та режимів використання в умовах Лісостепу правобережного [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.12 / Забарний Олексій Сергійович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля. - Вінниця, 2012. - 19 с.

24.       РА393598 Мікуліна І. М. Біологічні основи захисту листяних порід від адвентивних молей-мінерів у зелених насадженнях Харківщини [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 16.00.10 / Мікуліна Інна Миколаївна ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Х., 2012. - 20 с.

25.       РА393618 Корнільєв Г. В. Накопичення та перетворення біологічно активних речовин у процесі дозрівання Persica vulgaris subsp. nectarina (Ait.) Shof. [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Корнільєв Гурій Вікторович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2012. - 20 с.

26.       РА393627 Цюпка С. Ю. Особливості біології та селекційна цінність віддалених гібридів нектарина й персика з мигдалем звичайним [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Цюпка Сергій Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. - Х., 2012. - 20 с.

 

Завжди раді Вам допомогти.

 

З повагою,

завідувачка відділу                              Надія  Юріївна Каліберда  т. 524-11-19

в.о. завідувачки сектору                      Надія Володимирівна Добра т. 524-81-46 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-24

Основи розрахунку та конструкції деревообробного обладнання [Текст] : підручник / В. В. Шостак [та ін.] ; за ред. В. В. Шостак ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2012. – 392 с.

Засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ

2020-02-20

В Науковій бібліотеці 20.02.2020 р. відбулося засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ, на якому було розглянуто питання щодо виконання «Плану видання наукових, навчальних та навчально-методичних видань навчально-науковими інститутами ХНТУСГ в 2019-2020 навчальному році».

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка