НБУВ-книги-20140804

 

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

 

 Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 04.08 до 10.08 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

 

 

Природничі науки в цілому

 

1.  ВС57446 Вайл Д. Л.  Твореньеведение. Основы естествознания / д-р Джей Л. Вайл ; [пер. с англ. А. Панича ; под ред. А. Мусиной] ; Христиан. науч.-апологет. центр. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. - 478 с. : цв. ил.

 

2.  В355134/1 Пушкарьова, Тамара Олексіївна  Навколишній світ. 3 клас. Ч. 1: До побачення, літо. - 2014. - 63 с. : іл.

 

3.  СО32849 Я і енергія : [навч. посіб. для учнів поч. шк.] / [Зинаїда Галбен-Панчук та ін.]. - Київ : Gutta-club, 2014. - 62 с. : кольор. іл. - (Збережемо планету разом!)

 

 

Загальні роботи по техніці

 

4.  ВА780612 Іваницький Я. Л.  Тріщиностійкість конструкційних матеріалів за складного навантаження : [монографія] / Я. Л. Іваницький, П. С. Кунь ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. - Львів : Сполом, 2013. - 276 с. : рис., табл.

 

 

Енергетика. Радіоелектроніка

 

5.  ВА780642 Захарченко С. М.  Методи та засоби підвищення точності циклічних АЦП на основі вагової надлишковості : монографія / С. М. Захарченко, О. Д. Азаров, О. В. Бойко ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 131 с. : рис.

 

6.  ВА780449 Коршунова О. В.  Інформатика. 4 клас : зошит-конспект / О. В. Коршунова. - Харків : Весна : Співак Т. К., 2014. - 64, [16] с. : іл. - (За програмою з інформатики "Кроки до інформатики. Шукачі скарбів")

 

7.  ВА780643 Лежнюк П. Д.  Методи і засоби захисту від обриву проводу та пошук місця пошкодження в розподільній мережі зі складною топологією напругою 6-35 кВ : монографія / П. Д. Лежнюк, М. В. Кутіна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 151 с. : рис., табл.

 

8.  ВА780673 "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи", міжнародна науково-технічна конференція(2014 ; Київ).Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" : матеріали конф., 10-16 берез. 2014, Київ, Україна / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Радіотехн. ф-т. - Київ : Політехніка, 2014. -  258 с. : рис.

 

9.  ВА780638 Невлюдов І. Ш.  Комп'ютерні технології автоматизованого виробництва : [навч. посіб.] / І. Ш. Невлюдов, М. А. Бережна. - Харків : Компанія СМІТ, 2014. - 367 с. : рис.

 

10.  ВА780719 Статистичні методи обробки сигналів і даних  : матеріали Міжнар. наук. конф., 16-17 жовт. 2013 р., [м. Київ] / Нац. авіац. ун-т, Ін-т аеронавігації, IEEE Center Ukraine Joint Chapter ; [голов. ред. І. Г. Прокопенко]. - Київ : НАУ, 2013. - 272 с. : рис., табл.

 

 

Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування

 

11.  Р125906 "Сварка и родственные технологии", научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов(7 ; 2013 ; Киев).Программа VII научно-технической конференции молодых ученых и специалистов "Сварка и родственные технологии", 22-24 мая 2013 г. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т электросварки им. Е. О. Патона, Совет науч. молодежи ИЭС. - Киев : [б. и.], 2013. - 26, [1] с.

 

 

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 

12.  ВА780615 Мякухіна В. Т.  Проектування пластмасових виробів : [навч. посіб.] / Мякухіна В. Т., Єрешко В. П. ; Технол. ін-т Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). - Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. - 222 с. : рис., табл.

 

13.  ВА780644 Осадчук В. С.  Частотні перетворювачі для контролю вологості нафтопродуктів : монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. С. Звягін ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 151 с. : рис., табл.

 

 

Технологія деревини, легка промисловість, поліграфія, фотокінотехніка

 

14.  ВА780616 Бедина М. В.  Скульптура из бисера : техники. Схемы. Описания / М. В. Бедина, М. В. Зверева. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 93 с. : цв.ил. - (Волшебный бисер)

 

15.  ВС57488 Тарасова О. О.  Ляльки-мотанки. Обереги для вашої оселі, що дарують успіх, багатство, щастя / О. О. Тарасова ; [фот. М. Чувило]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля", 2014. - 125, [1] с. : фот. кольор.

 

 

Транспорт

 

16.  ВС57495 Обеспечение экологической безопасности судоходства : монография / [В. Е. Леонов и др. ; под ред. В. Е. Леонова] ; Херсон. гос. мор. акад. (Украина), Гос. ун-т мор. и реч. флота им. адм. С. О. Макарова (РФ). - Херсон : ХГМА, 2014. - 184 с. : рис., табл.

 

17.  ВС57493 Олейников А. М.  Судовые электрические машины и их эксплуатация : учеб. пособие для студентов направления подгот. "Морской и речной транспорт" вузов / А. М. Олейников, В. Н. Мартынов ; [под. ред. А. М. Олейникова] ; Севастоп. нац. техн. ун-т. - Севастополь : СевНТУ, 2014. - 373 с. : рис.

 

18.  ВА780619 Технологические процессы испытаний на прочность и герметичность в производстве ракетно-космической техники : [учеб. для вузов] / под ред. проф. Леонида Даниловича Кучмы. - Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2014. - 261, [1] с. : рис. - (Технологии производства и испытаний ракетно-космической техники)

 

 

Сільське та лісове господарство

 

19.  ВА780632 Діагностика фітопатогенних бактерій : метод. рек. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, Вінниц. нац. аграр. ун-т ; [уклад.: Патика В. П. та ін. ; за ред. В. П. Патики]. - Київ : [б. в.], 2014. - 76 с. : іл.

 

 

Соціологія. Демографія

 

20.  СО32853 Гошовська В.А.  Українські реалії соціальної держави : навч. посіб. / В. А. Гошовська, Л. І. Ільчук ; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. В. А. Гошовської ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації кер. кадрів. - Київ : Вид-во НАДУ, 2007. - 95 с. : рис., табл. - (Бібліотека державного службовця. Від теорії до практики державного управління)

 

 

Економіка. Економічні науки

 

21.  ВА780634 Буяк Л. М.  Україна між Сходом і Заходом: математичні моделі сучасної економіки : монографія / Буяк Л. М., Паучок В. К. - Тернопіль : Ґрегіт, 2012. - 107 с. : рис., табл. - (Бібліотека часопису "Ґрегіт")

 

22.  ВС57487 Галанець В. В.  Державне регулювання аграрного сектора економіки України : монографія / В. В. Галанець ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. - 192 с. : рис., табл.

 

23.  Р125898 Демчак І. М.  Автоматизоване моделювання нормативів витрат живої та уречевленої праці на технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарської техніки / [Демчак І. М., Борисенко В. О., Риженко Ю. Є.] ; Укр. НДІ продуктивності  АПК. - Київ : [б. в.], 2014. - 34 с. : рис., табл. - (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи)

 

24.  Р125899 Демчак І. М.  Методика системної оптимізації витрат живої і уречевленої праці на виробництво зернових, технічних, кормових і овочевих культур / [Демчак І. М., Борисенко В. О., Риженко Ю. Є.] ; Укр. НДІ продуктивності  АПК. - Київ : [б. в.], 2014. - 40 с. : рис., табл. - (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи)

 

25.  ВС57500 Довідник за операціями з основними засобами: первинні документи та облік : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2014. - 111, [1] с. - (Бібліотека "Баланс" ; № 8 (квітень), 2014. Практичне керівництво)

 

26.  ВС57511 ЕСВ и социальное страхование: отчетность, исправление ошибок, нестандартные ситуации : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2014. - 110, [1] с. - (Библиотека "Баланс" ; № 12 (июнь), 2014. Практическое руководство)

 

27.  ВС57512 ЄСВ і соціальне страхування: звітність, виправлення помилок, нестандартні ситуації : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2014. - 110, [1] с. - (Бібліотека "Баланс" ; № 12 (червень), 2014. Практичне керівництво)

 

28.  ВС57498 Інвентаризація-2012: правила та рекомендації : практ. рек. щодо проведення та обліку результатів інвентаризації. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2012. - 109, [1] с. - (Бібліотека "Баланс" ; № 20 (жовтень), 2012. Практичне керівництво)

 

29.  ВС57508 Кадрове діловодство: відпустки, робочий час, звітність, відповідальність : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2014. - 111, [1] с. - (Бібліотека "Баланс" ; №11 (травень), 2014. Практичне керівництво)

 

30.  ВС57506 Кадрове діловодство: прийняття, звільнення, організаційні документи : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2014. - 111, [1] с. - (Бібліотека "Баланс" ; № 10 (травень), 2014. Практичне керівництво)

 

31.  ВС57497 Кадровое делопроизводство: отпуска, рабочее время, отчетность, ответственность : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Кадр, 2014. - 111, [1] с. - (Библиотека "Баланс" ; № 11, 2014)

 

32.  ВС57507 Кадровое делопроизводство: прием, увольнение, организационные документы : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2014. - 111, [1] с. - (Библиотека "Баланс" ; №10 (май), 2014. Практическое руководство)

 

33.  ВА780641 Кобилянський О. В.  Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів економічних спеціальностей : монографія / О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька, І. М. Кобилянська ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 263 с. : рис.

 

34.  ВА780675 "Інноваційне забезпечення сталого розвитку України в контексті інтеграції до європейського співтовариства", всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів(2014 ; Вінниця).Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів "Інноваційне забезпечення сталого розвитку України в контексті інтеграції до європейського співтовариства", 21 лютого 2014 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т, Каф. фінансів [та ін.]. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 102 с.

 

35.  ВА780629 "Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України", міжнародна науково-практична конференція(2014 ; Ужгород).Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України", 7 березня 2014 року / Ужгород. нац. ун-т, Ін-т економіки і міжнар. відносин, Ін-т держ. упр. та регіон. розвитку ; [за заг. ред. Палінчак М. М., Приходько В. П.]. - Ужгород : Гельветика, 2014. - 291 с. : рис., табл.

 

36.  ВА780681 Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Організація фінансової діяльності" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Берест М. М. та ін.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 127 с. : табл.

 

37.  Р125900 Методичні рекомендації з оплати праці робітників сільськогосподарських підприємств на збиранні зернових культур урожаю 2014 року / [І. М. Демчак та ін.] ; Укр. НДІ продуктивності  АПК. - Київ : [б. в.], 2014. - 38 с. : табл. - (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи)

 

38.  Р125894 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіка і організація діяльності об'єднань підприємств" для студентів спеціальності 7.03050401 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, ННІ економіки і права, Каф. економіки підприємства, обліку і аудиту ; [уклад. Н. Г. Мехеда]. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. - 28 с. : табл.

 

39.  Р125895 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Стратегічне управління підприємством" для студентів спеціальності 7.03050401 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, ННІ економіки і права, Каф. економіки підприємства, обліку і аудиту ; [уклад. Н. Г. Мехеда]. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. - 35 с. : табл.

 

40.  Р125897 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління витратами підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, ННІ економіки і права, Каф. економіки підприємства, обліку і аудиту ; [уклад. Н. Г. Мехеда]. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. - 35 с. : табл.

 

41.  Р125903 Модернізація соціокультурної сфери України в контексті розбудови соціально орієнтованої економіки та євроінтеграції / [Хвесик М. А. та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук Куценко В. І. ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". - Київ : [б. в.], 2014. - 40 с. : табл.

 

42.  ВА780621 Облік і аудит : комплекс. контрол. роботи для заміру залишк. знань студентів напрямів підгот. 6.030601 "Менеджмент" та 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Гайдук І. О.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2012. - 71 с.

 

43.  ВС57499 Подводим итоги бухгалтерского года и готовимся к новому : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2012. - 111, [1] с. - (Библиотека "Баланс" ; № 24 (декабрь), 2012. Практическое руководство)

 

44.  ВС57501 Справочник по операциям с основными средствами: первичные документы и учет : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2014. - 111, [1] с. - (Библиотека "Баланс" ; № 8 (апрель), 2014. Практическое руководство)

 

45.  ВС57510 ТОП-10 ресурсних і місцевих податків: розраховуємо, сплачуємо та подаємо декларації : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2014. - 109, [1] с. - (Бібліотека "Баланс" ; № 6 (березень), 2014. Практичне керівництво)

 

46.  ВС57509 ТОП-10 ресурсных и местных налогов: рассчитываем, уплачиваем и подаем декларации : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2014. - 109, [1] с. - (Библиотека "Баланс" ; № 6 (март), 2014. Практическое руководство)

 

47.  ВА780671 Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, 20-21 берез. 2014 р. : тези доп. / Нац. ун-т харч. технологій [та ін.] ; [ред. кол.: С. В. Іванов та ін.]. - Київ : НУХТ, 2014. - 169 с. : рис., табл.

 

48.  ВС57505 Ценообразование: отраслевые особенности формирования цен : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2014. - 95, [1] с. - (Библиотека "Баланс" ; № 9 (май), 2014. Практическое руководство)

 

49.  ВС57504 Ценообразование: цены трансфертные, обычные, договорные : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2014. - 111, [1] с. - (Библиотека "Баланс" ; № 7 (апрель), 2014. Практическое руководство)

 

50.  ВС57502 Ціноутворення: галузеві особливості формування цін : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2014. - 95, [1] с. - (Бібліотека "Баланс" ; № 9 (травень), 2014. Практичне керівництво)

 

51.  ВС57503 Ціноутворення: ціни трансфертні, звичайні, договірні : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2014. - 111, [1] с. - (Бібліотека "Баланс" ; № 7 (квітень), 2014. Практичне керівництво)

 

 

Культура. Наука. Освіта

 

52.  В353142/3 "Стратегия качества в промышленности и образовании", международная конференция (7 ; 2011 ; Варна)  VII Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании" (3-10 июня 2011 г., Варна, Болгария). Т. 3/ [сост.: Т. С. Хохлова, В. А. Хохлов, Ю. А. Ступак]. - 2011. - 760 с. : рис.

 

53.  ВА780679 Александров В. Т.  Державні механізми управління якістю неперервної освіти в Україні : монографія / В. Т. Александров ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2012. - 365 с. : рис., табл.

 

54.  Р125905 Валентина Олександрівна Ярошик - бібліограф, краєзнавець : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Н. І. Полянська, О. М. Дмитрієва]. - Харків : [б. в.], 2013. - 37 с. - (Краєзнавці Слобожанщини)

 

55.  В355145/1 Водные маршруты Украины. Ч. 1: По рекам Левобережья. - 2013. - 183 с. : цв.ил., карты. - (RYUKZAK BOOK)

 

56.  ВА780456 Все готовые домашние работы + золотые объяснения. 11 класс : 21 компонент : изд. универс. для всех шк. Укаины с рус. яз. обучения + справочник + сочинения / [Соколик Н. Г. та ін. ; уклад., ред. Д. В. Марков]. - Киев : Мастер-Класс, 2012. - 1327 с.

 

57.  ВА780457 Все готовые домашние работы + золотые объяснения. 9 класс : 23 компонента : изд. универс. для всех шк. Укаины с рус. яз. обучения + справочник + сочинения / [Соколик Н. Г. та ін. ; уклад., ред. Д. В. Марков]. - Киев : Мастер- Класс, 2012. - 1023 с.

 

58.  ВС57490 Входження національної системи вищої освіти в європейський простір вищої освіти та наукового дослідження : моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Міжнар. благод. фонд "Міжнар. фонд дослідж. освіт. політики" ; [кер. авт. кол. Т. В. Фініков]. - Київ : Таксон, 2012. - 55 с.

 

59.  ВА780649 Голіков В. А.  Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. А. Голіков, М. А. Козьміних, О. А. Онищенко ; Одес. нац. мор. акад. - Одеса : ОНМА, 2014. - 163 с. : рис., табл.

 

60.  ВС57462 Демина О. О.  Я учусь дома читать, писать, считать, рисовать : [для детей дошк. возраста] / [О. О. Демина ; худож.: Зарби-Гальчук Е. В., Тимофеев М. В.]. - Донецк : БАО, 2014. - 64, [1] с. : цв.ил.

 

61.  СО32848ЗемлянаяТ. В.  Active English. Learn and play : авт. методика изучения англ. яз. для детей (Основная кн.) / Татьяна Земляная. - Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2013. - 65 с. : ВА779880a-ил. + 2 л. цв. ил. - (3-7 лет)

 

62.  Р125920 Земляная Т. В.  Active English. Learn and Play : авт. методика изучения англ. яз. для детей (Доп. кн.) / Татьяна Земляная. - Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2013. - 25 с. - (3-7 лет)

 

63.  Р125923 Іван Ілчев. Почесний професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / [за заг. ред. В. П. Андрущенка]. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 14 с. : фото. кольор.

 

64.  Р125904 Іменний покажчик до видання "Бібліотека в історичному просторі трьох епох. До 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка" / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. В. О. Ярошик, С. М. Миценко]. - Харків : [б. в.], 2013. - 38 с.

 

65.  СО32845 Літня скарбничка. 1 клас / [уклад.] Л. П. Кондратенко. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В., 2011. - 104 с. : кольор. іл.

 

66.  Р125893 Лупаренко С. Є.  Організація дозвілля дітей у дитячій ігротеці : посіб. для викладачів пед. ВНЗ, учителів, вихователів, працівників позашк. установ, аспірантів, студентів / Лупаренко С. Є. ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : [б. в.], 2014. - 39 с. : табл.

 

67.  ВС57513 "Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в європейському освітньому просторі", міжнародна науково-методична конференція(2014 ; Тернопіль).Міжнародна науково-методична конференція "Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в європейському освітньому просторі", м. Тернопіль, 13-16 травня 2014р. : матеріали конф. / Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя [та ін.] ; [редкол.: П. В. Ясній та ін.]. - Тернопіль : Вид-во ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014. - 232 с.

 

68.  ВА780648 Мірошник С. І.  Основи наукових досліджень учнів (Філологія. Мистецтвознавство) : навч.-метод. посіб. / [С. І. Мірошник] ; Департамент освіти і науки Київ. облдержадмін., Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. - Біла Церква : КОІПОПК, 2013. - 158 с. : іл.

 

69.  В354885/2 Наукові основи управління інноваційним розвитком у системі педагогічної освіти. Ч. 2./ [А. А. Харківська, Л. О. Петриченко, В. М. Малихіна]. - 2014. - 314 с.

 

70.  В354885/3 Наукові основи управління інноваційним розвитком у системі педагогічної освіти. Ч. 3/ [А. А. Харківська, Л. О. Петриченко, В. М. Малихіна]. - 2014. - 254 с.

 

71.  ВА780650 Олійник С. В.  Архівознавство : конспект лекцій [для студентів іст. ф-тів ВНЗ України] / С. В. Олійник. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. - 143 с.

 

72.  ВС57467 Павлюк И. Ю  Альбом по развитию речи / И. Павлюк, Е. Веклич ; [худож. Л. Бейгер]. - Харьков ; Белгород : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2014. - 80 с. : цв.ил.

 

73.  ВА780480 Пометун О. І.  Уроки для сталого розвитку : посіб. з курсу за вибором для учнів 8-го кл. загальноосвіт. шк. / О. Пометун, Л. Пилипчатіна, І. Сущенко. - Дніпропетровськ : Ліра, 2013. - 115 с. : іл.

 

74.  Р125918 Скоро в школу : [раб. тетр. для детей дошк. и мл. шк. возраста] / [авт.-сост.: Губанова Н. В. и др.]. - Донецк : Каштан, 2013. - 24, [1] с. : цв. ил. - (Развивайка. 5-6 лет)

 

75.  ВА780448 Усі ГДР: готові домашні роботи та пояснення. 7 клас : пояснення до розв'язань + довідник + реферати + твори : [25 компонентів] / [Т. М. Сипченко та ін. ; уклад. Д. В. Марков]. - Київ : Майстерклас; Час майстрів, 2014. - 1295 с.

 

76.  ВА780447 Усі ГДР: готові домашні роботи. 5 клас : пояснення до розв'язань + довідник + міні-проекти + твори : [23 компоненти] / [Т. М. Сипченко та ін. ; уклад. Д. В. Марков]. - Київ : Майстерклас : Час майстрів, 2014. - 1247 с.

 

77.  ВА780626 Фізичне виховання. Фітнес-технології силової спрямованості : практикум для студентів усіх спец. / Нац. авіац. ун-т ; [уклад.: Ю. О. Усачов, С. П. Пунда, В. В. Білецька]. - Київ : НАУ, 2014. - 55 с. : рис., табл.

 

 

Філософські науки. Психологія

 

78.  ВА780627 Завацька Н. Є.  Соціально-психологічне наслідування ідеальних образів у юнацькому віці : монографія / Н. Є. Завацька, О. Г. Глухова ; [під ред. Н. Є. Завацької] ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : Ноулідж, 2014. - 185 с. : рис., табл.

 

79.  Р125924 Малюта А. Н.  Концептуально-понятийные и методологические основы инвариантного моделирования сложных систем : науч. докл. дис. д-ра филос. наук : 09.00.08 / А. Н. Малюта ; Ин-т философии Акад. наук Украины. - Киев : [б. и.], 1992. - 36 с.

 

80.  Р125901 П'янзін С. Д.  Загальні положення та вимоги до оформлення курсових, кваліфікаційних, дипломних і магістерських робіт з філософських дисциплін : метод. посіб. / С. Д. П'янзін ; Черкас. нац. ун-т ім. Богданан Хмельницького, Навч.-наук. ін-т історії і філософії. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. - 35 с. : мал.

 

81.  Р125892 П'янзін С. Д.  Соціальна філософія : метод. посіб. / С. Д. П'янзін ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т історії і філософії. - Черкаси : [б. в.], 2014. - 44 с. : табл.

//-->

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-24

Основи розрахунку та конструкції деревообробного обладнання [Текст] : підручник / В. В. Шостак [та ін.] ; за ред. В. В. Шостак ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2012. – 392 с.

Засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ

2020-02-20

В Науковій бібліотеці 20.02.2020 р. відбулося засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ, на якому було розглянуто питання щодо виконання «Плану видання наукових, навчальних та навчально-методичних видань навчально-науковими інститутами ХНТУСГ в 2019-2020 навчальному році».

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка