17 жовтня – 120 років від дня народження Петра Мефодійовича Василенка

Петро Мефодійович Василенко увійшов в історію як відомий вчений у галузі землеробської механіки, механізації, електрифікації та автоматизації сільського господарства, доктор технічних наук, професор, академік ВАСГНІЛ та УААН.

Народився Петро Мефодійович Василенко 17 жовтня 1900 року в селі Мигія Первомайського району Миколаївської області. Після закінчення у 1919 році Ольгінсько-Скаржинського сільськогосподарського училища 1-го розряду працював інструктором з питань сільського господарства.

Восени 1920 році направлений на навчання до Мигійського сільськогосподарського і кооперативного технікуму, який на той період часу мав статус вищого навчального закладу. Після його закінчення отримав посвідчення агронома-рільника. У 1932 році посвідчення замінено на свідоцтво про закінчення Луганського сільськогосподарського інституту (нині – Луганський національний аграрний університет). Протягом 1923–1928 років – викладач землеробства і сільськогосподарського машинознавства у Межиріцькій середній сільськогосподарській школі. У 1929 році поступає в аспірантуру на кафедру сільськогосподарської механіки при Головному управлінні науки Наркомату освіти УСРР, де навчався до 1932 року. Після закінчення аспірантури під керівництвом професора Д.Г. Віленського у Всеукраїнському НДІ агрогрунтознавства та хемізації с.-г. (нині – ННЦ «Інститут землеробства НААН»), досліджує механіко-технологічні процеси деформації ґрунту під час обробітку його ґрунтообробними машинами. У 1932–1935 роках – завідувач кафедри механізації сільськогосподарського виробництва Житомирського сільськогосподарського інституту (нині – Житомирський національний агроекономічний університет), доцент кафедри механізації сільськогосподарського виробництва Київського інженерно-економічного та сільськогосподарського інститутів.

У 1935 році очолює кафедру сільськогосподарських машин Київського інституту механізації й електрифікації сільського господарства, продовжує розпочаті дослідження та розробляє курс лекцій з теорії сільськогосподарських машин.

У 1937 році Петру Мефодійовичу Василенку було присвоєно ступінь кандидата технічних наук, а у 1939 році він був обраний членом-кореспондентом АН УРСР. Докторську дисертацію Петро Мефодійович захистив у Москві в 1947 році, а в 1949 році йому було присвоєно вчене звання професора. На загальних зборах ВАСГНІЛ у 1956 році його було обрано академіком Відділення механізації та електрифікації сільського господарства.

Петро Мефодійович Василенко створив наукову школу із землеробської механіки в Україні. Під його керівництвом підготовлено більше 60 кандидатів і 7 докторів технічних наук, опубліковано понад 200 наукових статей, низку фундаментальних монографій з теорії, розрахунку і проєктування сільськогосподарських машин. Його наукові праці опубліковані в Болгарії, Словаччині, Румунії, Франції, Китаї, цитуються в США.

Фундаментальні монографії «Культиватори», «Теория движения частицы по шероховатым поверхностям сельскохозяйственных машин», «Универсальные математические модели функционирования машинних агрегатов и их применения», «Введение в земледельческую механику», «Основи научних исследований» зробили значний внесок у розробку машин з механізації сільського господарства та розвиток методів дослідження сільськогосподарської техніки.

Особливої уваги заслуговує наукова монографія Петра Василенка «Автоматизация процессов сельскохозяйственного производства», яка увійшла у Міжнародний фонд ООН і за її допомогою Міжнародна економічна комісія ООН оцінювала стан автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва в різних країнах світу. Американські вчені при розробці «Лунохода» користувалися працею Петра Мефодійовича Василенка «Теория качения колеса со следом».

За видатні розробки проблем землеробської механіки, механізації і електрифікації сільського господарства Постановою Президії ВАСГНІЛ від 07.12.1977 р. Петру Мефодійовичу Василенку була присуджена Золота медаль ім. В. П. Горячкіна, він відзначений також урядовими нагородами, а Американський Біографічний Інститут (АВІ) у 1998 році нагородив його Золотою медаллю «Людина другого тисячоліття».

Академік Петро Мефодійович Василенко залишив після себе величезний науковий скарб, яким ще тривалий час у третьому тисячолітті будуть користуватися вчені та інженери у галузі механізації сільського господарства, його творчий шлях гідний для наслідування теперішньому і прийдешнім поколінням.

Помер Петро Мефодійович Василенко 21 квітня 1999 року в Києві. Похований у с. Новосілки (околиця м. Києва).

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року Харківському національному технічному університету сільського господарства присвоєно ім’я видатного вченого Петра Мефодійовича Василенка.

Пропонуємо ознайомитися з літературою про Петра Мефодійовича Василенка та його працями:

 • Академік Василенко Петро Мефодійович ‒ корифей землеробської механіки в Україні [Текст] : монографія / С. М. Ніколаєнко [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Ніколаєнка. ‒ Київ : Аграр. наука, 2015. ‒ 260 с.

 • Василенко Петро Мефодійович [Текст] : біобліограф. покажч. наук. праць за 1933-1999 роки / Укр. акад. аграр. наук, Центр. наук. с.-г. б-ка, Нац. аграр. ун-т ; упоряд.: Т. Ф. Дерлеменко [та ін.] ; під ред. Г. Г. Хурманця. ‒ Київ : Аграр. наука, 2000. ‒ 124 с.

 • Василенко Петро Мефодійович [Текст] / Миколаїв. нац. аграр. ун-т. ‒ Миколаїв : МНАУ, 2019. - 26 с.

 • Академік П. М. Василенко ‒ яскравий погляд у майбутнє [Текст] / Вінниц. нац. аграр. ун-т, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; за ред. В. М. Булгакова, Г. М. Калетніка. ‒ Київ : Хай-Тек-Прес, 2012. ‒ 510 с.

 • Наукова школа академіка Василенка Петра Мефодійовича [Текст] : монографія / Д. Г. Войтюк, В. А. Вергунов, О. С. Мудрук [та ін.]. ‒ Київ : Аграр. освіта, 2005. ‒ 72 с.

 • Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства [Текст] : пpисвячений пам'ятi акад. П. М. Василенка, Вип. 20. "Механізація сільськогосподарського виробництва". ‒ Харків : ХДТУСГ, 2003. ‒ 499 с.

 • Василенко, П. М. Методика побудови математичних моделей функціювання мобільних машин та машинових агрегатів [Текст] / П. М. Василенко, В. П. Василенко ; УААН. - Київ : Агpаp. наука, 1996. - 23 с.

 • Василенко, П. М. Теория движения частицы по шероховатым поверхностям сельскохозяйственных машин [Текст] / П. М. Василенко. - Киев : УСХА, 1960. - 282 с.

 • Развитие механизации и электрификации сельского хозяйства Украинской ССР [Текст] : монография / П. М. Василенко [и др.] ; Ин-т истории АН УССР. - Киев : Наук. думка, 1988. - 470 с.

 • Василенко, П. М. Основы научных исследований. Механизация сельского хозяйства [Текст] / П. М. Василенко. - Киев : Вища шк., 1985. - 268 с.

 • Василенко, П. М. Культиваторы (конструкция, теория и расчет) [Текст] : монографія / П. М. Василенко, П. Т. Бабий. - Киев : Изд-во Укр. АСН, 1961. - 240 с.

 • Василенко, П. М. Механизация и автоматизация процессов приготовления и дозирования кормов [Текст] / П.М. Василенко, И. И. Василенко ; ВАСХНИЛ. - М. : Агропромиздат, 1985. - 224 с.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

22 жовтня ‒ 85 років від дня народження Бориса Ілліча Олійника

2020-10-22

Український поет, перекладач, дійсний член НАН України, голова Українського фонду культури (1987-2017), Герой України (2005), почесний академік Академії мистецтв України Борис Ілліч Олійник народився 22 жовтня 1935 року

21 жовтня ‒ Міжнародний день академічної доброчесності

2020-10-21

21 жовтня вся світова спільнота відзначає Міжнародний день академічної доброчесності. Українська наукова та освітня спільнота все більше звертається до питань академічної доброчесності та впровадження міжнародних академічних стандартів.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка