17 жовтня – 120 років від дня народження Петра Мефодійовича Василенка

Петро Мефодійович Василенко увійшов в історію як відомий вчений у галузі землеробської механіки, механізації, електрифікації та автоматизації сільського господарства, доктор технічних наук, професор, академік ВАСГНІЛ та УААН.

Народився Петро Мефодійович Василенко 17 жовтня 1900 року в селі Мигія Первомайського району Миколаївської області. Після закінчення у 1919 році Ольгінсько-Скаржинського сільськогосподарського училища 1-го розряду працював інструктором з питань сільського господарства.

Восени 1920 році направлений на навчання до Мигійського сільськогосподарського і кооперативного технікуму, який на той період часу мав статус вищого навчального закладу. Після його закінчення отримав посвідчення агронома-рільника. У 1932 році посвідчення замінено на свідоцтво про закінчення Луганського сільськогосподарського інституту (нині – Луганський національний аграрний університет). Протягом 1923–1928 років – викладач землеробства і сільськогосподарського машинознавства у Межиріцькій середній сільськогосподарській школі. У 1929 році поступає в аспірантуру на кафедру сільськогосподарської механіки при Головному управлінні науки Наркомату освіти УСРР, де навчався до 1932 року. Після закінчення аспірантури під керівництвом професора Д.Г. Віленського у Всеукраїнському НДІ агрогрунтознавства та хемізації с.-г. (нині – ННЦ «Інститут землеробства НААН»), досліджує механіко-технологічні процеси деформації ґрунту під час обробітку його ґрунтообробними машинами. У 1932–1935 роках – завідувач кафедри механізації сільськогосподарського виробництва Житомирського сільськогосподарського інституту (нині – Житомирський національний агроекономічний університет), доцент кафедри механізації сільськогосподарського виробництва Київського інженерно-економічного та сільськогосподарського інститутів.

У 1935 році очолює кафедру сільськогосподарських машин Київського інституту механізації й електрифікації сільського господарства, продовжує розпочаті дослідження та розробляє курс лекцій з теорії сільськогосподарських машин.

У 1937 році Петру Мефодійовичу Василенку було присвоєно ступінь кандидата технічних наук, а у 1939 році він був обраний членом-кореспондентом АН УРСР. Докторську дисертацію Петро Мефодійович захистив у Москві в 1947 році, а в 1949 році йому було присвоєно вчене звання професора. На загальних зборах ВАСГНІЛ у 1956 році його було обрано академіком Відділення механізації та електрифікації сільського господарства.

Петро Мефодійович Василенко створив наукову школу із землеробської механіки в Україні. Під його керівництвом підготовлено більше 60 кандидатів і 7 докторів технічних наук, опубліковано понад 200 наукових статей, низку фундаментальних монографій з теорії, розрахунку і проєктування сільськогосподарських машин. Його наукові праці опубліковані в Болгарії, Словаччині, Румунії, Франції, Китаї, цитуються в США.

Фундаментальні монографії «Культиватори», «Теория движения частицы по шероховатым поверхностям сельскохозяйственных машин», «Универсальные математические модели функционирования машинних агрегатов и их применения», «Введение в земледельческую механику», «Основи научних исследований» зробили значний внесок у розробку машин з механізації сільського господарства та розвиток методів дослідження сільськогосподарської техніки.

Особливої уваги заслуговує наукова монографія Петра Василенка «Автоматизация процессов сельскохозяйственного производства», яка увійшла у Міжнародний фонд ООН і за її допомогою Міжнародна економічна комісія ООН оцінювала стан автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва в різних країнах світу. Американські вчені при розробці «Лунохода» користувалися працею Петра Мефодійовича Василенка «Теория качения колеса со следом».

За видатні розробки проблем землеробської механіки, механізації і електрифікації сільського господарства Постановою Президії ВАСГНІЛ від 07.12.1977 р. Петру Мефодійовичу Василенку була присуджена Золота медаль ім. В. П. Горячкіна, він відзначений також урядовими нагородами, а Американський Біографічний Інститут (АВІ) у 1998 році нагородив його Золотою медаллю «Людина другого тисячоліття».

Академік Петро Мефодійович Василенко залишив після себе величезний науковий скарб, яким ще тривалий час у третьому тисячолітті будуть користуватися вчені та інженери у галузі механізації сільського господарства, його творчий шлях гідний для наслідування теперішньому і прийдешнім поколінням.

Помер Петро Мефодійович Василенко 21 квітня 1999 року в Києві. Похований у с. Новосілки (околиця м. Києва).

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року Харківському національному технічному університету сільського господарства присвоєно ім’я видатного вченого Петра Мефодійовича Василенка.

Пропонуємо ознайомитися з літературою про Петра Мефодійовича Василенка та його працями:

 • Академік Василенко Петро Мефодійович ‒ корифей землеробської механіки в Україні [Текст] : монографія / С. М. Ніколаєнко [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Ніколаєнка. ‒ Київ : Аграр. наука, 2015. ‒ 260 с.

 • Василенко Петро Мефодійович [Текст] : біобліограф. покажч. наук. праць за 1933-1999 роки / Укр. акад. аграр. наук, Центр. наук. с.-г. б-ка, Нац. аграр. ун-т ; упоряд.: Т. Ф. Дерлеменко [та ін.] ; під ред. Г. Г. Хурманця. ‒ Київ : Аграр. наука, 2000. ‒ 124 с.

 • Василенко Петро Мефодійович [Текст] / Миколаїв. нац. аграр. ун-т. ‒ Миколаїв : МНАУ, 2019. - 26 с.

 • Академік П. М. Василенко ‒ яскравий погляд у майбутнє [Текст] / Вінниц. нац. аграр. ун-т, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; за ред. В. М. Булгакова, Г. М. Калетніка. ‒ Київ : Хай-Тек-Прес, 2012. ‒ 510 с.

 • Наукова школа академіка Василенка Петра Мефодійовича [Текст] : монографія / Д. Г. Войтюк, В. А. Вергунов, О. С. Мудрук [та ін.]. ‒ Київ : Аграр. освіта, 2005. ‒ 72 с.

 • Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства [Текст] : пpисвячений пам'ятi акад. П. М. Василенка, Вип. 20. "Механізація сільськогосподарського виробництва". ‒ Харків : ХДТУСГ, 2003. ‒ 499 с.

 • Василенко, П. М. Методика побудови математичних моделей функціювання мобільних машин та машинових агрегатів [Текст] / П. М. Василенко, В. П. Василенко ; УААН. - Київ : Агpаp. наука, 1996. - 23 с.

 • Василенко, П. М. Теория движения частицы по шероховатым поверхностям сельскохозяйственных машин [Текст] / П. М. Василенко. - Киев : УСХА, 1960. - 282 с.

 • Развитие механизации и электрификации сельского хозяйства Украинской ССР [Текст] : монография / П. М. Василенко [и др.] ; Ин-т истории АН УССР. - Киев : Наук. думка, 1988. - 470 с.

 • Василенко, П. М. Основы научных исследований. Механизация сельского хозяйства [Текст] / П. М. Василенко. - Киев : Вища шк., 1985. - 268 с.

 • Василенко, П. М. Культиваторы (конструкция, теория и расчет) [Текст] : монографія / П. М. Василенко, П. Т. Бабий. - Киев : Изд-во Укр. АСН, 1961. - 240 с.

 • Василенко, П. М. Механизация и автоматизация процессов приготовления и дозирования кормов [Текст] / П.М. Василенко, И. И. Василенко ; ВАСХНИЛ. - М. : Агропромиздат, 1985. - 224 с.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-11-23

Сівозміни та родючість чорнозему Лівобережного Лісостепу [Текст] : моногр. / О. В. Демиденко [та ін.] ; Черкас. держ. с.-г. досл. станція ННЦ "Ін-т землеробства НААН". – Сміла : Чорнобаїв. комун. поліграф. підпр-во, 2019. – 483 с. : рис., табл.–Бібліогр. наприкінці розд.

21 листопада ‒ День Гідності і Свободи

2020-11-20

21 листопада 2020 року Україна відзначає сьому річницю Революції гідності. Саме цими днями в Україні розпочалися Помаранчева революція 2004 року та Революція гідності 2013 року. Ці події змінили історію нашої країни.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка