НБУВ-книги-20140722

 

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

 

 Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 21.07 до 27.07 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

 

 

Природничі науки в цілому

 

1.  СО32839 "Сучасні проблеми екології та геотехнологій", всеукраїнська наукова конференція студентів, магістрів та аспірантів(10 ; 2013 ; Житомир).Тези Х Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнологій", м. Житомир, 10-12 квітня 2013 року / Житомир. держ. технол. ун-т [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 2013. - 332 с. : рис., табл.

 

 

Загальніроботипотехніці

 

2.  ІВ219294Advances in physical ergonomics and safety / ed. by Tareq Z. Ahram and Waldemar Karwowski. - Boca Raton[etc.] : CRC Press, 2013. - XIV, 593 p. : fig., tab. - (Advances in human factors and ergonomics ser.)

 

3.  ІВ219286"Functional materials", international conference(2013 ; Yalta, Haspra).Functional materials - 2013 : abstracts of Intern. conf. "Functional materials" ICFM'2013, September 29-October 5, 2013, Ukraine, Crimea, Yalta, Haspra / [State fund for fundamental research of Ukraine etc.] ; [ed. by V. Berzhansky]. - Simferopol : DIP, 2013. - 502 p. : fig.

 

 

Енергетика. Радіоелектроніка

 

4.  РА408323 Арсірій О. О.  Моделі, методи та інформаційні технології підтримки прийняття рішень з підвищення ефективності гідроаеродинамічних процесів у діючому енергетичному обладнанні : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Арсірій Олена Олександрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2014. - 40 с. : рис.

 

5.  РА408293 Берберян Л. С.  Разработка и программная реализация многопользовательской иерархической системы удаленного управления данными : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.04 / Берберян Левон Самвелович ; Ин-т проблем информатики и автоматизации НАН РА. - Ереван, 2014. - 19, [1] с.

 

6.  ВА780237 Балкаров М. А.  Инженерные системы ЦОД / Михаил Балакаров. - Киев : Аванпост-Прим, 2014. - 484 с. : рис., табл.

 

7.  ВА780256 "Комп'ютерні системи та мережні технології" (CSNT-2014), мІжнародна науково-технічна конференція(7 ; 2014 ; Київ).Збірник тез VII МІжнародної науково-технічної конференції "Комп'ютерні системи та мережні технології" (CSNT-2014), 17-19 квітня 2014 року / НАН України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т комп'ютер. інформ. технологій ; [ред. кол.: І. А. Жуков (голов. ред.) та ін.]. - Київ : НАУ, 2014. - 160 с. : рис., табл.

 

8.  ВА780253 "Комп'ютерні науки для інформаційного суспільства", міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених (веб-конференція)(4 ; 2013 ; Луганськ).Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (веб-конференція) "Комп'ютерні науки для інформаційного суспільства", 11-12 грудня 2013 р. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля [та ін.] ; [голов. ред. Голубенко О. Л.]. - Луганськ : Ноулідж, 2013. - 382 с. : рис., табл.

 

9.  ВА780211 Методичні вказівки до лабораторних робіт з розділу "Комп'ютерне моделювання квантово-розмірних напівпровідникових структур у математичному пакеті Mathcad" дисципліни "Комп'ютерне моделювання фізичних та технологічних процесів мікро- та наноелектроніки" для спеціалістів та магістрів спеціальності 7(8).05080101 "Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої" / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: І. В. Федорін, Г. С. Хрипунов]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 51 с. : рис., табл.

 

10.  ВА780209 Методичні вказівки до лабораторних робіт з розділу "Комп'ютерне моделювання фізичних процесів у програмі FlexPDE" дисципліни "Комп'ютерне моделювання фізичних та технологічних процесів мікро- та наноелектроніки" для спеціалістів та магістрів спеціальності 7(8).05080101 "Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої" / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: І. В. Федорін, Г. С. Хрипунов]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 63 с. : рис., табл.

 

11.  В355124/1 Михеев, Георгий Викторович  Секреты Стирлинга. Ч. 1: Термины. - 2014. - 51 с.

 

12.  ВА780210 Федорин И. В.  Квантовая наноэлектроника : учеб.-метод. пособие по дисциплине "Актуальные проблемы наноэлектроники" для специалистов и магистров специальности 7(8).05080101 "Микро- и наноэлектронные приборы и устройства" / И. В. Федорин, Г. С. Хрипунов ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПІ", 2014. - 63 с. : рис.

 

13.  ВА780220ШумейкоО. О.  Visual Prolog. Опануй на прикладах : навч. посіб. / О. О. Шумейко, В. М. Кнуренко. - Дніпропетровськ : Біла К. О. [вид.], 2014. - 403 с. : рис., табл.

 

14.  ІВ219285"Computer science and information technologies", international scientific and technical conference(8 ; 2013 ; Lviv).Computer science and information technologies  : proc. of the VIIIth International sci. a. techn. conf. CSIT 2013, 11-16 November 2013, Lviv, Ukraine / Lviv polytechnic nat. univ. - Lviv : Publishing Lviv polytechnic, 2013. - XII, 186 p. : fig., tab.

 

15.  ІВ219147Dybała B.  Integracja i spójność modeli w inżynierii odwrotnej :  wybrane aspekty techn. i med. zastosowań Reverse Engineering / Bogdan Dybała. - Wrocław : Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej , 2013. - 176 s. : rys., tab.

 

16.  ІВ219292Dynamic laser speckle and applications / ed. by Hector J. Rabal, Roberto A. Braga Jr. - Boca Raton[etc.] : CRC press, Taylor & Francis group, 2009. - 272 p. : fig. - (Optical science and engineering ; 139)

 

17.  ІВ219289Face recognition : methods, applications and technology / ed.: Adamo Quaglia and Calogera M. Epifano. - New York : Nova  science publ., 2012. - XI, 238 p. : fig. - (Computer science, technology and applications) (Mechanical engineering theory and applications)

 

18.  ІВ219116"Selected issues of safety engineering and exploitation of nuclear power plants in the context of EU energy policy", international summer school(2013 ; Trnava).International summer school "Selected issues of safety engineering and exploitation of nuclear power plants in the context of EU energy policy" : proc., Trnava , September 1-12, 2013 / Politechnika Wrocławska ; [ed. board Karol Balog et al.]. - Wrocław : Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. - 78 p. : fig., tab.

 

19.  ІВ219124Kowalski C. T.  Diagnostyka układów napędowych z silnikiem indukcyjnym z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji / Czesław T. Kowalski. - Wrocław : Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. - 364 s. : rys., tab.

 

20.  ІВ219291New developments in intelligent sensors and models / ed. Rafiq Islam. - New York : Nova  science publ., 2012. - X, 132 p. : fig. - (Computer science, technology and applications) (Nanotechnology science and technology)

 

21.  ІВ219118Wilkosz K.  Metody analizy wyższych harmonicznych w systemie elektroenergetycznym / Kazimierz Wilkosz. - Wrocław : Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. - 138 s. : rys.

 

 

Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування

 

22.  РА408286 Акопян М. Г.  Повышение эффективности электроэрозионной обработки применением ультразвука : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.03 / Акопян Мариам Геворговна ; Гос. инженер. ун-т Армении (Политехник). - Ереван, 2014. - 22 с. : рис.

 

23.  ВА780274 Бондаренко С. Г.  Розмірні зв'язки конструкцій і технологічних процесів : монографія / С. Г. Бондаренко, О. М. Чередніков ; за заг. ред. С. Г. Бондаренка ; Черніг. держ. технол. ун-т. - Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. - 463 с. : рис., табл.

 

24.  ВА780241 Интеллектуальное управление технологическими процессами (ферросплавное производство) : монография / Е. В. Бодянский [и др.]. - Днепропетровск : Национальная металлургическая академия Украины, 2013. - 212 с. : рис., табл.

 

25.  Р125873 Методичні вказівки до практичних занять з теми "Розрахунок зусиль затиску в пристроях" з курсу "Верстатні пристрої" для студентів спеціальності 7.090202 "Технологія машинобудування" і з курсу "Дизайн та проектування технологічної оснастки" для студентів спеціальності 7.090203 "Металорізальні верстати й системи" всіх форм навчання / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: А. В. Фесенко, Ю. М. Любимий]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 35 с. : рис., табл.

 

26.  ІВ219126 Janus A.  Kształtowanie struktury odlewów z austenitycznego żeliwa  Ni-Mn-Cu / Andrzej Janus. - Wrocław : Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. - 177 s. : rys., tab.

 

 

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 

27.  ВС57409 Рябинина О.  Пицца: мясная, рыбная, грибная, овощная : более 80 рецептов / Оксана Рябинина. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 126, [1] с. : цв. ил.

 

28.  ВА780228 Семенова С. В.  Заливные блюда : аппетитное заливное, нежные холодцы, ароматные зельцы, фруктово-ягодные желе / С. В. Семенова. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 95 с. : цв. ил. - (Серия "155 рецептов наших бабушек")

 

29.  ВА780229 Семенова С. В.  Пельмени и вареники : ароматные хинкали, сытные манты, вареники с начинками, клецки на любой вкус / С. В. Семенова. - Харьков ; Белгород : Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 95 с. : цв. ил. - (Серия "155 рецептов наших бабушек")

 

30.  ВА780315 Сухенко Ю. Г.  Технологічне обладнання та лінії молокопереробних підприємств : навч. посіб. для підгот. студентів у ВНЗ / Сухенко Ю. Г., Сарана В. В., Сухенко В. Ю. ; за ред. д-ра техн. наук, проф. Ю. Г. Сухенка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Компринт, 2013. - 658 с. : рис., табл.

 

31.  ІВ219288"High pressure effects on materials", international conference(2011 ; Kyiv).International conference "High pressure effects on materials", Kyiv, ISM NASU, June 28 - July 1, 2011 : abstracts & presentations / Nat. acad. of sciences of Ukraine, Bakul inst. for superhard materials ; [ed.: Mykola Novikov, Volodymyr Turkevych, Oleksandr Lyeshchuk]. - Kyiv : EPC ALCON, 2012. - 400 p. : fig.

 

 

Технологія деревини, легка промисловість, поліграфія, фотокінотехніка

 

32.  РА408350 Миргородська Н. В.  Еволюція форм проектно-художньої презентації костюма в ілюстрації моди : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Миргородська Надія Валеріївна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. - Харків, 2014. - 20 с.

 

33.  Р125883 Диброва А.  Лепим из соленого теста милые игрушки / Алина Диброва , Майя Бедина. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2014. - 47 с. : цв.ил. - (Семейное рукоделие)

 

34.  ВС57405 Тарасова О. А.  Куклы-мотанки. Обереги для вашего дома, приносящие удачу, богатство, изобилие и счастье / О. А. Тарасова ; [фот. Марии Чувило]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 125, [1] с. : цв. ил.

 

 

Транспорт

 

35.  ВС57400 Дерех З. Д.  Правила дорожного движения с комментариями и иллюстрациями : с изм. и доп. в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 111 от 11.02.2013 и № 136 от 06.03.2013 / З. Д. Дерех, В. Ф. Душник, Ю. Е. Заворицкий. - Киев : Арий, 2013. - 175 с. : ил.

 

36.  ВС57401 Дерех З. Д.  Тематические вопросы для проверки знаний Правил дорожного движения, законодательства, безопасности дорожного движения, основ оказания первой медицинской помощи / З. Д. Дерех, Ю. Е. Заворицкий. - Киев : Арий, 2014. - 215 с. : ил. - (Библиотека автомобилиста)

 

37.  В350676/5 Технология производства авиационных двигателей. Ч. 5: Испытания авиационных двигателей / Богуслаев В. А. [и др.]. - 2014. - 339 с. : рис., табл.

 

38.  ІВ219293Advances in human aspects of road and rail transportation / ed. by Neville A. Stanton . - Boca Raton[etc.] : CRC Press, Taylor & Francis group, 2013. - XV, 865 p. : fig., tab. - (Advances in human factors and ergonomics ser.)

 

39.  ІВ219290Short S.  Locomotive to aeromotive : Octave Chanute and the transportation revolution / Simine Short. - Urbana ; Chicago ; Springfield : University of Illinois press, 2011. - XVIII, 341 p. : ill.

 

 

Сільське та лісове господарство

 

40.  РА408299 Барсегян Н. Э.  Экология серебряного карася Carassius auratus gibelio (Bloch, 1783) в условиях повышения уровня озера Севан : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.11 / Барсегян Нелли Эдиковна ; Нац. акад. наук Республики Армения. - Ереван, 2014. - 21 с. : табл.

 

41.  РА408354 Деркач В. С.  Формування продуктивності багаторічних злакових і бобово-злакових травостоїв залежно від способу використання в умовах Лісостепу правобережного : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.12 / Деркач Віталій Станіславович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля, Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2014. - 21 с. : табл.

 

42.  РА408288 Лалиниа А. А.  Влияние дефицита воды на эколого-физиологические показатели вигны лучистой (Vigna radiata L.) на различных стадиях роста и развития : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.02 / Али Акбар Лалиниа ; Нац. аграр. ун-т Армении. - Ереван, 2013. - 26 с. : табл., рис.

 

43.  РА408329 Малюга В. В.  Захист сільських територій від підтоплення в лісостеповій зоні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Малюга Віталій Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. - Київ, 2014. - 21 с. : рис.

 

44.  РА408320 Маршалок В. А.  Вплив змішанолігандного комплексу цинку у складі комбікормів на обмін речовин, продуктивність та якість продукції свиней на відгодівлі : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.02 / Маршалок Вадим Анатолійович ; Білоцерк. нац. аграр. ун-т. - Біла Церква, 2014. - 18 с. : табл., рис.

 

45.  РА408319 Мерзлова Г.  В.   Біотехнологія виробництва біомаси спіруліни, збагаченої цинком і кобальтом, та її використання за вирощування поросят : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / Мерзлова Галина Вікторівна ; Білоцерк. нац. аграр. ун-т. - Біла Церква, 2014. - 19 с. : табл., рис.

 

46.  РА408275 Ростами А. М.  Биологические особенности роста Solanum tuberosun L. под влиянием зеленых и азотных удобрений в условиях Западного Ирана : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Али Мохаммад Ростами ; Нац. акад. наук Республики Армения. - Ереван, 2014. - 26 с. : табл., рис.

 

47.  ВА780835 Полезная книга огородника. Все об удобрениях и борьбе с вредителями / [сост. Бойчук Ю. Д.]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 127 с.

 

48.  ВА780311 Рибак В. О.  Управління лісогосподарським виробництвом : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. "Лісове господарство" / Рибак В. О., Рябченко В. І. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Фітосоціоцентр, 2013. - 471 с. : рис.

 

49.  Р125836 Рябокінь О. П.  Цільові програми інтенсивних технологій вирощування сосни : (оригінал метод. рек.) / О. П. Рябокінь, канд. с.-х. наук ; Укр. НДІ ліс. госп-ва і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. - Харків : [б. в.], 1996. - 8 с. : рис., табл.

 

50.  Р125835 Рябокінь О. П.  Цільові програми інтенсивних технологій вирощування сосни : (оригінал наставлень) / О. П. Рябокінь, канд. с.-х. наук ; Укр. НДІ ліс. госп-ва і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. - Харків : [б. в.], 1995. - 44 с. : табл.

 

51.  ВА780215 Штерн-Лес Ландес А.  Кролики : справочник-пособие по разведению и выращиванию / Алиса Штерн-Лес Ландес ; [пер. с нем. А. Неделько]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 143, [1] с. : цв. ил.

 

 

Соціологія. Демографія

 

52.  Р125863 Базові засади соціального розвитку : наук. розроб. / [А. В. Решетніченко та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. організації фундам. та приклад. дослідж., Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Київ : НАДУ, 2011. - 45 с. - (Бібліотека слухача НАДУ. Державне управління: від теорії до практики)

 

53.  Р125888 Общество. Гендер. История : сб. ст. и тезисов докл. IV всерос. науч. конф., дек. 2013 / Центр по проблемам гендера и прав человека НИИ Липец. гос. техн. ун-та, Липец. регион. отд-ние Рос. о-ва интеллект. истории ; [науч. ред.: Будюкин Д. А., Овчинникова Э. В.]. - Липецк : Гравис, 2013. - 40 с. : табл.

 

54.  ІВ219150 Bieńko M.  Intymne i prywatne praktyki codzienności : studium socjol. / Mariola Bieńko. - Warszwa : Wydawnictwa Uniw. Warszawskiego, 2013. - 272 s. : tab.

 

 

Економіка. Економічні науки

 

55.  РА408273 Аветисян А. Г.  Проблемы и механизмы выравнивания доходов населения (на примере РА) : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.02 / Аветисян Ани Григорьевна ; ГОУ ВПО Рос.-Арм. (Славян.) ун-т. - Ереван, 2014. - 24 с. : рис.

 

56.  РА408330 Безчасний О. У.  Управління рівнем якості продукції машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Безчасний Олексій Увіналійович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". - Запоріжжя, 2014. - 20 с. : рис.

 

57.  РА408325 Бізянов Є. Є.  Моделі ефективного управління розвитком інформаційних систем економічних об'єктів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Бізянов Євген Євгенович ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2014. - 40 с. : рис.

 

58.  РА408364 Бударіна Н. О.  Трансформація світового фінансового ринку в умовах глобальних економічних зрушень : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Бударіна Наталя Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2014. - 40 с. : рис., табл.

 

59.  РА408353 Височанська Л. Й.  Розвиток тваринництва в господарських формуваннях : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Височанська Людмила Йосипівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2014. - 20 с. : табл.

 

60.  РА408336 Гайда А. Ю.  Моделі та механізми оперативного управління ресурсами портфеля проектів наукомістких виробництв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Гайда Анатолій Юліянович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв, 2014. - 23 с. : рис.

 

61.  РА408345 Галаз Р. І.  Принципи управління кадровою безпекою підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Галаз Руслан Ігорович ; Приват. ВНЗ Львів. ун-т бізнесу та права. -  Львів, 2014. - 20 с.

 

62.  РА408348 Гарасим Л. С.  Соціально-мотиваційні засади вдосконалення системи управління персоналом підприємств сфери послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гарасим Людмила Степанівна ; Приват. ВНЗ Львів. ун-т бізнесу та права. - Львів, 2014. - 20 с.

 

63.  РА408331 Жовтяк Г. А.  Транспортна інфраструктура в забезпеченні інтеграційних зв'язків соціально-економічного розвитку регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Жовтяк Ганна Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків, 2014. - 20 с. : рис.

 

64.  РА408360 Жученко Д. Б.  Ефективність виробництва продукції бджільництва в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Жученко Дмитро Борисович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2014. - 20 с. : табл., рис.

 

65.  РА408313 Зоріна М. С.  Стратегія управління фінансовими ресурсами промислового підприємства в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Зоріна Марія Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2014. - 20 с. : рис.

 

66.  РА408324 Карпова Т. С.  Малий бізнес у розвитку соціальної сфери : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Карпова Тетяна Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2014. - 20 с. : рис.

 

67.  РА408363 Клочкова О. В.  Трансформація світового ринку продукції легкої промисловості в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Клочкова Оксана Валеріївна ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2014. - 23 с. : рис., табл.

 

68.  РА408359 Коверко Ю. А.  Стан та шляхи розвитку особистих селянських господарств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Коверко Юлія Андріївна ; Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів, 2014. - 20 с. : рис.

 

69.  РА408328 Купченко В. Г.  Механізм залучення заощаджень населення в інвестиційний розвиток національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Купченко Володимир Геннадійович ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк, 2014. - 20, [1] с. : рис.

 

70.  РА408366 Миколишин М. М.  Механізм емісійної діяльності банків України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Миколишин Марта Михайлівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. - Львів, 2014. - 20 с. : рис., табл.

 

71.  РА408314 Поповський Ю. Б.  Професійна підготовка майбутніх фахівців економічного профілю із застосуванням системи автоматизованого опитування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Поповський Юрій Борисович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2014. - 20 с.

 

72.  РА408317 Ратошнюк С. М.  Інституційне забезпечення економічної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Ратошнюк Світлана Михайлівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2014. - 20 с.

 

73.  РА408332 Серьогіна Д. О.  Організаційно-економічний механізм регулювання міського розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Серьогіна Дар'я Олександрівна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків, 2014. - 20 с. : рис.

 

74.  РА408326 Ставерська Т. О.  Фінансове прогнозування і планування прибутку торговельних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ставерська Тетяна Олександрівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2014. - 20 с.

 

75.  РА408344 Труш І. Є.  Державне регулювання макроекономічних процесів на основі грошово-кредитного механізму : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Труш Іванна Євгенівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2014. - 21 с.

 

76.  РА408335 Харитонов Ю. М.  Управління проектами і програмами реконструкції муніципальних систем теплопостачання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Харитонов Юрій Миколайович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв, 2014. - 59 с. : рис.

 

77.  РА408312 Храпкіна В. В.  Механізми індикативного управління фінансовою безпекою промислових підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Храпкіна Валентина Валентинівна ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2014. - 40 с. : рис.

 

78.  РА408358 Щетина М. В.  Розвиток земельних відносин в сільськогосподарському виробництві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Щетина Марина Анатоліївна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2014. - 20 с. : табл.

 

79.  В355158/1 Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика. Т. 1. - 2014. - 214 с. : рис., табл.

 

80.  СО32841 Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : опор. конспект лекцій для студентів спец. "Облік і аудит" спеціалізації "Облік і аудит у підприємництві" усіх форм навчання / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; [уклад. : М. Г. Гайдай, І. С. Жарова]. - Київ : КНТЕУ, 2003. - 86 с.

 

81.  Р125831 Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : метод. вказівки та завдання для самост. роботи студентів напряму підгот. "Економіка і підприємництво" спец. 050106 "Облік і аудит" освіт.-кваліфікац. рівня "спеціаліст" ден. форми навч. / [уклад.: А. П. Шаповалова, О. А. Мошковська, І. С. Жарова] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Каф. бух. обліку. - Київ : [б. в.], 2007. - 31, [1] с. : табл.

 

82.  Р125833 Бюджетування : метод. рек. до наук. семінару для студентів освіт.-кваліфікац. рівня "магістр" напряму підгот. 0501 "Економіка та підприємництво" спец. 050107 "Економіка підприємтства" (спеціалізації 01 "Економіка підприємництва на ринку товарів та послуг"), 050104 "Фінанси" (спеціалізації 04 "Фінанси підприємства") / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; [уклад.: Л. О. Лігоненко, М. В. Тарасюк]. - Київ : [б. в.], 2006. - 27 с. : табл.

 

83.  СО32834 Внутрішній аудит ефективності: методичні засади та практичні аспекти : навч. посіб. / [Андрєєв П. П. та ін.] ; Держ. фін. інспекція України, Nat. Acad. for Finance and Economics Ministry of Finance, Європ. ін-т держ. упр. та аудиту. - Київ : Європейський інститут державного управління та аудиту, 2013. - 72 с. : рис., табл.

 

84.  ВА780273 Державне регулювання інноваційного розвитку економіки України: стратегічні пріоритети : монографія / [М. А. Латинін та ін.] ; за заг. ред. д-ра наук з дреж. упр., проф. М. А. Латиніна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. - Харків : Магістр, 2014. - 319 с. : рис., табл.

 

85.  ВА780309 Евич Ю. Ю.  Маркетинговые стратегии продвижения образовательных услуг в национальном интернет-пространстве Украины (на примере образовательных продуктов МВА) : монография / Ю. Ю. Евич, И. Г. Бритченко ; под науч. ред. проф. И. Г. Бритченко ; Высш. учеб. заведение Укоопсоюза "Полтав. ун-т экономики и торговли" (ПУЭТ). - Полтава : Техсервис, 2014. - 450 с. : табл.

 

86.  ВА780262 Еволюційний розвиток податкових систем: теорія і практика : монографія / [В. П. Вишневський та ін. ; за ред. акад. НАН України В. П. Вишневського] ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". - Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2014. - 155 с. : рис., табл.

 

87.  ВА780235 Економіка і фінанси : метод. рек. до семінар. і практ. занять, виконання індивід. навч.-практ. завдань з дисципліни / [В. Г. Бодров та ін. ; за ред. В. Г. Бодрова] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. упр. нац. госп-вом. - Київ : НАДУ при Президентові України, 2014. - 105 с.

 

88.  ВА780296 Економічні аспекти функціонування підприємства: стан, проблеми, перспективи : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. заоч. конф., 12 берез. 2014 р. / Каф. економіки підприємства, обліку і аудиту Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького [та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А. [вид.], 2014. - 238 с. : рис., табл.

 

89.  ВА780254 Збірник наукових праць : за результатами ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та соціально-економічні аспекти функціонування сучасного ринку праці України в умовах інституційних трансформацій", (28 березня 2014 р.) / Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України ; [упоряд. О. В. Вілкова, Л. Г. Новаш]. - Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. - 266 с. : рис., табл.

 

90.  ВА780847 Коммерциализация внутрипроизводственных отношений в социально-экономических системах : монография / [Д. Ю. Коцар и др. ; под ред. В. А. Ткаченко]. - Днепропетровск : Монолит, 2014. - 290, [1] с. : рис.

 

91.  ВА780264 Кукурудза І. І.  Державне регулювання економіки : навч.-метод. посіб. для підгот. бакалаврів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" / І. І. Кукурудза ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. - 127 с.

 

92.  Р125832 Матюха М. М.  Облік у зарубіжних країнах : практикум / [М. М. Матюха, О. А. Мошковська, А. П. Шаповалова] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Каф. бух. обліку. - Київ : [б. в.], 2012. - 34 с. : табл.

 

93.  Р125874 Міжнародна комерційна діяльність на авіаційному транспорті : метод. рек. до виконання домаш. завдання для студентів напряму підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" / Нац. авіац. ун-т ; [уклад. : І. О. Геєць, А. А. Прокоп'єва]. - Київ : НАУ, 2014. - 27 с. : табл.

 

94.  ВА780261 Пріоритети інноваційного розвитку регіонального АПК в контексті Європейської інтеграції : матеріали круглого столу, 24 квіт. 2014 р. / Департамент агропром. розвитку Львів. облдержадмін, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнології ім. С. З. Ґжицького, Львів. аграр. палата ; [упоряд. Душка В. І.]. - Львів : Сполом, 2014. - 98 с. : рис., табл.

 

95.  ВА779973 Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку : монографія / [В. Г. Герасименко та ін.] за заг. ред. проф. В. Г. Герасименка ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : Астропринт, 2013. - 303 с. : рис., табл.

 

96.  ВА780259 Соціально-економічний розвиток регіонів та його програмування: цілі, механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-практ. конф., 28 трав. 2014 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр., Каф. екон. та фінанс. політики ; [редкол. : Ахламов А. Г. та ін.]. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 135 с. : рис., табл.

 

97.  ВА780258 "Соціально-економічний розвиток України і регіонів", міжнародна науково-практична конференція(3 ; 2013  ; Запоріжжя).Соціально-економічний розвиток України і регіонів. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 22-23 листопада 2013 р. : тези доп. / Класич. приват. ун-т ; [редкол. : Огаренко В. М. та ін.]. - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. - 303 с. : рис., табл.

 

98.  ВА780260 Стратегічні складові фінансової стійкості та безпеки банківської системи та фінансових ринків України : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 15-16 трав. 2014 р.) / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Екон. ф-т, Каф. банк. справи [та ін.]. - Дніпропетровськ : Біла К. О. [вид.], 2014. - 163 с. : рис., табл.

 

99.  В354443/5, кн.2 Теория проектирования больших самоуправляемых социально-экономических систем. Т. 5/ [О. В. Ткаченко и др.] кн. 2 : Проектно-организационное управление инвестированием инновационного развития. - 2014. - 311 с. : рис., табл.

 

100.  ВА780849 Ткаченко В. А.  Епістемологічний скептицизм в основі економічної політики в Україні : монографія / В. А. Ткаченко. - Дніпропетровськ : Монолит, 2014. - 263 с.

 

101.  ВА780848 Ткаченко В. А.  Непередбачуваний корпоративний світ в умовах невизначеності : монографія / В. А. Ткаченко. - Дніпропетровськ : Монолит, 2014. - 259 с.

 

102.  ВС57536 Труніна І. М.  Забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів підприємницької діяльності : монографія / Труніна Ірина Михайлівна. - Харків : Точка, 2013. - 435 с. : рис., табл.

 

103.  ВС57398 Фінансовий механізм забезпечення розвитку реального сектора України : наук.-аналіт. доп. / [Даниленко А. І. та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України д-ра екон. наук, проф. А. І. Даниленка ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : [б. в.], 2014. - 91 с. : рис., табл.

 

104.  Р125854 Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : навч.-метод. матеріали / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. організації фундам. та приклад. дослідж., Каф. упр. сусп. розвитком ; [уклад. : А. М. Михненко, В. Ф. Мартиненко]. - Київ : НАДУ, 2011. - 43 с. - (Бібліотека слухача НАДУ. Державне управління: від теорії до практики)

 

105.  ВА780242 Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому світі : аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 115 с. : рис. - (Серія "Економіка" ; вип. 14)

 

106.  ВА780318 Хіт Р.  Кризовий менеджмент для керівників / Роберт Хіт ; пер. з англ. Р. Л. Ткачук, С. М. Рябчук, Н. І. Мішеніна. - Київ : Всеувито : Наукова думка, 2002. - 566 с. : мал. - (УСЕ про менеджмент)

 

107.  ІС14742Sustainable development (Poland, Lithuania, Ukraine) : monogr. / Inst. of world economy and intern. relations [etc.]. - Kyiv ; Kaunas ; Szczecin : LAT&K, 2013. - 534 p. : fig., tab.

 

 

Культура. Наука. Освіта

 

108.  РА408352 Денисенко І. О.  Використання засобів спортивно-оздоровчого туризму в підвищенні фізичного стану студентів 18-19 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Денисенко Інна Олександрівна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Дніпропетровськ, 2014. - 20 с. : табл.

 

109.  РА408311 Дмор С. М. М.  Методика навчання молодших школярів футболу у процесі позаурочних занять з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дмор Самер Маджед Мохаммед ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Луганськ, 2014. - 22 с. : табл.

 

110.  РА408347 Дух Т. І.  Теоретико-методична та фізична підготовка студентів із застосуванням взаємонавчання у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Дух Тетяна Ігорівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2014. - 20 с.

 

111.  РА408310 Капустіна О. В.  Вплив одноразових фізичних навантажень різної інтенсивності на еритроцити і лейкоцити спортсменів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.04 / Капустіна Олена Володимирівна ; ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т". - Луганськ, 2014. - 15 с.

 

112.  РА408337 Маляр Н. С.  Організаційно-методичні основи превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Маляр Неля Степанівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури . - Львів, 2014. - 20 с. : рис.

 

113.  РА408280 Смбатян В. А.  Значение межпредметных связей в преподавании физической культуры и биологии : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Смбатян Вардан Аветисович ; Арм. гос. пед. ин-т им. Х. Абовяна. - Ереван, 2014. - 23 с. : табл.

 

114.  РА408276 Топчян Т. Р.  Задачи оптимизации бизнес процессов на примере системы образования : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.04 / Топчян Тигран Рубенович ; Ин-т проблем информатики и автоматизации НАН РА. - Ереван, 2014. - 23 с. : рис.

 

115.  РА408309 Ху Ліфей  Особливості формування фахових знань та рухових навичок у майбутніх учителів фізичного виховання в університетах Китаю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ху Ліфей ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Луганськ, 2014. - 21 с.

 

116.  Р125852 Аддзяленне гуманітарных навук i мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. - Мінск : Беларуская навука, 2013. - 23 с. : цв. ил., фото

 

117.  ВА780314 Акмеологія шкільної освіти : наук.-метод. посіб. / [за заг. ред. Г. С. Сазоненко]. - Київ : Основи, 2010. - 559 с. : рис., табл.

 

118.  СО32821 Беликов О. М.  Жемчужины Украины / О. М. Беликов ; [фот.: Ю. Воронцова и др.]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2014. - 205, [2] с. : цв.ил.

 

119.  С11394/1 Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки (2013 ; Житомир)  Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки, 15-17 травня 2013 р., м. Житомир. Т. 1. - 2013. - 261 с. : рис., табл.

 

120.  С11394/2 Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки (2013 ; Житомир)  Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки, 15-17 травня 2013 р., м. Житомир. Т. 2. - 2013. - 438 с. : рис., табл.

 

121.  ВА780221 "Полтавський університет економіки і торгівлі", вищий навчальний заклад Укоопспілки.  Збірник наукових статей магістрів спеціальності "Педагогіка вищої школи" ПУЕТ : за результатами наук. дослідж. 2013-2014 навч. року / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; [ред. кол.: О. О. Нестуля (голов. ред.) та ін.]. - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 252, [1] с.

 

122.  СО32838 Инновационные технологии в образовании : материалы IX Междунар. науч.-практ. конф., 27-29 сент. 2012 г. / Респ. высш. учеб. заведение "Крым. гуманитар. ун-т" (г. Ялта). - Симферополь ; Ялта : РВВ КГУ, 2012. - 207 с. : табл.

 

123.  Р125882 Кондратьєва О. О.  Звірятка з фетру : клас віртуозів / [Кондратьєва О. О.]. - Харків : Видавничий дім "Весна", 2014. - 15 с. : кольор. іл. - (Майстерня чарівників)

 

124.  Р125881 Кондратьєва О. О.  Лялькові страви з фетру : клас новачків / [Кондратьєва О. О.]. - Харків : Видавничий дім "Весна", 2014. - 15 с. : кольор. іл. - (Майстерня чарівників)

 

125.  ВА780246 Короленківські читання (1998-2012) : покажч. змісту : до 15-річчя "Короленківських читань" / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. : Н. І. Капустіна, О. В. Непочатова ; ред. С. М. Мащенко]. - Харків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2013. - 54 с. : рис., табл.

 

126.  ВА780252 Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі : матеріали ХV всеукр. наук.-практ. конф., (м. Харків, 11 жовт. 2012 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; [редкол. : В. Д. Ракитянська та ін. ; уклад. Н. І. Капустіна]. - Харків : [б. в.], 2013. - 286 с. : рис., табл.

 

127.  ВА780267 Меньших О. Е.  Новітні фітнес-технології у роботі спортивних секцій вищих навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / О. Е. Меньших, Н. В. Костогриз-Куликова, Ю. О. Петренко ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. фіз. виховання. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. - 83 с. : іл.

 

128.  ВА780213 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт та проектів для студентів спеціальностей 6.05070108, 7.05070108, 8.05070108 "Енергетичний менеджмент" та 6.05070101, 7.05070101, 8.05070101 "Електричні станції" / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: О. С. Махотіло, К. В. Махотіло]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 61 с. : рис., табл.

 

129.  ВА780239 Пауерліфтинг. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл / Держ. служба молоді та спорту України, Респ. наук.-метод. каб., Федерація пауерліфтингу України ; [підгот. : І. О. Капко, С. Г. Базаєв, В. Г. Олешко]. - Київ : [б. в.], 2013. - 94 с. : рис., табл.

 

130.  Р125861 Ромашко С. М.  Автоматизація створення, супроводу та розповсюдження документів системи управління якістю надання освітніх послуг засобами офісного пакета Open Office : наук.-метод. розроб. / С. М. Ромашко, Р. Л. Брусак ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. організації фундам. та приклад. дослідж., Львів. регіон. ін-т держ. упр. - Київ : НАДУ, 2011. - 31 с. : рис., табл. - (Бібліотека слухача НАДУ. Державне управління: від теорії до практики)

 

131.  ВА779974 Слесик К. М.  Теоретико-методичні основи формування етичної культури учнів основної школи у процесі навчання гуманітарних предметів : [монографія] / Слесик К. М. ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : Щедра садиба плюс, 2014. - 367 с. : рис., табл.

 

132.  ВА780279 Хаджі М. Х. М.  Преса України та Іракського Курдистану в перехідний період становлення демократії : [монографія] / Мухаммад Хідер Мавлуд Хаджі. - Луганськ : Рєзніков В. С. [вид.], 2014. - 199, [8] с.

 

133.  ВА780297 "Українська книга на Одещині", всеукраїнська виставка-форум(12 ; 2011 ; Одеса).ХІІ Всеукраїнська виставка-форум "Українська книга на Одещині", ДЗ "ОННБ ім. М. Горького", 19-21 травня 2011 року : каталог / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України [та ін.] ; [упоряд. Л. М. Бур'ян ; ред. кол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) та ін.]. - Одеса : [б. в.], 2011. - 84 с. : іл.

 

134.  Р125839 Шевченківський національний заповідник. Експозиція музею Т. Г. Шевченка / [авт. тексту С. Брижицька ; фото: С. Брижицька. Ю. Кардаш, І. Синящокий]. - Черкаси : Бізнес-стиль, [201-?]. - 11 с. : кольор. іл., фото

 

135.  ІВ219144 Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki: polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII -XX w. / Polska akad. nauk, Komis. historyków Polski i Rosji, Inst. historii nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Akad. humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; red. Leszek Zasztowt. - Warszawa : Instytut historii PAN : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2013. - 755 s. : fot.

 

136.  ІВ219127Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbior. / Stow. bibliotekarzy polskich ; pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert. - Warszawa : Wydawnictwo Stow. bibliotekarzy polskich, 2013. - 215 s. : rys., tab. - (Prace Zakładu bibliotekoznawstwa IINiSB UW ; t. 8) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; № 143)

 

137.  ІВ219119Dymmel A.  Księgozbiory domowe w Lublinie w pierwszej połowie XIX wieku / Anna Dymmel. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. - 533 s. : wykr., tab.

 

 

Філософськінауки. Психологія

 

138.  РА408351БалецькаЛ. М.  Психологічніособливостіатрибуціїуспіхуупрофесійномусамовизначенністудентіввищихнавчальнихзакладів: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / БалецькаЛюдмилаМиколаївна; Нац. ун-т"Остроз. акад.". - Острог, 2014. - 21 с.

 

139.  РА408327БережнийА. І.  Управлінняконфліктамивсистеміінноваційногорозвиткузакладівосвіти: автореф. дис. ... канд. наукздерж. упр. : 25.00.02 / БережнийАндрійІванович; Донец. держ. ун-тупр. - Донецьк, 2014. - 20, [1] с. : рис.

 

140.  РА408271 Калашян М. А.  Парадигмальный анализ этико-правовых концепций : автореф. дис. ... канд. филос. наук : [09].00.04 / Калашян Марина Арменовна ; Ереван. гос. ун-т. - Ереван, 2014. - 26 с.

 

141.  РА408333 Котилевська К. С.  Соціально-психологічні умови формування індивідуальних стилів учасників управлінської діяльності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Котилевська Катерина Сергіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2014. - 20 с.

 

142.  РА408316 Семигінівська Т. Г.  Формування професійної етики майбутніх перекладачів авіаційної галузі у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Семигінівська Тетяна Григорівна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2014. - 20 с.

 

143.  ВА780850 Гура Е. І.  Теорія розвитку особистості: адаптація у період ранньої зрілості : монографія / Е. І. Гура. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2014. - 169 с. : табл.

 

144.  ВА780208 Климов В. В.  Скептицизм й інакодумання як інтелектуальний поступ. Релігієзнавчий аспект : [монографія] / В. В. Климов ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди. - Київ : Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2013. - 647 с.

 

145.  ВА779968 Мостовая Т. Д.  Психологические основы зависимого поведения в системе образования : учеб.-метод. пособие / Т. Д. Мостовая ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики, Отд-ние психологии, Каф. общ. психологии и психологии развития личности. - Одесса : Астропринт, 2013. - 99 с. : рис., табл.

 

146.  В352862/3 Сучасні напрями психологізації професійної підготовки фахівців. Т. 3/ [В. Й. Бочелюк та ін.]. - 2013. - 287 с. : рис., табл.

Література універсального змісту

 

147.  ІВ219125China 2008 / [chief ed.: Zhou Mingwei [et al.] ; Engl. transl.: Li Yang [et al.]]. - Beijing  : Foreign languages press, 2008. - IX, 216 p. : phot., m.

 

148.  ІВ219326Grabovsky A. L.  Odessa and its environs : a travel guide : with maps and a phrase book / [Alexandr L. Grabovsky ; transl. S. Mukhametshina]. - Odessa : TES, 2014. - 120 p. : phot. - (Grabovsky's guide)

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-03-30

Кускова, Світлана Вікторівна. Офіс-менеджмент [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. перш.(бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. / С. В. Кускова ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. — Харків : [б. в.], 2020. — 312 с. — Бібліогр.: с. 305-308

Твори-ювіляри 2020 (частина 3)

2020-03-26

Наукова бібліотека пропонує переглянути віртуальну виставку “Твори-ювіляри 2020” (частина 3), в якій Ви дізнаєтеся які жінки надихнули Павла Загребельного на написання історичних романів “Євпраксія” та “Роксолана”.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка