19 листопада ‒ Всесвітній день філософії

Всесвітній день філософії (World Philosophy Day) був проголошений на 33-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в 2005 році та відзначається щорічно у третій четвер листопада. Кожен рік організатори обирають певну тему, яка є ключовою. Всесвітній день філософії 2020 року, який відзначається в цьому році 19 і 20 листопада, присвячений важливому значенню філософського мислення для вирішення багатьох проблем, з якими стикається світ, включаючи осмислення значення пандемії COVID-19.

В Україні Всесвітній день філософії відзначається з 2006 року, коли вперше 16 листопада у Київському університеті був проведений міжнародний науковий симпозіум присвячений цьому дню. Наразі цей день святкують у понад 80-ти країнах світу.

Головна мета свята – долучити людей добагатолітньої філософської спадщини, зробити філософію ближчою кожному. Філософія заклала основу критичного, незалежного і творчого мислення. Вчення спонукає нас до дослідження фундаментальних істин, продукування власних теорій та висновків.

З нагоди Всесвітнього дня філософії проводяться різні заходи, що стосуються актуальної філософської проблематики: круглі столи, засідання, конференції, виставки, зустрічі з ученими, дебати, презентації та ін. У зв'язку з ситуацією в області охорони здоров'я в цьому році, святкування буде організовано в режимі онлайн, і будь-який бажаючий зможе приєднатися до заходів на вебсайті ЮНЕСКО.

Вітаємо викладачів кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін, всіх, хто цікавиться цією наукою із Всесвітнім днем філософії! Нехай мудрість допоможе вам у житті знайти та примножити щастя, порозуміння та любов.

Наукова бібліотека пропонує переглянути віртуальну виставку «Нетлінна тільки мудрість»

Пропонуємо ознайомитися зі списком літератури даної тематики, яку Ви можете отримати, звернувши до Наукової бібліотеки:

 • Огородник, І. В. Історія філософської думкив Україні [Текст] : курс лекцій: навч. посібник / І. В. Огородник,В.В. Огородник. – Київ: Вища шк.,1999. – 544 с.
 • Історія філософії України: хрестоматія [Текст]: навч. посіб. для вузів / упоряд. М. Ф. Тарасенко та ін. – Київ: Либiдь,1993. – 559 с.
 • Історія української філософії [Текст]: підручник / ред. А. Б. Кулачок. – Київ : Академвидав, 2008. – 624 с. – (Альма-матер).
 • Горський, В.С. Історія української філософії [Текст] : навч. посібник / В.С. Горський.– 4-е вид., доп. – Київ : Наук. думка, 2001. – 376 с.
 • Горський, В. С. Історія української філософії [Текст]: курс лекцій. Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. С. Горський. – 3-є вид. – Київ : Наук. думка,1997. – 285 с.
 • Вступ до філософії [Текст] : історико-філософська пропедевтика: підруч. / Г. І. Волинка, В. І. Гусєв, І. В. Огородник [та ін.] ; за ред. Г. І. Волинки. – Київ : Вища шк.,1999. – 622 с.
 • Багалій, Д. І. Український мандрований філософ Григорій Сковорода [Текст] : монография / Д. І. Багалій. – Київ : Орій при УКСП Кобза,1992. – 472 с. – (Спадок).
 • Философы и философия [Текст] : жизнь ,судьба, учение. – М. : Остожье,1998. – 541 с.
 • Таранов, П. С. 120 философов: жизнь, судьба, учение [Текст] : научно-популярная литература. Т. 1 / П. С. Таранов. – Симферополь : Таврия,1997. – 624 с. – (Анатомия мудрости).
 • Таранов, П. С.120 философов: жизнь, судьба, учение [Текст] : научно-популярная литература. Т. 2 / П. С. Таранов. – Симферополь : Таврия,1997. – 622 с. – (Анатомия мудрости).
 • Мусский, И. А. Сто великих мыслителей / И. А. Мусский. – М. : Вече, 2000. – 688 с.
 • Вступ до філософії .Кредитно-модульний курс [Текст] : навч.-метод. посібник / за ред. Л. М. Нікітіна. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Київ : Центр учб. л-ри,2008. – 256 с.
 • Васильева, Е. К. 100 знаменитых мудрецов [Текст] / Е. К. Васильев, Ю.С. Пернатьев.– Харьков : Фолио, 2008. – 512 с. – (100 знаменитых).
 • Кремень, В. Г. Філософія управління [Текст] : підручник / В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов. – Київ : Знання України, 2007. – 360 с.
 • Філософія [Текст] : підручник / В. П. Андрущенко, В. І. Волович, М. І. Горлач [та ін.] ; за ред. М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибалка. – 2-е вид., перероб. та доп. – Харків : Консум, 2001. – 672 с.
 • Філософія [Текст] : посібник / Є. М. Причепiй, А. М. Чернiй, В. Д. Гвоздецький [та ін.]. – Київ : Академiя,2001. – 576 с. – (Альма матеli).
 • Філософія [Текст] : курс лекцій / І. В. Бичко [та ін.]. – Київ : Либiдь,1993. – 576 с.
 • Філософія науки [Текст] : навч. посібник / Л. В. Фiрсова [та ін.] ; за ред. Л. В. Фірсової ; Харків. держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. – Харків : Нове слово, 2003. – 336 с.
 • Кант, И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н. Лосского сверен и отредактирован Ц. Г. Арзаканяном и М. И. Иткиным; примеч. Ц. Г. Арзаканяна. – М. : Эксмо,2007. – 736 с.
 • Мыслители Греции: от мифа к логике : сочинения : пер. с древнегреческого / сост. В. Шкода. – М.-Харьков: ЭКСМО-Пресс, Фолио, 1998.
 • Ницше, Ф. Так говорил Заратустра; К генеалогии морали; Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм [Текст] / Ф. Ницше ; пер. с нем.: Ю. М. Антоновский, Г. А. Рачинский ; пер. с нем., ред., примеч. К. А. Свасьян. – Минск : Попурри,1997. – 624 с.
 • Ницше, Ф. Человеческое, слишком человеческое; Весёлая наука; Злая мудрость [Текст] / Ф. Ницше ; пер. с нем. С. Л. Франк ; пер. с нем., ред., примеч. К. А. Севасьян. – Минск : Попурри,1997. – 704 с.
 • Ницше, Ф. По ту сторону добра и зла [Текст] / Ф. Ницше ; пер. с нем.: Ю.Антоновского, Е. Соколовой. – СПб : Азбука,2014. – 544 с.
 • Сенека, Луцій Анней. Моральні листи до Луцілія [Текст] / Луцій Анней Сенека ; пер. з лат. А. Содомора. – Київ : Основи,1995. – 603 с.
 • Ціцерон, М. Т. Про державу. Про закони. Про природу богів [Текст] / М. Т. Ціцерон ; пер. з лат. В. Литвинов. – Київ : Основи,1998. – 476 с.
 • Завєтний, С. О. Курс лекцій з історії філософії управління [Текст] : навч. посібник / С.О. Завєтний. – Харків,2009. – 320 с.
 • Філософія права [Текст] : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. О. Г. Данильяна. – Харків : Право,2009. – 208 с.

Для пошуку інших видань радимо скористатися Електронним каталогом Наукової бібліотеки

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2021-01-18

 Іванова, Ганна Сергіївна. Сучасний стан і перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі України [Текст] : моногр. / Г. С. Іванова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2020. – 352 с. – Бібліогр.: с. 319-350 (402 назви).

Книга тижня

2021-01-13

Орел, Анна Миколаївна.  Управління конкурентним потенціалом в системі інноваційно-інвестиційного розвитку: детермінанти, механізми та стратегії [Текст] : моногр. / А. М. Орел ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Мадрид, 2020. – 348 с. : табл. – Бібліогр.: с. 296-335 (402 назви). – ISBN 978-617-7845-81-1

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка