НБУВ-2012.11.19

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистантного обслуговування

03039 Київ-39, Проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.org.ua; Internet: http//www.nbuv.gov.ua

 

 

 

     Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 19.11.2012 до 25.11.2012   (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.

 

 

Сільське та лісове господарство

1.         ВА758118 Лабораторна ветеринарна токсикологія [Текст] : [навч. посіб.] / [уклад.: В. І. Левченко та ін.] ; за ред. акад. НААНУ, проф. В. І. Левченка. - Біла Церква : Білоцерк. нац. аграр. ун-т, 2012. - 215 с. : рис., табл.

2.         В353992/1 Внутрішні хвороби тварин. Ч. 1 [Текст]. - 2012. - 527 с. : рис., табл.

3.         ВА758121 Бургу Ю. Г. Товарознавча характеристика продукції вівчарства [Текст] : монографія / Ю. Г. Бургу ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2012. - 202 с. : рис., табл.

4.         ВА758123 Ксьонз І. М. Хламідіози тварин [Текст] : [монографія] / І. М. Ксьонз. - Полтава : Оріяна, 2012. - 316, [24] с. : кольор. іл.

5.         РА393563 Лакида І. П. Біопродуктивність штучних соснових деревостанів міських лісів м. Києва та її динаміка [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.02 / Лакида Іван Петрович ; Держ. агентство ліс. ресурсівУкраїни, Нац. акад. наук України, Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. - Х., 2012. - 22 с.

6.         РА393573 Кучер В. А. Гігієнічна оцінка та експериментальне обґрунтування використання лікопіну біомаси гриба Blakeslea trispora в годівлі перепелів при виробництві харчових яєць [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.06 / Кучер Вадим Андрійович ; Харк. держ. зоовет. акад. - Х., 2012. - 20 с.

7.         РА393585 Толочко С. В. Формування методичної компетентності викладачів спеціальних дисциплін вищих аграрних навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Толочко Світлана Вікторівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2012. - 20 с.

8.         РА393648 Мельниченко Т. В. Продуктивність сортів селери коренеплідної за вдосконалення технології вирощування розсади в Правобережному Лісостепу України [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.06 / Мельниченко Тетяна Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т овочівництва і баштанництва. - Х., 2012. - 23 с.

9.         РА393650 Гладка А. В. Особливості вирощування та вплив агротехнічних заходів на продуктивність озимих колосових культур в умовах північного Степу України [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Гладка Анна Валеріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, ДУ Ін-т сіл. госп-ва степової зони. - Д., 2012. - 20 с.

10.       РА393656 Наумов О. Г. Селекційно-генетичні особливості створення форм ячменю ярого з високим вмістом амілопектину в крохмалі [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Наумов Олексій Германович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. - Х., 2012. - 25 с.

11.       РА393538 Смиков А. В. Теоретичні основи селекції та удосконалення сортименту персика на півдні України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.05 / Смиков Анатолій Володимирович ; Півден. філ. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Крим. агротехнол. ун-т". - Сімф., 2012. - 44 с.

12.       РА393550 Цілинко М. І. Ефективність доборів на підвищення продуктивності в селекції рису [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Цілинко Микола Іванович ; Селекц.-генет. ін-т - Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. - О., 2012. - 20 с.

13.       РА393555 Сіряк Н. В. Агрокліматичні умови вирощування проса в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Сіряк Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2012. - 20 с.

14.       РА393428 Кухтіна К. В. Використання спадкового поліморфізму в системі генетичного моніторингу племінних ресурсів коней [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Кухтіна Катерина Василівна ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. - с. Чубинське Київ. обл., 2012. - 20 с.

15.       РА393429 Рєзникова-Галашкевич І. С. Генетична структура українських популяцій білого товстолоба, російського осетра та стерляді за ДНК-маркерами [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Рєзникова-Галашкевич Ірина Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. - с. Чубинське Київ. обл., 2012. - 20 с.

16.       РА393448 Салига Т. С. Синтез гідропневмоагрегатів з дискретним та пропорційним управлінням для сільськогосподарських машин [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.17 / Салига Тимофій Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х., 2012. - 20 с.

17.       РА393455 Палій А. П. Удосконалення технологічних прийомів машинного доїння високопродуктивних корів на комплексах промислового типу [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / Палій Андрій Павлович ; ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". - Херсон, 2012. - 20 с.

18.       ВА758344 Кохан С.С. Ідентифікація сільськогосподарських культур на основі часових рядів мультиспектральних аерокосмічних даних [Текст] : монографія / Кохан С. С. - Корсунь-Шевченківський : В. М. Гавришенко [вид.], 2012. - 94 с. : рис.

19.       РА393507 Корнієнко О. О. Ефективність схрещування російської рисистої породи з американською стандартбредною [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Корнієнко Олександра Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. - Х., 2012. - 20 с.

20.       РА393509 Потапський Ю. В. Ефективність елементів технології вирощування коренеплодів моркви в умовах південної частини західного Лісостепу України [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.06 / Потапський Юрій Васильович ; Нац. аграр. акад. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва. - Х., 2012. - 20 с.

21.       РА393510 Лялін О. І. Удосконалення технологій вирощування сіянців сосни і дуба із закритою кореневою системою в умовах Лівобережного Лісостепу [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Лялін Олександр Іванович ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, Нац. акад. наук України, Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. - Х., 2012. - 20 с.

22.       РА393516 Ягодінська Л. П. Екологізація системи захисту яблуні від кліщів-фітофагів у Криму [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 16.00.10 / Ягодінська Лариса Павлівна ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Х., 2012. - 20 с.

23.       РА393519 Сиворакша М. В. Оптимальні елементи селекційно-насінницької роботи з кукурудзою цукровою для Правобережного Лісостепу України [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Сиворакша Микола Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва. - Х., 2012. - 21 с.

24.       РА393524 Сичова О. О. Обґрунтування технологічних прийомів вирощування молодняку української червоної молочної породи [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / Сичова Олена Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. - Х., 2012. - 20 с.

25.       РА393525 Прусова Г. Л. Обґрунтування технологічних прийомів використання хлористого кальцію при вирощуванні та відгодівлі бугайців [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / Прусова Галина Леонідівна ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. - Х., 2012. - 20 с.

26.       ВС53934 Современная энциклопедия хозяина-фермера [Текст] / [сост. О. В. Завязкин]. - Донецк : БАО, 2012. - 479 с. : рис.

27.       ВА758439 Щербань І. М. Основи агрометеорології [Текст] : навч. посіб. / І. М. Щербань ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київський університет, 2011. - 223 с. : табл.

28.       РА393906 Крохін С. В. Екологічний стан чорноземів лівобережного Лісостепу і Степу України та його оцінка за показниками гумусового режиму [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Крохін Станіслав Васильович ; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. - Д., 2012. - 20 с.

29.       РА393834 Пінчук О. Л. Обгрунтування конструкції та параметрів гідротехнічної системи поверхневого обігріву грунту оболонками-рукавами при використанні скидних теплих вод [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Пінчук Олег Леонідович ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне, 2012. - 21 с.

30.       РА393860 Мислива Т. М. Екотоксикологічна оцінка компонентів агро- та урболандшафтів Житомирського Полісся за вмістом ряду важких металів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.16 / Мислива Тамара Миколаївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2012. - 46 с.

31.       СТ6036 Обладнання для захисту рослин. Обприскувачі сільськогосподарські. Визначення об'єму загальних залишків (ISO13440:1996, IDT) [Текст]. - К. : Держспоживстандарт України, 2012. - IV, 4 с. - (Національний стандарт України)

32.       СТ4176/1 Зрошувальна техніка. Машини дощувальні кругової та фронтальної дії. Ч. 1:ДСТУ EN12325-1:2006. Технічні характеристики (EN12325-1:1998, IDT) [Текст]. - 2012. - IV, 10 с. : рис., табл.

 

 

Завжди раді Вам допомогти.

 

З повагою,

завідувачка відділу                              Надія  Юріївна Каліберда  т. 524-11-19

в.о. завідувачки сектору                      Надія Володимирівна Добра т. 524-81-46 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2021-01-18

 Іванова, Ганна Сергіївна. Сучасний стан і перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі України [Текст] : моногр. / Г. С. Іванова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2020. – 352 с. – Бібліогр.: с. 319-350 (402 назви).

Книга тижня

2021-01-13

Орел, Анна Миколаївна.  Управління конкурентним потенціалом в системі інноваційно-інвестиційного розвитку: детермінанти, механізми та стратегії [Текст] : моногр. / А. М. Орел ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Мадрид, 2020. – 348 с. : табл. – Бібліогр.: с. 296-335 (402 назви). – ISBN 978-617-7845-81-1

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка