НБУВ-книги-02.09.14

 

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

 

 Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 01.09 до 06.09 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

 

 

Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

 

1.  ВА781357 Ноосферный проект социоприродной эволюции: поиск алгоритмов устойчивости : коллектив. моногр. / [Алексеева Л. А. и др. ; отв. ред. Д. Е. Муза]. - Донецк : Технопарк ДонНТУ УНИТЕХ, 2014. - 286, [1] с.

 

 

Природничі науки в цілому

 

2.  ВА781329 Жаркова І. І.  Природознавство : робоч. зошит для 3 кл. : до підруч. І. Грущинської / Ірина Жаркова, Лариса Мечник. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 79, [1] с. : рис. - (За новою програмою)

 

3.  ВА781326 Жаркова І. І.  Природознавство : робоч. зошит для 3 кл. : до підруч. Т. Гільберг, Т. Сак / Ірина Жаркова, Лариса Мечник. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 76, [3] с. : рис. - (За новою програмою)

 

4.  В355197/1 Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів. Т. 1. - 2014. - 233 с. : рис., табл.

 

5.  В355197/2 Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів. Т. 2. - 2014. - 242 с. : рис., табл.

 

6.  ВА781392 "Сучасний стан навчально-методичного забезпечення підготовки екологів", навчально-методичний семінар(2014 ; Херсон).Сучасний стан навчально-методичного забезпечення підготовки екологів. Навчально-методичний семінар, 28-30 травня 2014р., Херсон, Україна / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти [та ін.]. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 271 с. : рис., табл.

 

7.  ВС57660 Сучасні проблеми фізики, хімії та біології. ФізХімБіо - 2012 : матеріали І Міжнар. наук.-техн. конф., м. Севастополь, 28-30 листоп. 2012 р. / Севастоп. нац. техн. ун-т (СевНТУ) ; [наук. ред. М. П. Евстигнєєв]. - Севастополь : СевНТУ, 2012. - 214 с. : рис., табл.

 

8.  ВА781363 Таинственные явления природы и Вселенной / [сост. С. Минаков]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 397 с. - (Мифы. Тайны. Загадки)

 

 

 

 

Загальні роботи по техніці

 

9.  В355192/1 Величко, Олег Миколайович  Метрологія, технічне регулювання та забезпечення якості. Т. 1: Метрологія. - 2014. - 687 с. : рис., табл.

 

10.  В355192/2 Величко, Олег Миколайович  Метрологія, технічне регулювання та забезпечення якості. Т. 2: Технічне регулювання. - 2014. - 508 с. : рис., табл.

 

11.  В355192/3 Величко, Олег Миколайович  Метрологія, технічне регулювання та забезпечення якості. Т. 3: Стандартизація. - 2014. - 522 с. : рис., табл.

 

12.  В355192/4 Величко, Олег Миколайович  Метрологія, технічне регулювання та забезпечення якості. Т. 4: Забезпечення якості та системи управління. - 2014. - 507 с. : рис., табл.

 

13.  В355192/5 Величко, Олег Миколайович  Метрологія, технічне регулювання та забезпечення якості. Т. 5: Застосування статистичних методів. - 2014. - 463 с. : рис., табл.

 

14.  ВА781090 Гідравліка в тестах : навч. посіб. / Екол. коледж Львів. нац. аграр. ун-ту ; [уклад.] Л. С. Скибінська. - Львів : [б. в.], 2014. - 119 с. : рис.

 

15.  ВА781680 Знешкодження та утилізація відходів в агросфері : навч. посіб. / [В. К. Пузік та ін.] ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : ХНАУ, 2014. - 219 с. : рис., табл.

 

16.  ВА781051 Курок В. П.  Стандартизація, управління якістю та сертифікація : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Курок В. П., Галай В. М. ; за заг. ред. Курок В. П. ; Глух. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. - Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. - 193 с. : рис., табл.

 

17.  ВА781046 Курок О. І.  Історія техніки : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. І. Курок, В. П. Курок, В. М. Галай ; за ред. В. П. Курок ; Глух. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. - Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. - 163 с. : рис.

 

18.  С11412/1 Межгосударственные стандарты. Алфавитный указатель. Т. 1: А - Й. - 2014. - 220 с.

 

19.  С11412/2 Межгосударственные стандарты. Алфавитный указатель. Т. 2: К - О. - 2014. - 241 с.

 

20.  С11412/3 Межгосударственные стандарты. Алфавитный указатель. Т. 3: П - С. - 2014. - 265 с.

 

21.  С11412/4 Межгосударственные стандарты. Алфавитный указатель. Т. 4: Т - Я. - 2014. - 177 с.

 

22.  С11411/1 Межгосударственные стандарты. Указатель библиографических описаний. Т. 1. - 2014. - 275 с.

 

23.  С11411/2 Межгосударственные стандарты. Указатель библиографических описаний. Т. 2. - 2014. - 275 с.

 

24.  С11411/3 Межгосударственные стандарты. Указатель библиографических описаний. Т. 3. - 2014. - 275 с.

 

25.  С11411/4 Межгосударственные стандарты. Указатель библиографических описаний. Т. 4. - 2014. - 275 с.

 

26.  С11411/5 Межгосударственные стандарты. Указатель библиографических описаний. Т. 5. - 2014. - 249 с.

 

27.  С11411/6 Межгосударственные стандарты. Указатель библиографических описаний. Т. 6. - 2014. - 253 с.

 

28.  С11411/7 Межгосударственные стандарты. Указатель библиографических описаний. Т. 7. - 2014. - 123 с.

 

29.  ВС57648 Проблемы высокотемпературной техники : сб. науч. тр. / Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара ; [гл. ред. Петренко А. Н.]. - Днепропетровск : Пороги, 2013. - 162 с. : рис., табл.

 

30.  ВА781356 Скрипчук П. М.  Основи товарознавства. Практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / П. М. Скрипчук, О. Ю. Судук, Т. А. Велесик ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 266 с. : рис., табл. - (100% natural)

 

31.  С11414/1 Стандарти України. Алфавітний покажчик. Т. 1: А - Ж. - 2014. - 238 с.

 

32.  С11414/2 Стандарти України. Алфавітний покажчик. Т. 2: З - М. - 2014. - 228 с.

 

33.  С11414/3 Стандарти України. Алфавітний покажчик. Т. 3: Н - Р. - 2014. - 266 с.

 

34.  С11414/4 Стандарти України. Алфавітний покажчик. Т. 4: С - Я. - 2014. - 249 с.

 

35.  С11413/1 Стандарти України. Покажчик бібліографічних описів. Т. 1. - 2014. - 252 с.

 

36.  С11413/2 Стандарти України. Покажчик бібліографічних описів. Т. 2. - 2014. - 252 с.

 

37.  С11413/3 Стандарти України. Покажчик бібліографічних описів. Т. 3. - 2014. - 252 с.

 

38.  С11413/4 Стандарти України. Покажчик бібліографічних описів. Т. 4. - 2014. - 275 с.

 

39.  С11413/5 Стандарти України. Покажчик бібліографічних описів. Т. 5. - 2014. - 282, [1] с.

 

40.  ВА780759 Юрженко В. В.  Методологічні підходи до визначення структури й змісту освітньої галузі "Технологія" в основній школі : монографія / В. В. Юрженко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - 408 с.

 

 

Енергетика. Радіоелектроніка

 

41.  ВА781674 Абрамов В. О.  Основи баз даних та робота в СУБД ACESS : навч. посіб. [для спец. "Інформатика"] / В. О. Абрамов, В. М. Чегренець ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т сусп-ва, Каф. інформатики. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 120 с. : рис., табл.

 

42.  ВА781669 Бонч-Бруєвич Г. Ф.  Організація та обробка електронної інформації : навч. посіб. / Г. Ф. Бонч-Бруєвич, Т. І. Носенко ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т сусп-ва, Каф. інформатики. - Київ : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2013. - 92 с. : рис., табл.

 

43.  ВА781649 Горбунов О. Д.  Термінологічний словник з тепломасообміну : словник / О. Д. Горбунов ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т (ДДТУ). - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2014. - 107 с.

 

44.  ВА781371 Гришин С. И.  Компьютерный анализ данных. Модели, алгоритмы, программы : [монография] / Гришин С. И., Кириллов В. Х., Ширшков А. К. ; под ред. д-ра техн. наук, проф. Кириллова В. Х. - Одесса : ВМВ, 2014. - 304 с. : рис., табл.

 

45.  ВА781667 Державна атестація студентів спеціальності "Інформатика"  : [навч. посіб.] / [О. В. Бушма та ін.] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т сусп-ва, Каф. інформатики. - Київ : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2014. - 79 с. : табл.

 

46.  ВА781459 Калінов А. П.  Елементи автоматизованого електропривода : навч. посіб. / А. П. Калінов, В. О. Мельников ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. - Кременчук : Щербатих О. В. [вид.], 2014. - 274 с. : рис., табл.

 

47.  Р126043 Курсова робота з методики навчання інформатики : метод. рек. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т сусп-ва, Каф. інформатики ; [уклад.: Н. В. Морзе, В. П. Вембер, І. В. Машкіна]. - Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2013. - 37 с. : рис., табл.

 

48.  ВА781579 "Математичне та імітаційне моделювання систем", міжнародна науково-практична конференція(9 ; 2014 ; Київ).Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2014. Дев'ята міжнародна науково-практична конференція, 23- 27 червня 2014 р. : тези доп. / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В. В. (голова) та ін.]. - Чернігів ; Київ ; Жукин : ЧДІЕУ, 2014. - 412 с. : рис., табл.

 

49.  С11409/2 Нагірняк, Іван Семенович  Дністровська ГАЕС: погляд крізь літа і долі. Кн. 2. - 2014. - 113, [16] с. : фот.

 

50.  ВС57597 О возможности создания интеллектуального аппарата робота, построенного с использованием аналоговых принципов обработки информации / Болотов Б. В. [и др.] ; Негос. науч. об-ние "Истин. Всемир. Акад. Наук" (ИВАН). - Ужгород : Патент, 2014. - 487 с. : ил.

 

51.  ВА781468 Русіна Н. Г.  Сучасні інформаційні технології : метод. розроб. для студентів за спец. 6.030401 ("Правознавство") / Н. Г. Русіна, Т. В. Яресько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київ. ун-т, 2013. - 111 с.

 

52.  ВА781395 Садовой О. В.  Спеціальні питання математичного опису і моделювання динаміки складних систем : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. В. Садовой, О. Л. Дерець ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т (ДДТУ). - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2014. - 205 с. : рис.

 

53.  ВА781604 Створення комплексної системи захисту інформаційних ресурсів у національній ґрід-інфраструктурі України : [монографія] / А. Г. Загородній [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова, Ін-т програм. систем НАН України. - Київ : Сталь, 2014. - 371 с. : рис., табл.

 

54.  Р125970 Технологія проектування та адміністрування БД і СД : метод. рек. до виконання курс. роботи для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Костенко А. В., Костенко С. Б.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2013. - 27 с. : табл.

 

55.  ВА781571 Триньов О. В.  Наукові основи локального охолодження теплонапружених деталей ДВЗ : монографія / О. В. Триньов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. - 239 с. : рис., табл.

 

56.  ВА781658 Хобин В. А.  Энергоэффективное управление абсорбционными холодильниками : монография / В. А. Хобин, О. А. Титлова. - Одесса ; Херсон : Гринь Д. С. [изд.], 2014. - 214 с. : ил., табл.

 

 

Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування

 

57.  ВА781383 Бейгул О. О.  Методи теорії пружності для дослідження та розрахунків металургійного обладнання : навч. посіб. для студентів при підгот. освіт.-кваліфікац. рівня спеціаліста та магістра за напрямом "Машинобудування" / О. О. Бейгул, Г. Л. Лепетова ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т (ДДТУ). - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2014. - 187 с. : рис.

 

58.  ВА781445 Вакуумні іонно-плазмові технології зміцнення деталей машин триботехнічного призначення : монографія / Мажейка О. Й. [та ін.] ; під ред. Мажейка О. Й. ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : КОД, 2014. - 315 с. : рис., табл.

 

59.  ВА781048 Губенко С. И.  Физика разрушения сталей вблизи неметаллических включений / Губенко С. И. - Днепропетровск : Системные технологии, 2014. - 300 с. : рис., табл.

 

60.  В355194/1 Пластическая деформация металлов. Т. 1. - 2014. - 263 с. : рис., табл.

 

61.  В355194/2 Пластическая деформация металлов. Т. 2. - 2014. - 262 с. : рис., табл.

 

62.  ВА781049 Разработка ИСАПР с применением методов инженерии знаний. Решение практических задач : монография / [Тарасов А. Ф. и др.] ; Донбас. гос. машиностроит. акад. (ДГМА). - Краматорск : ДГМА, 2012. - 215 с. : рис., табл.

 

 

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 

63.  ВА781615 Барбаш В. А.  Хімія рослинних полімерів : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Хімічна технологія" / В. А. Барбаш, І. М. Дейкун. - Київ : Едельвейс, 2014. - 439 с. : рис., табл.

 

64.  Р126041 Гугля А. Г.  Перспективы использования тонкопленочных комплексных гидридов на основе ванадия для создания твердотельных накопителей водорода : обзор / А. Г. Гугля, Е. С. Мельникова ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". - Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. - 38 с. : рис., табл.

 

65.  АО272263 Костина Д.  Борщи, солянки, супы / [Дарья Костина]. - Донецк : Мультипресс, 2014. - 190, [1] с. - (По-домашнему вкусно)

 

66.  АО272264 Костина Д.  Котлеты, биточки, тефтели / [Дарья Костина]. - Мультипресс : Донецк, 2014. - 190, [1] с. - (По-домашнему вкусно)

 

67.  АО272265 Костина Д.  Пирожные, печенье, кексы / [Дарья Костина]. - Донецк : Мультипресс, 2014. - 190, [1] с. - (По-домашнему вкусно)

 

68.  ВА781521 Лазарева О. В.  Запекаем мясо, рыбу, овощи и фрукты. Духовка, гриль, барбекю : лучшие рецепты / Оксана Лазарева. - Харьков : Аргумент Принт : Виват, 2014. - 254, [16] с. : фот. цв. - (Полезная книга)

 

69.  ВА781523 Лазарева О. В.  Запекаем мясо, рыбу, овощи и фрукты. Духовка, гриль, барбекю : лучшие рецепты / Оксана Лазарева. - Харьков : Аргумент Принт : Виват, 2014. - 254, [16] с. : фот. цв. - (Полезная книга)

 

70.  ВА781376 Проектні рішення у розробці апаратів біологічної очистки газоподібних викидів : монографія / Л. В. Кричковська [та ін.] ; [за ред. проф. Л. В. Кричковської] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 207 с. : рис., табл.

 

71.  ВА781502 Світлична М. Л.  Організація виробництва в закладах ресторанного господарства : навч. посіб.-практикум / М. Л. Світлична ; ВДНЗ "Житомир. коледж ресторан.-турист. бізнесу і торгівлі". - Житомир : Полісся, 2013. - 216 с. : табл.

 

72.  СО32913 Северодонецкий "АЗОТ": Женская линия судьбы : очерки о труженицах предприятия / [И. В. Снопенко и др.] ; под общ. ред. И. В. Снопенко ; ЧАО "Северодонец. об-ние АЗОТ". - Луганск : Пресс-экспресс, 2014. - 383 с. : фот.

 

73.  Р126109 Степанова И.  Вырезаем фигурки из овощей и фруктов / Ирина Степанова, Сергей Кабаченко. - Харьков : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 47 с. : цв.ил. - (Семейное рукоделие)

 

 

Технологія деревини, легка промисловість, поліграфія, фотокінотехніка

 

74.  СО32921 Васечко Е.  Авторские куклы : [фотоальбом] / Екатерина Васечко. - Нежин : Лукьяненко В. В. : Орхидея, 2011. - 46, [1] с. : цв.ил.

 

75.  ВА781661 Інноваційні технології одержання нетканих та целюлозовмісних матеріалів з льону олійного : монографія / Чурсіна Л. А. [та ін.] ; [під ред. Л. А. Чурсіної]. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 302 с. : рис., табл.

 

76.  ВА780769 Кириченко О. М.  Антропометрія та антропометрична стандартизація у швейному виробництві : [монографія] / О. М. Кириченко, М. Л. Рябчиков ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. технологій і дизайну. - Харків : УІПА, 2014. - 160 с. : рис., табл.

 

77.  ВА781370 Сусоенкова А.  Сумочки, чехлы, кисеты из бисера : техники, схемы, описания / Анжелика Сусоенкова. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 94 с. : ил. - (Волшебный бисер)

 

78.  ВА781289 Сухинин Д. В.  Полезные советы потребителю / Сухинин Д. В. - Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2011. - 475 с.

 

79.  ВС57638 Хаджинова В. В.  Прикраси: кольє, буси, сережки, брошки. Плетемо гачком / В. В. Хаджинова. - Харків : Аргумент Принт : Віват, 2014. - 63 с. : кольор. іл. - (Майстер-клас)

 

80.  ВС57637 Хаджинова В. В.  Украшения: колье, бусы, серьги, броши. Вяжем крючком / В. В. Хаджинова. - Харьков : Аргумент Принт : Виват, 2014. - 63 с. : цв.ил. - (Мастер-класс)

 

81.  ВС57634 Хаджинова В. В.  Шапки, шарфи, мітенки. Плетемо гачком і спицями / В. В. Хаджинова. - Харків : Аргумент Принт : Віват, 2014. - 62, [1] с. : кольор. іл. - (Майстер-клас)

 

82.  ВС57633 Хаджинова В. В.  Шапки, шарфы, митенки. Вяжем крючком и спицами / В. В. Хаджинова. - Харьков : Аргумент Принт : Виват, 2014. - 62, [1] с. : цв.ил. - (Мастер-класс)

 

83.  ВС57636 Цибань І. О.  Модні светри на будь-який смак. Плетемо спицями / І. О. Цибань. - Харків : Аргумент Принт : Віват, 2014. - 63 с. : кольор. іл. - (Майстер-клас)

 

84.  ВС57639 Цибань І. О.  Фелтінг. Усі прийоми сухого валяння / І. О. Цибань. - Харків : Аргумент Принт : Віват, 2014. - 63 с. : кольор. іл. - (Майстер-клас)

 

85.  ВС57635 Цыбань И. А.  Модные свитера на любой вкус. Вяжем спицами / И. А. Цыбань. - Харьков : Аргумент Принт : Виват, 2014. - 63 с. : цв.ил. - (Мастер-класс)

 

86.  ВС57640 Цыбань И. А.  Фелтинг. Все приемы сухого валяния / И. А. Цыбань. - Харьков : Аргумент принт : Виват, 2014. - 63 с. : цв.ил. - (Мастер-класс)

 

87.  ВА781639 Чабан В. В.  Влияние смазки и металлоплакирующих нанотехнологий на повышение эффективности работы механизмов вязания вязальных машин : учеб. пособие для студентов инженер. специальности дневной и заоч. форм обучения / В. В. Чабан, Б. Ф. Пипа, А. К. Прокопенко ; Киев. нац. ун-т технологий и дизайна. - Киев : КНУТД, 2014. - 175 с. : рис., табл.

 

 

Транспорт

 

88.  ВА781442 Бродова О. В.  Комунікативні уміння - складова професійної надійності пілотів : монографія / О. В. Бродова ; Кіровогр. льот. акад. Нац. авіац. ун-ту. - Кіровоград : Лисенко В. Ф. [вид.], 2014. - 191 с. : рис., табл.

 

89.  ВС57659 Дерех З. Д.  Комментарии к дорожным знакам и дорожной разметке. Экзаменационные вопросы : более 500 дорож. ситуаций / З. Д. Дерех, Ю. Е. Заворицкий. - Киев : Арий, 2014. - 151 с. : ил. - (Библиотека автомобилиста)

 

90.  ВА781509 Докуніхін В. З.  Перевезення швидкопсувних вантажів в АПК : навч. посіб. для студентів, які навчаються з освіт.-проф. програмами фахівців ОКР "Бакалавр" з напряму підгот. 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" / В. З. Докуніхін, Я. М. Михайлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", 2014. - 354 с. : рис., табл.

 

91.  СО32907 Ковалев С. А.  История автомобиля / [С. А. Ковалев, М. В. Ковалева, Д. С. Шаповалов]. - Харьков : Mikko, 2012. - 159 с. : цв.ил. - (Иллюстрированная энциклопедия)

 

92.  ВА781486 Маслов А. Г.  Вибрационные машины и процессы в дорожно-строительном производстве : монография / А. Г. Маслов, д-р техн. наук, проф.,  Ю. С. Саленко, д-р техн. наук, доц. ; Кременчуг. нац. ун-т им. Михаила Остроградского. - Кременчуг : Щербатых А. В., 2014. - 262 с. : рис., табл.

 

93.  ВА780766 Матричные радиометрические корреляционно-экстремальные системы навигации летательных аппаратов : монография / В. И. Антюфеев [и др.] ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : Щедрая усадьба плюс, 2014. - 371 с. : рис., табл.

 

94.  ВА781460 Парсамов С. С.  Судостроительная отрасль в 50-е - 80-е годы / С. С. Парсамов ; Кировогр. гос. пед. ун-т им. В. Винниченко. - Кировоград : Лысенко В. Ф. [изд.], 2014. - 275 с.

 

95.  ВА781433 Пятаков Э. Н.  Международные правила предупреждения столкновения судов в море и связь МСС : [учеб. пособие] / Пятаков Э. Н. ; под общ. ред. Пятакова В. Э. - Херсон : Гринь Д. С. [изд.], 2014. - 319 с. : рис.

 

96.  ВА781367 Фомін О. В.  Дослідження дефектів та пошкоджень несучих систем залізничних напіввагонів : монографія / Фомін Олексій Вікторович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. - Київ : ДЕТУТ, 2014. - 299 с. : рис.

 

97.  ВА781638 Хомяк О. М.  Підйомно-транспортні пристрої : навч. посіб. для студентів ден. та заоч. форм навчання / О. М. Хомяк, Б. Ф. Піпа, А. І. Марченко ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : КНУТД, 2014. - 163 с. : рис.

 

 

Сільське та лісове господарство

 

98.  ВА781368 Бабаянц О. В.  Основы селекции и методология оценок устойчивости пшеницы к возбудителям болезней / О. В. Бабаянц, Л. Т. Бабаянц. - Одесса : ВМВ, 2014. - 400 с. : рис., табл.

 

99.  ВА781538 Гончаров В. М.  Організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності виробництва свинини : монографія / В. М. Гончаров, Л. І. Дубравіна ; Луган. нац. аграр. ун-т. - Луганськ : Прес-експрес, 2014. - 175 с. : рис., табл.

 

100.  ВС57625 Дерев'янко Д. А.  Вплив технічних засобів та технологічних процесів на травмування і якість насіння : монографія / Д. А. Дерев'янко. - Житомир : ЖНАЕУ, 2014. - 772 с. : рис., табл.

 

101.  ВА781415 Екологічна та біологічна безпека - основа національної безпеки України : монографія / Волосянко О. В. [та ін.] ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядиплом. освіти. - Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 167 с. : іл.

 

102.  ВА781396 Ефективна годівля сільськогосподарської птиці : [навч. посіб.] / [Братишко Н. І. та ін.] ; за ред.І. А. Іонова ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. - Київ : Аграрна наука, 2013. - 207 с. : табл.

 

103.  СО32923 "Фітогормони, гумінові речовини та інші біологічно активні сполуки для сільського господарства, здоров'я людини і охорони навколишнього середовища", міжнародна науково-практична конференція daRostim 2013(9 ; 2013).ІХ Міжнародна конференція daRostim 2013 "Фітогормони, гумінові речовини та інші біологічно активні сполуки для сільського господарства, здоров'я людини і охорони навколишнього середовища", 7-10 жовтня 2013 : матеріали доп. / Держ. фонд. гуманітар. дослідж. України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Приват. ін-т приклад. біотехнології daRostim ; [відп. ред. В. Новіков]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 179 с. : рис., табл.

 

104.  ВС57596 Комнатные растения: 650 видов : ил. справ. / [сост. Тролль А. ; пер. с нем. Т. Семеновой]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 158 с. : фот. цв.

 

105.  ВА781518 Лазарева О. В.  Выращиваем однолетние садовые цветы / Лазарева О. В. - Харьков : Аргумент Принт : Виват, 2014. - 254, [16] с. : цв.ил. - (Полезная книга)

 

106.  ВА781522 Лазарева О. В.  Выращиваем однолетние садовые цветы / Лазарева О. В. - Харьков : Аргумент Принт : Виват, 2014. - 254, [16] с. : фот. цв. - (Полезная книга)

 

107.  ВА780760 Медведєв В. В.  Інвестиційна привабливість орних земель України : (методика визначення і картогр.-аналіт. оцінки) / В. В. Медведєв, І. В. Пліско, О. М. Бігун ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". - Харків : Смугаста типографія, 2014. - 186 с. : рис., табл.

 

108.  ВА781514 Омеляненко М. М.  Піометра кішок : монографія / М. М. Омеляненко, Л. О. Чупрун. - Житомир : Полісся, 2014. - 150 с. : рис., табл.

 

109.  ВА781528 Органічне виробництво і продовольча безпека : [доп. учасників II Міжнар. наук. практ. конф.] / Президент. фонд Леоніда Кучми "Україна" [та ін.] ; [редкол.: О. Скидан та ін.]. - Житомир : Полісся, 2014. - 533 с. : рис., табл.

 

110.  ВА781537 Основы управления транспортным процессом в лесном хозяйстве : пособие / [В. Н. Гончаров и др.] ; Луган. нац. аграр. ун-т (Украина), Воронеж. гос. лесотехн. акад. (Россия). - Луганск : Пресс-экспресс, 2014. - 199 с. : рис., табл.

 

111.  ВА781663 Синекологічні аспекти формування високопродуктивних фітоценозів зернових і зернобобових культур : (монографія) / Москалець Т. З. [та ін.] ; Білоцерк. нац. аграр. ун-т, Полтав. держ. аграр. акад. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 512 с. : рис., табл.

 

112.  ВА781447 Сисолін П. В.  Сучасна методологія створення сільськогосподарської техніки (на прикладі висівного апарата) : монографія / П. В. Сисолін, І. П. Сисоліна ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : Лисенко В. Ф. [вид.], 2014. - 120 с. : рис., табл.

 

113.  СО32911 Тваринництво України, 2013 : стат. зб. / Держ. служба статистики ; [за ред. Н. С. Власенко]. - Київ : Держєстат України, 2014. - 212 с.

 

114.  ВА781047 Технологія виробництва і переробка продуктів рослинництва : навч. посіб. / Глух. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [авт. і упоряд.: Логінов М. І., Росновський М. Г., Логінов А. М.]. - Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. - 226 с.

 

115.  ВА781291 Целебные свойства тропических и субтропических плодовых растений : [справ. пособие] / Н. В. Москов [и др.]. - Херсон : СТАР, 2014. - 83 с. : цв. ил.

 

116.  ВА781446 Шквиря М. Г.  Керівництво з утримання вовка, рисі та ведмедя бурого в умовах неволі (в центрах порятунку і реабілітації, зоологічних колекціях, притулках, куточках живої природи) / М. Г. Шквиря, Є. М. Улюра, Л. П. Гальперіна ; Міжгалуз. н.-д. центр менеджменту та інновацій. - Київ : [б. в.], 2013. - 153 с. : кольор. іл., табл.

 

 

Соціологія. Демографія

 

117.  ВА781302 Борінштейн Є. Р.  Навчально-методичний посібник з курсу "Основи демографії" / [Є. Р. Борінштейн] ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", Ін-т психології, Іст.-філос. ф-т, Каф. філософії та соціології. - Одеса : ВМВ, 2014. - 51 с.

 

118.  Р126066 Борінштейн Є. Р.  Учбово-методичний посібник з курсу "Трансформаційні процеси в суспільстві" / [Борінштейн Є. Р.] ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", Ін-т психології, Іст.-філос. ф-т, Каф. філософії та соціології. - Одеса : ВМВ, 2014. - 47 с.

 

119.  ВА781434 Бутенко В. Г.  Формування валеологічної культури соціальних працівників : монографія / В. Г. Бутенко, О. Л. Файчук ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, Укр. НДІ естет. освіти. - Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 286 с. : рис., табл.

 

120.  ВА781428 Гавриленко І. М.  Соціальний розвиток : монографія / Гавриленко І. М., Недюха М. П., Усаченко Л. М. ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядиплом. освіти. - Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 478 с.

 

121.  Р126080 Жаркова І. І.  Я у світі : робоч. зошит для 3 кл. / Ірина Жаркова, Лариса Мечник, Марія Жук. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 47 с. : рис. - (За новою програмою)

 

122.  ВА781681 "Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності", міжнародна науково-практична конференція(2014 ; Одеса).Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності", 22-23 травня 2014 року / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Міжнар. асоц. студентів політ. науки ; [за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Д. В. Яковлева]. - Одеса : Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", 2014. - 207 с. : рис. - (Чорноморський дослідницький політологічний проект)

 

123.  ВА781675 Носенко Т. І.  Соціальна інформатика : навч. посіб. / Носенко Т. І., Бонч-Бруєвич Г. Ф. ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т сусп-ва, Каф. інформатики. - Київ : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2013. - 140 с. : рис., табл.

 

124.  ВА781605 Попович О. В.  Функції культуротворчості як фактор креативності особистості : монографія / Попович Олена Вікторівна ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - Київ : НАКККіМ, 2014. - 371 с.

 

125.  Р126120 Соціальна робота : метод. рек. до виконання диплом. робіт для студентів напряму підгот. 6.130102 "Соціальна робота" / Нац. авіац. ун-т ; [уклад.: О. А. Блінов, О. М. Котикова, В. М. Шевченко]. - Київ : НАУ, 2014. - 38 с.

 

126.  Р126121 Соціальна робота : метод. рек. до виконання курс. робіт для студентів напряму підгот. 6.030102 "Соціальна робота" / Нац. авіац. ун-т ; [уклад.: О. А. Блінов, О. М. Котикова, В. М. Шевченко]. - Київ : НАУ, 2014. - 30 с.

 

127.  ВА781640 Соціокультурна сфера України - головна рушійна сфера економіки та сталого розвитку : [монографія] / Удовиченко В. П. [та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Куценко В. І. ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку Нац. акад. наук України". - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2014. - 167 с. : рис., табл.

 

128.  ВС57665 Шевчук П. І.  Соціальна та гуманітарна політика : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Петро Шевчук ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. - 319 с. : рис., табл.

 

 

Економіка. Економічні науки

 

129.  ВА781719 Александров А. В.  Банковский менеджмент частного крупного капитала: теория и практика Private Banking : монография / А. В. Александров. - Нежин : Аспект-Поліграф, 2014. - 289 с. : рис., табл.

 

130.  ВА781423 Бакуменко В. Д.  Адміністративний менеджмент : навч. посіб. / Бакуменко В. Д., Тимцуник В. І., Усаченко Л. М. ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядиплом. освіти. - Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 348 с. : рис.

 

131.  ВА781610 Боронос В. Г.  Управління фінансовою санацією підприємств : підручник / В. Г. Боронос, І. Й. Плікус ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2014. - 456 с. : рис., табл.

 

132.  ВА781058 Василькевич Л. О.  Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності діяльності туристичних підприємств на основі дослідження моделей поведінки споживачів : монографія / Василькевич Л. О., Кузьмак О. І. - Тернопіль : Терно-граф, 2014. - 207 с. : рис., табл.

 

133.  ВА781616 Ворона П. В.  Технологія управління проектами : підруч. для студентів ВНЗ / Петро Ворона. - Полтава : Шевченко, 2013. - 172 с. : рис., табл.

 

134.  ВА781435 Вплив державної економічної політики на розвиток Подільського регіону : матеріали Унів. конф. викладачів, аспірантів та студентів, 2 квіт. 2014 / ПВНЗ "Хмельниц. екон. ун-т", Ф-т економіки, Каф. екон. теорії ; [редкол.: Стельмащук А. М. та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2014. - 176 с. : рис.

 

135.  ВА781091 Герасимчук З. В.  Маркетинг природно-заповідних територій : [монографія] / З. В. Герасимчук, Т. М. Микитин, А. Ю. Якимчук ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : ЛНТУ, 2012. - 244 с. : рис., табл.

 

136.  ВА781311 Гончаренко Ю.  Время = деньги, или Как делать бизнес головой, а не ногами / Юрий Гончаренко. - Харьков : Бизнес Инвестор Груп, 2014. - 94, [1] с. : рис. - (Школа спонсора)

 

137.  ВА781513 Гордієнко В. О.  Програмно-цільовий метод - інструмент побудови сучасної економіки : монографія / В. О. Гордієнко ; Дніпропетр. держ. фінанс. акад. - Дніпропетровськ : ДДФА, 2014. - 267 с. : рис., табл.

 

138.  ВА780752 Гош О. П.  Спецкурс з "Капіталу" К. Маркса : навч. посіб. для студентів спец. "Економічна теорія" (6.030501) / О. П. Гош ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т упр. та економіки освіти, Каф. екон. теорії. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - 138 с. : табл.

 

139.  ВА781533 Грановська Л. М.  Економіка природокористування. Практикум : [навч. посіб.] / Л. М. Грановська, Р. А. Кисельова, В. В. Дудченко ; Херсон. держ. аграр. ун-т. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 478 с. : табл.

 

140.  ВА781517 Гуменюк А. М.  Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія / А. М. Гуменюк ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 466 с. : рис., табл.

 

141.  ВА781508 Данкевич Є. М.  Міжгалузева інтеграція в аграрному секторі економіки : монографія / Є. М. Данкевич. - Житомир : Полісся, 2013. - 398 с. : рис., табл.

 

142.  ВА781480 Дисбаланси та детермінанти соціально-економічного розвитку країни : колект. монографія / [Медвідь В. Ю. та ін. ; за заг. ред. Коровіної З. П., Ніколаєвої О. М.] ; Макіїв. екон.-гуманітар. ін-т. - Донецьк : Дмитренко Л. Р. [вид.], 2013. - 316 с. : рис., табл.

 

143.  Р125983 Думанська Г. В.  Практичні роботи з географії. Практикум для 10 класу / [Г. В. Думанська, Т. Г. Назаренко, І. М. Вітенко]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. - 27, [1] с. : табл., карти. - (Серія "Географія")

 

144.  Р125982 Думанська Г. В.  Практичні роботи з географії. Практикум для 9 класу / [Г. В. Думанська, Т. Г. Назаренко, І. М. Вітенко]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. - 47 с. : рис., табл., карти. - (Серія "Географія")

 

145.  ВА781354 Економічне виховання учнівської молоді: питання освітнього простору і культури : навч.-метод. посіб. / О. Т. Шпак [та ін.] ; [наук. ред. Вачевський М. В.] ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Вид. від. ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. - 421 с.

 

146.  ВА781654 Економічний розвиток: взаємозв'язок мікро-, макро- та мегарівнів : монографія / [А. О. Задоя та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Задої ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, 2014. - 203 с. : рис., табл.

 

147.  Р125966 Ефективність інформаційних систем : метод. вказівки до виконання лаб.-практ. занять та самост. роботи на тему: "Розрахунок сукупних витрат на створення і впровадження інформаційних систем в середовищі MS Exel" для студентів спец. 7.03050201 "Економічна кібернетика" ден. форми навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Ящук В. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 27 с. : табл.

 

148.  ВА781601 Зміцнення потенціалу малого підприємництва у забезпеченні сталого розвитку Українського Причорномор'я : монографія / [А. І. Бутенко та ін.] ; за заг. ред. проф., д-ра екон. наук А. І. Бутенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : Інтерпрінт, 2014. - 113 с. : рис., табл.

 

149.  ВА781564 Йохна М. А.  Організаційно-структурне забезпечення ефективності інноваційної діяльності машинобудівного підприємства : [монографія] / Йохна М. А., Прилепа Н. В. - Хмельницький : Гонта А. С., 2014. - 167 с. : рис., табл.

 

150.  Р125959 Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку.  Каталог спеціалізованих видань МЦФЕР : повний спектр фахових видань і безліч подарунків для Вас та Ваших колег / Міжнар. центр фін.-екон. розвитку. - [Київ] : [б. в.], [2010]. - 11 с. : кольор. іл.

 

151.  Р126105 з дод. Кобернік С. Г.  Практикум з курсу "Економічна і соціальна географія України" з додатками: зошитом для самостійних та контрольних робіт, підсумковими контрольними роботами. 9 клас : [посібник] / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2014. - 43 с. : іл., табл. - (Географія)

 

152.  ВА781672 Ковальова М. Л.  Територіальна організація лісопромислового комплексу України: регіональний аспект : монографія / Ковальова Марія Леонідівна ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк : Дмитренко, 2014. - 206 с. : рис., табл.

 

153.  ВА781567 Комерційна діяльність : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. Г. Филевич [та ін.]. - Харків : ХДУХТ, 2014. - 225 с. : рис., табл.

 

154.  ВА781530 Космарова Н. А.  Регіональна економічна безпека: теорія, методика, практика : [монографія] / Н. А. Космарова. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 414 с. : рис., табл.

 

155.  ВА781282 Кочемировська О. О.  Розвиток трудового потенціалу як чинник економічного зростання України : аналіт. доп. / О. О. Кочемировська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 105 с. : рис., табл. - (Економіка ; вип. 16)

 

156.  ВА781100 Красножон Н. С.  Інноваційні пріоритети розвитку сегментованого регіонального ринку праці : монографія / Красножон Н. С. ; [наук. ред. Семикіна М. В.] ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : Полімед-Сервіс, 2014. - 209 с. : рис., табл.

 

157.  ВА781481 Крисоватий А. І.  Новітня парадигма преференційного оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, Г. В. Василевська. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 258 с. : рис., табл.

 

158.  ВА781548 Крупський О. П.  Промисловий менеджмент : конспект лекцій / О. П. Крупський, А. І. Білий ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т міжнар. економіки, Каф. менеджменту і туризму. - Дніпропетровськ : Акцент, 2014. - 206 с. : рис., табл.

 

159.  ВА781506 Крутилко О. І.  Пряме іноземне інвестування в умовах євроінтеграції : монографія / Олександр Крутилко. - Житомир : Полісся, 2013. - 194 с. : рис., табл.

 

160.  ВА781088 Крюковська О. А.  Охорона праці в галузі (для хімічних спеціальностей) : навч. посіб. для студентів хім. спец. ВНЗ / Крюковська О. А., Левчук К. О. ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т (ДДТУ). - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2014. - 255 с. : рис., табл.

 

161.  ВА781045 Кузьмак О. М.  Ризик-менеджмент у банківській діяльності: теорія та практика : монографія / О. М. Кузьмак. - Тернопіль : Терно-граф, 2014. - 307 с. : рис.

 

162.  ВА781270 Ленг Е.  Пространство.UA. Действующие лица : о тех, кто создал и продолжает создавать укр. Интернет / Евгений Ленг. - [Киев] : [б. и.], 2014. - 287 с. : ил.

 

163.  ВА781578 Логістика: тести, практичні завдання, основні дефініції : навч. посіб. для підгот. до заліку (Блок змістових модулів 1. "Концептуальні засади логістики") / О. М. Сумець [та ін.] ; за ред. канд. техн. наук, доц. О. М. Сумця ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. - Харків : Міськдрук, 2014. - 199 с.

 

164.  ВА781576 Мазурок П. П.  Інституціональні перетворення на ринку праці України в сучасних умовах : монографія / П. П. Мазурок, А. Ю. Шахно. - Кривий Ріг : Діонат, 2014. - 199 с. : рис., табл.

 

165.  ВА781656 Майданевич Ю. П.  Стратегія розвитку діяльності інтегрованих об'єднань переробних підприємств аграрної сфери: науково-практичний аспект : монографія / Майданевич Юлія Петрівна. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 323 с. : рис., табл.

 

166.  ВА781427 Мармуль Л. О.  Організація та управління розвитком ветеринарного обслуговування у тваринництві : навч. посіб. / Мармуль Л. О., Усаченко Л. М., Круковська О. В. ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядиплом. освіти. - Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 194 с. : рис., табл.

 

167.  ВА781424 Мармуль Л. О.  Управління інвестиційними ресурсами аграрних підприємств : навч. посіб. / Мармуль Л. О., Усаченко Л. М., Нікітенко К. С. ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядиплом. освіти. - Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 182 с. : рис., табл.

 

168.  ВА781682 "Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України", міжнародна науково-практична конференція(2014 ; Ужгород).Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України", 16-17 травня 2014 року / Ужгород. нац. ун-т, Ін-т економіки і міжнар. відносин, Ін-т держ. упр. та регіон. розвитку ; [за заг. ред. М. М. Палінчак, В. П. Приходько]. - Ужгород : Гельветика, 2014. - 343 с. : рис., табл.

 

169.  ВА781683 "Сучасні тенденції розвитку менеджменту і бізнес-адміністрування в Україні", міжнародна науково-практична конференція(2014 ; Херсон).Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку менеджменту і бізнес-адміністрування в Україні", [м. Херсон],  23-24 травня 2014 р. / Херсон. держ. ун-т, Ф-т економіки і менеджменту, Каф. менеджменту і адміністрування, Акад. екон. наук України, Херсон. обл. осередок Всеукр. асоц. політ. економії ; [редкол.: К. С. Шапошников та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. - 151 с. : рис., табл.

 

170.  ВА781485 Мегатренды развития глобальной экономической системы: ведущие акторы, фреймы и детерминанты инновационных сдвигов : монография / [О. Б. Чернега и др.]. - Донецк : Східний видавничий дім, 2014. - 305 с. : рис., табл.

 

171.  ВА781516 Мельник А. О.  Світові економічні кризи: теорія і методологія : монографія / А. О. Мельник. - Київ : Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", 2014. - 388 с. : рис., табл.

 

172.  ВА781507 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Т. О. Зінчук та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. О. Зінчук] ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : Полісся, 2013. - 415 с. : рис., табл.

 

173.  ВА781463 Менеджмент морських ресурсів : навч. посіб. / Херсон. держ. мор. акад. ; [уклад.: О. П. Безлуцька та ін.]. - Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 99 с. : табл.

 

174.  В355204/1 Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ч. 1. - 2013. - 1016, [1] с.

 

175.  В355204/2 Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ч. 2. - 2013. - 363, [1] с.

 

176.  ВА781515 Міщенко Д. А.  Механізми державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки України: теорія та методологія : монографія / Д. А. Міщенко ; Дніпропетр. держ. фінанс. акад. - Дніпропетровськ : ДДФА, 2014. - 307 с. : рис., табл.

 

177.  ВА781653 Ніколенко С. С.  Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями в організаціях споживчої кооперації : монографія / С. С. Ніколенко, В. В. Стеценко ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 194 с. : рис., табл.

 

178.  ВА781087 Облік міжнародних операцій : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. В. Кожухова [та ін.] ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", Криворіз. екон. ін-т. - Кривий Ріг : Діонат, 2014. - 235 с. : рис., табл.

 

179.  ВА781389 Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2013 р., м. Черкаси / Черкас. облдержадмін. [та ін.] ; [відп. ред. В. М. Яценко]. - Черкаси : ЧДТУ, 2013. - 205 с. : рис., табл.

 

180.  ВА781462 Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю суб'єктів господарювання: сучасний стан та напрями вдосконалення : монографія / [Білопольський М. Г. та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. М. Г. Білопольського] ; Макіїв. екон.-гуманітар. ін-т. - Донецьк : Дмитренко Л. Р. [вид.], 2013. - 217 с. : рис., табл.

 

181.  ВА781488 Омелянович Л. О.  Формування банківських ресурсів з урахуванням трансформаційних процесів : монографія / Л. О. Омелянович, А. П. Вожжов, В. С. Коверза ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : Східний видавничий дім, 2013. - 248, [36] с. : рис., табл.

 

182.  ВА781565 Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід : монографія / [Бойко О. В. та ін.] ; за ред. А. Ю. Парфіненка ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. - 279 с. : рис., табл.

 

183.  ВА781614 Полінкевич О. М.  Механізми адаптації бізнес-процесів промислових підприємств до нової економіки : монографія / О. М. Полінкевич ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ Луц. НТУ, 2014. - 445 с. : рис., табл.

 

184.  В355196/2 "Пошук ефективних механізмів господарювання в контексті сучасної економічної теорії", міжнародна науково-практична конференція (2014 ; Одеса)  Пошук ефективних механізмів господарювання в контексті сучасної економічної теорії. Міжнародна науково-практична конференція, 30-31 травня 2014 року : Ч. 2 . - 2014. - 159 с. : рис., табл.

 

185.  ВА780773 Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали Х (Ювіл.) Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 130-річчю НУХТ, 23-24 трав. 2014 р. : тези доп. / Нац. ун-т харч. технологій, НААНУ, ННЦ Ін-т аграр. економіки, Ін-т продовол. ресурсів НААНУ ; [редкол.: С. В. Іванов та ін.]. - Київ : НУХТ, 2014. - 194 с. : рис., табл.

 

186.  ВА781657 Проблемы устойчивого развития подсистем глобальной морской транспортной индустрии : [монография] / [Н. Примачев и др.] ; под общ. ред. Примачева Н. Т., Klimek H. ; Одес. нац. мор. акад. - Одесса ; Херсон : Гринь Д. С. ; Gdansk : UGIT i HM, 2014. - 316 с. : рис.

 

187.  ВА781296 Редзюк Є. В.  Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за екон. напрямками підгот. / Редзюк Є. В. - Київ : НАКККіМ, 2014. - 287 с. : рис.

 

188.  ВА781358 Розметова О. Г.  Організація готельного господарства : підручник / О. Г. Розметова, Т. Л. Мостенська, Т. В. Влодарчик ; Нац. ун-т харч. технологій. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2014. - 431 с. : іл.

 

189.  ВА781532 Рябоконь В. П.  Управління виробничим потенціалом переробних підприємств : монографія / В. П. Рябоконь, В. М. Гончаров, Ю. П. Шаповалова ; Луган. нац. аграр. ун-т, ННЦ "Ін-т аграр. економіки". - Луганськ : Прес-експрес, 2014. - 149 с. : мал., табл.

 

190.  ВА781487 Систематизація теоретико-методологічних основ формування механізму ефективного управління промисловим підприємством в умовах ринкового конкурентного оточення : монографія / [Артеменко В. О. та ін.] ; за заг. ред. канд. екон. наук, доц. С. В. Коверги, кад. екон. наук, доц. Д. В. Солохи. - Донецьк : Дмитренко, 2013. - 418 с. : рис., табл.

 

191.  ВС57523 Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання : аналіт. доп. / [Жаліло Я. А. та ін. ; за заг. ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 129 с. : рис.

 

192.  ВА781600 Сігаєва Т. Є.  Управління інвестиціями в логістиці : навч. посіб. / Сігаєва Т. Є., Бахурець О. В. ; Харків. нац. екон. ун-т. - Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. - 75 с. : рис., табл.

 

193.  ВА781621 Стратегічне управління суб'єктами господарювання: проблеми теорії та практики : монографія / [Яременко О. Л. та ін.] ; Нар. укр. акад. - Харків : Вид-во НУА, 2013. - 587 с. : рис., табл.

 

194.  ВА781619 Строкович Г. В.  Методологічні та методичні основи стратегічного управління якістю функціонування підприємства : монографія / Г. В. Строкович ; Нар. укр. акад. - Харків : Вид-во НУА, 2013. - 395 с. : рис., табл.

 

195.  ВА781393 Сучасна стратегія підприємницької діяльності в контексті проблем інтеграції та інформатизації : зб. матеріалів 16-ої Всеукр. наук.-практ. конф., 30 листоп. 2013 р. / Європ. ун-т, Уман. філ. ; [редкол.: В. М. Дякон (голова) та ін.]. - Умань : Жовтий О. О., 2014. - 205 с. : рис., табл.

 

196.  ВА781295 Сучасний бухгалтерський облік і контроль: проблеми розвитку : монографія / [Ф. Ф. Бутинець та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., Заслуж. діяча науки і техніки України, Заслуж. проф. ЖДТУ Ф. Ф. Бутинця ; Вінниц. фінанс.-екон. ун-т, Житомир. наук. бух. шк. - Житомир : Рута, 2014. - 378 с. : рис., табл.

 

197.  ВА781089 Тараканов Н. Л.  Региональные логистические системы: проблемы формирования и развития : монография / Н. Л. Тараканов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. - Одесса : [б. и.], 2013. - 311 с. : рис., табл.

 

198.  ВА781391 "Фінансово-економічні проблеми розвитку сільських територій", міжнародна науково-практична конференція(2014 ; Мелітополь).Тези міжнародної науково-практичної конференції "Фінансово-економічні проблеми розвитку сільських територій", 6-7 травня 2014 р., Мелітополь / Тавр. держ. агротехнол. ун-т [та ін.]. - Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2014. - 244 с. : рис., табл.

 

199.  ВА781416 Тинтулов Ю. В.  Теорія і практика управління інвестиційною діяльністю корпоративних структур харчової промисловості : монографія / Тинтулов Юрій Валерійович. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 334 с. : рис., табл.

 

200.  ВА781556 Турченюк М. О.  Планування діяльності автотранспортного підприємства : підруч. для студентів ВНЗ / М. О. Турченюк, М. Д. Швець, М. Є. Кристопчук ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 299 с. : рис., табл.

 

201.  ВА781414 Удосконалення управління діяльністю туристичних підприємств : навч. посіб. / Мармуль Л. О. [та ін.] ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядиплом. освіти. - Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 190 с. : табл.

 

202.  ВА780764 Ульянченко О. В.  Конкурентний потенціал підприємств лісового господарства, стратегічні аспекти його формування : [монографія] / О. В. Ульянченко, А. А. Суска, А. П. Бабич. - Харків : Щедра садиба плюс, 2014. - 207 с. : рис., табл.

 

203.  Р126039 Управление рисками в компаниях и банках. - Київ : СІДКОН, 2014. - 48 с. : ил.

 

204.  ВА781425 Управління виробництвом насіння олійних культур : навч. посіб. / Мельничук М. Д. [та ін.] ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядиплом. освіти. - Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 202 с. : рис., табл.

 

205.  ВС57631 Управління персоналом: теоретичні аспекти та стратегії розвитку : монографія / [Т. А. Костишина та ін. ; за ред. проф. Т. А. Костишиної] ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ), Каф. упр. персоналом і економіки праці. - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 603, [1] с. : рис., табл.

 

206.  ВА780762 Управління суб'єктами економіки в умовах інноваційного розвитку : монографія / Укр. інж.-пед. акад. ; [за заг. ред. Гусарова О. О.]. - Харків : УІПА, 2014. - 167 с.

 

207.  ВА781426 Усаченко Л. М.  Економічний механізм регулювання обсягів сільськогосподарського виробництва в контексті забезпечення сталого збалансованого функціонування продовольчого ринку : монографія / Л. М. Усаченко, Т. В. Олефіренко ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядиплом. освіти. - Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 203 с. : рис., табл.

 

208.  СО32906 Фінанси : підручник / [В. М. Білопольська та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. П. В. Єгорова ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк : Східний видавничий дім, 2013. - 625 с. : рис., табл.

 

209.  ВА781102 Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 трав. 2014 р. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, Каф. фінансів і банк. справи [та ін.] ; [редкол.: В. О. Онищенко та ін.]. - Полтава : ПолтНТУ, 2014. - 256 с. : рис., табл.

 

210.  ВА781461 Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України : [монографія] / Біляцький С. Д. [та ін.] ; за заг. ред. Гальперіної Л. П. ; Нац. акад. наук України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. - Київ : ІСЕМВ НАН України, 2011. - 242 с. : табл.

 

211.  ВА781479 Фінансово-кредитний механізм соціально-економічного розвитку країни : колект. монографія / [Ніколаєва О. М. та ін. ; за заг. ред. Коровіної З. П., Храпкіної В. В.] ; Макіїв. екон.-гуманітар. ін-т. - Донецьк : Дмитренко Л. Р. [вид.], 2013. - 262 с. : рис., табл.

 

212.  ВА781499 Формування зони вільної торгівлі між Україною та країнами-членами ЄС і можливі наслідки для аграрного сектору / [С. М. Кваша та ін.] ; за ред. С. М. Кваші ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2014. - 56 с. : рис.

 

213.  ВА781572 Чайковська І. І.  Економіко-математичне моделювання в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства : монографія / І. І. Чайковська ; Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2014. - 313 с. : рис., табл.

 

214.  ВА780753 Черепанова В. А.  Операционный менеджмент : конспект лекций для студентов оч. и заоч. формы обучения по специальности 6.000014 "Экономика предприятия", 6.060309 "Учет и аудит" / В. А. Черепанова ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2014. - 293 с. : рис., табл.

 

215.  ВА781417 Чирва О. Г.  Конкурентна стратегія підприємств харчової промисловості: проблеми теорії і практики : монографія / Чирва О. Г. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2013. - 366 с. : рис., табл.

 

216.  ВА781626 Шуба Б. В.  Совершенствование хозяйственного управления корпоративными отношениями (теоретико-правовой аспект) : монография / Шуба Борис Владимирович ; Межрегион. акад. упр. персоналом. - Чернигов : Лозовой В. М. [изд.], 2013. - 343 с.

 

 

Культура. Наука. Освіта

 

217.  Р126048 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи : програма Міжнар. наук. конф., 22 трав. 2014 р., м. Київ / Нац. акад. пед. наук України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка. - Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2014. - 15 с.

 

218.  Р126044 Акмеологія - наука ХХІ століття : програма IV Міжнар. наук.-практ. конф., 30 трав. 2014 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Укр. Акад. Акмеол. наук. - Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2014. - 19 с.

 

219.  Р125972 Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка.  Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2009 - 2013 рр.) / Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [упоряд.: В. П. Зінченко, Н. Є. М'ягкоступ]. - Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. - 38 с.

 

220.  ВА781361 Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2006-2010) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парламент. б-ка України ; [уклад. О. Політова ; наук. ред. І. Негрейчук]. - Київ : [б. в.], 2014. - 271 с.

 

221.  Р126110 Бровченко А. В.  Трудове навчання. Майстер Саморобко. 3 клас : альбом-посібник : до підруч. "Трудове навчання. 3 клас" І. Веремійчика, В. Тименка / [Бровченко А. В., Коп/strongnbsp; итіна Н. Ф.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 47 с. : кольор. іл. - (За новою програмою)

 

222.  ВА781652 Бутенко В. Г.  Формування естетичного ставлення до корекційно-педагогічної праці : монографія / В. Г. Бутенко, В. А. Білан ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, Укр. НДІ естет. освіти. - Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 271 с. : рис., табл.

 

223.  В355199/2 Веретенко, Тетяна Григорівна  Вступ до спеціальності: соціальна педагогіка. Модуль 2. - 2013. - 127 с. : табл., фот.

 

224.  Р126046 Волинець Катерина Іванівна : біобібліогр. покажч. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: Демченко Н. М., Зотова В. А. ; наук. ред. Зотова В. А.]. - Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2014. - 24 с. : фот. - (Серія "Вчені-ювіляри Київського університету ім. Бориса Грінченка" ; вип. 23)

 

225.  ВА781303 Гук О.  Розвиток ідей освіти молоді в педагогічній спадщині Григорія Ващенка : монографія / Орест Гук ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Вид. від. ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. - 231 с. : фот. - (Університетська бібліотека)

 

226.  ВС57603 Гунько С. В.  Граючись, учимось. Англійська в рухах : навч. посіб. для дітей ст. дошк. віку : 5-6 років / Світлана Гунько, Зоя Коновалюк ; [худож.: І. Гунько, Ю. Гунько, О. Жалай]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 127 с. : кольор. іл.

 

227.  Р126075 Дзьоба О. В.  Веселі фізкультхвилинки : посіб. для вчителя / Оксана Дзьоба. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 47 с. : іл. - (На допомогу вчителеві)

 

228.  ВА781677 Диба Т. Г.  Педагогічне фізкультурно-спортивне вдосконалення : навч.-метод. посіб. / Т. Г. Диба, А. І. Димуцька ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Гуманітар. ін-т. - Київ : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2013. - 142 с. : рис., табл.

 

229.  ВА781613 Диденко В. М.  Из истории Мелитополя: от "Сокола" до "Олкома" / В. М. Диденко. - Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. гор. тип., 2014. - 419, [20] с. : фот.

 

230.  Р126073 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : програма IV щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка. - Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2014. - 11 с.

 

231.  ВА781381 Дубіч Т. А.  Нестандартні виховні заходи. 4 клас : на допомогу кл. керівнику : [вихов. години, сценарії, бесіди, ігри] / Т. А. Дубіч. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. - 87 с. - (На допомогу класному керівнику)

 

232.  ВА781307 Дудник Н. З.  Сучасні технології дошкільного виховання : курс лекцій : [навч.-метод. посіб.] / Надія Дудник ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Ред.-вид. від. ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. - 207 с.

 

233.  ВА781551 Дудорова Л. Ю.  Формування готовності майбутніх учителів до організації шкільного туризму (теоретико-методичний аспект) : монографія / Л. Ю. Дудорова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Вінниця : Нілан, 2014. - 421 с. : рис., табл.

 

234.  СО32904 Завязкин О. В.  Азбука. Крупные буквы. Обучающие задания / [О. В. Завязкин]. - Донецк : БАО, 2014. - 63 с. : цв.ил.

 

235.  Р126052 Завязкин О. В.  Английская азбука для маленьких гениев : [для детей дошк. возраста] / [Завязкин О. В.]. - Донецк : БАО, 2014. - 47 с. : цв.ил. - (Библиотечка маленького гения)

 

236.  ВС57604 Завязкин О. В.  Первые уроки для маленьких гениев. Большие буквы. Большие цифры. Цвета и оттенки. Фигуры и формы. Удивительные сравнения / [О. В. Завязкин]. - Донецк : БАО, 2014. - 143, [2] с. : цв.ил.

 

237.  ВА781278 Зайченко Н. І.  Соціальна педагогіка в іспаномовних країнах у ХХ - на початку ХХІ ст. : монографія / Н. І. Зайченко ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Компринт, 2014. - 303 с. : фот.

 

238.  В355187/1 Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини  Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ч. 1. - 2014. - 407 с. : рис., табл.

 

239.  ВА781620 Зварич І. М.  Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : монографія / І. М. Зварич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Фенікс, 2014. - 344 с.

 

240.  ВА781305 Календар класного керівника на 2014-2015 навчальний рік : посіб. для учителів / [Блашків В. та ін. ; упоряд. Ю. Кишакевич]. - Дрогобич : Вид. від. ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. - 218 с. : іл.

 

241.  ВА780758 Кисла Н. Ю.  Методична робота кафедри в умовах кредитно-модульної системи : навч.-метод. посіб. / Н. Ю. Кисла, А. Ю. Рижкова, І. М. Трубавіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : Щедра садиба плюс, 2014. - 91 с. : табл.

 

242.  ВА781589 Кіца М. О.  Патогенна реклама у друкованих газетах України : монографія / Мар'яна Кіца ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ПАІС, 2014. - 207 с. : рис.

 

243.  ВА781373 Ковальчук В. І.  Розвиток педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у післядипломній освіті (теоретико-методичний аспект) : монографія / В. І. Ковальчук ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : ЛІПС, 2014. - 395 с. : рис., табл.

 

244.  Р126107 Кондратьєва О. О.  Лялькові страви з фетру. Клас віртуозів / Кондратьєва О. О. - Харків : Весна, 2014. - 15 с. : іл. - (Майстерня чарівників)

 

245.  Р126106 Кондратьєва О. О.  Лялькові страви з фетру. Клас майстрів / Кондратьєва О. О. - Харків : Весна, 2014. - 15 с. : іл. - (Майстерня чарівників)

 

246.  Р126117 Культорологія : робоча програма навч. дисципліни напрям підгот. 6.020106 "Менеджмент соціокультурної діяльності" спец. 6.020106 "Менеджмент соціокультурної діяльності" спеціалізація ""Менеджер індустрії дозвілля" / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Ін-т менеджменту, Каф. культурології та інновац. культур.-мистец. проектів ; [розроб. П. Е. Герчанівська]. - Київ : НАКККіМ, 2014. - 34 с. : табл.

 

247.  ВА781588 Лубкович І. М.  Львівська школа журналістики. Постаті / Лубкович І., Паславський І., Присяжний М. - Львів : ПАІС, 2014. - 106 с. : фот.

 

248.  В355184/1 "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів (8 ; 2014 ; Луцьк)  Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" (14-15 травня 2014 року). Т. 1. - 2014. - 483 с. : рис., табл.

 

249.  В355184/2 "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів (8 ; 2014 ; Луцьк)  Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" (14-15 травня 2014 року). Т. 2. - 2014. - 531 с. : рис., табл.

 

250.  В355184/3 "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів (8 ; 2014 ; Луцьк)  Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" (14-15 травня 2014 року). Т. 3. - 2014. - 431 с. : табл.

 

251.  В355193/10 Матеріали на допомогу підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників області. Вип. 10/ упоряд. О. М. Жогалєва ; відп. ред. Л. І. Зелена, заслуж. працівник культури України. - 2013. - 62 с.

 

252.  В355186/2 Машовець, М. А.  Вступ до спеціальності: дошкільна освіта. Модуль 2. - 2013. - 191 с. : іл.

 

253.  ВА781670 Мельник І. С.  Педагогічна психологія: дошкільний вік : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. С. Мельник ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Пед. ін-т. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 142 с. : іл., табл.

 

254.  Р125968 Методика викладання у вищій школі : метод. вказівки та завдання до самост. роботи студентів спец. 8.14010101 "Готельно-ресторанна справа" освіт.-кваліфікац. рівня "магістр" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Ощипок І. М., Пономарьов П. Х., Сирохман І. В.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2013. - 27 с. : рис., табл.

 

255.  ВА781304 Моштук В.В.  Профорієнтація і методика профорієнтаційної роботи : навч. посіб. для підгот. фахівців освіт.-кваліфікац. рівня "Бакалавр" напряму підгот. 6.010100 ПМСО "Трудове навчання" / Василь Моштук, Володимир Терес ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Вид. від. ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. - 204 с.

 

256.  ВА781418 Наукова бібліотека Херсонського державного аграрного університету на службі освіти, науки та виховання (До 140 річчя від дня заснування) / Херсон. держ. аграр. ун-т ; [уклад.: Н. В. Анічкіна, Т. В. Гончаренко, А. І. Копайгора]. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 81 с. : фот. - (Серія "Історія університету" ; вип. 16)

 

257.  ВА781547 Новченкова К. Д.  Діяльність заступника директора позашкільного навчального закладу : метод. посіб. / Новченкова К. Д., Торкулець Н. Л. - Хмельницький : [б. в.], 2014. - 123 с. : рис., табл.

 

258.  ВА781372 Олефір О. І.  Конспекти логопедичних занять із навчання правильної вимови звуків [ш], [ж], [ч], [дж] та звукосполучення [шч] дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / Ольга Олефір, Алла Патинка, Людмила Федорович ; [за наук. ред. Л. О. Федорович]. - Запоріжжя : ЛІПС, 2014. - 270 с. : рис. - (Бібліотека вихователя дошкільного навчального закладу. Дошкілля XXI) (Для індивідуальних занять)

 

259.  ВА781655 Оноприенко В. И.  Уппсальский университет. Века истории. Достижения. Личности / Валентин Оноприенко. - Киев : Информ.-аналит. агентство, 2014. - 191 с. : ил.

 

260.  ВА781602 Організатору інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі : метод. порадник / М-во освіти і науки України, Департамент заг. серед. та дошк. освіти, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Від-ня змісту позашк. освіти та вихов. роботи ; [авт.-упоряд.: І. Н. Євтушенко та ін.]. - Київ ; Чернівці : Букрек, 2014. - 418 с. : табл. - (Школа майбутнього)

 

261.  ВА781637 Острянко Т. С.  Організаційно-педагогічна діяльність соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі : навч.-метод. матеріали / Т. С. Острянко ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Каф. соц. педагогіки. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2014. - 157 с.

 

262.  ВА781635 Острянко Т. С.  Професійна діяльність соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі : навч.-метод. посіб. для студентів, які навчаються за напрямом підгот. 6.010106 "Соціальна педагогіка" ден. та заоч. форми навчання / Т. С. Острянко ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Каф. соц. педагогіки. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2014. - 70 с.

 

263.  ВА781378 Перші кроки до науки : зб. студент. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Пед. ін-т, Каф. поч. освіти та методик гуманітар. дисциплін ; [редкол.: С. М. Мартиненко (наук. ред.) та ін.]. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 79 с. : фот.

 

264.  Р126119 Програма та методичні рекомендації з переддипломної практики магістрів спеціальності 8.02010201 "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Ф-т док. комунікацій та менеджменту, Каф. бібліотекознавства і бібліогр. ; [уклад.: В. М. Жук, Г. М. Швецова, М. Б. Шатрова]. - Рівне : РДГУ, 2014. - 21 с.

 

265.  ВС57654 Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : метод. посіб. / [Базиль Л. О. та ін. ; заг. ред. Ковальчука В. І., Базиль Л. О.] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т післядиплом. пед. освіти, Н.-д. лаб. експерим. педагогіки та пед. інновацій. - Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2013. - 82 с. : рис.

 

266.  Р126071 Розвиток студентської науки - найкраща інвестиція у майбутнє : програма Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 13 берез. 2014 р. м. Київ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2014. - 12 с.

 

267.  ВС57641 Соціально-педагогічна діяльність вищих навчальних закладів щодо формування сімейних цінностей у студентської молоді : навч.-метод. посіб. / [О. А. Удод та ін.] ; за заг. ред. д-ра іст. наук, проф. О. А. Удода ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2014. - 197 с. : мал., табл.

 

268.  Р126045 Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики : програма Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2014 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2014. - 15 с.

 

269.  В355243/1 СУПЕР ГДЗ®. Готові домашні завдання за новою шкільною програмою. 10 клас. Т. 1: [Математика. Геометрія. Хімія. Біологія. Російська мова. Англійська мова. Німецька мова] / [Мєшкова О. В. та ін.]. - 2014. - 1305 с. : рис., табл.

 

270.  В355243/2 СУПЕР ГДЗ®. Готові домашні завдання за новою шкільною програмою. 10 клас. Т. 2: [Алгебра. Фізика. Українська мова] / [Мєшкова О. В. та ін.]. - 2014. - 1295 с. : рис.

 

271.  ВА781403 СУПЕР ГДЗ®. Готові домашні завдання за новою шкільною програмою. 4 клас : усі розв'язання до усіх підруч. : 4860 розв'язань / [Айзацька Н. І. та ін.]. - Харків : Торсінг плюс, 2014. - 623 с. : рис., табл.

 

272.  В355241/1 СУПЕР ГДЗ®. Готовые домашние задания по новой школьной программе. 10 класс. Т. 1: [Математика. Геометрия. Физика. Химия. Биология. Украинский язык] / [О. В. Мєшкова та ін.]. - 2014. - 1276 с. : рис.

 

273.  В355241/2 СУПЕР ГДЗ®. Готовые домашние задания по новой школьной программе. 10 класс. Т. 2: [Алгебра и начала анализа. Русский язык. Английский язык. Немецкий язык] / [О. В. Мєшкова та ін.]. - 2014. - 1259 с. : рис.

 

274.  В355244/1 СУПЕР ГДЗ®. Готовые домашние задания по новой школьной программе. 11 класс. Т. 1: [Геометрия. Математика. Физика. Биология. Информатика. Украинский язык. Русский язык] / [Мельникова Л. О. та ін.]. - 2014. - 959 с. : рис., табл.

 

275.  В355244/2 СУПЕР ГДЗ®. Готовые домашние задания по новой школьной программе. 11 класс. Т. 2: [Алгебра. Английский язык. Немецкий язык. Химия] / [Мельникова Л. О. та ін.]. - 2014. - 1055 с. : рис., табл.

 

276.  Р126118 Теорія та історія культури : робоча програма навч. дисципліни напрям підгот. "Культурологія, філософія і історичні науки" спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Каф. культурології та інновац. культур.-мистец. проектів, Від. докторантури-аспірантури ; [розроб. Герчанівська П. Е.]. - Київ : НАКККіМ, 2014. - 43 с.

 

277.  СО32922 Тячів - 2014. З рідним містом крокую в майбутнє / [авт. ідеї та проекту Ковач І. І. ; редкол.: Ковач І. І. та ін. ; упоряд. Решетар О. В. ; авт. світлин: Козуряк І. І. та ін.]. - Ужгород : Патент, 2014. - 140 с. : фот.

 

278.  В355242/2 УСІ ГДР. Готові домашні роботи та пояснення. 9 клас. Т. 2/ [В. І. Гордієнко та ін.]. - 2014. - 847 с. : рис., табл.

 

279.  СО32912 Фастівщина спортивна: сторінки історії : [книга-альбом] / Фастів. район. орг. Всеукр. фіз.-спорт. т-ва "Колос" АПК України, Фастів. держ. краєзнав. музей ; [авт. ідеї, текстів, керівник проекту, упоряд. М. В. Журба]. - Фастів : Фастів. держ. краєзнав. музей, 2013. - 66 с. : фот.

 

280.  ВС57626 Фурман А. В.  Комплексна методика виявлення якості та ефективності навчальної літератури: технологія, процедури та досвід застосування / [А. В. Фурман, Г. С. Гірняк, А. Н. Гірняк] ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. - 73 с. : рис., табл.

 

281.  ВС57599 Цьось А. В.  Історія фізичного виховання на теренах України з найдавніших часів до початку ХІХ ст. : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. В. Цьось, Н. А. Деделюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. - 455 с. : іл. - (Посібники та підручники СНУ ім. Лесі Українки)

 

282.  ВА781501 Черкашина Т. В.  Теоретические и методические основы профессионального самосовершенствования преподавателя как субъекта самопознавательной деятельности : монография / Т. В. Черкашина. - Черкассы : Чабаненко Ю. А. [изд.], 2014. - 439, [2] с. : табл.

 

283.  ВА781720 Чуприна Л. А.  Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. Чуприна ; [наук. ред. В. М. Горовий] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського НАН України, 2014. - 207 с. : рис., табл.

 

284.  Р126108 Шапаренко Г. В.  Вступ до інклюзивної освіти : навч. посіб. / Г. В. Шапаренко ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т післядиплом. пед. освіти. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 39 с.

 

285.  ВА781503 Якухно І. І.  Теоретико-методичні основи інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти регіону : монографія / Якухно Іван Іванович ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти". - Житомир : Полісся, 2014. - 479 с. : рис., табл.

 

 

Філософські науки. Психологія

 

286.  ВА781478 Актуальні проблеми психологічної теорії і практики : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, 4 квіт. 2014 р. / Донец. нац. ун-т, Каф. психології, Асоц. психологів Донбасу, Півд. федер. ун-т (Росія) ; [редкол.: О. В. Бацилєва та ін.]. - Донецьк : Східний видавничий дім, 2014. - 293 с.

 

287.  ВА781593 Барабаш Ю.  Дух животворить... Читаємо Сковороду : [розвідка] / Юрій Барабаш. - Київ : Темпора, 2014. - 462 с.

 

288.  ВА781577 Бертон В.  Успешные женщины думают иначе. 9 привычек, которые сделают вас счастливее, здоровее и выносливее / Вэлори Бертон ; [пер. с англ. К. Кузов ; предисл. С. Спиваковой]. - Киев : Брайт Стар Паблишинг, 2014. - 199 с.

 

289.  ВА781574 Біленко Т.І.  Філософія Середніх віків : словник-довідник : навч. посіб. для студентів ОКР "Бакалавр" напряму підгот. 6.020301 "Філософія" / Тетяна Біленко ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Вид. від. ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. - 67 с. - (Університетська бібліотека)

 

290.  ВА780772 Брязкун В. В.  Віртуалізація свідомості: соціально-філософський контекст : [монографія] / Брязкун Валентина Вікторівна. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - 219, [1] с.

 

291.  ВА781086 Герасімова Н. Є.  Психологія спорту : навч.-метод. посіб. / Н. Є. Герасімова, І. В. Кукуленко-Лук'янець ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. - 111 с.

 

292.  СО32910 Денесюк В. І.  Етапи життя людини в медичному, філософському та релігійному розумінні : [дослідження] / В. І. Денесюк, О. В. Денесюк. - Вінниця : Консоль, 2013. - 751 с. : кольор. іл.

 

293.  ВА780751 Заика Е. В.  Тренинг интеллекта: развивающие процедуры : учеб. пособие / Е. В. Заика ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : Щедрая усадьба плюс, 2014. - 614 с. : рис.

 

294.  ВА781362 Колесник О. С.  Феномен інтерпретації в художній культурі : монографія / О. С. Колесник ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - Київ : НАКККіМ, 2014. - 264 с.

 

295.  ВА781394 Куліченко В. В.  Філософія правової соціалізації : (моногр. досвід міждисциплінар. дослідж.) / Куліченко Володимир Вікторович, Куліченко Віктор Володимирович ; Одес. нац. мор. ун-т, Нац. авіац. ун-т. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 310 с.

 

296.  В355198/2 Кухленко, Виктор Яковлевич  Дороги души: Мирские жители. Ч. 2. - 2014. - 139 с.

 

297.  ВА781627 Макарчук Н. О.  Особистісна саморегуляція підлітків з порушеннями розумового розвитку : монографія / Н. О. Макарчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. - Київ : Фенікс, 2014. - 446 с. : рис., табл.

 

298.  ВА781504 Михайлов В. С.  Філософська традиція Китаю: людський вимір та вплив на сучасність : [монографія] / Михайлов Володимир Сергійович. - Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2014. - 250 с.

 

299.  ВА781421 Онофрійчук О. А.  Філософія : навч.-метод. посіб. / Онофрійчук О. А. ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Навч.-наук. ін-т історії та права. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 222 с.

 

300.  ВА781534 Осипов А. О.  Філософія науки (методи та форми наукового пізнання) : навч. посіб. для самост. роботи / А. О. Осипов ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, 2014. - 195 с.

 

301.  ВА781535 Осипов А. О.  Філософія : навч.-метод. посіб. для студентів ден. та заоч. форм навчання / А. О. Осипов ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, 2014. - 60 с. : табл.

 

302.  ВА781573 Пляка Л. В.  Роль психологічної служби у професійному становленні майбутнього фахівця фармацевтичної галузі : монографія / Л. В. Пляка, С. В. Огарь ; Нац. фармацевт. ун-т. - Харків : НФаУ, 2014. - 83 с. : табл.

 

303.  ВА781419 Полянська В. І.  Культурологія, етика, естетика : метод. рек. для студентів ден. форми навчання / [Полянська В. І.] ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Навч.-наук. ін-т історії та права, Каф. філос. думки та культурології. - Херсон : Грінь С. Д. [вид.], 2014. - 239 с.

 

304.  ВА781717 Прибутько П. С.  Філософія : посіб. для підгот. до іспитів / П. С. Прибутько, Т. В. Кондратюк-Антонова, В. І. Стус. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. - 181 с. - (Бібліотечка студента)

 

305.  Р126040 Простаков М. Ю.  Экологичность и нравственность / Михаил Юрьевич Простаков. - Одесса : ТЭС, 2014. - 47 с.

 

306.  ВА781103 Психологія праці та управління. Психологічна підтримка і допомога безробітним на ринку праці : зб. матеріалів X Наук.-практ. конф. (Київ, 14 берез. 2014 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; за заг. ред. О. В. Киричука, д-ра психології, проф., акад. НАПН України ; [упоряд.: Г. А. Пріб та ін.]. - Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. - 230 с. : рис., табл.

 

307.  ВА781390 Психолого-педагогічне забезпечення професійної підготовки фахівців технічного, економічного та гуманітарного профілю : зб. тез за матеріалами Всеукр. наук.-пед. конф. / за заг. ред. чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-ра пед. наук, проф. В. Г. Бутенка ; Нац. акад. пед. наук України, Укр. НДІ естет. освіти, Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 180 с.

 

308.  ВА781420 Словник-довідник філософських та культурологічних термінів / [Полянська В. І. та ін. ; за заг. ред. В. І. Полянської] ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Навч.-наук. ін-т історії та права, Каф. філос. думки та культурології. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 149 с.

 

309.  ВА781678 Спіріна Т. П.  Етика соціально-педагогічної діяльності : навч.-метод. посіб. / Т. П. Спіріна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т людини. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 203 с.

 

310.  ВА781422 Усаченко Л. М.  Прикладна психологія у системі державного управління : метод. рек. / Усаченко Л. М., Гурієвська В. М. ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Нац. наук. ін-т післядиплом. освіти. - Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 90 с.

 

311.  ВА781575 Федоренко Р. П.  Психологічний практикум з консультування: зміст, прийоми, технології : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Р. П. Федоренко, К. І. Шкарлатюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 199 с. - (Серія "Посібники та підручники ВНУ ім. Лесі Українки")

 

312.  ВА781388 Філософія освіти : хрестоматія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев'юк В. О., Кузьменко О. М.]. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. - 506 с.

 

313.  ВА780771 Хомуленко Б. В.  НЛП в системе психотерапии. Спецсеминар по психотерапии : [учеб. пособие] / Б. В. Хомуленко ; Харьк. нац. пед. ун-т им. Г. С. Сковороды. - Харьков : ХНПУ, 2013. - 133 с.

 

314.  ВА781673 Шамша І. В.  Етика : навч.-метод. посіб. для студентів-політологів ден. форми навчання / І. В. Шамша ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", 2014. - 95 с. - (Серія "Навчально-методичні посібники")

 

 

Література універсального змісту

 

315.  В343097/17 Книга в Україні, 1861-1917. Вип. 17: У / [зібрали С. Й. Петров, С. С. Петров ; упоряд., допов., підгот. до друку: В. С. Гоїнець та ін. ; наук. ред. В. Ю. Омельчук]. - 2014. - 699 с.

Дудник Н. З./p

//-->

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-24

Основи розрахунку та конструкції деревообробного обладнання [Текст] : підручник / В. В. Шостак [та ін.] ; за ред. В. В. Шостак ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2012. – 392 с.

Засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ

2020-02-20

В Науковій бібліотеці 20.02.2020 р. відбулося засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ, на якому було розглянуто питання щодо виконання «Плану видання наукових, навчальних та навчально-методичних видань навчально-науковими інститутами ХНТУСГ в 2019-2020 навчальному році».

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка