11 листопада ‒ Міжнародний день енергозбереження

Міжнародний день енергозбереження заснований у квітні 2008 року за ініціативи міжнародної екологічної мережі SPARE. Основна мета свята привернути увагу влади і громадськості до раціонального використання ресурсів та розвитку відновлюваних джерел енергії. Це свято отримало статус міжнародного, оскільки взяти участь у проєкті побажали близько 20 країн.

Заходи з економії енергоресурсів в 2,5-3 рази дешевше, ніж виробництво і доставка споживачам такої ж кількості отриманої енергії. Тим більше, що найпростіші і елементарні заходи енергозбереження доступні кожному і можуть бути застосовані в побуті практично всюди.

У багатьох містах світу в цей день проводяться тематичні конференції, виставки та акції, у навчальних закладах проходять уроки, присвячені темі енергозбереження.

Україна має значні природні ресурси та унікальне для Європи навколишнє середовище, але водночас є однією з найбільш екологічно забруднених країн регіону та однією з країн світу, де енергія використовується найменш ефективно. Водночас, країна володіє багатими природними ресурсами та важливими міжнародними водними джерелами, а отже її промислова діяльність та споживання енергії мають значний вплив на глобальні кліматичні зміни.

Від кожного з нас залежить в якому світі ми живемо зараз і в якому будуть жити наступні покоління. Бережемо енергію – бережемо цей світ!

Пропонуємо ознайомитись зі списком літератури на дану тематику, яку Ви можете отримати, звернувшись до Наукової бібліотеки:

 • Бакалін, Ю. І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент [Текст] : навч. посібник / Ю. І. Бакалін. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Харків : БУРУН і К, 2006. – 320 с.
 • Енергозбереження [Текст] : посібник / О. В. Мельникова, А. В. Праховник, Даг Арне Хойстад [и др.]. – Київ: КВІЦ, 2004. – 104 с.
 • Енергозбереження в енергетиці й технологіях [Текст] : навч. посібник / В. В. Буличов [та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. «Укр. держ. хім.-технолог. ун-т». – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 183 с.
 • Корчемний, М. Енергозбереження в агропромисловому комплексі : [монографія] / Микола Корчемний. – Теpнопiль : пiдpуч. i посiб., 2001. – 974 с.
 • Маляренко, В. А. Енергоефективність та енергоаудит [Текст] : навч. посіб. / В. А. Маляренко, І. А. Немировський ; під ред. В. А. Маляренка. Харків : САГА, 2009. 336 с.
 • Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 154. Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. Харків : ХНТУСГ, 2014. 118 с.
 • Прокопенко, В. В. Енергетичний аудит [Текст] : навч. посіб. для студ., які навч. за спец. "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" і "Теплоенергетика" / В. В. Прокопенко, О. О. Закладний, П. В. Кульбачний ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського". Київ : КПІ, 2018. 400 с.
 • Кравчук, В. До питання створення комбінованої системи енергозабезпечення енергоефективних (пасивних) будинків [Текст] / В. Кравчук, В. Каплун // Техніка і технології АПК : наук.-вироб. журн. 2012. № 3. С. 9-14.
 • Савченко, П. І. Деякі питання енергозбереження в системі електрифікації сільського господарства [Текст] / П. І. Савченко ; Харків. держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. Харків : ХДТУСГ, 2000. 60 с.
 • Мироненко, Г. П. Теплозбереження і енергозбереження будівель [Текст] : конспект лекцій студ. ден. та заоч. форм навч. спец. "Енергетичний менеджмент" / Г. П. Мироненко ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - доп. і перероб. вид. Харків : ХНТУСГ, 2011. 97 с.
 • Микитюк, В. І. Світлотехніка й енергозберігаючі джерела світла в місті, побуті та на виробництві [Текст] : навч. посіб. / В. І. Микитюк ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці : ЧНУ, 2017. 96 с.
 • Накашидзе, Л. В. Особливості вибору конструкції перетворювачів енергії сонячного випромінювання в системах енергозабезпечення споруд [Текст] : монографія / Л. В. Накашидзе ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара. Дніпро : Акцент ПП, 2018. 119 с.
 • Гуревич, В. І. Енергозберігаючі лампи: нові перспективи чі нові проблеми? [Текст] : сборник научных трудов / В. І. Гуревич, П. І. Савченко, С. С. Чабан // Вісник Харківського нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. Технічні науки. Харків, 2011. Вип. 116: Проблеми енергозабезп. та енергозбереж. в АПК України. С. 49-50 .
 • Ткаченко, І. В. Енергозберігаючі технології в АПК / І. В. Ткаченко, О. І. (наук. кер.) Анікєєв // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених "Молодь і техн. прогрес в АПК". Харків : ДРУК ФОП Томенко Ю.І., 2017. С. 94.

Для пошуку інших видань радимо скористатися Електронним каталогом Наукової бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Літня академія Elsevier

2021-07-12

Шановні науковці! Компанія «Elsevier» протягом липня-серпня проведе низку вебінарів українською й англійською мовами в рамках проєкту «Літня академія Elsevier».

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка