НБУВ-кн-20140707

 

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

 

 Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 07.07 до 13.07 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

 

 

Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

 

1.  СО32760 "Інформаційне суспільство - стратегія розвитку у XXI столітті", міжнародний конгрес(2003 ; Київ).Міжнародний конгрес "Інформаційне суспільство - стратегія розвитку у XXI столітті", Україна, м. Київ, 1-2 квітня 2003 р. - Київ : [б. в.], [2003]. - 54 с.

 

 

Природничі науки в цілому

 

2.  ВС57304 Грущинская И. В.  Природоведение : учеб. для 2 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Ирина Грущинская. - Киев : Освіта, 2014. - 159 с. : цв.ил.

 

3.  ВС57348 Грущинська І. В.  Природознавство : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ірина Грущинська. - Київ : Освіта, 2014. - 159 с. : кольор. іл.

 

 

Загальні роботи по техніці

 

4.  ВА779828 Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали I міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 18-20 берез. 2014 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 270 с. : рис., табл.

 

5.  СО32740 Додатко О. І.  Інженерна графіка : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. І. Додатко ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ : НГУ, 2013. - 212 с. : рис., табл.

 

6.  СО32753 Радиофизические методы диагностики материалов и сред : монография / Г. С. Воробьев [и др.] ; под общ. ред. Г. С. Воробьева ; Сум. гос. ун-т. - Сумы : Сум. гос. ун-т, 2013. - 170 с. : рис.

 

7.  ВА779792 Товарознавство господарських, будівельних та товарів культурно-побутового призначення (вироби культурно-побутові). Кредитно-модульна система організації навчального процесу : завдання та метод. вказівки до лаб. занять та самост. роботи студентів вищ. навч. закл. ден. та заоч. форм навчання напряму підгот. "Товарознавство і торговельне підприємництво" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Кирильчук Р. В., Галик І. С., Терешкевич Н. А.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2011. - 63 с. : рис., табл.

 

8.  ІВ219229Lange M.  Mensae ponderariae in Italien - Versuch einer Bestandsaufnahme und Analyse :  Diss. / Margret Lange, geb. Schulze-Marmeling ; Philos. Fak. der Westfälischen Wilhelms-Univ. zu Münster. - Münster, 2010. - 328 S. : Abb., Tab.

 

9.  ІВ219194/DVD415Statnikov R.  The parameter space investigation method toolkit / Roman Statnikov, Alexander Statnikov. - Boston ; London : Artech House, 2011. - XXIII, 214 p. : fig., tab.

 

10.  /ІВ219194 Statnikov R.  The parameter space investigation method toolkit / Roman Statnikov, Alexander Statnikov. - Boston ; London : Artech House, 2011. - 1 електрон. опт. диск(DVD)

 

 

Енергетика. Радіоелектроніка

 

11.  РА408164 Ел Гербі Р. К.  Охолодження повітря на вході газотурбінних установок термотрансформаторами в кліматичних умовах Лівії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Ел Гербі Рамі Камел ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв, 2014. - 24 с. : рис.

 

12.  РА408131 Короткий Є. В.  Методи агрегації каналів та параметричного налаштування в wormhole мережах-на-кристалі з топологією двовимірної решітки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Короткий Євген Васильович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2014. - 22 с. : рис., табл.

 

13.  РА408235 Секачов І. В.  Динаміка кріогенного розділення газів у вакуумних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.14 / Секачов Ігор Вікторович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса, 2014. - 20 с. : рис.

 

14.  РА408243 Сольона О. Я.  Прогнозування, моніторинг і попередження виникнення джерел загоряння горючого матеріалу в електрифікованих приміщеннях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Сольона Оксана Ярославівна ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". - Донецьк, 2014. - 22 с. : рис.

 

15.  РА408175 Шпакович В. В.  Методи і комп’ютерні засоби паралельно-ієрархічного перетворення для ефективного розпізнавання динамічних зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Шпакович Вікторія Василівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. - Київ, 2014. - 22 с. : рис., табл.

 

16.  ВА779707 Аккумуляционные системы отопления зданий и сооружений : монография / Зайцев Олег Николаевич [и др.] ; Нац. акад. природоохран. и курорт. стр-ва. - Одесса : ОГАСА ; Симферополь : НАПКС, 2014. - 144 с. : рис.

 

17.  ВА779527 Деревянко О. В.  Предаварийные физические процессы и надежный теплоотвод в ядерных энергоустановках : монография / О. В. Деревянко, А. В. Королев, А. Ю. Погосов. - Одесса : Наука и техника, 2014. - 263 с. : рис., табл.

 

18.  СО32733 Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. Пізнання й досвід - шлях до сучасної енергетики / [Базеєв Є. Т. та ін. ; наук. ред.: Ландау Ю. О., Сігал І. Я., Дубовський С. В.]. - Київ : [б. в.], 2013. - 327 с. : мал.

 

19.  СО32734 Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. Розвиток атомної енергетики та об'єднаних енергосистем / [Денисевич К. Б. та ін. ; наук. ред.: Ландау Ю. О., Сігал І. Я.]. - Київ : [б. в.], 2013. - 303 с. : іл.

 

20.  СО32769 Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. Розвиток теплоенергетики та гідроенергетики / [Базеєв Є. Т. та ін. ; наук. ред.: Клименко В. М., Ландау Ю. О., Сігал І. Я.]. - Київ : [б. в.], 2013. - 399 с. : іл., табл.

 

21.  ВА779760 Енергозбереження : навч. посіб. з раціон. використання енергії для учнів ст. кл. загальноосвіт. шк. / [уклад. О. П. Мітрясова]. - Миколаїв : Ємельянова Т. В. [вид.], 2013. - 235 с. : кольор. іл., табл.

 

22.  ВА779708 Зайцев О. Н.  Теплогенерирующие установки малой мощности с вихревыми топками : монография / Зайцев Олег Николаевич, Топорен Сергей Сергеевич, Лукьянченко Дарья Михайловна ; Нац. акад. природоохран. и курорт. стр-ва. - Одесса : ОГАСА ; Симферополь : НАПКС, 2014. - 131 с. : ил.

 

23.  ВС57262 Зеленський К. Х.  Комп'ютерні методи обробки сигналів та зображень : навч. посіб. / К. Х. Зеленський, В. М. Ігнатенко, В. В. Поліновський ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ : Ун-т "Україна", 2013. - 372 с. : рис., табл.

 

24.  ВС57351 Інформатика : підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : акад. рівень, профільний рівень / Й. Я. Ривкінд [та ін.] ; за заг. ред. акад. НАН України М. З. Згуровського. - Київ : Генеза, 2011. - 302 с. : рис., табл.

 

25.  Р125746 Інформатика : метод. вказівки для проведення лаб. занять, орг. самост. роботи студентів галузі знань 0305 "Економіка та  підприємництво" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Костенко С. Б.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 23 с.

 

26.  Р125751 Інформаційні системи та технології : метод. вказівки для проведення лаб. занять, орг. самост. роботи студентів галузі знань: 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підгот. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Костенко С. Б., Рехлецький Є. А.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2013. - 31 с.

 

27.  В355100/1 Конструювання та технологія виробництва техніки реєстрації інформації. Кн. 1: Системи та пристрої реєстації інформації / Є. М. Травніков [та ін.] ; [за заг. ред. В. Б. Швайченка]. - 2013. - 215 с. : рис., табл.

 

28.  В355079/1 Научные и прикладные вопросы промышленного газотурбостроения. Т. 1. - 2014. - 378 с. : ил., табл.

 

29.  В355079/2 Научные и прикладные вопросы промышленного газотурбостроения. Т. 2. - 2014. - С. 382-761 : ил., табл.

 

30.  ВА779590 Пихорович В. Д.  Очерки истории кибернетики в СССР / В. Д. Пихорович. - М. : ЛЕНАНД : URSS, 2014. - 258 с. - (Наука в СССР: Через тернии к звездам ; № 31)

 

31.  ВА779650 Погосов А. Ю.  Моделирование физических процессов и технологическая информатизация в нефтяной промышленности и энергетике : монография / А. Ю. Погосов, С. А. Положаенко, Ю. В. Григоренко. - Одесса : Наука и техника, 2013. - 655 с. : рис., табл.

 

32.  ВА779724 Сенько В. Ф.  Енергетична електроніка : [навч. посіб.] / В. Ф. Сенько, О. В. Вовна, А. А. Зорі ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". - Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2014. - 311 с. : рис.

 

33.  В355082/2 Теорія автоматичного керування. Ч. 2: Нелінійні та дискретні системи автоматичного керування / [В. Ф. Миргород та ін. ; під ред. В. Ф. Миргорода]. - 2013. - 82 с. : рис., табл.

 

34.  ІС14740Böhme R.  Improved statistical steganalysis using models of heterogeneous cover signals : diss. / Rainer Böhme ; Techn. Univ. Dresden, Fak. Informatik. - Dresden, 2009. - XXII, 230 p. : fig., tab.

 

35.  ІВ219160/CDR1649Lexikon der Datenkommunikation / Klaus Lipinski (Hrsg.). - Bergheim : DATACOM Buchverl., 1995. - 467 S. : Abb. - (DATACOM-Fachbuchreihe)

 

36.  /ІВ219160 Lexikon der Datenkommunikation / Klaus Lipinski (Hrsg.). - [Bergheim] : DATACOM Buchverl., 1995. - 1 електрон. опт. диск(CD-ROM)

 

37.  В277398/1Programming and numerical methods. Pt. 1: Programming in visual C# environment : guidance manual for laboratory works / O. Sokolov [et al.]. - 2013. - 96 p. : fig., tab.

 

 

Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування

 

38.  РА408253 Саф’ян П. П.  Формування структури та корозійних властивостей поверхневого шару труб відповідального призначення з аустенітних сталей при обробці пароплазмовим розрядом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Саф’ян Павло Павлович ; Нац. металур. акад. України. - Дніпропетровськ, 2014. - 20 с. : рис.

 

39.  СО32742 Боков В. М.  Обробка отворів електричною дугою : монографія / В. М. Боков, М. І. Попова ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : Імекс, 2014. - 159 с. : рис., табл.

 

40.  ВА779723 Валерий Трофимович Трощенко / Нац. акад. наук Украины, Ин-т прочности им. Г. С. Писаренко ; [сост. Л. А. Хамаза ; авт. вступ. ст. В. А. Стрижало Л. А. Хамаза ; отв. ред. В. В. Харченко]. - Киев : Ин-т проблем прочности им. Г. С. Писаренко НАН Украины, 2014. - 109 с. - (Библиография ученых Украины)

 

41.  ВС57270 Жеребецкий П. И.  "Живое серебро" Донбасса / П. И. Жеребецкий. - Донецк : Юго-Восток, 2013. - 183 с. : ил.

 

42.  ВС57274 Основи технології машинобудування : лекц.-лаб. практикум для студентів усіх форм навчання за напрямками "Інженерна механіка" та "Машинобудування" : [навч. посіб.] / Міцик В. Я. [та ін.] ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : Ноулідж, 2013. - 116 с. : рис., табл.

 

43.  ВС57353 Пластическая деформация металлов : [колект. моногр.] / под ред. проф. А. Н. Головко. - Днепропетровск : Акцент, 2014. - 369 с. : рис., табл.

 

44.  Р125730 Проектирование и эксплуатация систем управления : метод. указания к выполнению лаб. работ по дисциплине "Проектирование и эксплуатация систем управления оборудованием литейных цехов" для студентов специальности 7.05050202 "Компьютерно-интегрированные технологические процессы в литейном производстве" уровня специалист / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост.: Д. А. Демин, Е. А. Костик]. - Харьков : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. - 34 с. : рис.

 

45.  СО32811 Сварочные материалы : подборка ст., опублик. в журн. "Автоматическая сварка" в 2011-2013 гг. - Киев : Междунар. ассоц. "Сварка" : ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины, 2014. - 168 с. : рис., табл.

 

46.  ВА779630 Современные информационные технологии, средства автоматизации и электропривод : материалы Всеукр. науч.-техн. конф., посвящ. 60-летию ДГМА, 17-21 дек. 2012 г. / Донбас. гос. машиностроит. акад. (ДГМА), Творч. об-ние "ИТ-Краматорск" ; [редкол.: А. Ф. Тарасов, Г. П. Клименко, П. И. Сагайда]. - Краматорск : ДГМА, 2012. - 215 с.

 

 

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 

47.  РА408260 Гасай Є. Л.  Розроблення фізичних методик для товарознавчої оцінки продовольчої сировини тваринного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / Гасай Євгенія Леонідівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2014. - 20, [1] с. : рис.

 

48.  РА408145 Кривоносов Є. В.  Вирощування Ті-сапфіра у вуглецевому середовищі для перенастроюваних по частоті лазерів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Кривоносов Євгеній Володимирович ; НАН України, Ін-т монокристалів. - Харків, 2014. - 36 с. : рис.

 

49.  РА408261 Максименко А. Є.  Технологія сушеного м’ясного напівфабрикату для кулінарної продукції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Максименко Анна Євгенівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2014. - 20 с. : рис., табл.

 

50.  РА408244 Назаренко І. А.  Технологія молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Назаренко Ірина Анатоліївна ; Донец. нац.  ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2014. - 20 с. : рис., табл.

 

51.  РА408193 Остапенко О. В.  Удосконалення холодильної системи комплексу низькотемпературної конденсації попутного нафтового газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.14 / Остапенко Олексій Володимирович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса, 2014. - 20 с. : рис.

 

52.  РА408262 Шукаєва О. П.  Наукове обгрунтування забезпечення якості біологічних лікарських засобів на основі комплексного підходу : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.01 / Шукаєва Ольга Петрівна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2014. - 25 с. : рис.

 

53.  Р125733 Горячие салаты / [авт.-упоряд. Аксакова О. В.]. - Дніпропетровськ : Слово, 2013. - 32 с.

 

54.  ВС57275 Домашняя украинская кухня : лучшие рецепты / [сост. С. А. Мирошниченко]. - Донецк : БАО, 2012. - 223, [16] с. : цв.ил. - (Золотая коллекция)

 

55.  Р125727 Застосування харчових добавок : навч.-метод. посіб. для студентів всіх форм навчання спец. 7.(8.)05130111 "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" та 7.(8.)05140101 "Промислова біотехнологія" / Л. В. Кричковська [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 47 с.

 

56.  ВС57334 Каталитические, сорбционные, микробиологические и интегрированные методы для защиты и ремедиации окружающей среды : [монография] / [Л. К. Алтунина и др.] ; под ред. канд. хим. наук О. П. Таран, акад. В. Н. Пармона ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т катализа им. Г. К. Борескова [и др.]. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2013. - 297 с. : рис., табл. - (Интеграционные проекты СО РАН ; вып. 45)

 

57.  Р125743 Кухні народів світу : завдання та метод. вказівки до лаб. робіт для студентів напряму підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" (ден. і заоч. форми навчання) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Арсиненко Н. О., Філь М. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2013. - 35 с. : табл.

 

58.  Р125728 Методические указания для выполнения лабораторной работы "Определение качества молока" по курсу "Общая технология пищевых производств" для студентов пищевых специальностей всех форм обучения / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост.: Е. И. Литвиненко, В. Е. Ведь, В. А. Паценко]. - Харьков : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. - 16 с. : рис., табл.

 

59.  СО32738 Мирошниченко С. А.  Коллекция кулинарных удовольствий / [Мирошниченко С. А.]. - Донецк : БАО, 2014. - 159 с. : цв.ил.

 

60.  Вс57310 Мордхилевич В. Л.  Белые коренья / Валентин Мордхилевич ; [сост. и фот. А. А. Заклецкого]. - Харьков : Фолио, 2014. - 95 с. : цв.ил. - (Кулинарная коллекция) (Господская кухня только для своих)

 

61.  С11391/2 Новітні енерго- та ресурсозберігаючі хімічні технології без екологічних проблем. Т. 2. - 2013. - 285 с. : рис., табл.

 

62.  С11391/1 Новітні енерго- та ресурсозберігаючі хімічні технології без екологічних проблем. Т.1. - 2013. - 263, [1] с. : рис., табл.

 

63.  ВС57309 Рябинина О.  Домашний хлеб выпекаем в хлебопечке. Хлеб, кексы, бисквиты / [Оксана Рябинина]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2014. - 207 с. : цв.ил. - (Секреты домашней пекарни)

 

64.  Р125752 Товарознавство продовольчих товарів. Розділ "М'ясні товари, яйця пташині та продукти їх переробки, харчові концентрати, рибні товари" : завдання до контрол. роботи для студентів ф-ту заоч. освіти напряму підгот. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Сирохман І. В., Родак О. Я.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2013. - 23 с. : табл.

 

65.  ВА779622 Товарознавство: історія, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Регіон. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 19-20 грудня 2013 р.). - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 50 с. : рис.

 

66.  ВА779693 Чіучі А.  На учті в Авраама. Біблійні рецепти / Андреа Чіучі, Паоло Сартор ; передм. Еціо Сантин ; [пер. з італ. Т. Курилець]. - Львів : Свічадо, 2013. - 173, [2] с. : кольор. іл.

 

67.  ІС14724Geberth E.  Analyse der Füllstoffkopplung von gefüllten Elastomeren unter mechanischer Belastung :  Diss. / Eszter Geberth ; Naturwissenschaftlichen Fak. der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover, 2013. - 202 S. : Abb.

 

 

Технологія деревини, легка промисловість, поліграфія, фотокінотехніка

 

68.  ВС57282 Встроенная мебель своими руками: шкафы, шкафчики, полки / [пер. с нем. Эллины Бутенко]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2012. - 94 с. : цв. ил.

 

69.  ВС57313 Піцик А. А.  Фантазії із сірників / [Піцик А. А.]. - Донецьк : Глорія Трейд, 2013. - 63 с. : іл. - (Чарівна майстерня : 20 іграшок) (Мої перші шедеври)

 

70.  ВА779506 Половніков І. І.  Дослідницькі технології у виробництві спеціального взуття : монографія / Половніков І. І., Андрущак В. І., Беднарчук М. С. ; Укр. технол. акад., Львів. комерц. акад., Укр. НДІ шкіряно-взуттєвої пром-ті. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 364 с. : рис., табл.

 

 

Транспорт

 

71.  РА408159 Андрєєв А. А.  Підвищення ефективності системи охолодження наддувного повітря для суднових малообертових дизелів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Андрєєв Артем Андрійович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв, 2014. - 24 с. : рис.

 

72.  РА408264 Єніватов В. В.  Підвищення ефективності систем охолодження енергетичних установок з відведенням теплоти через суднову обшивку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Єніватов Валерій Володимирович ; Севастоп. нац. техн. ун-т. - Севастополь, 2014. - 20 с. : рис.

 

73.  РА408263 Митрофанов О. С.  Підвищення ефективності використання синтез-газу в газопоршневих двигунах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Митрофанов Олександр Сергійович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв, 2014. - 23 с. : рис.

 

74.  РА408173 Попович В. В.  Узгодження кінематики кермового приводу та передньої залежної підвіски автобуса з умов стійкості руху : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.02 / Попович Віталій Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2014. - 20 с. : рис.

 

75.  Р125739 Автоколлекция AUDI / [худож. Ю. Бакулина]. - Дніпропетровськ : Слово, 2014. - [12] с. : ил.

 

76.  Р125741 Автоколлекция Тойота / [худож. С. Шапошникова]. - Дніпропетровськ : Слово, 2014. - [12] с. : ил.

 

77.  Р125742 АВТОсалон / [худож. С. Шапошникова]. - Дніпропетровськ : Слово, 2014. - [12] с. : ил.

 

78.  Р125740 Автотюнинг / [худож. С. Шапошнікова, О. Аксакова]. - Дніпропетровськ : Слово, 2014. - [12] с. : ил.

 

79.  ВА779649 Антошків О.В.  Менеджмент енергопотоків автомобіля : монографія / Олексій Антошків. - Львів : Світ, 2013. - 168 с. : рис., табл.

 

80.  ВС57271 Дерех З. Д.  Иллюстрированные Правила дорожного движения Украины : учеб. пособие : с изм. и доп., принятыми постановлениями Кабинета Министров Украины №111 от 11.02.2013 и №136 от 06.03.2013 / З. Д. Дерех, Ю. Е. Заворицкий. - Киев : Арий, 2014. - 119 с. : цв. ил. - (Библиотека автомобилиста)

 

81.  ВС57314 Дерех З. Д.  Иллюстрированные Правила дорожного движения Украины : учеб. пособие : с изм. и доп., принятыми постановлениями Кабинета Министров Украины № 111 от 11.02.2013 и № 136 от 06.03.2013 / З. Д. Дерех, Ю. Е. Заворицкий. - Киев : Арий, 2014. - 119 с. : рис. - (Библиотека автомобилиста)

 

82.  ВС57393 Лиховидов С. О.  Електрорухомий склад залізниць : навч. посіб. для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації залізн. трансп. / С. О. Лиховидов, Ю. В. Клецов ; Навч.-метод. центр з питань якості освіти. - Одеса : Астропринт, 2013. - 436 с. : рис.

 

83.  СО32746 Пилип'юк В.  Магістраль життя. Південно-Західна: роки, люди, долі : [фотоальбом] / Василь Пилип'юк ; [світлини О. Хітрова та ін.]. - Львів : Світло й Тінь, [2005]. - 135 с. : фот.

 

84.  ВА787012 Топалов В. П.  Формализованная оценка безопасности (FSA) - сущность и применение в судоходстве : [учеб. пособ.] / В. П. Топалов, В. Г. Торский, В. В. Торский ; ИКЦ Одес. нац. мор. акад., Отд-ние Мор. ин-та Великобритании в Украине (Мор. ин-т Украины), Укр. асоц. по защите моря от загрязнений (УКРМЕПА). - Одесса : Астропринт, 2013. - 94 с. : рис., табл. - (Библиотека моряка = Seafarer's library ; 26)

 

85.  ІВ219140Chikovani V. V.  Basics of manufacturing technologies of the devices for on-board control systems : manual / [V. V. Chikovani] ; Nat. aviation univ. - Kyiv : NAU, 2013. - 176 p. : fig., tab.

 

86.  ІВ219128Vakulenko S. V.  Sweptback wing stress state : guidance manual for course project / S. V. Vakulenko, R. U. Reshetnikova ; Nat. aerospace univ. "Kharkiv aviation inst.". - Kharkiv : KhAI, 2013. - 76 p. : fig., tab.

 

 

Сільськеталісовегосподарство

 

87.  РА408172АльАтумМ.  Підвищенняефективностіуніверсальногоподрібнювача-змішувачакормівдлядрібноїрогатоїхудоби: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.11 / АльАтумМохаммад; Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград, 2014. - 20 с. : рис.

 

88.  РА408246ВасилівА. П.  Формуванняадаптивнихтапродуктивнихякостейсвинейрізногопоходження: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.04 / ВасилівАндрійПетрович; Нац. акад. аграр. наукУкраїни, Ін-тсвинарстваіагропром. вир-ва. - Полтава, 2014. - 19 с. : табл., рис.

 

89.  РА408255ГеникЯ. В.  ТрансформаційніпроцесивпорушенихекосистемахКарпатськогорегіонуУкраїнитаїхфітомеліорація: автореф. дис. ... д-рас.-г. наук: 06.03.01 / ГеникЯрославВячеславович; Держ. ВНЗНац. лісотехн. ун-тУкраїни. - Львів, 2014. - 40, [1] с. : табл., рис.

 

90.  РА408162ДідухН. О.  ЕнергоефективнітехнологічніелементивирощуваннякукурудзицукровоїуЛівобережномуЛісостепуУкраїни: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / ДідухНаталіяОлександрівна; Нац. акад. аграр. наукУкраїни, Ін-товочівництваібаштанництва. - Харків, 2014. - 22 с. : табл., рис.

 

91.  РА408171ІльченкоА. А.  Обґрунтуванняконструктивно-технологічнихпараметріваеродинамічногосепараторанасіннябаштаннихкультур: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.11 / ІльченкоАртемАнатолійович; Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград, 2014. - 20 с. : рис.

 

92.  РА408192КуркаВ. П.  Обгрунтуванняформиповерхнітаконструктивнихпараметрівполиціґрунтообробногоробочогооргану: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.11 / КуркаВіталійПетрович; Тавр. держ. агротехнол. ун-т. - Мелітополь, 2014. - 20 с. : рис.

 

93.  РА408132ЛабатюкЮ. М.  Обґрунтуванняконструктивно-технологічнихпараметрівярусногоглибокорозпушувачадлязрошуванихґрунтів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.11 / ЛабатюкЮрійМихайлович; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2014. - 16 с. : рис.

 

94.  РА408158МоргуноваО. І.  Гумусовийстантаазотнийпотенціалчорноземівітемно-каштановихґрунтівУкраїни: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / МоргуноваОльгаІванівна; Харків. нац. аграр. ун-тім. В. В. Докучаєва. - Харків, 2014. - 24 с. : рис., табл.

 

95.  РА408249 Рожков А. О.  Агробіологічні основи формування продуктивності пшениці твердої ярої та тритикале ярого в Лівобережному Лісостепу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.09 / Рожков Артур Олександрович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2014. - 42 с. : рис., табл.

 

96.  РА408163 Рудой С. А.  Основні хвороби капусти червоноголової та обгрунтування системи захисту її в Лівобережному Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.11 / Рудой Сергій Анатолійович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків, 2014. - 22 с. : табл.

 

97.  РА408167 Скоробогатов Д. В.  Обгрунтування параметрів комбінованого плуга для загортання сидеральних культур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Скоробогатов Дмитро Валентинович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2014. - 21 с. : рис.

 

98.  СО32784 Альбом спеціальних форм первинної документації для суб'єктів рибного господарства у галузі аквакультури / Держ. агентство риб. госп-ва України ; [уклад.] Н. М. Вдовенко. - Київ : ВІТАС, 2012. - 54 с. - (Аквакультура)

 

99.  ВА780007 Виявлення, локалізація та ліквідація бактеріального опіку плодових : метод. рек. / О. Я. Бокшан [та ін.] ; Закарпат. територ. центр карантину рослин Ін-ту захисту рослин Нац. акад. аграр. наук України. - Ужгород : Бреза А. Е., 2014. - 86 с. : рис., табл.

 

100.  ВА779717 Клименко О. Е.  Химический состав атмосферных осадков в степном Крыму и влияние его кислотообразующих компонентов на косточковые плодовые культуры / О. Е. Клименко ; Нац. акад. аграр. наук Украины, Никит. ботан. сад - Нац. науч. центр. - Киев : Освита Украины, 2014. - 144 с. : рис., табл.

 

101.  ВА779822 Лакида П. І.  Біопродуктивність лісів Львівщини та її динаміка : монографія / П. І. Лакида, Г. С. Домашовець. - Київ ; Корсунь-Шевченківський : Майдаченко І. С. [вид.], 2009. - 234 с. : рис., табл.

 

102.  ВА779636 "Молодежь и сельскохозяйственная техника в ХХІ веке", международный форум молодежи(10 ; 2014 ; Харьков).Материалы Х-го Международного форума молодежи "Молодежь и сельскохозяйственная техника в ХХІ веке", 3-4 апреля 2014 г. / Харьк. нац. техн. ун-т сел. хоз-ва им. Петра Василенко. - Харьков : ХНТУСХ, 2014. - 299 с. : рис., табл.

 

103.  СО32737 Огород. Сад. Цветник / [ред.-сост. А. Стрелец]. - Киев : Букєр Букєр, 2014. - 239 с. : цв.ил.

 

104.  ВА779623 Проблеми ветеринарної паразитології та якість і безпека продукції тваринництва : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 18-19 лют. 2014 р., м. Полтава / Полтав. держ. аграр. акад., Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, ПФ НУБіП України "Крим. агротехнол. ун-т" ; [ред. кол.: Галат В. Ф. та ін.]. - Полтава : Укрпромторгсервіс, 2014. - 166 с.

 

105.  В355098/1 Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України. Ч. 1. - 2014. - 294 с. : рис., табл.

 

106.  ВА779702 Шульгина Л. М.  Все об устройстве теплиц, парников, пленочных укрытий, оранжерей / Л. М. Шульгина. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 176, 240, [16] с. : ил.

 

107.  ІС14727Šeatović D.  Methods for real-time plant detection in 3-D point clouds : diss. / Dejan Šeatović ; Fak. für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover, 2013. - 160 p. : fig. - (Wissenschaftliche Arbeiten der Fachrichtung Geodäsie und Informatik der Leibniz Universität Hannover, ISSN 0174-1454 ; № 310)

 

 

Соціологія. Демографія

 

108.  ВА779634ВпровадженняґендернихпідходівуроботукомітетівВерховноїРадиУкраїни: практ. посіб. / Ін-тзаконодавстваВерховноїРадиУкраїни, ПрограмарозвиткуООН; [упоряд. Плотян С. Г. ; голов. ред. Зайчук В. О.]. - Київ : К. І. С., 2005. - 185 с.

 

109.  ВА779777 Ионин Л.  Политкорректность: дивный новый мир : [эссе] / Леонид Ионин. - М. : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 106, [1] с. - (Библиотека журнала "ЛОГОС")

 

110.  В355096/2 Самоконтроль знань і вмінь студентів з дисциплін гуманітарного циклу. Кн. 2. - 2014. - 281 с. : табл.

 

111.  ВА779741 Сидорова А. В.  Міжнародна статистика : підруч. для студентів екон. спец. / А. В. Сидорова, Я. В. Кіосак ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк : Каштан, 2013. - 383 с. : рис., табл.

 

112.  В353785/2 Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі (від давнини до XIV ст.). Т. 2: ХV - ХVIII ст. / [Кононенко П. П. та ін. ; за ред. П. П. Кононенка]. - 2012. - 735, [24] с. : кольор. іл., карти

 

113.  ІВ219135 Bekh V. P.  Theory of social work : monogr. / Volodymyr Bekh, Yuliya Bekh ; [transl. by Olena Tytarenko ; ed. by I. Predborska]. - Sumy : University book, 2013. - 208 p. : scheme, tab.

 

 

Економіка. Економічні науки

 

114.  РА408250 Балуєва О. В.  Методологія управління сталим розвитком міста на еколого-економічних засадах : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Балуєва Ольга Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ, 2014. - 36 с. : рис., табл.

 

115.  РА408187 Батюк Г. В.  Діяльність малих форм господарювання на ринку зерна : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Батюк Ганна Володимирівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів, 2014. - 20 с. : рис., табл.

 

116.  РА408147 Башта О. І.  Методологічні основи енергозбереження в розвитку рекреаційної системи : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Башта Олександр Іванович ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2012. - 40 с. : табл., рис.

 

117.  РА408141 Бехтер Л. А.  Управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бехтер Лілія Анатоліївна ; Луган. нац. аграр. ун-т. - Луганськ, 2014. - 20 с. : рис., табл.

 

118.  РА408169 Бошота Н. В.  Роль інноваційно-інвестиційних процесів у формуванні конкурентоздатної економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Бошота Неля Василівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2014. - 20, [1] с. : рис.

 

119.  РА408170 Ватченко Б. С.  Грошова оцінка майнового потенціалу регіону з метою оподаткування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ватченко Борис Сергійович ; Львів. держ. фінанс. акад. - Львів, 2014. - 21 с.

 

120.  РА408156 Волошин О. П.  Підготовка та державне координування відтворення кадрів в системі "освіта - виробничо-господарська діяльність" : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Волошин Орися Павлівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2014. - 29 с. : рис.

 

121.  РА408186 Гаврилюк І. І.  Підвищення ефективності виробництва продукції скотарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гаврилюк Іванна Іванівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів, 2014. - 20 с. : табл., рис.

 

122.  РА408247 Дорохольський В. В.  Методи прийняття інвестиційних рішень на валютному ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дорохольський Валерій Валерійович ; Донец. нац.  ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2014. - 19 с. : рис.

 

123.  РА408233 Зибарева О. В.  Девіантна соціалізація економіки регіонів України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Зибарева Оксана Василівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси, 2014. - 40 с. : рис., табл.

 

124.  РА408236 Карпова К. В.  Організація системи економічної безпеки вищих навчальних закладів приватної форми власності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Карпова Крістіна Вікторівна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків, 2014. - 20 с. : рис.

 

125.  РА408179 Кобрин Л. М.  Ефективність функціонування молокопереробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кобрин Леся Михайлівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів, 2014. - 20 с. : рис.

 

126.  РА408146 Кузьменко О. Б.  Ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств в умовах інтенсифікації використання земельних ресурсів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Кузьменко Олександр Борисович ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. - Херсон, 2012. - 35 с. : рис., табл.

 

127.  РА408130 Кутикіна К. М.  Формування системи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств птахівництва на засадах нетарифного регулювання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кутикіна Клавдія Миколаївна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів, 2014. - 20 с. : рис.

 

128.  РА408134 Лейко К. А.  Інструментарій розроблення стратегії розвитку підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лейко Катерина Андріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2014. - 21 с. : табл., рис.

 

129.  РА408251 Ляховська О. С.  Культура сервісу в круїзному туризмі : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ляховська Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ, 2014. - 17 с.

 

130.  РА408242 Магас Н. В.  Фінансово-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності роздрібного торговельного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Магас Наталія Василівна ; Держ. ВНЗ Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород, 2014. - 22 с. : рис.

 

131.  РА408150 Набатова Ю. О.  Управління ресурсозбереженням підприємств машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Набатова Юлія Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". - Запоріжжя, 2014. - 20 с. : табл.

 

132.  РА408188 Никифорова Ю. В.  Вибір напрямів розвитку промислового підприємства в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Никифорова Юлія Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ, 2014. - 20 с.

 

133.  РА408241 Новицька О. В.  Фінансування природоохоронної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Новицька Олена Валеріївна ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2014. - 19 с.

 

134.  РА408259 Озерська Г. В.  Забезпечення розвитку інноваційного потенціалу підприємств залізничного транспорту України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Озерська Ганна Вячеславівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Харків, 2014. - 22 с. : рис.

 

135.  РА408248 Павлова С. В.  Оцінювання системи корпоративного управління операторів сфери телекомунікацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Павлова Світлана Володимирівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів, 2014. - 20 с. : табл.

 

136.  РА408191 Радулов Д. Д.  Оцінка впливу зовнішніх факторів на рівень конкурентоспроможності промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Радулов Дмитро Дмитрович ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2014. - 25 с. : табл.

 

137.  РА408185 Самофалов Ю. С.  Формування підприємством конкурентних переваг в умовах нестабільності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Самофалов Юрій Євгенович ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2011. - 20 с. : рис.

 

138.  РА408166 Сафонов Ю. М.  Регулювання розвитку вітчизняної сировинної бази текстильної промисловості : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Сафонов Юрій Миколайович ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2014. - 36 с. : рис., табл.

 

139.  РА408184 Скачков О. М.  Моделі та методи інформаційної технології моніторингу економічної безпеки машинобудівного підприємства в умовах параметричної невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Скачков Олександр Миколайович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків, 2014. - 19 с. : рис.

 

140.  РА408161 Топільницька Я. О.  Управління інтелектуальним капіталом акціонерних товариств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Топільницька Ярина Орестівна ; Львів. держ. фінанс. акад. - Львів, 2014. - 20 с. : рис.

 

141.  ВС57285 Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених (м. Бердянськ, 10-11 квіт. 2014 р.) / Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу ; [редкол.: Антошкіна Л. І. та ін.]. - Донецьк : Донбас, 2014. - 275 с. : рис., табл.

 

142.  ВА779902 Актуальні проблеми державного управління: геоекономічний контекст : глосарій / [І. В. Розпутенко та ін. ; за заг. ред. І. В. Розпутенка] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. організації фундам. та приклад. дослідж., Каф. екон. політики. - Київ : НАДУ, 2011. - 83 с. - (Бібліотека слухача НАДУ. Державне управління: від теорії до практики)

 

143.  ВА779621 Актуальні проблеми теорії та практики міжнародної економіки в умовах глобальної трансформації : матеріали наук. конф. студентів ПУЕТ спец. (напряму підготовки) "Міжнародна економіка" (м. Полтава, 17 квітня 2014 р.) / ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівли" (ПУЕТ), Каф. міжнар. економіки ; за заг. ред. проф. О. В. Шкурупій. - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 81, [1] с.

 

144.  ВА779695 Барабаш Ю. В.  Розвиток соціально-виробничої інфраструктури Донбасу у 20-х рр. ХХ ст. : монографія / Ю. В. Барабаш ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : Ноулідж, 2014. - 345 с. : табл.

 

145.  ВС57266 Басова И.  Отчитываемся по налогам легко : [практ. пособие] / И. Басова, А. Руденко, М. Михайлицкая. - Харьков : Фактор, 2014. - 124 с. : табл. - (Серия "Библиотека "Фактор")

 

146.  ВС57267 Басова И.  Составляем налоговую накладную и заполняем Реестр : [практ. пособие] / И. Басова, А. Руденко, М. Михайлицкая. - Харьков : Фактор, 2014. - 91 с. : табл. - (Серия "Библиотека "Фактор")

 

147.  ВС57265 Басова И.  Справочник бухгалтера на передовой : [практ. пособие] / И. Басова, А. Руденко. - Харьков : Фактор, 2014. - 79 с. : табл. - (Серия "Библиотека "Фактор")

 

148.  ВА779564 Ващук Ф. Г.  Комунікативні процеси в менеджменті : [монографія] / Ф. Г. Ващук, І. В. Козубовська ; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : Бреза А. Е., 2013. - 278 с. : рис., табл.

 

149.  ВА779651 Великий Ю. В.  Державне регулювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України : монографія / Ю. В. Великий, Є. Г. Юрін ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, Миколаїв. міжрегіон. ін-т розвитку людини ВНЗ "Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Миколаїв : Іліон, 2013. - 375 с. : рис., табл.

 

150.  В351038/2 Вербиченко, Владимир Павлович  Время по углю. Т. 2. - Донецк : Каштан, 2014. - 475, [38] с. : фот.

 

151.  ВА779903 Внутрішній ринок України: теорія та стратегія посткризового розвитку : наук.-метод. розроб. / [В. Г. Бодров та ін. ; за заг. ред. В. Г. Бодрова] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. організації фундам. та приклад. досліджень, Каф. екон. теорії та історії економіки. - Київ : НАДУ, 2011. - 79 с. : рис., табл. - (Бібліотека слухача НАДУ. Державне управління: від теорії до практики)

 

152.  ВА779551 "Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості", всеукраїнська науково-практична конференція(2014 ; Київ).Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості", 24-25 квітня 2014 р. / Нац. ун-т харч. технологій, Ф-т обліку, фінансів та підприємн. діяльності ; [редкол.: С. В. Іванов (голова наук. конф.) та ін.]. - Київ : КНУХТ, 2014. - 229, [1] с. : рис., табл.

 

153.  ВА779417 Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств в Україні : монографія / [Огороднікова І. І. та ін. ; за заг. ред. Д. М. Серебрянського] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фінанс. права. - Київ : Алерта, 2013. - 365 с. : рис., табл.

 

154.  ВА779655 Гоголь М. М.  Обліково-інформаційна складова стратегії розвитку вертикально-інтегрованих підприємств : монографія / Гоголь Марина Миколаївна, Максімова Валентина Федорівна, Попович Василь Вікторович. - Одеса : Атлант, 2014. - 195 с. : рис., табл.

 

155.  ВА779656 Гончаренко Е. Н.  Устойчивое развитие предприятия: методология, механизмы, модели : монография / Е. Н. Гончаренко. - Одесса : Атлант, 2014. - 382 с. : рис., табл.

 

156.  ВА779508 Грицаєнко Г. І.  Основи інвестиційної діяльності : навч. посібник / Грицаєнко Г. І.  ; Тавр. держ. агротехнол. ун-т. - Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2014. - 223 с. : рис., табл.

 

157.  ВА779547 Гур'янова Л. С.  Моделювання збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів : монографія / Л. С. Гур'янова ; Харків. нац. екон. ун-т. - Бердянськ : Ткачук О. В., 2013. - 405 с. : рис., табл.

 

158.  ВА779515 Диверсифікація діяльності та перспективи соціально-економічного розвитку аграрних підприємств : монографія / Л. А. Бахчиванжи [та ін.] ; Одес. держ. аграр. ун-т. - Одеса : Аспект, 2013. - 92, [23] с. : рис., табл.

 

159.  ВА779562 Екологічна безпека збалансованого ресурсокористування в Карпатському регіоні : наук. монографія / [О. М. Адаменко та ін.] ; за ред. проф. - д-ра геол.-мінерал. наук О. М. Адаменка та д-ра техн. наук Я. О. Адаменка ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - 367 с. : рис., табл.

 

160.  В355087/1 Економіка і менеджмент - 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 1: Економіка підприємства: стратегічні пріоритети розвитку в ХХІ сторіччі. - 2014. - 119 с. : рис., табл.

 

161.  В355087/2 Економіка і менеджмент - 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 2: Проблеми та перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. - 2014. - 139 с. : рис., табл.

 

162.  В355087/3 Економіка і менеджмент - 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 3: Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом та фінансовий механізм підприємств в умовах інтеграційних процесів. - 2014. - 98 с. : рис., табл.

 

163.  В355087/4 Економіка і менеджмент - 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 4: Конкурентоспроможність, конкурентні переваги та економічний розвиток підприємств. - 2014. - 139 с. : рис., табл.

 

164.  В355087/5 Економіка і менеджмент - 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 5: Маркетингові технології, облік та аналіз в системі забезпечення інноваційного розвитку підприємств. - 2014. - 121 с. : рис., табл.

 

165.  В355087/6 Економіка і менеджмент - 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 6: Проблеми та перспективи інноваційного розвитку: держава, регіон, галузь, суб'єкт господарювання. - 2014. - 159 с. : рис., табл.

 

166.  В353606/1 Економічна теорія. Розділ 1: Основи економічної теорії / [уклад.: Башнянин Г. І. та ін.]. - 2012. - 87 с. : рис., табл.

 

167.  ВА779611 "Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки", міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів(16 ; 2014 ; Дніпропетровськ).Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки. ХVI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів, 26 березня 2014 р. : тези доп. / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. економіки та екон. теорії. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2014. - 182 с. : рис., табл.

 

168.  ВА779416 Задания и методические рекомендации к курсовой работе по учебной дисциплине "Финансовый учет" для студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" дневной формы обучения / Харьк. нац. экон. ун-т ; [сост.: Тютюнник П. С., Маляревский Ю. Д.]. - Харьков : Изд. ХНЭУ, 2013. - 83 с. : табл.

 

169.  В355094/1 "Полтавський університет економіки і торгівлі", вищий навчальний заклад Укоопспілки. Факультет фінансів і обліку  Збірник наукових статей магістрів факультету фінансів і обліку ПУЕТ за результатами наукових досліджень 2013-2014 навчального року. Ч. 1. - 2014. - 217, [1] с. : рис., табл.

 

170.  ВА779725 Зибарева О. В.  Девіантна соціалізація економіки: регіональний вимір : монографія / Оксана Василівна Зибарева ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Львів : Ін-т регіон. дослідж. НАН України, 2014. - 383 с. : рис., табл.

 

171.  СО32819 Ильяш В. А.  Учебно-игровой курс "Азбука жилищно-коммунального управления". Игра "Умный дом" : метод. справочник учителя /  Ильяш В. А., [Мицкан А. И.] ; Ин-т мест. развития, Программа соц. партнерства. - Киев : Полиграф плюс, 2014. - 63 с.

 

172.  ВА779710 Інвестування : підручник (модул. варіант) / [Ільчук В. П. та ін.] ; керівник авт. кол. і наук. ред. проф. Ільчук В. П. ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. - 355 с. : рис.

 

173.  ВА779658 Інноваційний менеджмент на залізничному транспорті : монографія / Данько М. І. [та ін.] ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Харків : УкрДАЗТ, 2013. - 170 с. : рис., табл.

 

174.  ВА779523 Калінеску Т. В.  Податкові важелі відтворення та розвитку населення : монографія / [Т. В. Калінеску, Г. С. Ліхоносова, О. М. Антіпов] ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. - 274 с. : рис., табл.

 

175.  Р125750 Капітал підприємства: формування та використання : метод. вказівки та завдання до семінар., практ. занять і самост. роботи студентів напряму підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання (з використанням програм. забезп.) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Іляш О. І., Лазоренко І. О.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 47 с. : табл.

 

176.  ВА779543 Каримов И. А.  Наша главная цель - решительно следовать по пути широкомасштабных реформ и модернизации страны : докл. на заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан, посвящ. итогам соц.-экон. развития страны в 2012 г. и важнейшим приоритет. направлениям экон. программы на 2013 г., 18 янв. 2013 г. / Ислом Каримов. - Тошкент : Ўзбекистон, 2013. - 63 с.

 

177.  Р125735 Катаев А. В.  Маркетинговые исследования. Модуль "Теория маркетинговых исследований" : конспект лекций для студентов направления подгот. "Маркетинг" / А. В. Катаев ; Харьк. торгово-экон. ин-т Киев. нац. торгово-экон. ун-та. - Харьков : ХТЭИ КНТЭУ, 2014. - 45 с.

 

178.  ВА779625 Конкурентоспроможність підприємства в умовах глобалізації : матеріали І-ої Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 7-19 квіт. 2014 р. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Ін-т упр., Каф. менеджменту зовнішньоекон. діяльності ; [редкол.: Воронкова А. Е. та ін.]. - Луганськ : Ноулідж, 2014. - 229 с. : рис., табл.

 

179.  АО272173 Крок Р.  McDonald's. Как создавалась империя / Рэй Крок, при участии Роберта Андерсона ; пер. с англ. [С. Кривошеин]. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. - 360, [24] с. : фот.

 

180.  ВС57264 Лысенко В.  Финотчетность: заполняем правильно : [практ. пособие] / В. Лысенко, М. Михайлицкая. - Харьков : Фактор, 2014. - 77 с. : табл. - (То, что нужно!)

 

181.  ВА779731 Маркетинг в системі управління підприємствами, регіонами, державою : монографія / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України, Екон. ф-т ; за ред. д-ра екон. наук, проф. А. В. Череп. - Запоріжжя : ЗНУ, 2013. - 189 с. : рис., табл.

 

182.  В355089/1 "Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин", міжнародна науково-практична конференція, присвячена 170-річчю з дня заснування Уманського національного університету садівництва (8; 2014 ; Умань)  Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції "Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин", присвяченої 170-річчю з дня заснування Уманського національного університету садівництва, 24-25 квітня 2014 р. Ч. 1. - 2014. - 127 с.

 

183.  В355089/2 "Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин", міжнародна науково-практична конференція, присвячена 170-річчю з дня заснування Уманського національного університету садівництва (8; 2014 ; Умань)  Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин", присвяченої 170-річчю з дня заснування Уманського національного університету садівництва, 24-25 квітня 2014 р. Ч. 2. - 2014. - 131 с.

 

184.  Р125744 Методика викладання дисциплін з економіки : метод. вказівки та завдання для семінар., практ. занять і самост. роботи для студентів освіт.-кваліфікац. рівня "магістр" спец. 8. 03050802 "Банківська справа" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Чікіта І. Б.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 19 с.

 

185.  ВС57311 Методика формування витрат трудових і матеріальних ресурсів та нормативи витрат на виробництво технічних культур / [І. М. Демчак та ін.] ; Укр. НДІ продуктивності агропром. комплексу. - Київ : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2012. - 525 с. : табл. - (Бібліотека спеціаліста АПК "Економічні нормативи")

 

186.  ВА779641 Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці та навколишнього середовища" у дипломних проектах (роботах) спеціалістів, магістрів електромашинобудівного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 7.05070201, 8.05070201 "Електричні машини і апарати" / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: Л. А. Васьковець, В. В. Березуцький]. - Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. - 60 с. : рис., табл.

 

187.  ВА779818 Методичні рекомендації до виконання лабораторних завдань з навчальної дисципліни "Математичне моделювання в економіці та менеджменті" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ; [уклад. Омелаєнко Н. М.]. - Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. - 51 с. : рис., табл.

 

188.  ВА779801 Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Організація фінансової діяльності" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. : Берест М. М. та ін.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 127 с. : табл.

 

189.  ВА779513 Механизмы организации черноморского экономического сообщества в стимулировании развития портов Украины : монография / Ю. В. Макогон [и др.] ; Донец. нац. ун-т [и др.]. - Донецк : ЛАНДОН-XXI, 2014. - 324 с. : рис.

 

190.  ВА779905 Механізм державного впливу на соціально-економічний розвиток регіону : наук. розроб. / [О. П. Крайник та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. організації фундам. та приклад. дослідж., Львів. регіон. ін-т держ. упр. - Київ : НАДУ, 2011. - 59 с. : рис., табл. - (Бібліотека слухача НАДУ. Регіональне управління)

 

191.  ВА779829 Механізми регулювання соціально-економічним розвитком в умовах глобалізації : мататеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів, Чернівці, 21 берез. 2014 р. / Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т [та ін.] ; [голов. ред. В. В. Прядко]. - Чернівці : БДФЕУ, 2014. - 351 с. : рис., табл.

 

192.  ВА779524 Михайловська І. М.  Формування системи захисту банківських вкладів фізичних осіб та суб'єктів господарювання в Україні : [монографія] / Михайловська І. М., Безвух С. В. - Хмельницький : ХНУ, 2013. - 174 с. : рис., табл.

 

193.  Р125755 Міжнародна економіка : метод. вказівки для виконання індивід. завдань (контрол. робіт ) для студентів баз. напрямів 6.030503 "Міжнародна економіка" та 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчання / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: Кузьмін О. Є. та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. - 19 с.

 

194.  СО32783 Моніторинг світового, європейського та українського ринку основних видів зернової продукції : [огляд в цифрах, графіках, діаграмах станом на 01.03.2013 р.] / [І. М. Демчак та ін.] ; Укр. НДІ продуктивності агропром. комплексу. - Київ : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2013. - 71 с. : рис., табл.

 

195.  ВА779631 На роздоріжжі : аналіт. матеріали комплекс. дослідж. процесів укр. труд. міграції (країни Європ. Союзу та Російської Федерації) / [Марков І. та ін.] ; за ред. Ігоря Маркова. - Львів : [б. в.], 2009. - 259 с.

 

196.  ВА779503 Олійник О. В.  Управління фінансовою санацією підприємств : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. В. Олійник, В. В. Макогон, Є. М. Руденко ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : Ред.-вид. від. ХНАУ, 2013. - 559 с.

 

197.  ВА779797 Олійник О. О.  Фінансово-кредитна система аграрного сектору економіки України: теорія, методологія, практика : монографія / О. О. Олійник ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. - Київ : Компринт, 2014. - 269 с. : рис., табл.

 

198.  ВА779796 Олійник Я. В.  Інституціональні засади організації бухгалтерського обліку в умовах міжнародної інтеграції : монографія / Я. В. Олійник ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 319 с. : рис., табл.

 

199.  ВС57268 Охотник С. И.  CIMA: P2 "Управление эффективностью бизнеса" : учеб. курс / С. И. Охотник, К. В. Мельник. - Днепропетровск : Акцент, 2014. - 493 с. : рис., табл.

 

200.  ВА779565 Пантєлєєва Н. М.  Фінансові інновації в банківській системі: теорія, методологія, практика : монографія / Н. М. Пантєлєєва ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 526 с. : рис., табл.

 

201.  ВА779626 Перспективні питання економіки та управління : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17-18 квіт. 2014 р. / Наук. журн. "Економіка і фінанси" [та ін.]. - Дніпропетровськ : Дробязко С. І., 2014. - 178 с. : рис., табл.

 

202.  ВА779648 Підвищення економічної ефективності засобів залізничної автоматики, телемеханіки та зв'язку : монографія / Данько М. І. [та ін.] ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Харків : УкрДАЗТ, 2013. - 160 с. : рис., табл.

 

203.  ВА779414 Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств / [П. Т. Саблук та ін.] ; за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка ; Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. - Київ : ІАЕ УААН, 1997. - 647 с.

 

204.  ВС57263 Пособие по современному аграрному менеджменту / [Ганс-Дитер Вешке и др. ; пер. с нем. Валерия Филипова] ; под ред. Тараса Гагалюка ; Нем.-укр. агрополит. диалог при Ин-те экон. исслед. и полит. консультаций. - Киев : АДЕФ-Україна, 2013. - 183 с. : рис., табл.

 

205.  ВА780062 Природокористування і сталий розвиток: економіка, екологія, управління : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 квітня 2014 р. / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України. - Ірпінь : НУ ДПС України, 2014. - 394 с. : рис.

 

206.  ВА779728 "Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України", науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених(4 ; 2014 ; Київ).Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України. ІV науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, приурочена до Дня банківських працівників,16 травня 2014 року : зб. тез доп. / Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ) ; [редкол.: Кузнєцова А. Я. та ін.]. - Київ : Ун-т банк. справи НБУ, 2014. - 263 с. : рис., табл.

 

207.  ВА779512 Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : монографія / за заг. ред. проф. Вериги Ю. А., доц. Ночовної Ю. О. ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 332, [1] с. : рис., табл.

 

208.  ВА779612 "Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища", всеукраїнська науково-практична конференція(3 ; 2014 ; Дніпропетровськ).Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 24 березня 2014 р. : тези доп. / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. економіки підприємства та міжнар. бізнесу. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2014. - 163 с. : рис., табл.

 

209.  ВА779639 "Проблеми підвищення якості систем обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання", всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів(2 ; 2014 ; Дніпропетровськ).Проблеми підвищення якості систем обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів, 28 березня 2014 р. : тези доп. / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. обліку і аудиту. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2014. - 79 с. : табл.

 

210.  Р125747 Програма виробничої практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності 8.03050802 "Банківська справа" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Копилюк О. І. та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 19 с.

 

211.  ВА779566 Регіон в євроінтеграційних процесах : [монографія] / [В. П. Мікловда та ін. ; редкол.: В. П. Мікловда та ін.] ; Нац. акад. наук України, Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманітар. дослідж. - Ужгород : Бреза А. Е., 2013. - 517 с. : рис., табл.

 

212.  ВА779740 Розвиток міжнародного трансферу знань в економіці України : монографія / [А. І. Землянкін та ін. ; наук. ред. Л. М. Саломатіна] ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк : Ін-т економіки пром-сті НАН України, 2012. - 231 с. : рис., табл.

 

213.  ВА779613 "Розвиток фінансів в умовах хаотично структурованої економіки", міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів(4 ; 2014 ; Дніпропоетровськ).Розвиток фінансів в умовах хаотично структурованої економіки. ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів, 2 квітня 2014 р. : тези доп. / [за заг. ред. С. А. Кузнецової] ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. фінансів та банк. справи. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2014. - 144 с.

 

214.  В355098/2 Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України. Ч. 2. - 2014. - 258 с. : рис., табл.

 

215.  ВА779793 Саєнко М. Г.  Розвиток сільських територій і формування їх трудового потенціалу: демографічні, освітньо-фахові і соціально-інфраструктурні чинники : монографія / М. Г. Саєнко, А. П. Сава. - Тернопіль : Крок, 2014. - 365 с. : рис., табл.

 

216.  Р125734 Світова економіка : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи для студентів, які навчаються за галуззю знань 0302 "Міжнародні відносини" напряму 6.030201 "Міжнародні відносини" освіт.-кваліфікац. рівня "Бакалавр" : ден. форма навчання / Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права" ; [уклад.: Янковська Л. А. та ін.]. - Львів : ПВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", 2013. - 34 с.

 

217.  ВА779413 Система ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доходів і зборів України : монографія / [Бридун Є. В. та ін. ; за заг. ред. А. М. Вдовиченка] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фінанс. права. - Київ : Алерта, 2013. - 334 с. : рис., табл.

 

218.  ВА779733 Соціально-економічні аспекти управління фінансами в умовах розвитку ринкових відносин : колект. монографія / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Нікопол. ф-т ; за ред. канд. екон. наук, доц. О. Г. Череп. - Запоріжжя : ЗНУ, 2013. - 281 с. : рис., табл.

 

219.  ВА779654 Стоянова-Коваль С. С.  Організація обліку і контролю інвестицій виноградарських підприємств : монографія / Стоянова-Коваль Світлана Савівна, Попович Василь Вікторович. - Одеса : Атлант, 2014. - 215 с. : рис., табл.

 

220.  ВА779706 Теоретико-методичні та прикладні засади забезпечення фінансово-економічної безпеки : монографія / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України ; за ред. д-ра екон. наук, проф. А. В.Череп. - Запоріжжя : ЗНУ, 2013. - 311 с. : рис., табл.

 

221.  ВА779705 Турецкий О. А.  Экономика Украины между прошлым и будущим на границе времён : [монография] / О. А. Турецкий. - Одесса : Апрель, 2014. - 219 с. - (Познание непознанного)

 

222.  ВА779659 Удосконалення організаційно-економічного механізму комерціалізації залізничного транспорту України : [монографія] / Данько М. І. [та ін.] ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Харків : УкрДАЗТ, 2013. - 159 с. : рис., табл.

 

223.  ВА779475 Україна: в XXI сторіччя через якість до кращого життя : матеріали Першого Всеукр. з'їзду якості (Київ, 21-23.06.99 р.) / [під. заг. ред. Калити П. Я.] ; Укр. асоц. якості, Міжгалуз. центр якості "ПРИРОСТ". - Київ : Гопак, 1999. - 151 с.

 

224.  ВА779525 Управління недержавною підсистемою інфраструктури фінансового ринку для забезпечення соціально-економічного розвитку країни : [монографія] / [Михайловська І. М. та ін.] ; за заг. ред. канд. екон. наук, проф. Михайловської І. М. - Хмельницький : ХНУ, 2013. - 287 с. : рис., табл.

 

225.  ВА779657 Управління приміським пасажирським транспортом України : монографія / М. І. Данько [та ін.] ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Харків : УкрДАЗТ, 2013. - 154 с. : рис., табл.

 

226.  ВА779696 Управління якістю туристичних послуг: теоретико-методологічні аспекти : монографія / Л. М. Чепурда [та ін.] ; за ред. д-ра техн. наук, проф. Ю. Г. Леги ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2014. - 199 с. : рис.

 

227.  ВА779579 Фінансовий аналіз. Практикум : навч. посіб. / [М. Д. Білик та ін.] ; за заг. та наук. ред. д-ра екон. наук, проф. М. Д. Білик ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 474 с. : табл.

 

228.  ВА779522 Формирование и реализация налоговой политики в сфере управления развитием промышленности : монография / [В. П. Вишневский и др. ; под общ. ред. В. П. Вишневского] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т экономики пром-сти. - Донецк : [б. и.], 2014. - 147 с. : рис., табл.

 

229.  ВА779614 "Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств", міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених(5 ; 2014 ; Дніпропетровськ).Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, 27 березня 2014 р. : тези доп. / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. товарознавства і торг. підприємництва. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2014. - 358 с. : рис., табл.

 

230.  ВА780002 Христенко С. С.  Периодическая таблица экономических элементов духовной сферы : [монография] / Сергей Христенко. - Одесса : Астропринт, 2011. - 194, [1] с. : табл.

 

231.  ВА779697 Чепурда Л.М.  Регіональна сфера послуг: проблеми і перспективи : монографія / Л. М. Чепурда ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Вовчок О. Ю. [вид.], 2013. - 367 с. : рис.

 

232.  ВА779827 Чернобай Л. І.  Теоретичні аспекти та прикладні засади економічного оцінювання та планування витрат на експортну діяльність підприємств з урахуванням стадій залучення до зовнішнього ринку : монографія / Чернобай Л. І., Ващик Н. О. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т економіки і менеджменту, Каф. менеджменту і міжнар. підприємництва. - Львів : Растр-7, 2014. - 459, [3] с. : рис., табл.

 

233.  ВА779571 Членство України в СОТ. Інституційні та економічні наслідки : звіт / Ігор Бураковський [та ін.] ; Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій. - Київ : ІТЕМ, 2014. - 87 с. : рис., табл.

 

234.  ВА779514 Шаповалов В. О.  Акціонерний сектор національної економіки як об'єкт державного регулювання : монографія / В. О. Шаповалов, С. С. Ніколенко, І. М. Ковальчук ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 199 с. : табл.

 

235.  ВА779474 Якість в Україні - шлях до відродження, шлях в Європу : матеріали 7-го Міжнар. Форуму "Дні якості в Києві 98" / [під. заг. ред. Калити П. Я.] ; Укр. асоц. якості, Міжгалуз. центр якості "ПРИРОСТ". - Київ : Гопак, 1999. - 151 с.

 

236.   Investment profile of Provinsi DKI Jakarta 2012 : [Відеозапис] / Provinski DKI Jakarta, BPMP Jakarta investment & promotion board . - Jakarta : [s. n.], 2012. - 1 електрон. опт. диск(DVD)

 

237.  ІВ219223Jarh M.  Implications of stronger Intellectual Property  Rights on channels of technology diffusion - a theoretical inquiry : diss. / Mitja Jarh ; Univ. of St. Gallen, School of management, economics, law, social sciences and intern. affairs . - St.Gallen, 2013. - 133 p.

 

238.  ІВ219133Kuznetsova S. A.  Money and credit (for non-financial specialties) : personal study book / S. A. Kuznetsova, Z. S. Pestovska, O. A. Yevtushenko ; ed. by the dr of science (Economics), prof. Svitlana Kuznetsova ; Alfred Nobel univ., Dnipropetrovs'k. - Dnipropetrovs'k : Alfred Nobel Univ. Dnipropetrovs'k, 2014. - 124 p. : tab.

 

239.  ІВ219134Kuznetsova S. A.  Payment and credit relations in the foreign economic activity of enterprise : student's work book / S. A. Kuznetsova, V. M. Varenik, M. M. Vakulych ; ed. by the dr of science (Economics), prof. Svitlana Kuznetsova. - Dnipropetrovs'k : Alfred Nobel univ., Dnipropetrovs'k, 2014. - 92 p. : fig., tab.

 

 

Культура. Наука. Освіта

 

240.  РА408153 Агейчева А. О.  Тенденції реформування дистанційного навчання у системі вищої освіти Швеції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Агейчева Анна Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2014. - 20 с.

 

241.  РА408196 Васильченко М. М.  Організаційно-функціональні трансформації архівів у сучасному соціально-комунікаційному середовищі : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.02 / Васильченко Микола Миколайович ; Харків. держ. акад. культури. - Харків, 2014. - 20 с.

 

242.  РА408133 Желанова В. В.  Теорія і технологія контекстного навчання майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Желанова Вікторія В'ячеславівна ; Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Луганськ, 2014. - 44 с.

 

243.  РА408189 Зоря Ю. М.  Організаційно-педагогічні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у патріотичному вихованні старшокласників у позакласній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Зоря Юлія Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. - Київ, 2014. - 19 с.

 

244.  РА408128 Коночкіна О. І.  Формування професійної компетентності майбутніх учителів художньо-естетичних дисциплін у процесі самостійної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Коночкіна Оксана Іванівна ; Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Луганськ, 2014. - 20 с.

 

245.  РА408237 Наталевич Н. П.  Формування професійної компетентності майбутніх культурологів у процесі вивчення історико-культурологічних та педагогічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Наталевич Наталія Петрівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2014. - 20 с.

 

246.  РА408238 Павлів І. Я.  Розвиток українського національного шкільництва на землях Надсяння, Лемківщини та Холмщини (1919 - 1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Павлів Ігор Ярославович ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич, 2014. - 20 с.

 

247.  РА408190 Паламарчук О. Ф.  Професійна підготовка фахівців сфери туризму  в університетах Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Паламарчук Ольга Федорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2014. - 20 с.

 

248.  РА408149 Петрина Л. А.  Удосконалення методики проведення занять аеробікою з дівчатами старшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Петрина Леся Анатоліївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2014. - 20 с. : табл.

 

249.  РА408155 Семаль Н. В.  Організація просвітницько-пропагандистської діяльності для залучення неповносправних до фізкультурно-спортивних занять : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Семаль Наталія Володимирівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2014. - 20 с. : рис.

 

250.  РА408152 Сіроїжко С. А.  Виховання моральних цінностей старшокласників у процесі вивчення християнської етики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Сіроїжко Світлана Андріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2014. - 20 с.

 

251.  РА408234 Толстоп’ятова О. В.  Формування управлінсько-комунікативних якостей у майбутніх викладачів природничих дисциплін у навчально-виховному процесі класичного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Толстоп’ятова Олена Вікторівна ; Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Луганськ, 2014. - 20 с.

 

252.  РА408148 Хохла А. І.  Диференціація фізичної підготовки фехтувальників-шпажистів на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Хохла Алла Ігорівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2014. - 20 с.

 

253.  ВА779737 "Роль науки в развитии общества", международная научно-практическая конференция(4 (44) ; 2014 ; Горловка).IV (XLIV) Международная научно-практическая конференция "Роль науки в развитии общества", Украина, Горловка : сб. материалов [по филос., филол., юрид., пед., экон., психол., социол., полит. наукам]. - Горловка : Пантюх Ю. Ф., 2014. - 131 с.

 

254.  ВА779643 Акпинар Л. Е.  Інтерактивні технології навчання в початковій школі : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. Е. Акпинар ; Респ. ВНЗ "Крим. інж.-пед. ун-т". - Київ : Слово, 2014. - 285, [1] с. : рис., табл.

 

255.  ВА779647 Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і практика в умовах вищого навчального закладу : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Андреєва Т. Т. та ін.] ; за ред. д-ра пед. наук, проф., зав. каф. педагогіки та методики дошк. освіти С. О. Нікітчиної ; Нац. акад. пед. наук України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Київ : Слово, 2014. - 365 с. : рис., табл.

 

256.  С11390/2 Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітних стратегій. Вип. 2. - 2013. - 515 с. : рис.

 

257.  ВА779646 Андрєєва О. В.  Фізична рекреація різних груп населення : монографія / О. В. Андрєєва ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ : Поліграфсервіс, 2014. - 278, [1] с. : рис., табл.

 

258.  ВС57293 Антипова М. Г.  Школа рисования : [для детей дошк. и мл. шк. возраста] / Марина Антипова. - Киев : Країна Мрій, 2014. - 144 с. : цв. ил.

 

259.  АО272177 Бердичевский Я. И.  Книжные знаки современников М. Ю. Лермонтова : [каталог] / Я. Бердичевский. - Киев ; Берлин : Изд-во Сергея Бродовича, 2013. - 117 с. : ил.

 

260.  А54881/3 Бердичевский, Яков  Книжные знаки мастеров графики. Вып. 3: Книжные знаки Павла Ковжуна и Миколы Бутовича. - Киев ; Берлин : Изд-во Сергея Бродовича, 2008. - 197 с. : ил.

 

261.  А54881/8 Бердичевский, Яков  Книжные знаки мастеров графики. Вып. 8: Книжные знаки Стефании Мефодиевны Гебус-Баранецкой. - Киев ; Берлин : Изд-во Сергея Бродовича, 2013. - 163 с. : ил.

 

262.  В355081/1 Библиография. Библиографоведение. Ч. 1. - 2013. - 358, [1] с.

 

263.  В355081/2 Библиография. Библиографоведение. Ч. 2. - 2013. - 420, [1] с.

 

264.  ВА779767 Бикова І. А.  Успішні сходинки. Тематичне оцінювання. 3 клас / І. А. Бикова. - Харків : ПЕТ, 2014. - 143 с. - (За новою програмою)

 

265.  ВА779642 Білогур В. Є.  Філософія спорту: теоретико-методологічний контекст : монографія / В. Є. Білогур ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Дніпропетровськ : Акцент, 2014. - 261 с.

 

266.  ВА779843 Вознюк Л. В.  Веселе літо : зошит майбут. четвертокласника / Вознюк Л. В. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 63 с. : рис.

 

267.  ВА779842 Вознюк Л. В.  Веселе літо : зошит майбут. третьокласника / Вознюк Л. В. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 63 с. : рис.

 

268.  ВА779841 Вознюк Л. В.  Веселе літо : зошит майбут. другокласника / Вознюк Л. В. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 63 с. : рис.

 

269.  ВА779752 Все готовые домашние работы + золотые объяснения. 8 класс / [Румянцева О. О. та ін.]. - Киев : Мастер-класс, 2012. - 1086 с. : рис., табл.

 

270.  ВА779846 Грибочок Г. І.  Помічничок для підготовки до державної підсумкової атестації з математики, української мови, читання. 4 клас / Галина Грибочок. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 95 с. - (Державна підсумкова атестація, 2014)

 

271.  СО32778 Зав'язкін О. В.  Жива абетка. Великі літери. Веселі вірші. Улюблені тварини / [Зав'язкін О. В. ; худож. Зарбі-Гальчук О. В.]. - Донецьк : БАО, 2013. - 63 с. : кольор. іл.

 

272.  СО32765 Завязкин О. В.  Сказочная азбука. Большие буквы. Любимые герои. Весёлые стихи : [для детей дошк. возраста] / [Завязкин О. В. ; ил. Е. В. Зарби-Гальчук]. - Донецк : БАО, 2013. - 63 с. : цв. ил.

 

273.  СО32785 Зайцева Л. І.  Математична скринька : робоч. зошит для дітей 5-6 років / Лариса Зайцева. - Київ : Праймдрук, 2012. - 112, [2] с. : рис.

 

274.  СО32763 "Юність науки - 2014", міжнародна студентська науково-практична конференція(2014 ; Чернігів).Збірник матеріалів Міжнародної студентської науково-практичної конференції "Юність науки - 2014", 17-18 квітня 2014 року / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти [та ін.] ; [редкол.: Гонта О. І. та ін.]. - Чернігів : ЧДІЕУ, 2014. - 224 с. : рис., табл.

 

275.  СО32762 Инновационные преобразования, приоритетные направления и тенденции развития в экономике, проектном менеджменте, образовании, юриспруденции, языкознании, культурологии, экологии, зоологии, химии, биологии, медицине, психологии, политологии, филологии, философии, социологии, градостроительстве, информатике, технике, математике, физике : сб. науч. ст. по итогам междунар. науч.-практ. конф., 29-30 апр. 2014 г. / Негос. образоват. учреждение доп. проф. образования "С.-Петерб. ин-т проект. менеджмента". - СПб. : КультИнформПресс, 2014. - 202 с. : рис., табл.

 

276.  ВА779853 Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 29-30 квітня 2014 р., Україна, м. Тернопіль / Регіон. центр наук. забезп. АПВ в Терноп. обл. [та ін.] ; [редкол.: Бахмат М. І. та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2014. - 294 с. : рис., табл.

 

277.  ВА779576 Кафедра українознавства ОНМУ: 20 років на науково-педагогічній хвилі, 1993-2013 : біографістика та бібліографія / Одес. нац. мор. ун-т ; [відп. ред. Михайлуца М. І.]. - Одеса : Абрикос-Компани, 2014. - 61, [4] с. : фот.

 

278.  СО32766 Косинова Є. М.  Логопедичний буквар : [унік. методика розвитку мовлення : навч. посіб.] / Є. Косинова ; [худож. О. Кардашук]. - Київ : РІДНА МОВА, 2014. - 112 с. : кольор. іл. - (Академія дошкільнят)

 

279.  ВА779800 Крамаренко А. М.  Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи: теорія і практика : монографія / А. М. Крамаренко ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2014. - 379 с. : рис., табл.

 

280.  ВА779550 Криворізький національний університет, 1922 - 2012 / [Бабець Є. К. та ін. ; уклад.: Стрюк М. І., Куций М. С.] ; Криворіз. нац. ун-т. - Кривий Ріг : Вид. центр КНУ, 2012. - 84 с. : кольор. іл.

 

281.  ВА779635 Лозовський І. Р.  Зорепад над Бугом / Іван Лозовський, Леонід Голяк. - Вінниця : Книга-Вега, 2003. - 152 с. : фот.

 

282.  ВА779521 Лякішева А. В.  Методика викладання навчальних дисциплін соціально-педагогічного напряму студентам ВНЗ : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. В. Лякішева, Л. К. Грицюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. - 503 с. : рис., табл. - (Серія "Посібники та підручники СНУ ім. Лесі Українки")

 

283.  ВА779560 Магістратура з журналістики : навч.-метод. посіб. для підгот. до вступ. випробувань / [В. І. Путрашик та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Філол. ф-т, Каф. журналістики. - Ужгород : Бреза, 2014. - 254 с.

 

284.  ВА779854 "Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії", всеукраїнська науково-практична конференція(3 ; 2013 ; Рівне).Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії", 5 грудня 2013 р. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти [та ін.] ; [редкол.: Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В., Українець С. Я.]. - Рівне : О. Зень [вид.], 2013. - 337 с.

 

285.  ВА779620 "Закарпатські Волошинські читання", всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція(2013 ; Ужгород).Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Закарпатські Волошинські читання", 25-30 березня 2013 р. / ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Закарпат. держ. ун-т, Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [наук. ред.: І. В. Козубовська та ін.]. - Ужгород : Бреза А. Е., 2013. - 111 с. : табл.

 

286.  ВА779692 "Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти", всеукраїнська науково-методична конференція(10 ; 2014 ; Кам'янець-Подільський).Матеріали Х Всеукраїнської науково-методичної конференції "Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти", 26-27 березня 2014 р. : [зб. наук. пр.] / [під заг. ред. І. М. Бендери, Л. Ю. Збаравської] ; Держ. установа "Наук.-метод. центр інформ.-аналіт. забезп. вищ. навч. закл. "Агроосвіта" [та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І., 2014. - 572 с. : рис., табл.

 

287.  ВА779617 "Статут Вялікага Княства Літоўскага ў гісторыі культуры Беларусі", міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні(9 ; 2013 ; Мінск).Матэрыялы IX Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Статут Вялікага Княства Літоўскага ў гісторыі культуры Беларусі", Мінск, 18-19 красавіка 2013 г. / Нац. б-ка Беларусі ; [склад.: Т. А. Сапега, А. А. Суша ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш.]. - Мінск : Нац. б-ка Беларусі, 2013. - 261, [20] с. : іл.

 

288.  Р125745 Методика викладання у вищій школі : метод. вказівки і завдання до практ. та індивід. робіт, тести для студентів напряму підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" спец. 8.14010101 "Готельно-ресторанна справа" освіт.-кваліфікац. рівня "магістр" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Ощипок І. М., Пономарьов П. Х., Сирохман І. В.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2013. - 39 с.

 

289.  Р125753 Методика викладання у вищій школі : метод. вказівки, завдання та тести до практ. занять і самост. роботи з дисципліни для студентів галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" спец. 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування " всіх форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Новицька-Колодіна А. О., Миронов Ю. Б.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2013. - 47 с.

 

290.  ВА779668 Налывана В. И.  Английский язык для детей от 2 до 5 лет : [пособие] / Вера Налывана ; худож. Владимир Котляров ; [пер. с укр. Е. Калинина]. - Киев  : Країна Мрій, 2014. - 95 с. : цв. ил. - (Маленький гений)

 

291.  ВА779516 Наука и образование  : сб. тр. VI Междунар. науч. конф., 1-9 мая2014 г., г. Ницца, Франция/ Nat. council of Ukraine for mechanism and machine science (Member organization of the Intern. federation for promotion of mechanism and machine science), Council of sci. and eng. union in Khmelnitsky region ; [редкол.: ХаджиеваЛ. А. идр.]. - Хмельницкий: ХНУ, 2014. - 124 с. : рис., табл.

 

292.  С11381/2 Наука і вища освіта. Т. 2. - 2013. - 380 с.

 

293.  ВС57308 Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : [монографія] / [Костенко Л. Й. та ін. ; наук. ред. О. С. Онищенко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ НАН України, 2014. - 211 с. : рис., табл.

 

294.  СО32768 Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / [В. П. Андрущенко та ін.] ; за заг. ред. президента НАПН України В. Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України. - Київ : Педагогічна думка, 2011. - 301 с. : рис.

 

295.  СО32761 Новые технологии как инструмент реализации стратегии развития и модернизации в экономике, управлении проектами, педагогике, праве, культурологии, языкознании, природопользовании, биологии, зоологии, химии, политологии, психологии, медицине, филологии, философии, социологии, математике, технике, физике, информатике, градостроительстве : сб. науч. ст. по итогам междунар. науч.-практ. конф., 28-29 марта 2014 г. / Негос. образоват. учреждение доп. проф. образования "С.-Петерб. ин-т проект. менеджмента". - СПб. : КультИнформПресс, 2014. - 177 с. : рис., табл.

 

296.  ВА779694 Онищенко В. Д.  Фундаментальні педагогічні теорії : монографія / Василь Денисович Онищенко ; Нац. акад. пед. наук України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти. - Львів : Норма, 2014. - 354 с.

 

297.  Р125756 "Молодь. Наука. Інновації", міжнародна наукова конференція молодих учених(5 ; 2014 ; Київ).П'ята міжнародна наукова конференція молодих учених "Молодь. Наука. Інновації" (Київ, 15 травня 2014 р.) : програма / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Рада молодих учених. - Київ : [б. в.], 2014. - 11 с.

 

298.  ВС57307 Партико З. В.  Основи видавничої справи : навч. посіб. для ВНЗ / З. В. Партико. - Львів : Афіша, 2014. - 301 с. : рис., табл.

 

299.  ВА779698 Петрунько О.В.  Молодь та інноваційні технології: перспективи і ризики взаємодії : метод. посіб. / О. В. Петрунько ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Кіровоград : Імекс, 2013. - 83 с.

 

300.  ВС57341 Плотникова Е. Н.  Готов ли ваш ребенок к школе / Е. Н. Плотникова. - Харьков : Pelican : Виват, 2014. - 127 с. : цв. ил. - (Серия "Умный ребенок") (Школа раннего развития)

 

301.  ВС57342 Плотникова О. М.  Чи готова ваша дитина до школи / О. М. Плотникова. - Харків : Pelican : Віват, 2014. - 127 с. : кольор. іл. - (Серія "Розумна дитина") (Школа раннього розвитку)

 

302.  ВС57273 Полікультурна освіта в Україні: історія, сучасність, перспективи : [зб. наук. пр.] / [Баханов К. О. та ін. : уклад. Гуренко О. І.] ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. - 215 с. : рис.

 

303.  ВА779766 Попова Н. Н.  Успешные ступеньки. Тематическое оценивание. 3 класс / Н. Н. Попова, И. А. Быкова. - Харьков : БЭТ, 2014. - 175 с. - (По новой программе)

 

304.  ВА780008 Попович Н. М.  Неперервна педагогічна освіта: організаційно-методичні засади : навч. посіб. / Н. М. Попович ; Мукач. держ. ун-т. - Ужгород : Бреза А. Е., 2014. - 123 с.

 

305.  ВА779539 Российская государственная библиотека. Работы сотрудников. Издания РГБ. Литература о Библиотеке : библиогр. указ., 2006-2010 / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр. ; [сост. Т. Я. Брискман ; отв. ред. А. В. Теплицкая]. - М. : Пашков дом, 2013. - 398 с.

 

306.  ВА779700 Самойленко Н. Б.  Міжкультурна компетентність майбутніх фахівців гуманітарного профілю : монографія / Н. Б. Самойленко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ ; Севастополь : Рібест, 2013. - 411 с. : табл.

 

307.  ВС57290 Степанова И. В.  Весёлый пластилин. Простые уроки лепки / Ирина Степанова. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 95 с. : цв. ил.

 

308.  ВА779718 Сулятицька Т. В.  Міжкультурна взаємодія в інформаційному суспільстві: комунікативний аспект : монографія / Т. В. Сулятицька. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. - 167 с.

 

309.  В355103/1 Супер ГДЗ. Готові домашні завдання за новою шкільною програмою. 11 клас. Кн. 1/ [Мельникова Л. О. та ін.]. - Харків : Торсінг плюс, 2014. - 1183 с. : рис., табл.

 

310.  В355103/2 Супер ГДЗ. Готові домашні завдання за новою шкільною програмою. 11 клас. Кн. 2/ [Мельникова Л. О. та ін.]. - 2014. - 1183 с. : рис., табл.

 

311.  ВА779764 Супер ГДЗ. Готові домашні завдання за новою шкільною програмою. 3 клас : розв'язання вправ та завдань до всіх шк. підруч. : 6 390 розв'язань  / [Нечепоренко С. В. та ін.]. - Харків : Торсинг плюс, 2014. - 831 с. : рис., табл.

 

312.  В355104/1 Супер ГДЗ. Готові домашні завдання за новою шкільною програмою. 7 клас. Кн. 1/ [Шумовська Є. В. та ін.]. - 2014. - 719 с. : рис., табл.

 

313.  В355104/2 Супер ГДЗ. Готові домашні завдання за новою шкільною програмою. 7 клас. Кн. 2/ [Шумовська Є. В. та ін.]. - 2014. - 686 с. : рис., табл.

 

314.  В355102/1 Супер ГДЗ. Готові домашні завдання за новою шкільною програмою. 8 клас. Кн. 1/ [О. В. Мєшкова та ін.]. - 2014. - 1038 с.

 

315.  В355102/2 Супер ГДЗ. Готові домашні завдання за новою шкільною програмою. 8 клас. Кн. 2/ [О. В.Мєшкова та ін.]. - 2014. - 986 с.

 

316.  ВА779765 Супер ГДЗ. Готовые домашние задания по новой школьной программе. 5 класс : все решения ко всем учебникам : 10240 решений / [Колгатіна Л. С. та ін.]. - Харьков : Торсинг плюс, 2014. - 1023 с. : рис., табл.

 

317.  В355105/1 Супер ГДЗ. Готовые домашние задания по новой школьной программе. 7 класс. Кн. 1/ [Рожкова Н. В. та ін.]. - 2014. - 670 с. : рис., табл.

 

318.  В355105/2 Супер ГДЗ. Готовые домашние задания по новой школьной программе. 7 класс. Кн. 2/ [Рожкова Н. В. та ін.]. - 2014. - 748 с. : рис., табл.

 

319.  В355106/1 Супер ГДЗ. Готовые домашние задания по новой школьной программе. 8 класс. Кн. 1/ [Березіна Ю. В. та ін.]. - 2014. - 991 с. : рис.

 

320.  В355106/2 Супер ГДЗ. Готовые домашние задания по новой школьной программе. 8 класс. Кн. 2/ [Березіна Ю. В. та ін.]. - 2014. - 970 с. : рис., табл.

 

321.  С11388/2 "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці", міжнародна науково-практична конференція (2 ; 2014 ; Черкаси)  Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2014), 24-26 квітня 2014 р. Т. 2. - 2014. - 112 с. : рис., табл.

 

322.  С11388/1 "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці", міжнародна науково-практична конференція (2 ; 2014 ; Черкаси)  Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2014), 24-26 квітня 2014 року. Т. 1. - 2014. - 202 с. : рис., табл.

 

323.  ВА779814 Товчигречка Л. В.  Теоретико-методичні засади двомовної освіти в університетах США : монографія / Л. В. Товчигречка ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : Мрія, 2014. - 147 с. : рис., табл.

 

324.  ВА779520 Третько В. В.  Професійна підготовка магістрів міжнародних відносин у Великій Британії: теорія і практика : монографія / В. В. Третько. - Хмельницький : ХНУ, 2013. - 414 с. : рис., табл.

 

325.  ВА779552 "Управління проектами: стан та перспективи", міжнародна науково-практична конференція(8 ; 2012 ; Миколаїв).Управління проектами: стан та перспективи. Восьма міжнародна науково-практична конференція, 18-21 вересня 2012 р. : матеріали конф.  / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова [та ін.]. - Миколаїв : НУК, 2012. - 259 с. : рис., табл. - (Науково-технічні конференції / Нац. ун-т кораблебудування)

 

326.  СО32786 Уроки гімназії: вчимося бути успішними разом. Палітра уроків : метод. посіб. / Всеукр. наук. психол.-пед. проект "Вибір успішної професії", Упр. освіти Оболон. район. у м. Києві держадмін., Гімназія "Потенціал" ; [упоряд. Малішевська А. П., Зубик С. П. ; наук. ред. Побірченко Н. А.]. - Київ : Четверта хвиля, 2012. - 143 с. : рис.

 

327.  ВА779821 Усатюк Ю. И.  Сто лет в Одессе / Юрий Усатюк . - Одесса : ВМВ, 2013. - 367, [32] с. : ил. - (Библиографическая редкость)

 

328.  ВС57281 Функції та завдання регіональних центрів підтримки дітей в Україні : практ. посіб. для спеціалістів регіон. центрів підтримки дітей, котрі опинилися у складних життєвих обставинах / [С. В. Балабуха та ін.] ; Всеукр. фундація "Захист прав дітей". - Київ : Друкарня Рута, 2014. - 123 с.

 

329.  ВА779610 "Полтавський університет економіки і торгівлі", вищий навчальний заклад Укоопспілки. Наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2012 рік(36 ; 2013 ; Полтава).ХХХVI наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2012 рік (м. Полтава, 16-17 квітня 2013 року) : тези доп. / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; [редкол.: О. В. Карпенко та ін.]. - Полтава : ПУЕТ, 2013. - 481 с. : рис., табл.

 

330.  ВС57299 Читаємо по складах : [перша кн. для читання] / [худож.: А. Кальченко та ін.]. - Київ : РІДНА МОВА, 2014. - 78, [1] с. : кольор. іл. - (Академія дошкільнят)

 

331.  ВС57343 Чуб Н. В.  Раз, два, три, четыре, пять, мне легко запоминать... / Наталия Чуб. - Харьков : Pelican : Виват, 2014. - 127 с. : цв. ил. - (Серия "Умный ребенок") (Школа раннего развития)

 

332.  ВС57294 Чуб Н. В.  Раз, два, три, чотири, п'ять, просто все запам'ятать... / Наталія Чуб. - Харків : Віват, 2014. - 127 с. : кольор. іл. - (Серія "Розумна дитина") (Школа раннього розвитку)

 

333.  АО272185 Шиффрин А.  Слова и деньги / Андре Шиффрин ; [пер. с англ. М. Леонович, Е. Быкова, В. Еремеева]. - М. ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2014. - 158, [1] с.

 

334.  В355080/3 Язбердиев, Алмаз Бердиевич  Избранные статьи. Т. 3: История библиотек Туркменистана, Средней Азии и Ближнего Востока (с VII в. до настоящего времени). - 2012. - 314 с. : ил.

 

335.  ВА779786 Ямбург Е. А.  Школа и ее окрестности / Е. А. Ямбург. - М.  : Центр кн. Рудомино, 2011. - 573, [17] с. : ил.

 

 

Філософські науки. Психологія

 

336.  РА408239 Мудрак І. А.  Психологічні особливості проявів тривожності депривованих підлітків в умовах пенітенціарного закладу : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Мудрак Ігор Аркадійович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2014. - 20 с.

 

337.  РА408266 Щербина О. Ю.  Логічний аналіз юридичної аргументації : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.06 / Щербина Олена Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2014. - 40 с.

 

338.  ВА779428 Балахтар В. В.  Психологія і педагогіка : навч.-метод. посіб. / В. В. Балахтар ; Буковин. держ. фінанс. акад. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2011. - 168 с. : рис., табл.

 

339.  ВА779526 Батаева Е. В.  Видимое общество. Теория и практика социальной визуалистики : монография / Батаева Екатерина ; Нар. укр. акад. - Харьков : Лысенко И. Б., 2013. - 348 с. : табл.

 

340.  ВА779776 Гройс Б.  Gesamtkunstwerk Сталин / Борис Гройс. - М. : Ад Маргинем Пресс, 2013. - 165, [1] с.

 

341.  ВС57316 Зайцева Т. Г.  Самоменеджмент психофізичних станів морських фахівців у контексті посилення людського ресурсу та попередження аварійності на флоті : навч. посіб. / Т. Г. Зайцева, В. Ф. Ходаковський ; Херсон. держ. мор. акад., Каф. гуманітар. дисциплін. - Херсон : ХДМА, 2013. - 151 с. : рис.

 

342.  ВА779813 Карпенко Т. М.  Людина і суспільство в добу високих технологій : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації / Т. М. Карпенко, В. Є. Карпенко ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : Мрія, 2014. - 122 с.

 

343.  ВА779618 Качество жизни: потенциал и перспективы психологической науки и практики : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., 30 нояб. 2013 г. / Донец. нац. ун-т, Каф. психологии, Ассоц. психологов Донбасса, Ин-т соц. и полит. психологии НАПН Украины ; [редкол.: О. В. Бацылева и др.]. - Донецк : Східний видавничий дім, 2013. - 561 с. : рис., табл.

 

344.  ВА779567 Кучеренко Є. В.  Інтегративні методи психосинтезу особистості : [навч. посіб.] / Кучеренко Є. В., Медвін Ю. О. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т педагогіки і психології. - Київ : Бреза А. Е., 2013. - 119 с.

 

345.  ВА779574 Медіяетика: практичні випадки та моральні міркування : [посібник] / Кліффорд Ґ. Крістіанс [та ін.] ; [пер. з англ. Олег Король ; наук. ред. Ніна Зражевська] ; Шк. журналістики і медіякомунікацій Укр. катол. ун-ту, Міжнар. ін-т етики і проблем сучасности Укр. катол. ун-ту. - Львів : Вид-во Укр. катол. ун-ту, 2014. - 591 с. - (Серія "Бібліотека Школи журналістики і медіакомунікацій УКУ")

 

346.  ВА779701 Овчаров А.О.  Соціально-психологічні технології: особистісно зорієнтований підхід : [монографія] / Анатолій Овчаров ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Кіровоград : Імекс, 2013. - 136, [1] с. : рис.

 

347.  СО32759 Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези Х Ювіл. міжнар. наук.-практ. конф. з орг. та екон. психології (Київ, 24-25 квіт. 2014 р.) / [за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, М. С. Корольчука] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лаб. орг. психології [та ін.]. - Київ : КНТЕУ, 2014. - 186 с.

 

348.  ВА779803 Пеньковська Н. М.  Основи психологічного консультування в методі позитивної психотерапії : навч.-метод. посіб. / Пеньковська Наталія, Шептицький Роман. - Тернопіль : Крок, 2014. - 285 с.

 

349.  ВА779715 Плахтій П. Д.  Фізіологія та психологія праці : курс лекцій / П. Д. Плахтій, А. М. Савчук. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. - 351 с.

 

350.  ВА779812 Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / [Є. В. Анохін та ін. ; відп. ред. Г. Є. Улунова] ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : Мрія, 2014. - 402 с. : табл.

 

351.  ВА779798 Рибальченко О. М.  Збірник тестів поліграфної перевірки : [при працевлаштуванні в кадр. безпеці (укр. та рос. мовами) : для поліграфологів-початківців та експертів поліграфа комерц. структур] / О. М. Рибальченко, В. В. Василенко, І. М. Козуб. - Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2014. - 76 с.

 

352.  ВА779518 Секундант С. Г.  Эпистемология Лейбница в ее нормативно-критических основаниях : [монография] / Секундант Сергей Григорьевич. - Одесса : Печатный дом, 2013. - 554 с.

 

353.  ВА779670 Ткач Р. М.  50 целебных сказок для детей / Разида Ткач. - Киев : Феникс, 2014. - 214 с. : ил. - (Золотая коллекция сказкотерапии "Доктор сказка")

 

354.  ВА779569 Тофтул М. Г.  Сучасний словник з етики / Тофтул М. Г. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 415 с.

 

355.  ВА779810 Цикин В. А.  Философский дискурс современного инновационного образования : монография / В. А. Цикин, И. А. Брижатая ; Сум. гос. пед. ун-т им. А. С. Макаренко. - Сумы: Мрія-1, 2014. - 216 с.

 

356.  ІВ219226Patzelt J.  The relevance of physiological activation in experimentally inducing fear, worrying and negative metabeliefs about worrying:  two studies on etiological factors in generalized anxiety disorder : diss. / Julia Patzelt ; Philos. Fak. der Westfälischen Wilhelms-Univ. zu Münster. - Münster, 2012. - 109 p.

 

357.  ІВ219131Teasdale J.  Effective leadership and management : training manual / John Teasdale, Geoffrey Hughes ; [ed. by Dmytro Yagunov ; forew. of the head of the State penitentiary service of Ukraine Oleksandr Lisitskov]. - Odesa : Feniks, 2013. - 126 p. : fig.

 

 

Література універсального змісту

 

358.  В355090/1 Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации. Т. 1: (1701-1750) / [сост.: А. В. Стефанович (отв. сост.), М. М. Лис ; редкол.: Н. Ю. Берёзкина (гл. ред.) и др.]. - 2013. - 830 с. : ил.

 

359.   Lietuvos knygos veikėjai : biogr. žodynas / Vilniaus univ., Komunikacijos fak., Knygotyros ir dokumentotyros inst., Matematikos ir informatikos inst. ; [vyr. red. prof., habil. dr. Domas Kaunas ; sydarytojas dr. Osvaldas Janonis]. - Vilnius : [s. n.], 2004. - 1 електрон. опт. диск (DVD)

//-->

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-09-21

Ефективне використання механізованих технологій і технічних засобів на фермі дрібної рогатої худоби [Текст] : моногр. / М. В. Брагінець [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : КП "Міська друкарня", 2020. - 428 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 420-428 (127 назв).

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка