нбув-книги-2014.08.18

 

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

 

 Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 18.08 до 23.08 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

 

 

Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

 

1.  ВА781266 Акмеологія - наука ХХІ століття : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 30 трав. 2014 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Укр. Акад. Акмеол. наук ; [редкол.: Огнев'юк В. О. та ін.]. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. - 510 с.

 

 

Природничі науки в цілому

 

2.  ВА781187 Василенко І. А.  Збірник задач та вправ з екології та хімії навколишнього середовища : навч. посіб. для учнів ст. кл. шк., ліцеїв, спец. коледжів та студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації : [більше 450 задач та вправ] / І. А. Василенко, О. А. Півоваров, С. О. Куманьов. - Дніпропетровськ : Акцент, 2014. - 224 с. : рис., табл.

 

3.  АО272279 Жаркова І.  Природознавство. 2 клас : [картки для поуроч. письм. опитування : навч. посіб.] / [І. Жаркова, Л. Мечник]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 112 с. - (Експрес-контроль)

 

4.  Р126009 Санковська І. М.  Екологічні дати року : метод. рек. для вчителів та кл. керівників / [Санковська І. М.] ; Постійна коміс. Київради з питань екол. політики [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2013. - 40, [2] с. : рис., табл.

 

 

Загальні роботи по техніці

 

5.  ВА781195 Дизайнерська діяльність: стан і перспективи / В. О. Свірко [та ін.] ; [за заг. ред. В. О. Свірка] ; Укр. НДІ дизайну та ергономіки, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. - Київ : УкрНДІ ДЕ, 2014. - 171 с. : рис.

 

6.  С11404/1, кн. 1 Каталог нормативних документів, 2013. Т. 1, кн. 1: Класи 01 - 23. - 2013. - 472 с.

 

7.  С11404/1, кн. 2 Каталог нормативних документів, 2013. Т. 1, кн. 2: Класи 25 - 49. - 2013. - С. 473-966.

 

8.  С11404/1, кн. 3 Каталог нормативних документів, 2013. Т. 1, кн. 3: Класи 53 - 73. - 2013. - С. 967-1426.

 

9.  С11404/1, кн. 4 Каталог нормативних документів, 2013. Т. 1, кн. 4: Класи 75 - 97. - 2013. - С. 1427-1935.

 

10.  С11404/2 Каталог нормативних документів, 2013. Т. 2. - 2013. - 608 с.

 

11.  ІВ219253Peles Y.  Contemporary perspectives on flow boiling instabilities in microchannels and minichannels / Yoav Peles. - New York ; Connecticut : Begell house, 2012. - XI, 140 p. : fig. - (Series in contemporary perspectives in emerging technology)

 

12.  ІВ219236Tribology of composite materials : ed.: J. Paulo Davim. - New York : Nova science publishers, 2012. - VII, 213 p. : fig. - (Materials and manufacturing technology)

 

 

Енергетика. Радіоелектроніка

 

13.  РА408561 Будько М. О.  Фізико-хімічні умови процесу перетворення енергії біомаси при переестерифікації рослинних олій у біодизельне паливо : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Будько Марина Олександрівна ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. - Київ, 2014. - 18 с. : табл.

 

14.  РА408521 Костирка О. В.  Підвищення ефективності стеганографічної системи в умовах атак проти вбудованого повідомлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Костирка Олеся Вікторівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2014. - 20 с. : табл., рис.

 

15.  РА408528 Прус Р. Б.  Методи та моделі динамічного управління ресурсами захисту інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Прус Руслана Богданівна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2014. - 20 с. : рис.

 

16.  РА408536 Соколов А. В.  Методи синтезу багатобайтових нелінійних підстановок для підвищення ефективності сучасних шифрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Соколов Артем Вікторович ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2014. - 20 с. : рис., табл.

 

17.  ВС57579 Автоматизовані людино-машинні системи управління інтегрованими ієрархічними організаційними та виробничими структурами в умовах ризику і конфліктів : [монографія] / Дурняк Б. В. [та ін.] ; Укр. акад. друкарства, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2013. - 514 с. : рис., табл. - (Інформаційні технології)

 

18.  ВА781144 Аудит та управління інцидентами інформаційної безпеки : навч. посіб. / Корченко О. Г. [та ін.] ; Нац. акад. Служби безпеки України. - Київ : Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. Нац. акад. СБ України, 2014. - 189 с.

 

19.  ВС57606 Білоусова Л. І.  Інформатика в таблицях і схемах. ПК і його складові, операційна система Windows. Інтернет. Основні та допоміжні пристрої. Системне та прикладне програмне забезпечення. Моделювання та програмування : [посібник] / [Білоусова Л. І., Олефіренко Н. В.]. - Харків : Торсінг Плюс, 2014. - 111 с. : схеми, табл. - (Серія "В таблицях і схемах")

 

20.  ВА781254 Бонч-Бруєвич Г. Ф.  Практика студентів ОКР "Магістр" спеціальностей 8.04030201 "Інформатика*", 8.04030203 "Соціальна інформатика" : [навч. посіб.] / Бонч-Бруєвич Г. Ф., Носенко Т. І. ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т суспільства, Каф. інформатики. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. - 112 с.

 

21.  ВА781036 Голінько В. І.  Охорона праці в галузі електротехніки та електромеханіки : навч. посіб. для студентів електротехн. та електромех. спец. ВНЗ / В. І. Голінько, В. Ю. Фрундін ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ : НГУ, 2013. - 231 с. : рис., табл.

 

22.  СО32893 Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації : зб. матеріалів ХІІ Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених і спеціалістів, 10-11 квіт. 2014 р. / Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем упр. ; [наук. ред. Чорний О. П.]. - Кременчук : КрНУ, 2014. - 345 с. : рис., табл. - (ISSN 2079-5106)

 

23.  ВС57580 Когнітивні моделі формування стратегій оперативного управління інтегрованими ієрархічними структурами в умовах ризиків і конфліктів : [монографія] / Дурняк Б. В. [та ін.] ; Укр. акад. друкарства, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2013. - 449 с. : рис. - (Інформаційні технології)

 

24.  ВА780858 Криптологія у прикладах, тестах і задачах : навч. посіб. / Т. В. Бабенко [та ін.] ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ : НГУ, 2013. - 318 с. : рис., табл.

 

25.  ВА781019 Мельник А. О.  Пам'ять із впорядкованим доступом : монографія / А. О. Мельник ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 294 с. : рис.

 

26.  ВА780868 Неидеальные гетеропереходы для сенсоров изображения : монография / В. А. Смынтына [и др.] ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. - Одесса : ОНУ, 2014. - 178 с. : рис.

 

27.  ВА781256 Практика студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.040302 "Інформатика" : [навч. посіб.] / Бонч-Бруєвич Г. Ф. [та ін.] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т суспільства, Каф. інформатики. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. - 100 с.

 

28.  ВА780942 Савенко П. О.  Нелінійні задачі синтезу випромінюючих систем з плоским розкривом : [монографія] / П. О. Савенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Львів : ІППММ НАН України, 2014. - 313 с. : рис., табл.

 

29.  С11154/2 "Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития", международный радиоэлектронный форум (4 ; 2011 ; Харьков)  Сборник научных трудов 4-го Международного радиоэлектронного форума "Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития" (МРФ'2011). Т. 2: Международная конференция "Телекоммуникационные системы и технологии" (МКТСТ'2011), 18-21 октября 2011 г., Харьков, Украина. - 2011. - 447 с. : рис.

 

30.  СО32900 Системи управління національною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою : монографія / [Кривуца В. Г. та ін.] ; за ред. д-ра техн. наук, проф. Кривуци В. Г. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Компринт, 2013. - 309 с. : рис., табл.

 

31.  СО32896 Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій "РТ - 2013" : матеріали 9-ої міжнар. молодіж. наук.-техн. конф. (Севастополь, 22 - 26 квіт. 2013 р.) / Севастоп. нац. техн. ун-т ; [редкол. : Пашков Є. В. та ін.]. - Севастополь : СевНТУ, 2013. - 459 с. : рис., табл.

 

32.  Р125970 Технологія проектування та адміністрування БД і СД : метод. рек. до виконання курс. роботи для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Костенко А. В., Костенко С. Б.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2013. - 27 с. : табл.

 

33.  С11406/2 "Современные информационные и электронные технологии", международная научно-практическая конференция (15 ; 2014 ; Одесса)  Труды XV международной научно-практической конференции "Современные информационные и электронные технологии", 26-30 мая 2014 г. Украина, г. Одесса. Т. 2. - 2014. - 165 с. : рис.

 

34.  С11406/1 "Современные информационные и электронные технологии", международная научно-практическая конференция (15 ; 2014 ; Одесса)  Труды ХV международной научно-практической конференции "Современные информационные и электронные технологии", 26-30 мая 2014 г., Украина, г. Одесса. Т. 1. - 2014. - 227 с. : рис.

 

 

Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування

 

35.  ВА781038 Пастух И. М.  Теория и практика безводородного азотирования в тлеющем разряде / И. М. Пастух ; под. общ. ред. И. М. Неклюдова, В. М. Шулаева ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". - Харьков : ННЦ ХФТИ, 2006. - 361 с. : рис., табл. - (Библиотека ОТТОМ)

 

36.  ВА781217 Фінкельштейн З. Л.  Експлуатація, обслуговування та надійність гідравлічних машин і гідроприводів : навч. посіб. для студентів вищ. техн. навч. закл., які навчаються за напрямом підгот. "Інженерна механіка" / З. Л. Фінкельштейн, П. М. Андренко, О. В. Дмитрієнко ; за ред. проф. П. М. Андренка ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Донбас. держ. техн. ун-т. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 307 с. : рис., табл.

 

37.  ВА781138 Шевель Б. О.  Методичні рекомендації до виконання індивідуальної контрольної роботи з курсу "Обробка конструкційних матеріалів" / Шевель Б. О. ; Глух. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. - Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. - 91 с. : табл.

 

 

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 

38.  В355169/1 "Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті", міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів (80 ; 2014 ; Київ)  80 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті", 10-11 квітня 2014 р. Ч. 1. - 2014. - 679 с. : рис., табл.

 

39.  В355169/2 "Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті", міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів (80 ; 2014 ; Київ)  80 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті", 10-11 квітня 2014 р. Ч. 2. - 2014. - 759 с. : рис., табл.

 

40.  АО272258 Домашние заготовки : кн. для записи рецептов / [сост. Каянович Л. Л.]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 63 с.

 

41.  АО272259 Домашні заготовки : кн. для запису рецептів / [уклад. Каянович Л. Л.]. - Харків  : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. - 63 с.

 

42.  Р125997 Консервирование овощей : полез. советы, понят. рецепты, доступ. продукты / [сост. О. В. Завязкин]. - Донецк : БАО, 2014. - 47 с. : фот. цв. - (Полное собрание кулинарных удовольствий) (Вкусно, быстро, недорого)

 

43.  Р125998 Ладвинская А. А.  Салаты из овощей : полез. советы, понят. рецепты, доступ. продукты / [А. А. Ладвинская ; сост. О. В. Завязкин]. - Донецк : БАО, 2014. - 47 с. : фот. цв. - (Полное собрание кулинарных удовольствий) (Вкусно, быстро, недорого)

 

44.  ВА781150 Лесничий Г. Е.  Когда одной жизни мало... : воспоминания / Г. Е. Лесничий. - Киев : Персонал, 2014. - 323, [16] с. : фот.

 

45.  ВА781191 Мирошниченко С. А.  Мороженое, холодные десерты, молочные коктейли, смузи / [Мирошниченко С. А.]. - Донецк : БАО, 2014. - 286 с.

 

46.  ВА781247 Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах : метод. посіб. / [упоряд.: Н. В. Омельяненко та ін.]. - Київ : МЦФЕР-Україна, 2014. - 575 с. : табл.

 

47.  Р125996 Попова Е. А.  Закуски, соусы, приправы : полез. советы, понят. рецепты, доступ. продукты / [Е. А. Попова ; сост. О. В. Завязкин]. - Донецк : БАО, 2014. - 47 с. : фот. цв. - (Полное собрание кулинарных удовольствий) (Вкусно, быстро, недорого)

 

48.  Р126000 Рафеенко В. В.  Макароны, спагетти, лапша : полез. советы, понят. рецепты, доступ. продукты / [В. В. Рафеенко]. - Донецк : БАО, 2014. - 47 с. : фот. цв. - (Полное собрание кулинарных удовольствий) (Вкусно, быстро, недорого)

 

49.  Р125999 Яковлева В.  Быстрая кулинария : полез. советы, понят. рецепты, доступ. продукты / [Виктория Яковлева ; сост. О. В. Завязкин]. - Донецк : БАО, 2014. - 47 с. : фот. цв. - (Полное собрание кулинарных удовольствий) (Вкусно, быстро, недорого)

 

50.  ІВ219362Cormoş C. C.  Decarbonizarea combustibililor fosili solizi prin gazeificare / Călin Cristian Cormoş. - Cluj-Napoca : Presa universitară clujeană, 2008. - 345 p. : fig., tab.

 

 

Технологія деревини, легка промисловість, поліграфія, фотокінотехніка

 

51.  ВС57587 Бейтс С.  Вышиваем крестом цветочные узоры. Картины, подушки, скатерти, салфетки / [Сьюзен Бейтс ; пер. с англ. Елены Лесовиковой]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 94, [1] с. : цв.ил. - (Школа рукодельницы)

 

52.  ВС57588 Пролкс Д.  Мебель своими руками: шкафы, кладовки, полки / Денни Пролкс ; [пер. с англ. Богдан Войченко]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2012. - 127 с. : цв.ил.

 

53.  ВА780943 Руцкая Т.  Ремонтируем и чиним сами. Быстро. Надежно. Бесплатно / [Руцкая Тамара]. - Донецк : Мультипресс, 2014. - 285, [1] с. : рис.

 

54.  ІВ219257Mwinyihija M.  Ecotoxicological diagnosis in the tanning industry / Mwinyikione Mwinyihija. - New York[etc.] : Springer, 2010. - XVI, 140 p. : fig.

 

 

Транспорт

 

55.  РА408553АскеровШ. І. огли  Автоматизованепроектуванняінтегрованихнавігаційнихкомплексівбезпілотнихлітальнихапаратів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.12 / АскеровШохреддінІсабалаогли; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2014. - 19 с. : рис.

 

56.  ВС57586 Дерех З. Д.  Екзаменаційні завдання для підготовки водіїв категорій АВ. Білети / З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький. - Київ : Арій, 2014. - 239 с. : іл. - (Бібліотека автомобіліста)

 

57.  ВС57585 Дерех З. Д.  Ілюстровані Правила дорожнього руху України : навч. посіб. : зі змінами та допов., внес. постановами Кабінету Міністрів України № 111 від 11.02.2013 та № 136 від 06.03.2013 [та ін.] / З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький. - Київ : Арій, 2014. - 119 с. : іл. - (Бібліотека автомобіліста)

 

58.  ВС57584 Дерех З. Д.  Ілюстровані Правила дорожнього руху України : навч. посіб. : зі змінами та допов., внес. постановами Кабінету Міністрів України № 111 від 11.02.2013 та № 136 від 06.03.2013 [та ін.] / З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький. - Київ : Арій, 2014. - 119 с. : іл. - (Бібліотека автомобіліста)

 

59.  ВС57583 Дерех З. Д.  Экзаменационные вопросы для подготовки водителей категории АВ. Билеты / З. Д. Дерех, Ю. Е. Заворицкий. - Киев : Арий, 2014. - 239 с. : цв.ил. - (Библиотека автомобилиста)

 

60.  СО32874 Жуков А. А.  Столетие гибели "Титаника" / А. А. Жуков и С. А. Жуков. - Одесса : Апрель, 2012. - 281 с. : фот.

 

61.  В355181/1 Кива, Дмитрий Семенович  Научные основы интегрированного проектирования самолетов транспортной категории. Ч. 1. - 2014. - 438 с. : рис., табл.

 

62.  В355181/2 Кива, Дмитрий Семенович  Научные основы интегрированного проектирования самолетов транспортной категории. Ч. 2. - 2014. - 325 с. : рис., табл.

 

63.  В355181/3 Кива, Дмитрий Семенович  Научные основы интегрированного проектирования самолетов транспортной категории. Ч. 3. - 2014. - 375 с. : рис., табл.

 

64.  СО32902 Ковальов С. А.  Історія автомобіля / [С. А. Ковальов, М. В. Ковальова, Д. С. Шаповалов]. - Харків : Mikko, 2012. - 159 с. : кольор. іл. - (Ілюстрована енциклопедія)

 

65.  ВА781180 Плачинда Т. С.  Професійна підготовка майбутніх авіаційних фахівців: зарубіжний і вітчизняний досвід та шляхи підвищення якості : монографія / Плачинда Тетяна Степанівна ; Кіровогр. льот. акад. Нац. авіац. ун-ту. - Кіровоград : Полімед-Сервіс, 2014. - 532 с. : рис., табл.

 

66.  ВА781250 Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг : нормат.-прав. акт з охорони праці / Держ. служба гірн. нагляду та пром. безпеки України. - Київ : Сталь, 2014. - 351 с. : рис., табл.

 

67.  ІВ219259Carter I.  British railway enthusiasm / Ivan Carter. - Manchester ; New York : Manchester university press, 2008. - XII, 316 p. : fig. - (Studies in popular culture)

 

68.  ІВ219261Rund C.  The Indiana rail road company :  America's new regional railroad / Christopher Rund, Fred W. Frailey, Eric Powell. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana university press, 2012. - XV, 279 p. : ill. - (Railroads past & present)

 

 

Сільське та лісове господарство

 

69.  РА408543 Звенігородська Т. В.  Патогенез, діагностика та лікування запальних хвороб пародонта у свійського кота : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.05 / Звенігородська Таміла Владиславівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. - Київ, 2014. - 20 с. : рис.

 

70.  РА408544 Іздепський А. В.  Патогенетичне обгрунтування лікування коней з асептичними артритами : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.05 / Іздепський Андрій Віталійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2014. - 18 с.

 

71.  РА408551 Клименко В. П.  Наукові основи створення вихідного матеріалу і виведення нових високопродуктивних сортів винограду : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.08 / Клименко Віктор Павлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. ін-т винограду і вина "Магарач". - Ялта, 2014. - 44 с. : рис., табл.

 

72.  РА408541 Хань Бін  Морфогенез та вміст вуглеводів і різних форм азоту у ізогенних за генами VRN ліній пшениці (Triticum aestivum L.) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Хань Бін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2014. - 18 с. : рис., табл.

 

73.  ВА781126 Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2014 р. / Нац. акад. аграр. наук України [та ін.] ; [за ред. проф. М. Г. Повознікова]. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2014. - 420 с.

 

74.  СО32868 Курдюкова О. М.  Бур'яни Степів України : монографія / Курдюкова О. М., Конопля М. І. ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Луганськ : Елтон-2, 2012. - 347 с. : кольор. іл., табл.

 

75.  ВА781190 Методика формування витрат трудових та матеріальних ресурсів на технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарської техніки / [І. М. Демчак та ін.] ; Укр. НДІ продуктивності агропром. комплексу. - Київ : Украгропромпродуктивність, 2014. - 63 с. : табл. - (Бібліотека спеціаліста АПК "Економічні нормативи")

 

76.  ВА781240 Салтыков А. Н.  Основоположники харьковской школы лесной типологии Д. В. Воробьев, Б. Ф. Остапенко / А. Н. Салтыков, С. И. Познякова ; Харьк. нац. аграр. ун-т им. В. В. Докучаева. - Харьков : ХНАУ им. В. В. Докучаева, 2014. - 82, [12] с. : фот.

 

77.  СО32877 Сільськогосподарська мікробіологія: здобутки та перспективи : зб. наук. пр. (до 50-річчя від дня заснування Ін-ту с.-г. мікробіології НААН) / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г. мікробіології ; [відп. ред. В. В. Волкогон]. - Чернігів : ЦНІІ, 2011. - 435 с. : рис., табл.

 

78.  ВА781028 Тараненко Л. К.  Принципи, методи і досягнення селекції гречки (Fagopyrum esculentum Moench) : [монографія] / Л. К. Тараненко, О. Л. Яцишен. - Вінниця : Нілан, 2014. - 218 с. : іл., табл.

 

79.  ІВ219252Genetics, genomics and breeding of cool season grain legumes / ed.: Marcelino Pérez de la Vega [et al.]. - Jersey, British Isles ; Enfield, New Hampshire : Science publ. : CRC press, Taylor & Francis group, 2012. - XIV, 448 p. : fig., phot. - (Genetics, genomics and breeding of crop plants)

 

80.  ІВ219246Milk production / ed. Boulbaba Rekik. - New York : Nova science publishers , 2012. - X, 274 p. : fig., tab. - (Food science and technology)

 

81.  ІВ219374Petrescu-Mag I. V.  Cercetări privind posibilităţile de dirijare a reproducţiei în vederea modificării raportului dintre sexe la varietăţile speciei Lebistes Reticulata (Poecilia Reticulata) / Ioan Valentin Petrescu-Mag. - Cluj-Napoca : AcademicPres, 2007. - 128 p. : fig., tab., pict.

 

 

Соціологія. Демографія

 

82.  ВА781252 Гаврилишин П.  Українська трудова імміграція в Італії (1991-2011 рр.) : [монографія] / Петро Гаврилишин. - Брустурів : DISCURSUS, 2014. - 298 с. : фот. кольор.

 

 

Економіка. Економічні науки

 

83.  РА408516 Гончарук І. В.  Розвиток та ефективність підприємницької діяльності у виробництві біопалива : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гончарук Інна Вікторівна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2014. - 20 с. : табл.

 

84.  РА408515 Гончарук Т. В.  Формування механізму інноваційного забезпечення розвитку галузі виробництва біопалива : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Гончарук Тетяна Вікторівна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2014. - 20 с. : табл.

 

85.  РА408524 Крутько М. А.  Розвиток обслуговуючої та фінансово-кредитної кооперації сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Крутько Маргарита Анатоліївна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків, 2014. - 20 с. : табл.

 

86.  РА408580 Лисевич С. Г.  Економічна оцінка організаційно-технічного рівня гірничорудного підприємства (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лисевич Сергій Григорович ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". - Кривий Ріг, 2014. - 20 с. : рис., табл.

 

87.  РА408556 Максимюк Н. В.  Діагностика ефективності діяльності засобів розміщення індустрії туризму : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Максимюк Наталя Вячеславівна ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2014. - 20 с. : рис., табл.

 

88.  РА408567 Приходько О. М.  Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу регіону : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Приходько Ольга Миколаївна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - 20 с.

 

89.  РА408526 Рижик І. О.  Формування системи та розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів молочного напряму : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Рижик Ірина Олександрівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків, 2014. - 19 с. : табл., рис.

 

90.  РА408529 Савельєва О. М.  Підвищення ефективності системи управління в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Савельєва Олена Миколаївна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків, 2014. - 20 с. : рис.

 

91.  РА408523 Хлопоніна-Гнатенко О. І.  Організаційно-економічні засади розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Хлопоніна-Гнатенко Ольга Іванівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків, 2014. - 20 с. : табл.

 

92.  В355169/3 "Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті", міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів (80 ; 2014 ; Київ)  80 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті", 10-11 квітня 2014 р. Ч. 3. - 2014. - 569 с. : рис., табл.

 

93.  ВА781225 GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки : колект. монографія / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; за заг. ред. проф. Мігус І. П. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 375 с. : рис., табл.

 

94.  ВА781025 "Актуальні фінансово-економічні проблеми сучасного розвитку України", всеукраїнська студентська наукова конфереція(2013 ; Миколаїв).Актуальні фінансово-економічні проблеми сучасного розвитку України. Всеукраїнська студентська наукова конференція, 20 грудня 2013 року : матеріали конф. / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК, 2013. - 339 с. - (Науково-технічні конференції / Нац. ун-т кораблебудування)

 

95.  ВА781189 Балабан П. Ю.  Організація торгівлі : навч. посіб. для самостоят. вивч. дисципліни студентами напряму підгот. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" програми проф. спрямування "Торговельне підприємництво" ПУЕТ / П. Ю. Балабан ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгілві" (ПУЕТ), Каф. комерц. діяльності і підприємництва. - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 214 с.

 

96.  ВА781253 Березянко Т. В.  Актуалізація суспільної та соціальної відповідальності корпоративного сектору / Березянко Т. В. ; Нац. ун-т харч. технологій, Ін-т післядиплом. освіти. - Київ : Сталь, 2013. - 86, [5] с. : рис., табл.

 

97.  ВА781232 Бойко А. В.  Стійкість національної економіки: теорія, методологія, практика : [монографія] / Бойко Аліна Василівна ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування". - Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2014. - 287 с. : рис., табл.

 

98.  ВА780874 Бойко В. В.  Процес компенсації виробничих витрат на промисловому підприємстві: теорія і практика управління : монографія / В. В. Бойко, М. С. Пашкевич ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ : НГУ, 2014. - 161 с. : рис., табл.

 

99.  ВА781205 Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах : підруч. для студентів ВНЗ / В. Я. Плаксієнко [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. Я. Плаксієнка. - Київ : Центр учб. літ., 2014. - 443, [4] с. : рис., табл.

 

100.  ВС57591 Вектори розвитку фінансового потенціалу суб'єктів господарювання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (1-5 лют. 2014 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [відп. ред. Глущенко В. В.]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. - 295 с. : рис., табл.

 

101.  ВС57537 Гайдуцький П. І.  НеЗалежна економіка України / Павло Гайдуцький. - Київ : Інформ. системи, 2014. - 527, [14] с. : іл.

 

102.  ВС57557 Герасимчук З. В.  Стратегічне управління сталим розвитком міст: теорія, методологія, практика : монографія / З. В. Герасимчук, О. В. Середа ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 274 с. : рис., табл.

 

103.  ВА781018 Данилович-Кропивницька М. Л.  Макроекономіка : навч. посіб. / М. Л. Данилович-Кропивницька, П. І. Стецюк, І. О. Тивончук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 290 с. : рис., табл.

 

104.  Р125983 Думанська Г. В.  Практичні роботи з географії. Практикум для 10 класу / [Г. В. Думанська, Т. Г. Назаренко, І. М. Вітенко]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. - 27, [1] с. : табл., карти. - (Серія "Географія")

 

105.  Р126015 Думанська Г. В.  Практичні роботи з географії. Практикум для 9 класу : [посібник] / [Г. В. Думанська, Т. Г. Назаренко, І. М. Вітенко]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. - 47 с. : рис., табл. - (Серія "Географія")

 

106.  Р125982 Думанська Г. В.  Практичні роботи з географії. Практикум для 9 класу / [Г. В. Думанська, Т. Г. Назаренко, І. М. Вітенко]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. - 47 с. : рис., табл., карти. - (Серія "Географія")

 

107.  Р125966 Ефективність інформаційних систем : метод. вказівки до виконання лаб.-практ. занять та самост. роботи на тему: "Розрахунок сукупних витрат на створення і впровадження інформаційних систем в середовищі MS Exel" для студентів спец. 7.03050201 "Економічна кібернетика" ден. форми навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Ящук В. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 27 с. : табл.

 

108.  ВА781145 Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України : аналіт. доп. / [Собкевич О. В. та ін. ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 151 с. : рис., табл. - (Серія "Економіка" ; вип. 15)

 

109.  ВА781251 Інноваційні технології в управлінні складними біотехнологічними об'єктами агропромислового комплексу : монографія / А. П. Ладанюк [та ін.]. - Київ : Центр учб. літ., 2014. - 279 с. : рис., табл.

 

110.  ВА781197 Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі : зб. наук. пр. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 22-23 квіт. 2014 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ), Білорус. торг.-екон. ун-т спожив. кооперації (м. Гомель, Респ. Білорусь), Караганд. екон. ун-т Казспоживспілки (м. Караганда, Респ. Казахстан) ; [голов. ред. С. С. Ніколенко]. - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 168 с. : табл.

 

111.  ВА781213 Інформаційні системи і технології в оціночній діяльності : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни / [В. В. Кужель та ін.]. - Умань : Сочінський [вид.], 2014. - 235 с. : рис., табл.

 

112.  ВА781241 Карімов Г. І.  Інформаційні системи і технології в управлінні організаціями : монографія / Г. І. Карімов, І. К. Карімов ; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т (ДДТУ). - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2014. - 142 с. : рис., табл.

 

113.  Р125959 Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку.  Каталог спеціалізованих видань МЦФЕР : повний спектр фахових видань і безліч подарунків для Вас та Ваших колег / Міжнар. центр фін.-екон. розвитку. - [Київ] : [б. в.], [2010]. - 11 с. : кольор. іл.

 

114.  ВА781146 Лігоненко Л. О.  Економіка торгівлі (у рисунках, схемах та таблицях) : навч. посіб. / [Л. О. Лігоненко, А. М. Носуліч, Н. М. Новікова] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2014. - 227 с. : рис., табл., схеми

 

115.  ВА781134 "Проблеми економіки та управління у промислових регіонах", міжвузівська науково-практична конференція(5 ; 2014 ; Запоріжжя).Матеріали доповідей учасників V Міжвузівської науково-практичної конференції "Проблеми економіки та управління у промислових регіонах" (15-16 травня 2014 р., м. Запоріжжя) / Запоріз. нац. техн. ун-т, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, Приазов. держ. техн. ун-т ; [відп. ред. П. В. Гудзь]. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. - 435 с. : рис., табл.

 

116.  ВА781245 "Перспективи економічної інтеграції: бачення наукової молоді", міжнародна науково-практична конференція(2014 ; Одеса).Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи економічної інтеграції: бачення наукової молоді", 24-25 квітня 2014 р. / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України [та ін.] ; [упоряд.: Гетьман О. Л. та ін. ; відп. ред.: Буркинський Б. В., Лайко О. І.]. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2014. - 188 с. : рис., табл.

 

117.  ВА780915 "Транснаціоналізація економічних систем: тенденції та перспективи розвитку", міжнародна науково-практична конференція(2014 ; Миколаїв).Міжнародна науково-практична конференція "Транснаціоналізація економічних систем: тенденції та перспективи розвитку" (присвячена 10-річному ювілею кафедри Міжнародної економіки), 18 квітня 2014 року / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського [та ін.] ; [редкол.: Будак В. Д. та ін.]. - Миколаїв : Гельветика, 2014. - 315 с. : рис., табл.

 

118.  ВА781160 Мних Є. В.  Фінансовий аналіз : підруч. для студентів ВНЗ / Є. В. Мних, Н. С. Барабаш ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2014. - 535 с. : рис., табл.

 

119.  ВА781188 Національна економіка в умовах формування нової фінансово-економічної архітектури світу : монографія / [О. В. Чернявська та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. В. Чернявської ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 318 с. : рис., табл.

 

120.  ВА780859 Неприбуткові організації в системі світових соціально-економічних процесів : монографія / [Стройко Т. В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, доц. Т. В. Стройко ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : Гельветика, 2014. - 171 с. : рис., табл.

 

121.  ВА781234 Облік, аналіз та контроль: теорія, методологія, практика : колект. монографія / [за ред. І. Б. Садовської] ; Луц. нац. техн. ун-т [та ін.]. - Луцьк : Луц. НТУ, 2014. - 270 с. : рис., табл.

 

122.  В355179/1 Основні пріоритети розвитку АПК України у контексті економічної, продовольчої та енергетичної безпеки країни. Ч. 1. - 2014. - 203 с. : рис., табл.

 

123.  В355179/2 Основні пріоритети розвитку АПК України у контексті економічної, продовольчої та енергетичної безпеки країни. Ч. 2. - 2014. - 227 с. : рис., табл.

 

124.  ВА781169 Охріменко І. В.  Депозитарна система України: становлення та реформування : [монографія] / І. В. Охріменко, С. А. Стасіневич. - Київ : Компринт, 2014. - 166 с. : табл.

 

125.  ВС57574 Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України : наук. доп. / [Барановська І. В. та ін.] ; за ред. акад. НАН України Гейця В. М., чл.-кор. НААН України Осташко Т. О., чл.-кор. НАН України Шинкарук Л. В. ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2014. - 101 с. : табл.

 

126.  ВА781147 Похилюк В. В.  Економічна безпека України: інституційні аспекти, стан і тенденції розвитку : монографія / В. В. Похилюк ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава : Фірма "Техсервіс", 2013. - 416 с. : рис., табл.

 

127.  ВА781236 Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку освіти в Україні : колект. монографія / за ред. проф. Денисенка М. П. та Мігус І. П. ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 242 с. : рис., табл.

 

128.  ВС57558 Пунько Б. М.  Економіко-екологічне відтворення : [монографія] / Б. М. Пунько ; за ред. акад. НАН України Б. В. Буркинського. - Львів : Українські технології, 2011. - 439 с. : рис., табл.

 

129.  ВС57573 Рекапіталізація банків в Україні : наук.-аналіт. доп. / [Шелудько Н. М. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Н. М. Шелудько ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування". - Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2012. - 89 с. : табл.

 

130.  ВС57561 Розвиток фінансового потенціалу суб'єктів господарювання як основа досягнення фінансово-економічної безпеки : колект. монографія / [Глущенко В. В. та ін.] ; за ред. В. В. Глущенка ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 383 с. : рис., табл.

 

131.  В355180/1 Соціально-економічні координати розвитку підприємницької діяльності. Ч. 1. - 2014. - 239 с. : рис., табл.

 

132.  В355180/2 Соціально-економічні координати розвитку підприємницької діяльності. Ч. 2. - 2014. - 211 с. : рис., табл.

 

133.  ВА781248 Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку : колект. монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Прохорової ; Укр. інж.- пед. акад. - Харків : НТМТ, 2014. - 295 с. : рис., табл.

 

134.  В355152/2 Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія. Т. 2: Терміни і категорії. Показники, методи і моделі. Бюджетні системи і реформи. Фінансові інститути. Фінансове та бюджетне законодавство / [В. П. Кудряшов та ін.]. - 2013. - 661 с.

 

135.  В355152/3 Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія. Т. 3: Податкова термінологія. Податкові системи і реформи. Податкові інститути. Податкове законодавство / [Ю. Б. Іванов та ін.]. - 2013. - 663 с.

 

136.  ВА780870 Христіановський В. В.  Використання панельних даних в економічних дослідженнях : навч. посіб. для студентів екон. спец. / В. В. Христіановський, В. В. Фортуна ; Донец. нац. ун-т, Екон. ф-т, Каф. математики та мат. методів в економіці. - Донецьк : ДонНУ, 2012. - 102 с. : табл.

 

137.  ВС57562 Шквір В. Д.  Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : практикум / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 439 с. : рис., табл.

 

138.  ВА781228 Юровский Б. С.  Как добиться финансового благополучия в Украине, и почему накопительное страхование жизни - основа такого благополучия / Борис Юровский. - Харьков : Центр "Консульт", 2014. - 229 с.

 

139.  ВС57560 Яструбський М. Я.  Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посіб. / М. Я. Яструбський, Л. М. Лучишин, Н. І. Римарська ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 374 с. : табл.

 

140.  ІВ219357 llovan O.  Ţara Năsăudului. Studiu de geografie regională / Oana-Ramona llovan. - Cluj-Napoca : Presa universitară clujeană, 2009. - 515, [2] p. : fig., tab., h. - (Colecţia "Ţările" României  ; 5)

 

141.  ІВ219361Szabó  Á.  A tulajdonváltás folyamata Románia  gazdasági átalakulásában / Árpád Szabó . - Cluj- Napoca : Scientia , 2008. - 194 o. : ábra, táb. - (Sapientia könyvek : jog - és közgazdaságtudomány ; 54)

 

 

Культура. Наука. Освіта

 

142.  РА408552 Бурлай М. М.  Інформаційне забезпечення розвитку системи вищої освіти : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Бурлай Михайло Миколайович ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2014. - 20 с. : рис., табл.

 

143.  РА408527 Галімський В. О.  Корекція фізичної підготовленості каратистів на етапі попередньої базової підготовки на основі модельних характеристик : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Галімський Володимир Олександрович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Харків, 2014. - 20 с. : табл., рис.

 

144.  РА408568 Ширченко Я. І.  Журналістська етика: проблеми і концепції (світовий та вітчизняний досвід) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ширченко Ярослава Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2008. - 16 с.

 

145.  ВА781264 "Я йшов туди, де гуркіт праці чути..." (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (VI Грінченківські читання), 22 січ. 2014 р., м. Київ / Нац. акад. пед. наук України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка ; [за заг. ред. В. О. Огнев'юка, Л. Л. Хоружої, А. І. Мовчун]. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. - 259 с. : іл.

 

146.  ВА781711 125 години Народна библиотека "Иван Вазов" 1879-2004 : указател на литература / съст. Вела Декало [et al.] ; отг. ред. Радка Колева. - Пловдив : [Хермес], 2004. - 231 с.

 

147.  В355169/4 "Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті", міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів (80 ; 2014 ; Київ)  80 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті", 10-11 квітня 2014 р. Ч. 4. - 2014. - 527 с. : рис., табл.

 

148.  ВА781171 Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти : [навч. посіб.] / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. педагогіки і методик дошк. та початк. освіти ; [уклад. : Гордійчук М. С., Попова Л. Б., Попова О. Ю.]. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [Вид.], 2014. - 151 с.

 

149.  Р125972 Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка.  Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2009 - 2013 рр.) / Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [упоряд.: В. П. Зінченко, Н. Є. М'ягкоступ]. - Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. - 38 с.

 

150.  Р126008 Бібліотечна Україна - юнацтву: цифри і факти : стат. аналіз діяльності б-к України для юнацтва та молоді / ДЗ "Держ. б-ка України для юнацтва" ; [уклад. Т. Сопова]. - Київ : [б. в.], 2014. - 24 с. : табл.

 

151.  ВА781209 Велесик П. Я.  Творча лабораторія журналіста : навч. посіб. / П. Я. Велесик. - Рівне : Лапсюк В. А., 2014. - 375 с.

 

152.  Р126005 Віра Вікторовна Загуменна: "Обираючи професію, ти обираєш свою долю" : біобібліогр. покажч. / Нац. парламент. б-ка України ; [уклад.: О. І. Кузьменко, О. М. Пашков, В. В. Пижевська]. - Київ : [б. в.], 2014. - 47 с. - (Провідні діячі української книги ; вип. 23)

 

153.  ВА781200 Вступ до освітології : навч. програма для спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" освіт.-кваліфікац. рівень "магістр" / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т сусп-ва, Н.-д. лаб. освітології ; [розроб.: Огнев'юк В. О., Сисоєва С. О.]. - Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2014. - 79 с. : табл.

 

154.  ВА781261 Глушак О. М.  Методичні рекомендації до вивчення дисциплін інформаційно-комп'ютерного циклу "Інформаційні технології навчання" та "Технічні засоби навчання" для студентів неінформатичних спеціальностей вищих навчальних закладів : [посібник] / О. М. Глушак, Н. П. Мазур ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т суспільства. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. - 102 с. : табл.

 

155.  ВС57590 Гончарова С.  7 заповедей организованной мамы : [порядок в доме, семье и голове за 3 недели] / Света Гончарова. - Киев : Агенция "Айпио", 2014. - 132 с. : ил. - (Серия "Академия экспертов")

 

156.  В355182/1 Грінченко, Борис Дмитрович  Зібрання творів. Педагогічна спадщина. Кн. 1/ [упоряд.: О. Мислива, А. Мовчун, В.Яременко ; вступ. слово В. О. Огнев'юка ; передм., комент., прим. В. В. Яременка]. - 2013. - 551 с. : світлини

 

157.  ВА781265 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали IV щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка ; [редкол.: В. О. Огнев'юк та ін.]. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. - 280 с. : рис., табл.

 

158.  ВА781262 Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження (життєвий цикл електронного документа) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2012 р., м. Київ / Держ. архів. служба України [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2012. - 129, [1] с.

 

159.  Р126002 Зав'язкін О. В.  Пори року, дні тижня, доба, години, хвилини, секунди у віршах і малюнках : [для дітей дошк. віку] / [О. В. Зав'язкін ; іл. Л. І. Матвієнко]. - Донецьк : БАО, 2014. - 47 с. : кольор. іл. - (Веселі уроки)

 

160.  Р126001 Завязкин О. В.  Азбука. Крупные буквы. Обучающие задания. Замечательные иллюстрации : [для детей дошк. возраста] / [О. В. Завязкин]. - Донецк : БАО, 2014. - 32 с. : цв.ил.

 

161.  ВА781137 Збірник навчальних програм зі спеціальності "Дошкільна освіта" : [навч.-метод. зб.] / [за ред. О. І. Курка] ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. - Глухів : РВВ ГНПУ Ім. О. Довженка, 2014. - 369 с.

 

162.  ВА781257 Зміст, дидактичні структури та методичне забезпечення уроків у початкових класах (психологічні та педагогічні аспекти) : навч.-метод. посіб. для студентів пед. ф-ту ВНЗ / [Коваль Г. П. та ін. ; за ред. проф. Г. П. Коваль] ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2010. - 191 с.

 

163.  ВА781263 Ідеї К. Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К. Д. Ушинського) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 лют. 2014 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. орг. "Благод. фонд  ім. К. Д. Ушинського", Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка ; [редкол.: В. О. Огнев'юк та ін.]. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. - 278 с.

 

164.  ВА781709 Йовчев И. С.  Дневни забележвания върху историята на Илия С. Йовчев за 1869-1875 / Илия С. Йовчев ; отг. ред., предг.  ст. н. с. д-р Радка Колева ; разчел, съст. и коментар към дневника инж. Иван Марков ; худож. Димитър Келбечев. - Пловдив : Народна библиотека "Иван Вазов", 2007. - 306 c.

 

165.  ВА781345 Коляда М. Г.  400. Занимательные фокусы и эксперименты / [Коляда М. Г.]. - Донецк : БАО, 2014. - 303 с. : рис.

 

166.  Р126014 Коротяєва Є. В.  Малюємо візерунки : [для дітей дошк. віку : для спіл. роботи батьків і дітей] / Коротяєва Є. В. - Харків : Торсінг плюс, 2014. - 32 с. : мал. - (Розумні прописи)

 

167.  ВА781198 Культурологія освіти : навч. програма для спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" освіт.-кваліфікац. рівень "магістр" / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т сусп-ва, Н.-д. лаб. освітології ; [розроб.: Сисоєва С. О., Галицька М. М.]. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. - 63 с.

 

168.  ВА781237 Кучай Т. П.  Підготовка майбутніх учителів в університетах Великої Британії до екологічного виховання учнів : монографія / Т. П. Кучай ; за ред. д-ра пед. наук, проф., дійс. члена НАПН України Н. Г. Ничкало ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 215 с. : рис., табл.

 

169.  Р126013 Леонова Н. С.  Малюємо форми : [для дітей дошк. віку : для спіл. роботи батьків і дітей] / Леонова Н. С. - Харків : Торсінг плюс, 2014. - 32 с. : мал. - (Розумні прописи)

 

170.  ВА781233 Магістерські дослідження : темат. огляд та анот. кваліфікац. робіт за ОКР "магістр" 2014 р. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [за заг. ред. Огнев'юка В. О.]. - Київ : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2014. - 296 с.

 

171.  Р125968 Методика викладання у вищій школі : метод. вказівки та завдання до самост. роботи студентів спец. 8.14010101 "Готельно-ресторанна справа" освіт.-кваліфікац. рівня "магістр" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Ощипок І. М., Пономарьов П. Х., Сирохман І. В.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2013. - 27 с. : рис., табл.

 

172.  ВА781199 Методологія міждисциплінарних досліджень у сфері освіти : навч. програма для спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" освіт.-кваліфікац. рівень "магістр" / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т сусп-ва, Н.-д. лаб. освітології ; [розроб. Сисоєва С. О.]. - Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2014. - 55 с. : табл.

 

173.  СО32897 Морально-естетичне виховання дітей дошкільного віку за літературними творами В. О. Сухомлинського : навч.-метод. посіб. / Департамент освіти і науки Київ. облдержадмін., Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [Корж Т. М. та ін. ; упоряд.: Т. М. Корж, Т. П. Тоцька ; за ред. Н. І. Клокар, Л. В. Кабан]. - Біла Церква : КОІПОПК, 2013. - 98 с. : рис.

 

174.  ВА780946 Наталія Черниш  : бібліогр. покажч. : монографії, навч. посіб., наук. публ., навч.-метод. вид. / Укр. акад. друкарства, Клуб львів. поліграфістів ; [уклад. Л. Дячишин ; вступ. ст. М. Тимошика ]. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2014. - 105 с. : іл. - (Серія бібліографічних покажчиків)

 

175.  ВА781172 Основи педагогіки : навч.-метод. посіб. для студентів напряму підгот. 6.010102 "Початкова освіта" галузі знань 0101 "Педагогічна освіта" / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Пед. ф-т, Каф. педагогіки та методик дошк. і початк. освіти ; [упоряд. Бахмат Н. В.]. - Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2014. - 77 с.

 

176.  СО32898 Основні компетенції дітей дошкільного віку: вивчення рівня сформованості : навч.-метод. посіб. / Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Наук.-метод. центр дошк., поч., спец. та інклюз. освіти, Каф. теорії та методик поч. і дошк. освіти ; [упоряд.: Каратаєва М. І., Харченко А. А., Дарченко Л. Г.]. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2014. - 106 с. - (Дошкільна освіта)

 

177.  ВС57563 Питание спортсменов : рук. для проф. работы с физ. подгот. людьми : [учеб. пособие] / [Дж. Х. Бернс и др.] ; под ред. Кристин А. Розенблюм ; [пер. с англ. Н. Воронина]. - Киев : Олимпийская литература, 2014. - 535 с.

 

178.  ВС57564 Платонов В. Н.  Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение / В. Н. Платонов. - Киев : Олимп. лит., 2014. - 623 с. : рис., табл.

 

179.  ВС57662 Професия. Поприще. Призвание : юбил. сб., посветен на 65-годишнината на Радка Колева / съст. и науч. ред.: ст. н. с. д-р Антоанета Томоманова, ст. н. с. д-р Цветанка Панчева. - София : Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", 2008. - 271 с. : [3 л. ил.]

 

180.  ВС57553 Романова І. А.  Шахи для дітей : [практ. посіб. для мол. школярів] / І. А. Романова. - Київ : Майстер-клас, 2012. - 88 с. : іл. - (Гра майбутніх королів)

 

181.  СО32867 Свобода медиа в странах Восточного партнерства-2013 : [доклад] / [Алиев А. и др. ; ред.: А. Марциновский, А. Кулаков ; пер. В. Юречко] ; EaP Media Freedom Watch. - Киев: [б. и.], 2014. - 85, 74 с. : ил.

 

182.  ВА781201СисоєваС. О.  Творчийрозвитокфахівціввумовахмагістратури: монографія/ СвітланаСисоєва; Нац. акад. пед. наукУкраїни, Київ. ун-тім. Бориса Грінченка. - Київ : Едельвейс, 2014. - 399 с. : рис., табл.

 

183.  ВА781229 Срібняк І. В.  Історія журналістики країн світу (XVII-XX ст.) : підруч. для студентів ВНЗ / Ігор Срібняк ; Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України", Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 261 с.

 

184.  В355164/1 Супер ГДЗ®. Готові домашні завдання за новою шкільною програмою. 10 клас. Кн. 1/ [О. В. Мєшкова та ін.]. - 2013. - 1305 с. : мал., табл.

 

185.  В355164/2 Супер ГДЗ®. Готові домашні завдання за новою шкільною програмою. 10 клас. Кн. 2/ [О. В. Мєшкова та ін.]. - 2013. - 1295 с. : рис.

 

186.  ВА781343 Сучасний універсальний довідник школяра. 1-4 класи / [уклад. С. В. Ковальова]. - Донецьк : БАО, 2015. - 447 с. : рис.

 

187.  ВА781230 Федина В. Я.  Два крила моєї долі : спогади диктора, журналіста Запоріз. обл. радіо, заслуж. працівника культури України / Василь Федина. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2014. - 189, [1] с. : фот.

 

188.  ВА781223 Хрестоматія з етнопедагогіки : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Гуманітар. ін-т ; [уклад.: Паламарчук Л. Б., Горохова Т. О.]. - Київ : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2013. - 414 с.

 

189.  ВС57547 Черниш Н. І.  Основи бібліології : навч. посіб. [для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. "Видавнича справа та редагування"] / Наталія Черниш. - Київ : Наша культура і наука, 2014. - 219 с. : іл.

 

190.  ВА780940 Черниш Н. І.  Основи культури видання : навч.-метод. посіб. для студентів спец. "Видавнича справа та редагування" / Наталія Черниш ; Укр. акад. друкарства. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2013. - 143 с.

 

191.  Р126012 Шевчук Л. М.  Логіка для діточок. Лісові забавлянки : [робоч. зошит] / [Л. М. Шевчук]. - Харків : Торсінг плюс, 2014. - 24 с. : мал. - (Готуємось до школи. 5-6 років)

 

192.  Р126011 Шевчук Л. М.  Малюємо. Штрихуємо. В гостях у бабусі : [для дітей дошк. віку] / [авт. віршів і мал. Шевчук Л. М.]. - Харків : Торсінг плюс, 2014. - 24 с. : мал. - (Готуємось до школи)

 

193.  ВА781170 Школознавство : навч.-метод. посіб. для студентів напряму підгот. 6.010102 "Початкова освіта" галузі знань 0101 "Педагогічна освіта" / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Пед. ф-т, Каф. педагогіки та методик дошк. і початк. освіти ; [уклад. Бахмат Н. В.]. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [Вид.], 2014. - 135 с.

 

194.  ІВ219365Marga A.  Challenges, values and vision : the university of the 21st century / Andrei Marga. - Cluj-Napoca : Presa universitară clujeană, 2009. - 367 p.

 

 

Філософські науки. Психологія

 

195.  РА408517 Заміщак М. І.  Психологічні умови становлення моральної самооцінки молодших школярів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Заміщак Марія Ігорівна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Острог, 2014. - 20 с. : табл.

 

196.  РА408566 Лаптінова Ю. І.  Нелінгвістична соціальність: філософсько-семіотична інтерпретація : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Лаптінова Юлія Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 20 с.

 

197.  РА408569 Мельник В. В.  Соціально-філософські експлікації страху на матеріалі протестантської версії екзистенціалізму : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Мельник Валерія Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2013. - 35 с.

 

198.  ВА781166 Носенко Е. Л.  Позитивні цінності як чинник особистісного розвитку суб'єктів навчання : монографія / Е. Л. Носенко, Р. О. Труляєв ; за ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра психол. наук, проф. Е. Л. Носенко. - Київ : Освіта України, 2014. - 191 с. : рис., табл.

 

199.  С11405/1 Основи музичного мистецтва. Сприймання та інтерпретація музичних творів. Ч. 1. - 2014. - 123 с. : ноти

 

200.  ВА781185 Петренко Ю. О.  Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку: теорія і практика : монографія / Ю. О. Петренко, О. Е. Меньших ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. - 171 с. : рис., табл.

 

201.  ВА781218 Поліщук Н. В.  Інформаційно-високотехнологічний науково-технічний прогрес у контексті формування духовності молоді : монографія / Наталія Поліщук. - Рівне : О. Зень [вид.], 2014. - 479 с.

 

202.  ВА781149 Радченко С. Г.  Етика бізнесу : навч. посіб. / С. Г. Радченко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТУ, 2014. - 395 с. : рис., табл.

 

203.  ВА781204 Радчук Г. К.  Аксіопсихологія вищої школи : монографія / Галина Радчук. - Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. - 379 с. : рис., табл.

 

204.  ВА781122 Семенюк Н. В.  Філософія безперервної освіти : [монографія] / Семенюк Н. В. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Знання України, 2014. - 347 с.

 

205.  ВА781246 Сивак М.  Анатомія і психологія сімейного конфлікту / протоієрей Михайло Сивак. - Львів : Бадікова Н. О. [вид.], 2014. - 207 с. : рис.

 

206.  ВС57546 Теория и практика глубинной психокоррекции. Седьмая Авторская школа академика НАПН Украины Т. С. Яценка : [учебник-практикум] / Нац. пед. ун-т им. М. П. Драгоманова, РВУЗ "Крым. гуманитар. ун-т", Науч.-исслед. центр глубин. психологии НАПН Украины ; [сост.: Андрущенко В. П., Глузман А. В. ; под ред. Т. С. Яценко]. - Киев ; Ялта : НПУ им. М. П. Драгоманова, 2013. - 295 с. : ил.

 

207.  ВА781035 Чеканська О. А.  Історія становлення психологічної науки на Поділлі (кінець XIX - початок XX століття) : монографія / О. А. Чеканська ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. - 154 с. : фот.

 

208.  ВА781167 Шевченко Н. Ф.  Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. Ф. Шевченко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя : ЗНУ, 2013. - 184 с.

 

209.  ВА781214 Шуляренко С. В.  Не только о любви / Сергей Шуляренко. - Ривне : О. Зень [изд.], 2014. - 139 с.

 

210.  ІВ219373Isac I.  Cartea aşteptării / Igor Isac ; cu o pref. de Cornel Ungureanu. - Cluj-Napoca : Eikon, 2011. - 257 p.

 

211.  ІВ219358Király  V. I.  Kérdés-Pontok a történelemhez, a halálhoz és a szabadsághoz  / Király V. István. - Cluj-Napoca : Presa universitară clujeană, 2008. - 254 o.

 

212.  ІВ219375Turcan N.  Credinţa ca filosofie  : marginalii la gândirea tradiţiei / Nicolae Turcan ; pref. de Radu Preda. - Cluj-Napoca : Eicon, 2011. - 299 p. - (Coleçtia Universitas) (Seria Theologia socialis ; 15)

 

213.  ІВ219371Vidam T.  Orientări şi mize ale gândirii etice contemporane / Teodor Vidam. - Târgu-Mureş : Ardealul, 2009. - 295 p. - (Colecţia Universitas)

 

 

Література універсального змісту

 

214.  СО32879 Крым. 30 лучших мест : [всё о курортах полуострова] / [авт.- сост. В. Алёхина]. - Харьков : Альбатрос, 2014. - 63 с. : цв.ил.

 

215.  СО32871 Труды преподавателей Крымского инженерно-педагогического университета : свод. библиогр. указ. 1993-2012 гг. / Респ. вуз "Крым. инженер.-пед. ун-т", Науч.-техн. б-ка, Науч.-библиогр. отд. ; [сост.: Д. Ш. Асанова, С. Э. Умерова, З. А. Эмирусеинова]. - Симферополь : Крымполиграфбумага, 2013. - 502 с.

 

216.  ВА781168 Франція - елегантність і краса : бібліогр. покажч. / ДЗ "Держ. б-ка України для юнацтва" ; [уклад.: Н. Гуцул, С. Настенко ; ред.: С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич]. - Київ : [б. в.], 2014. - 49 с. - (Серія "Подорожуючи країнами світу")

//-->

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-24

Основи розрахунку та конструкції деревообробного обладнання [Текст] : підручник / В. В. Шостак [та ін.] ; за ред. В. В. Шостак ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2012. – 392 с.

Засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ

2020-02-20

В Науковій бібліотеці 20.02.2020 р. відбулося засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ, на якому було розглянуто питання щодо виконання «Плану видання наукових, навчальних та навчально-методичних видань навчально-науковими інститутами ХНТУСГ в 2019-2020 навчальному році».

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка