НБУВ-Н=книги-20140715

 

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

 

 Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 14.07 до 20.07 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

 

 

Природничі науки в цілому

 

1.         Р125783 Грущинская И. В. Тетрадь для тематического оценивания учебных достижений по природоведению. 3 класс [Текст] : [учеб. пособие для общеобразоват. учеб. заведений] / Ирина Грущинская. - Киев : Освіта, 2014. - 47 с. : ил. - (По новой программе)

2.         В355111/2 Пушкарьова, Тамара Олексіївна Навколишній світ. 3 клас. Ч. 2:Осінь калинова [Текст]. - 2014. - 99 с. : мал.

3.         ВА779949 Погосов А. Ю. Ионизирующая радиация: радиоэкология, физика, технологии, защита [Текст] : учеб. для студентов вузов / А. Ю. Погосов, В. А. Дубковский ; под ред. д-ра техн. наук, проф. Погосова А. Ю. - Одесса : Наука и техника, 2013. - 801 с. : рис., табл.

4.         ВА780194 Екологічна безпека держави [Текст] : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, 15-17 квіт. 2014 р. / Нац. авіац. ун-т ; [ред. кол.: О. І. Запорожець (голов. ред.) та ін.]. - Київ : НАУ, 2014. - 203 с. : рис., табл.

5.         ВА780063 "Громадську думку - на захист навколишнього середовища", науково-практична конференція.Науково-практична конференція "Громадську думку - на захист навколишнього середовища" [Текст] : інформ. посіб. з екол. питань для учасників наук.-практ. конф. та екол. громадськості і громадян / Держ. упр. охорони навколиш. середовища в Дніпропетр. обл., Дніпропетр. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи, Орхуський інформ. центр в Дніпропетр. обл. ; [уклад., ред. П. І. Ломакін]. - Дніпропетровськ : Гамалія, 2010. - 79 с.

 

 

Загальніроботипотехніці

 

1.         ІВ219332 The social life of nanotechnology [Текст] / ed. by Barbara Herr Harthorn and John W. Mohr. - New York ; London : Routledge, Taylor & Francis group, 2012. - xiii, 277 p. - (Routledge studies in science, technology and society ; 18)

2.         ІВ219340 Quantum engagements: social reflections of nanoscience and emerging technologies [Текст] / ed. by Torben B. Zülsdorf [et al.]. - Heidelberg : IOS press : AKA, 2011. - viii, 248 p. : fig.

3.         ВА780111 КазакВ. М. Основиконтролютатехнічноїдіагностики[Текст] : підруч. длястудентіввищ. навч. закл. / В. М. Казак; Нац. авіац. ун-т. - Київ: НАУ, 2013. - 299 с. : рис., табл. - (Сучаснийуніверситетськийпідручник)

 

 

Енергетика. Радіоелектроніка

 

1.         ВА779885 Интеллектуальные электроэнергетические системы: элементы и режимы [Текст] : [монография] / [Блинов И. В. и др.] ; под общ. ред. акад. НАН Украины А. В. Кириленко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. - Киев : Ин-т электродинамики НАН Украины, 2014. - 408 с. : рис., табл.

2.         ВА779891 Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови" для студентів напряму підготовки "Комп'ютерні науки" всіх форм навчання [Текст] / Харк. нац. екон. ун-т ; [уклад.: О. В. Тарасов, В. М. Федорченко, М. Ю. Лосєв]. - Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. - 90 с. : рис.

3.         Р125810 Теорія електричних кіл-1 [Текст] : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для студентів напряму підгот. 050803- Акустотехніка / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Берегун В. С., Родіонова М. В.]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2012. - 36 с. : рис., табл.

4.         Р125811 Теорія електричних кіл-2 [Текст] : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для студентів напряму підгот. 050803- Акустотехніка / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Берегун В. С., Родіонова М. В.]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2012. - 34 с. : рис., табл.

5.         Р125812 "Проблеми сучасної електротехніки-2014", міжнародна науково-технічна конференція(13; 2014; Київ).Проблеми сучасної електротехніки-2014. ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція, 2-6 червня 2014 [Текст] : програма / Нац. акад. наук України, М-во освіти та науки. - Київ : [б. в.], 2014. - 20 с. : табл.

6.         СО32812 Проблеми інформатики та комп'ютерної техніки (ПІКТ - 2014) [Текст] : пр. ІІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф., Чернівці, 27-30 трав. 2014 р. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України [та ін.]. - Чернівці : Родовід, 2014. - 203 с. : рис., табл.

7.         СО32816 Сучасні комп'ютерні інформаційні технології "АСІТ'2014" [Текст] : матеріали IV Всеукр. шк.-семінару молодих вчених і студентів, 16-17 трав. 2014 року. / Терноп. нац. екон. ун-т [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 255 с. : рис., табл.

8.         ВА779871 Стопакевич А. А. Системный анализ и теория сложных систем управления [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. А. Стопакевич. - Одесса : Астропринт, 2013. - 350 с. : рис., табл.

9.         ВА779931 Чуєнко М. О. Практикум з електричних машин [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Чуєнко М. О., Чуєнко Р. М., Санченко О. В. - Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2014. - 319 с. : рис.

10.       ВА779932 Безменов М. І. Збірник задач із програмування [Текст] : навч. посіб. / М. І. Безменов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 302, [1] с. : рис.

11.       ВА780052 Алгулиев Р. Информационное общество: интересные хронологические факты [Текст] / Расим Алгулиев, Парвана Салманова ; [науч. ред. : Зарифа Джабрилова, Расмия Махмудова] ; Нац. Акад. Наук Азербайджана, Ин-т информ. технологий. - Баку : Информационные технологии, 2014. - 168 с. : ил.

12.       ВА779995 Авраменко Л. Є. Системи управління реляційними базами даних [Текст] : навч. посіб. для студ. ф-ту математики та інформ. технологій напрямів підгот. 6.040301- "Прикладна математика", 6.040302- "Інформатика" / Л. Є. Авраменко, В. А. Цванг, М. М. Щепін ; Донец. нац. ун-т, Ф-т математики та інофрм. технологій, Каф. приклад. механіки й комп'ютер. технологій. - Донецьк : ДонНУ, 2013. - 174 с. : рис., табл.

13.       ВС57394 Императивное программирование и объектно-ориентированное моделирование: Java, UML, OCL [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / А. Ф. Верлань [и др.]. - Одесса : Экология, 2013. - 430, [1] с. : рис., табл.

14.       ВА780120 Сучасна теорія управління. Оптимальні системи автоматичного управління [Текст] : навч. посіб. / [Ю. К. Зіатдінов та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2014. - 134 с. : рис.

15.       ВА780178 Зеленський К. Х. Комп'ютерне моделювання систем [Текст] : навч. посіб. / К. Х. Зеленський, Г. В. Кіт, О. І. Чумаченко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ : Ун-т "Україна", 2014. - 314 с. : рис., табл.

16.       ВА780018 Дмитрий Гаврилович Топчий [Текст] / [Н. Г. Находкин и др.] ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. - Київ : Київський університет, 2009. - 59 с. : цв. фото. - (Выдающиеся воспитанники)

17.       РА408216 Власова В. О. Метод визначення координат об'єктів на етапі ініціалізації гомогенної бездротової сенсорної мережі [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Власова Вікторія Олександрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2014. - 24 с. : рис.

18.       РА408224 Шуляк І. Д. Удосконалення оборотних систем охолодження з рециркуляцією продувки і вбудованими водопідготовчими установками на АЕС [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Шуляк Ірина Дмитрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2014. - 21 с. : рис.

 

 

Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування

 

1.         ВА779996 Брем В. В. Виготовлення та застосування флюсів [Текст] : [монографія] / В. В. Брем, В. Я. Кожухар ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса : Астропринт, 2014. - 99 с. : рис., табл.

2.         СО32837 "Ті-2013 в СНГ", международная конференция(2013; Донецк).Международная конференция Ті-2013 в СНГ, Украина, г. Донецк 26-29 мая 2013 года [Текст] : сб. тр. / [науч. ред. : А. В. Александров, О. М. Ивасишин]. - Киев : [б. и.], 2013. - 384 с. : рис., табл.

3.         РА408207 Брусов А. Л. Розвиток теорії і технології розподілу шихти на колошнику доменної печі лотковим завантажувальним пристроєм [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Брусов Андрій Львович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". - Донецьк, 2014. - 24 с. : рис.

 

 

Хімічна технологія. Хімічнітахарчовівиробництва

 

1.         ІВ219245 Conduct of operations and operational discipline [Текст] : for improving process safety in industry / Center for chemical process safety (New York). - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2011. - xxxiv, 207 p. : fig.

2.         ВА779299 Зверев С. В. Физические свойства зерна и продуктов его переработки [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 260601 (170600) "Машины и аппараты пищевых производств" направления подгот. дипломир. специалиста 260600 (655800) "Пищевая инженерия" / С. В. Зверев, Н. С. Зверева. - М. : ДеЛи принт, 2007. - 175 с. : рис., табл.

3.         ВС57381 Распутина М. Восточноевропейская кухня [Текст] / [М. Распутина]. - Київ : Український Медіа Холдінг, 2012. - 68 с. : цв.ил. - (Кухни народов мира : в 31 т. ; т. 26)

4.         ВС57380 Распутина М. Прибалтийская кухня [Текст] / [М. Распутина]. - Київ : Український Медіа Холдінг, 2012. - 69 с. : цв.ил. - (Кухни народов мира : в 31 т. ; т. 28)

5.         ВА780182 Бондаренко В. Л. Криогенные технологии извлечения редких газов [Текст] : монография / В. Л. Бондаренко, Ю. М. Симоненко. - Одесса : Астропринт, 2013. - 330 с. : рис., табл., цв. ил.

6.         ВА780109 Контроль якості паливно-мастильних матеріалів [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підгот. "Обслуговування повітряних сил" / [С. В. Бойченко та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2012. - 306 с. : рис., табл.

7.         РА408198 Яцишин О. І. Синтез та властивості монометакрилатних похідних епоксидних смол [Текст] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Яцишин Оксана Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2014. - 20 с. : табл.

Технологія деревини, легка промисловість, поліграфія, фотокінотехніка

 

1.         Р125775 Бедина М. В. Мастерим из спичек забавные поделки [Текст] / М. В. Бедина. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 47 с. : цв.ил. - (Семейное рукоделие)

2.         Р125776 Соцкова А. Г. Вышиваем крестом милых зверушек [Текст] / А. Г. Соцкова. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 47 с. : цв.ил. - (Семейное рукоделие)

3.         Р125787 Кондратьєва О. О. Звірятка з фетру [Текст] : клас новачків / Кондратьєва О. О. - Харків : Весна, 2014. - 15 с. : кольор. іл. - (Майстерня чарівників)

4.         Р125788 Кондратьєва О. О. Звірятка з фетру [Текст] : клас майстрів / Кондратьєва О. О. - Харків : Весна, 2014. - 15 с. : кольор. іл. - (Майстерня чарівників)

 

 

Транспорт

 

1.         СО32805 Швайко Ю. Железная дорога Приднепровья. Командармы стальной магистрали [Текст] / Юрий Швайко. - Днепропетровск : ИМА-пресс, 2013. - 371 с. : фот.

2.         С11389/1 Музей под открытым небом. Кн. 1 [Текст] / [авт.-сост. : О. Н. Севостьянова, Т. Н. Глеб-Кошанская ; под общ. ред. Ю Ю. Васькова]. - 2013. - 105 с. : фот.

3.         ВА780179 Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг [Текст] : [інструкція] / Держ. служба гірн. нагляду та пром. безпеки України ; [відп. викон.: Вертійов С. А. та ін.]. - Київ : Талком, 2014. - 351 с. : рис., табл. - (Нормативно-правовий акт з охорони праці)

4.         ВА780173 Ширяева Л. В. Методология принятия управленческих решений в процессе организации мультимодальных перевозок грузов [Текст] : монография / Л. В. Ширяєва, А. А. Сахно. - Одесса : Астропринт, 2013. - 175 с. : рис., табл.

5.         ВА780104 Тематичний словник авіаційної термінології (англійська, українська, російська мови) [Текст] : близько 25 000 слів та словосполучень / [О. М. Акмалдінова та ін.] ; за ред. проф. О. М. Акмалдінової ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2013. - 690 с.

6.         ВА780116 Харченко В. П. Обслуговування повітряного руху на цивільних аеродромах України [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підгот. "Аеронавігація" / В. П. Харченко, Г. Ф. Аргунов, О. Є. Луппо ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2013. - 242 с. : рис., табл.

7.         РА408223 Гаврилов С. О. Створення та впровадження системи вібраційного діагностування редуктора мотор-колеса автосамоскиду БілАЗ [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20 / Гаврилов Сергій Олексійович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків, 2014. - 19 с. : рис.

 

 

Сільське та лісове господарство

 

1.         ВА779305 Антюхова О. В. Фитофаги декоративных древесно-кустарниковых пород в Приднестровье [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов агрон. и биол. специальностей / О. В. Антюхова, В. Л. Мешкова ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Аграр.-технол. фак., Каф. защиты растений и экологии. - Тирасполь : [б. и.], 2011. - 202 с. : ил., табл.

2.         ВА780087 Академік міжнародної академії інформатизації та Лісівничої академії наук України Швиденко Анатолій Зіновійович [Текст] : основні біогр. дані та бібліогр. покажч. наук. пр. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [уклад.: П. І. Лакида, Р. Д. Василишин ; наук. ред. П. І. Лакида]. - Корсунь-Шевченківський : Майдаченко І. С. [вид.], 2012. - 167 с. : кольор. іл., фото

3.         ВА780088 Лакида П. І. Біологічна продуктивність дубових деревостанів Поділля [Текст] : монографія / П. І. Лакида, А. Г. Лащенко, М. М. Лащенко. - Київ : ННЦ ІАЕ, 2006. - 195 с. : рис., табл.

4.         ВА780089 Лакида П. І. Штучні соснові деревостани Полісся України - прогноз росту та продуктивності [Текст] : монографія / П. І. Лакида, А. Ю. Терентьєв, Р. Д. Василишин. - Корсунь-Шевченківський ; Київ : Майдаченко І. С. [вид.], 2012. - 170 с. : рис., табл.

5.         ВА780090 Лакида П. І. Ліси Черкащини: біопродуктивність і динаміка [Текст] : монографія / П. І. Лакида, О. В. Морозюк. - Корсунь-Шевченківський : Гаврищенко В. М. [вид.], 2011. - 221 с. : рис., табл.

6.         ВА780091 Лакида П. І. Надземна фітомаса та вуглецево-енергетичний потенціал ялицевих деревостанів Українських Карпат [Текст] : монографія / П. І. Лакида, Р. Д. Василишин, О. М. Василишин. - Корсунь-Шевченківський : Гаврищенко В. М. [вид.], 2010. - 239 с. : рис., табл.

7.         ВА780076 Біопродуктивність та енергетичний потенціал м'яколистяних деревостанів Українського Полісся [Текст] : монографія / П. І. Лакида [та ін.]. - Корсунь-Шевченківський : Гаврищенко В. М. [вид.], 2012. - 453 с. : рис., табл.

8.         ВА780075 Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор [Текст] : монографія / А. Швиденко [та ін.] ; Internationalinstituteforappliedsystemsanalysis, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Корсунь-Шевченківський : Гавришенко В. М. [вид.], 2014. - 282 с. : рис., табл., кольор. іл.

9.         ВА780086 Лакида П. І. Прогноз росту та продуктивності модальних деревостанів берези повислої в Українському Поліссі [Текст] : монографія / П. І. Лакида, Р. В. Атаманчук. - Корсунь-Шевченківський : Гаврищенко В. М. [вид.], 2014. - 134 с. : рис., табл.

10.       ВА779896 Стрельникова Г. А. Смородина и крыжовник [Текст] / Галина Стрельникова. - Киев : Пресс-Курьер Украина, 2014. - 154, [2] с. : рис. - (Серия "Энциклопедия дачной жизни" ; т. 28) (Коллекция "Моя прекрасная дача")

11.       ВА779895 Програма селекції худоби південної м'ясної породи на період 2013-2022 роки [Текст] / [Вдовиченко Ю. В. та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства. - Нова Кахова : ПІЕЛ, 2014. - 151 с. : рис., табл.

12.       Р125813 Рекомендації щодо формування автоматизованих баз даних племінного обліку овець і кіз [Текст] / [Вдовиченко Ю. В. та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова", Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства. - Нова Каховка : ПИЕЛ, 2014. - 27 с. : рис.

13.       ВА780077 Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси деревостанів головних лісотвірних порід України [Текст] : [довідник] / [за ред. проф. П. І.Лакиди] ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т ліс. і сад.-парк. госп-ва. - Корсунь-Шевченківський : Гаврищенко В. М. [вид.], 2013. - 456 с.

14.       ВА780070 Лакида П. І. Фітомаса вільшняків Західного Полісся України [Текст] : монографія / П. І. Лакида, І. В. Блищик. - Київ ; Корсунь-Шевченківський : Майдаченко І. С. [вид.], 2010. - 236 с. : рис., табл.

15.       ВА780084 Лакида П. І. Біопродуктивність лісів Шацького національного природного парку: статика та динаміка [Текст] : монографія / П. І. Лакида, Г. А. Сахарук. - Корсунь-Шевченківський : Гаврищенко В. М. [вид.], 2013. - 149 с. : рис., табл.

16.       ВА779867 Польовий А. М. Ґрунтознавство [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / А. М. Польовий, А. І. Гуцал, О. О. Дронова ; TEMPUS, Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : Екологія, 2013. - 667 с. : рис., табл.

17.       ВА780069 Лакида П. І. Ліси Полтавщини: біопродуктивність і динаміка [Текст] : монографія / П. І. Лакида, Р. В. Сендзюк, О. В. Морозюк. - Корсунь-Шевченківський : Майдаченко І. С. [вид.], 2011. - 219 с. : рис., табл.

18.       ВА780113 Вуглецедепонувальна роль соснових насаджень, створених на староорних землях [Текст] : монографія / П. Лакида [та ін.]. - Корсунь-Шевченківський : Майдаченко І. С. [Вид.], 2012. - 212 с. : рис., табл.

19.       ВА779950 Кириченко Е. В. Биотехнологии в растениеводстве [Текст] : монография / Е. В. Кириченко. - Николаев : Илион, 2014. - 430, [2] с. : рис., табл.

20.       ВА780112 Лакида П. І. Осичники Східного Полісся України - надземна фітомаса та депонований вуглець [Текст] : монографія / П. І. Лакида, А. М. Білоус, Р. Д. Василишин. - Корсунь-Шевченківський : Майдаченко І. С. [Вид.], 2010. - 254 с. : рис., табл.

21.       ВА780136 Методологія оцінювання сортозразків картоплі на стійкість проти основних шкідників і збудників хвороб [Текст] / [С. О. Трибель та ін.] ; за наук. ред. д-рів с.-г. наук, проф. С. О. Трибеля і А. А, Бондарчука ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т захисту рослин, Ін-т картоплярства. - Київ : Аграр. наука, 2013. - 262, [8] с. : рис., табл., кольор. іл.

22.       ВА780128 Петриченко В. Ф. Культурні сіножаті та пасовища України [Текст] / В. Ф. Петриченко, В. Г. Кургак ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України". - Київ : Аграр. думка, 2013. - 426, [2] с. : рис., табл.

23.       ВА780138 Тарасюк С. І. Молекулярно-генетичні дослідження в рибництві [Текст] : монографія / С. І. Тарасюк, І. І. Грициняк ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва. - Київ : Аграр. наука, 2013. - 310, [8] с. : рис., табл., кольор. іл.

24.       ВА780181 Польовий А. М. Моделювання гідрометеорологічного режиму та продуктивності агроекосистем [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / А. М. Польовий ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : Екологія, 2013. - 430 с. : рис., табл. - (Tempus)

25.       ВА780150 Божко Л. Ю. Оцінка впливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Л. Ю. Божко ; TEMPUS, Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : Екологія, 2013. - 237 с. : рис., табл.

26.       ВА780028 Рудик С. К. Василь Королів-Старий (ветеринар, письменник, громадський діяч) [Текст] : [життєпис] / Станіслав Рудик, Вікторія Гончар. - Київ : Аграр Медіа Груп : Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2014. - 140 с. : іл.

27.       РА408202 Петрище О. І. Продуктивність сортів гречки залежно від комплексного впливу мікродобрив та регуляторів росту в умовах південної частини Лісостепу західного [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Петрище Ольга Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони". - Дніпропетровськ, 2014. - 20 с. : рис.

28.       РА408210 Солдатенко О. В. Елементи ресурсозберігаючої технології вирощування насіння огірка у Східному Лісостепу України [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.06 / Солдатенко Олексій Валерійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва. - Харків, 2014. - 21 с. : табл., рис.

29.       РА408215 Тертишний О. В. Вихідний матеріал для селекції сої зерноукісного напряму використання в умовах східної частини Лісостепу України [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Тертишний Олександр Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. - Харків, 2014. - 20, [1] с. : табл.

30.       РА408221 Чугаєв С. В. Селекційна цінність сортів пшениці м'якої озимої за стійкістю до біо- та абіотичних чинників у східній частині Лісостепу України [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Чугаєв Сергій Вікторович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Нац. акад. аграр. наук України. - Харків, 2014. - 20, [1] с. : рис., табл.

31.       РА408232 Кутіщева Н. М. Ідентичність самозапилених ліній соняшнику з їх стерильними аналогами та створення адаптивних гібридів [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Кутіщева Наталія Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. - Харків, 2014. - 23 с. : рис., табл.

 

Соціологія. Демографія

 

1.         ВА780189 Соціологія та сучасні соціальні трансформації [Текст] : матеріали V Міжнар. конф. студентів та молодих науковців (30 листоп. 2012 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. В. І. Судакова]. - Київ : Логос Україна, 2013. - 147 с. : рис., табл.

2.         ВА780118 Соціальна робота: Робоча книга соціального працівника [Текст] : посібник / [О. А. Блінов та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2013. - 163 с. : рис., табл.

 

 

Економіка. Економічні науки

 

1.         ІВ219238 U.S. fisheryeconomicsandfishingcommunities [Текст] / ed.: AdamI. MurphyandWilliamP. Hemlin. - NewYork : Novasciencepubl., 2012. - 460 p. : tab. - (Fish, fishingandfisheries)

2.         ВА779296 Бикметов Р. С. Использование спецконтингента в экономике Кузбасса (1929-1956 гг.) [Текст] / Р. С. Бикметов ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Кузбас. гос. техн. ун-т". - Кемерово : ГУ КузГТУ, 2009. - 430 с. : табл., фот.

3.         ВА780030 Негода А. В. Основи прогнозування світових ринків [Текст] : навч. посіб. / А. В. Негода ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 207 с. : рис., табл.

4.         Р125802 Коваленко О. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "маркетинг" для студентів спеціальності 8.18010016 "Бізнес-адміністрування" галузі знань 1801 "Специфічні категорії" заочної форми навчання [Текст] / О. В. Коваленко ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", Ін-т економіки та бізнесу. Каф. маркетингу. - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2014. - 42 с. : рис., табл.

5.         Р125806 Семчук Ж. В. Основи маркетингу [Текст] : метод. рек. для практ. занять та самост. роботи для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво" напрямів "Фінанси і кредит" та "Облік і аудит" / Ж. В. Семчук, Р. М. Скриньковський ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів : [б. в.], 2014. - 31 с. : рис., табл.

6.         Р125808 Міжнародна економіка [Текст] : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму "Фінанси і кредит" освіт.-кваліфікац. рівня "Бакалавр". Денна форма навчання / Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права" ; [уклад.: Янковська Л. А. та ін.]. - Львів : [б. в.], 2013. - 36 с. : рис., табл.

7.         ВА779901 Сучасні тенденції в оцінці ефективності управління, плануванні та обліку діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : колект. монографія / [Жуков Р. О. та ін. ; під заг. ред. К. Ф. Ковальчука]. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. - 235 с. : рис., табл.

8.         ВА779878 Соціально-економічні і правові аспекти розвитку світової економіки [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. викладачів, аспірантів і студентів, 1 груд. 2012 р., м. Донецьк / Молодіж. проект Всеукр. студент. портал "Інтелект. столиця" [та ін.]. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. - 467 с. : рис., табл.

9.         ВА779879 Основи управління та організації відпочинку в агрооселях [Текст] : інформ. матеріали до Шк.-семінару з дорадництва для власників агроосель / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядиплом. освіти, Каф. аграр. консалтингу та сервісу, Спілка сприяння розвитку сіл. зеленого туризму в Україні ; [уклад.: Кальна-Дубінюк Т. П. та ін. ; за ред. В. П. Васильєва]. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2011. - 71 с. : рис., табл. - (Дорадництво. Серія 3. Сільський зелений туризм)

10.       ВА779881 "Фінансова політика як складова економічного розвитку", всеукраїнська науково-практична конференція(2014; Київ).Всеукраїнська науково-практична конференція "Фінансова політика як складова економічного розвитку" [Текст] : тези доп., (Київ, 16-17 квіт. 2014 р.) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; [ред. кол.: І. Я. Чугунов (відп. ред.) та ін.]. - Київ : [б. в.], 2014. - 219 с.

11.       ВА779882 "Проблеми моделювання структури і процесів економічних систем", Міжнародна науково-практична конференція(2014; Черкаси).Проблеми моделювання структури і процесів економічних систем. Міжнародна науково-практична конференція, 17-18 квітня 2014 року [Текст] : зб. тез доп. / Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту [та ін.]. - Черкаси : Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, 2014. - 211 с. : рис., табл.

12.       ВА779899 Технологія управління соціальними проектами [Текст] : монографія / [Т. М. Безверхнюк та ін. ; за заг. ред. Т. М. Безверхнюк] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 291 с. : рис., табл.

13.       ВА779880 "Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки", міжнародна науково-практична конференція(2; 2014; Черкаси).Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки", 28-30 березня 2014 року, Черкаси [Текст] / Всеукр. спілка вчених економістів [та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А. [вид.], 2014. - 234 с. : рис., табл.

14.       Р125814 Кірейцев Г. Г. Регулювання розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України [Текст] : наук. доп. [на] Міжнар. наук. конф., присвяч. ювілею каф. бух. обліку Поділ. держ. аграр.-техн. ун-ту / Кірейцев Г. Г. ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2009. - 28 с.

15.       ВА779859 Чепінога В. Г. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. Г. Чепінога ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. - Київ : Ліра-К, 2014. - 239 с.

16.       Р125815 Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі(12; 2009; Київ).ХІІ міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі, березень 2009 року, м. Київ [Текст] : тези доп. / ВАТ "Укр. НДІ спец. видів друку" корпорат. підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія" ; [упоряд. Е. О. Єршова]. - Київ : [б. в.], 2009. - 38 с. : рис.

17.       ВА780083 Єрмаков О. Ю. Розвиток орендних земельних відносин сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / О. Ю. Єрмаков, Л. В. Богач ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2014. - 223 с. : рис., табл.

18.       ВА779937 Остапенко О. А. Обгрунтування напрямів підвищення ефективності державного управління складовими національної безпеки України: регіональний аспект [Текст] : метод. розроб. / Остапенко О. А., Усатюк І. Ф. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Одес. регіон. ін-т держ. упр. - Київ : НАДУ, 2011. - 55 с. : рис. - (Бібліотека слухача НАДУ. Державне управління у сфері національної безпеки)

19.       ВА780192 Сучасний стан та перпективи розвитку екологічного оподаткування в Україні [Текст] : матеріали наук.-практ. круглого столу, 21 берез. 2014 р. / Клас. приват. ун-т ; [ред. кол.: В. М. Огаренко та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - 155 с. : рис., табл.

20.       ВА779934 Талавиря М. П. Формування макроекономічної рівноваги на ринку товарів та платних послуг [Текст] : монографія / М. П. Талавиря, І. В. Дворник, Г. М. Македон. - Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2014. - 275 с. : рис., табл.

21.       ВА779960 Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Статистичний аналіз структури соціально-економічних явищ та процесів" для студентів спеціальності 8.03050601 "Прикладна статистика" денної форми навчання [Текст] / Харків. нац. екон. ун-т ; [уклад. : Раєвнєва О. В., Чанкіна І. В., Гольтяєва Л. А.]. - Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. - 58 с. : рис., табл.

22.       ВА779935 Громова Е. Н. Управление природопользованием в морских рекреационных зонах [Текст] : [монография] / Громова Е. Н., Малькова Е. В. ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2014. - 100 с. : рис., табл.

23.       ВА779941 Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг) [Текст] : монографія / [Мазаракі А. А. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2013. - 387 с. : рис., табл.

24.       ВА779933 Макогон Ю. В. Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Макогон, Н. О. Бударіна ; Донец. нац. ун-т, Екон. ф-т, Каф. "Міжнар. економіка". - Донецьк : ДонНУ, 2013. - 411 с. : рис., табл.

25.       ВА779924 Гуцул Т. А. Актуальні питання економіки і організації біотехнологічного виробництва [Текст] / Гуцул Т. А., Рогач С. М., Суліма Н. М. ; Всеукр. асоц. сіл. та селищ. рад, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2013. - 114 с.

26.       ВА779925 Формування системи забезпечення сталого розвитку сільських територій [Текст] : монографія / [Терещенко В. К. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., акад. НААН України, Голови Наук.-метод. ради Всеукр. асоц. сіл. та селищ. рад Терещенка В. К. ; Всеукр. асоц. сіл. та селищ. рад, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2013. - 314 с. : рис., табл.

27.       ВА780197 Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 листоп. 2013 р. / Класич. приват. ун-т ; [редкол. : Огаренко В. М. та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2013. - 591 с. : рис., табл.

28.       СО32810 Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми [Текст] : монографія / [Алимов О. М. та ін. ; за заг. ред. Ляшенка В. І.] ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, Класич. приват. ун-т, Акад. екон. наук України. - Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2014. - 796 с. : рис., табл.

29.       ВА779987 Планування ділового розвитку фірми [Текст] : навч. посіб. / В. А. Карпов [та ін.] ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : Астропринт, 2013. - 412 с. : рис., табл.

30.       ВА779985 Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навч. за освіт.-проф. програмою магістра за спец. "Економіка підприємства" / [В. В. Краснова та ін. ; за заг. ред. В. В. Краснової] ; Донец. нац. ун-т, Екон. ф-т. - Донецьк : ДонНУ, 2013. - 469 с. : рис., табл.

31.       В354076/1 Фінансовий механізм вирішення глобальних проблем: попередження економічних криз. Ч. 1:Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 22-23 березня 2012 р.) [Текст]. - 2012. - 115 с. : рис., табл.

32.       ВА780055 "Партнерство вищої освіти та бізнесу: підготовка кадрів для інноваційної економіки", міжнародна науково-практична конференція(2011; Луганськ).Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Партнерство вищої освіти та бізнесу: підготовка кадрів для інноваційної економіки", 20-21 жовтня 2011 року, Луганськ - Алушта [Текст] / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля [та ін.]. - Луганськ : Ноулідж, 2011. - 201 с. : рис., табл.

33.       ВА780057 Методи та моделі фінансового забезпечення сталого економічного розвитку [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 5-8 верес. 2012 р., м. Севастополь / Севастоп. нац. техн. ун-т [та ін.] ; [редкол. : Е. В. Пашков та ін.]. - Севастополь : СевНТУ, 2012. - 270, [1] с. : рис., табл.

34.       ВА780129 Краснова В. В. Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Краснова В. В., Бандура М. В. ; Донец. нац. ун-т, Екон. ф-т. - Донецьк : ДонНУ, 2013. - 411 с. : рис., табл.

35.       ВА780193 Сучасні економічні проблеми розвитку промислового сектору в Україні [Текст] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29-30 квіт. 2014 р. / Нац. металург. акад. України ; [ред. кол.: Ковальчук К. Ф., Довбня С. Б., Педько А. Б.]. - Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. - 193 с. : рис., табл.

36.       ВА780042 Трамп Д. Д. Как стать богатым [Текст] / Дональд Трамп совместно с Мередин Макивер ; [пер. с англ. Е. Китаевой]. - М. : Альпина Бизнес Букс : Юнайтед Пресс, 2010. - 236 с. : фот.

37.       ВА780125 Кожушко С. П. Підготовка майбутніх фахівців з комерційної діяльності до професійної взаємодії: теоретико-методичний аспект [Текст] : монографія / С. П. Кожушко ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ : [б. в.], 2014. - 427 с. : рис., табл.

38.       ВА780041 Трамп Д. Д. Думай как миллиардер [Текст] : все, что следует знать об успехе, недвижимости и жизни вообще / Дональд Трамп совместно с Мередит Макивер ; [пер. с англ. Н. Зарахович]. - М. : Альпина Бизнес Букс : Юнайтед Пресс, 2010. - 243 с.

39.       ВА780040 Трамп Д. Искусство заключать сделки [Текст] / Дональд Трамп при участии Тони Шварца ; [пер. с англ. Н. Зарахович]. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. - 280 с. : фот.

40.       ВА780180 Гавриш С. А. Охорона праці в галузі телекомунікацій [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ, які навч. за напрямом підгот. "Телекомунікації" / С. А. Гавриш, А. С. Гавриш ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : Талком, 2014. - 468 с. : рис., табл.

41.       ВА780108 Пивоваров М. Г. Мале підприємництво: становище, реформування, стратегія розвитку [Текст] : монографія / М. Г. Пивоваров, В. М. Порохня ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. - 343 с. : рис., табл.

42.       ВА780110 Регулювання аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції [Текст] : [монографія] / [Діброва А. Д. та ін.] ; за ред. А. Д. Діброви, В. Є. Андрієвського ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Ін-т розвитку аграр. ринків. - Київ : Інтердрук, 2014. - 572 с. : рис., табл.

43.       РА408201 Марченко О. О. Ефективне надрокористування при вилученні залишкових запасів вугілля на шахті, що планується до закриття [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Марченко Олена Олексіївна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ, 2014. - 19 с.

44.       РА408203 Вакулич М. М. Управління інвестиційним кліматом в економіці України [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Вакулич Марія Михайлівна ; ПВНЗ "Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля". - Дніпропетровськ, 2014. - 20 с. : рис.

45.       РА408204 Озарко К. С. Управління персоналом підприємств зв’язку з урахуванням особистісних характеристик [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Озарко Катерина Сергіївна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - Одеса, 2014. - 20 с.

46.       РА408205 Боднарчук Т. Л. Вплив протекціонізму на розвиток господарства України (XIX - початок XX ст.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Боднарчук Тетяна Леонідівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ, 2014. - 20 с. : табл.

47.       РА408209 Кузубов О. О. Механізм стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств борошномельно-круп'яної промисловості [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кузубов Олексій Олексійович ; Луган. нац. аграр. ун-т. - Луганськ, 2014. - 20 с. : табл., рис.

48.       РА408212 Сало І. А. Економічні засади функціонування та розвитку ринку плодів в Україні [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Сало Інна Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2014. - 39 с. : табл., рис.

49.       РА408214 Готько Н. М. Функціонування сільських територій в системі національної економіки [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Готько Наталія Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2014. - 20 с. : табл.

50.       РА408231 Унинець О. М. Розвиток форм та методів банківського кредитування підприємницької діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Унинець Олександр Миколайович ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2014. - 21 с.

 

 

Культура. Наука. Освіта

 

1.         ВА780187 Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених(2013; Дніпропетровськ).Тези доповідей Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених [Текст] : [збірник] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [редкол. : Є. М. Суліма та ін.]. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2013. - 359 с.

2.         ІВ219241 Science and innovations in Iran [Текст] : development, progress, and challenges / ed. by Abdol S. Soofi and Sepehr Ghazinoory. - New York, New York : Palgrave Macmillan, 2013. - xii, 259 p. : tab.

3.         В355071/1 Баренбаум, И. Е. История зарубежной книги. Вып. 1:Франция [Текст]. - 1972. - 59 с.

4.         В355075/1 Леонардо да Винчи (1452 - 1519) Избранные произведения. Т. 1 [Текст] / пер. В. П. Зубова ; [авт. вступ. ст. А. К. Дживелегов]. - 2012. - 440 с. : ил.

5.         Р125762 Особлива дитина. Епілепсія: виходимо з тіні [Текст] : путівник для педагогів / А. А. Колупаєва [та ін.] ; [за ред. А. А. Колупаєвої, В. Ю. Мартинюка] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. педагогіки, ДЗ "Укр. мед. центр реабілітації дітей з орган. ураженнями нерв. системи М-ва охорони здоров'я України". - Київ : Люди в білому, 2014. - 47 с. - (Серія "Інклюзивна освіта")

6.         Р125764 Каталог садиб сільського зеленого туризму Житомирщини [Текст] / [уклад. І. А. Величко]. - Житомир : Полісся, [201-]. - 17 с. : кольор. іл.

7.         ВС57319 Ковальчук Н. А. Летние приключения в космосе [Текст] : [учеб. пособие для 4 класса] / Н. А. Ковальчук, А. И. Настенко. - Харьков : БЭТ, 2014. - 95 с. : ил. - (Ура! Каникулы!)

8.         ВС57318 Настенко А. И. Летние приключения в подводном царстве [Текст] : [учеб. пособие для 3 класса] / А. И. Настенко, Н. А. Ковальчук. - Харьков : БЭТ, 2014. - 95 с. : ил. - (Ура! Каникулы!)

9.         ВС57321 Ковальчук Н. А. Летние приключения. Путешествуем зоопарками страны [Текст] : [учеб. пособие для 2 класса] / Н. А. Ковальчук, А. И. Настенко. - Харьков : БЭТ, 2014. - 95 с. - (Ура! Каникулы!)

10.       ВС57320 Настенко А. И. Летние приключения. Путешествуем волшебными тропинками [Текст] : [учеб. пособие для 1 класса] / А. И. Настенко, Н. А. Ковальчук. - Харьков : БЭТ, 2014. - 95 с. - (Ура! Каникулы!)

11.       ВС57323 Кононюк А. Трудове навчання. 2 клас [Текст] : розробки уроків / Анжеліка Кононюк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. - 95 с. - (Конспект від А до Я)

12.       ВС57322 Листопад Н. Цікава математика для дошкільнят [Текст] : навч. посіб. для дітей старш. дошк. віку / Наталія Листопад ; [худож. Світлана Грамм, Анастасія Шукевич]. - Київ : Освіта, 2014. - 96 с. : іл. - (Готуємося до школи в дитячому садочку і вдома)

13.       СО32814 "Україна на шляху в Європу. Роль студентства в євроінтеграційних процесах вищої освіти України", всеукраїнська наукова конференція(2013; Миколаїв).Україна на шляху в Європу. Роль студентства в євроінтеграційних процесах вищої освіти України. Всеукраїнська наукова конференція, 9-10 листопада. [Текст] : матеріали конф. / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, Всеукр. студент. рада. - Миколаїв : НУК, 2013. - 265 с. : табл.

14.       ВА780071 Васюк О. В. Формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів [Текст] : монографія / О. В. Васюк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2014. - 335 с. : рис., табл.

15.       ВС57382 Освітній імператив суспільного розвитку [Текст] : наук. монографія / [Каленюк І. С. та ін. ; за заг. ред. І. С. Каленюк] ; Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. - Чернігів : ЧДІЕУ, 2014. - 171 с. : рис., табл.

16.       С11369/2 Мацько, Наталія Денисівна Навчальний посібник з математики. Ч. 2 [Текст]. - 2013. - 63 с. : рис.

17.       ВА779936 Січкаренко Г. Г. Історичний досвід перебудови вищої освіти в Україні (1985-2005 рр.) [Текст] : [монографія] / Г. Г. Січкаренко. - Київ : Лисенко М. М. [вид.], 2014. - 359 с.

18.       Р125825 Маккавєєва О. О. Стратегічне управління навчальним закладом [Текст] : метод. розроб. для керівників навч. закл. / Олена Олександрівна Маккавєєва. - Одеса : Астропринт, 2013. - 27, [4] с. + 2 арк. дод.

19.       ВА780056 Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика [Текст] : тези доп. III Міжнар. наук.-метод. конф., 26 жовт. 2012 р. / Хмельниц. коопер. торг.-екон. ін-т. - Кам'янець-Подільський : Мошак М.І., 2012. - 252 с.

20.       ВА780054 "Специфика современной науки", международная научно-практическая конференция(25; 2012; Горловка).XXV Международная научно-практическая конференция "Специфика современной науки", Украина, Горловка, 20-21 сентября 2012 [Текст] : сб. материалов. - Горловка : [б. и.], 2012. - 172 с.

21.       СО32823 Дячук Н. М. Сививківська школа 1863-1963-2013 [Текст] : літопис історії школи / Дячук Наталія Михайлівна. - Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. - 179 с. : фот.

22.       РА408217 Ільницька Г. С. Розвиток рухових якостей студентів вищих навчальних закладів на заняттях пілатесом та бодіфлексом із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ільницька Ганна Сергіївна ; Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Луганськ, 2014. - 20 с. : рис.

23.       РА408218 Антонов О. В. Розвиток рухових якостей старшокласників на заняттях з пішохідного туризму у позашкільних навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Антонов Олег Володимирович ; Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Луганськ, 2014. - 20 с. : рис.

24.       РА408222 Притуляк Л. М. Проблема заохочення дошкільних працівників до самовдосконалення (друга половина XX ст.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Притуляк Людмила Миколаївна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2014. - 20 с.

25.       РА408228 Чех А. О. Порівняльна педагогіка в європейських освітніх парадигмах (друга половина XX - початок XXI століття) [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Чех Андрій Олександрович ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич, 2014. - 19 с.

26.       РА408229 Толкачова А. С. Формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Толкачова Анжеліка Сергіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2014. - 20 с.

27.       ВА780170 Карпенко В. О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. "Журналістика", "Видавнича справа та редагування" / Віталій Карпенко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ : Університет "Україна", 2014. - 302 с.

 

 

Філософські науки. Психологія

 

1.         ВА779300 Вагин И. Выиграй у судьбы в рулетку [Текст] / Игорь Вагин. - СПб. [и др.] : Питер, 2004. - 248 с. - (Сам себе психолог)

2.         АО272190 Хаббард Л. Р. Шлях до щастя [Текст] : путівник до кращого життя, оснований на здоровому глузді / [Л. Рон Хаббард]. - [Б. м. : б. в.], [20-?]. - 63 с.

3.         ВА779898 Волошан М. М. Психологія управління [Текст] : курс лекцій для магістрів агроекон. спец. / М. М. Волошан, Г. А. Волошан ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : ХНАУ, 2012. - 56 с. : рис.

4.         ВА779894 Лавров А. Путь жизни [Текст] / Анатолий Лавров. - Киев : Благодар, 2007. - 191 с. : табл.

5.         ВА779927 Горбатюк Т. В. Боротьба світоглядних парадигм космофізики: еволюціонізм проти космоцентризму [Текст] : монографія / Горбатюк Т. В. ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2013. - 199 с.

6.         ВА779993 Філософські виміри сучасної соціальної реальності [Текст] : монографія / [Алексейчук І. С. та ін. ; за ред. О. В. Андрієнко, В. І. Додонової] ; Донец. нац. ун-т, Каф. філософії. - Донецьк : ДонНУ, 2013. - 211 с.

7.         ВА780051 Димитриев О. П. Разумная Вселенная: как мы мыслим и является ли наше мышление уникальным [Текст] / Олег Димитриев. - СПб. : Алетейя, 2013. - 181 с. : рис. - (Серия "Тела мысли" (In profundum))

8.         ВА780160 Духневич В. М. Прикладні питання технологій підготовки та проведення когнітивно орієнтованих тренінгів спілкування [Текст] : метод. рек. / В. М. Духневич ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Київ : Міленіум, 2014. - 83 с.

9.         ВА780135 Савчин М. В. Духовна парадигма психології [Текст] : монографія / Мирослав Савчин. - Київ : Академвидав, 2013. - 247 с. - (Серія "Монограф")

10.       ВА780155 Чорна Л. Г. Рольова ідентичність старшокласників [Текст] : посібник / Лідія Чорна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Київ : Міленіум, 2014. - 126 с. : рис.

11.       В355122/4 Прокопов Д. Є. Історія філософії. Т. 4:Німецька філософія нового часу [Текст] / Д. Є. Прокопов, Н. М. Бобошко, Т. А. Титаренко ; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. І. Ярошовця. - 2013. - 558 с.

12.       ВС57388 Институт философии НАН Беларуси: источник и символ самосознания культуры [Текст] / [А. А. Лазаревич и др.] ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. - Минск : Беларуская навука, 2011. - 379, [10] с. : фот.

13.       ВС57391 Мурогина Л. И. Время... Ритм... Свет... [Текст] / Любовь Мурогина. - Киев : Сталь, 2014. - 67 с.

 

 

Література універсального змісту

 

1.         ВА780048 Сапунов А. А. Украина и Молдавия. По городам и весям [Текст] : [путеводитель] / Андрей Сапунов. - М. : Репроцентр, 2008. - 400 с.

//-->

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

13 вересня - День пам’яті жертв фашизму

2020-09-13

Це День пам’яті десятків мільйонів людей, які загинули в Другій світовій війні: мільйонів солдатів та ще більше – мирних жителів, які загинули внаслідок бомбардувань, у концтаборах, від хвороб та від голоду, який відзначається щорічно у другу неділю вересня.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка