Поступления книг - 3 квартал 2014 г.

 
 

 

 

 НАДХОДЖЕННЯ КНИГ

       ( ІІІ квартал 2014 р.)

Для перегляду змісту книги натисніть на зображення

81.2(Англ.)

К  Ж 11

Zhuk, L.

               Economics and management of agrarian sector [Текст] : навч. посіб. для студ. екон. напрямів та спец. аграр. ВНЗ / L. Zhuk, Ye. Yemelianova, O. Krasnorutskyy. - Х. : Міськдрук, 2014. - 296 с.

 Прил.: с. 208-232

Місце зберігання:

Ч.з. N1 (пр. Московський, 45)-1, Аб. №2 (вул. Мироносицька, 92)-8 Ч.з. №2 (вул. Мироносицька, 92)-1

619

Е 60

               Емерджентні інфекції птиці: грип та ньюкаслська хвороба. Епізоотологія, моніторинг, діагностика та профілактика [Текст] / Б. Т. Стегній, Д. В. Музика, І. Ю. Бісюк. - К. : Аграр. наука, 2012. - 302 с. : фото. - Бібліогр.: с. 301-302

Місце зберігання:

Аб. №1(пр. Московський, 45)

 

 

 

635.656

С 65

            Сорти гороху селекції інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'ева [Текст] / П. М. Чекригін, Н. С. Сироватко ; Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН. - Х. : [б. в.], 2002. - 16 с.

Місце зберігання:

Аб. №1(пр. Московський, 45)-1, Ч.з.N1(пр.Московський,45)-1

 

 

 

635.655

С 65

               Сорти сої інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'ева УААН та технологія вирощування [Текст] / С. І. Попов, В. О. Матушкін, М. Ф. Божко [та ін.] ; Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. - Х. : [б. в.], 2002. - 20 с.

Місце зберігання:

Аб. №1(пр. Московський, 45)-1, Ч.з.N1(пр.Московський,45)-1

 

 

 

65.290-93

Б 98

 

               Бюджетування як система забезпечення інноваційного розвитку підприємств [Текст] : моногр. / С. А. Ткаченко, О. М. Потишняк, О. О. Артеменко [та ін.] ; за ред. С. А. Ткаченка, О. М. Потишняк. - Х. : Міськдрук, 2012. - 160 с. - Бібліогр.: с. 143-157.

Місце зберігання:

Аб. №1 (пр. Московський, 45)-1, Ч.з. N1 (пр. Московський, 45)-1, Аб. №3 (вул. Артема, 44)-16

 

 

 

 

 

65.321я73

З-17

Заика, Светлана Александровна

               Анализ хозяйственной деятельности [Текст] : конспект лекций для иностр. студентов экон. спец. / С. А. Заика, А. В. Пивень ; ХНТУСХ. - Х. : Міськдрук, 2012. - 178 с. - Библиогр.: с. 176-177.

Місце зберігання:

Аб. №1(Аб. №1 (пр. Московський, 45)-1, Ч.з. N1 (пр. Московський, 45)-1, Аб. №3 (вул. Артема, 44)-44

 

 

 

 

 

 

74.58

С 88

               Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра [Текст] : моногр. / В. И. Астахова, Е. В. Астахова, А. А. Гайков [и др.] ; под ред. Е. В. Астаховой ; Совет ректоров Хар. вуз. центра, НУА. - Х. : Изд-во НУА, 2013. - 476 с. : ил., фото. - Библиогр.: с. 388-390.

Місце зберігання:

Аб. №1(Аб. №1 (пр. Московський, 45)-1, Ч.з. N1 (пр. Московський, 45)-1, Аб. №3 (вул. Артема, 44)-1, СБО-1, Ч.з. №2 (вул. Мироносицька, 92)-1, Аб. №2 (вул. Мироносицька, 92)-1, Аб. №4 (вул. Енгельса, 19)-1, НИТИ-1

 

65.9(4Укр)32я73

Е 45

               Економiка сiльського господарства [Текст] : навч. посіб. / В. К. Збарський, М. Ф. Бабієнко, М. М. Кулаєць [та ін.] ; за ред. В. К. Збарського. - К. : Агроосвіта, 2013. - 352 с. : табл. - Бібліогр.: с. 283-292.

 Прил.: с. 289-295

Місце зберігання:

Аб. №1 (пр. Московський, 45)-1, Ч.з. N1 (пр. Московський, 45)-1, Аб. №3 (вул. Артема, 44)-13

 

 

 

 

 

 

62-192(06)

В 53

               Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка [Текст], Вип. 151. "Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва" / ХНТУСГ. - Х. : [б. в.], 2014. - 418 с.

Місце зберігання:

Аб. №1 (пр. Московський, 45)-1, Ч.з. N1 (пр. Московський, 45)-1, Аб. №3 (вул. Артема, 44)-4

 

 

22.21я73

Т 33

               Теоретична механіка [Текст] : підруч. у 2-х ч., Ч.1. Статика. Кінематика / О. І. Литвинов, Я. М. Михайлович, А. В. Бойко [та ін.]. - К. : Агроосвіта, 2013. - 576 с. : мал. - Бібліогр.: с. 570-571. Додатки: с. 483-569. Предм.-імен. покажч.: с. 572-575

Місце зберігання:

Ч.з. N1 (пр. Московський, 45)-1, Аб. №3 (вул. Артема, 44)-1, Аб. №2 (вул. Мироносицька, 92)-51, Ч.з. №2 (вул. Мироносицька, 92)-1

 

 

22.21я73

Т 33

               Теоретична механіка [Текст] : підруч. у 2-х ч., Ч. 2. Динаміка. Основи аналітичної механіки / О. І. Литвинов, Я. М. Михайлович, А. В. Бойко [та ін.]. - К. : Агроосвіта, 2013. - 576 с. : мал. - Бібліогр.: с. 570-571

Місце зберігання:

Аб. №1 (пр. Московський, 45)-1, Ч.з. N1 (пр. Московський, 45)-1, Аб. №3 (вул. Артема, 44)-1, Ч.з. №2 (вул. Мироносицька, 92)-1, Аб. №2 (вул. Мироносицька, 92)-51

621.314(072)

Т 36

               Тести для контролю та самоконтролю знань студентів і методичні рекомендації до виконання розрахункового завдання з розділу "Трансформатори" дисципліни "Електричні машини" [Текст] / М. М. Вітренко, М. С. Сорокін, О. М. Мороз [та ін.] ; ХНТУСГ. - Х. : б.в., 2014. - 38 с. - Бібліогр.: с. 37.

Місце зберігання:

Ч.з. N1 (пр. Московський, 45)-1, Аб. №4 (вул. Енгельса, 19)-2

 

 

 

   
 

91.9:62

М 36 

               Юрий Михайлович Мацевитый (к 80-летию со дня рождения) [Текст] : [ученый в обл. теплофизики, теплоэнергетики и моделирования тепловых процессов] / Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А. М. Подгорного ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А. М. Подгорного. - Х. : б.и., 2014. - 79 с. : портр. - (Биобиблиография ученых Украины)

Місце зберігання:

ДБВ (пр. Московський, 45)-1

81

Ф 56

               Философия языка: в границах и вне границ [Текст] : выставочный проект "Образы человеческого общения", Т. 5 / ХГТУСХ ; сост. О. К. Бурова [и др.]. - Х. : Константа, 2004. - 72 с. : ил., фото. - (Междунаp. сеp. моногpафий) (Б-ка каф. ЮНЕСКО "Философия человеческого общения")

Місце зберігання:

Аб. №2 (вул. Мироносицька, 92)-1

 

 

 

 

637.115(072)

Д 62

               Доїльний апарат з пульсоколектором стимулюючої дії. Ресурсозберігаюча технологія приготування комбікормів та БВМД в умовах виробництва [Текст] : рек. матеріали до вивч. навч. дисц. "Машини та обладнання для тваринництва", "Технологія вир-ва продуктів твар." / В. І. Піскун, В. Я. Ходарєв ; Ін-т тваринництва УААН. - Х. : [б. в.], 2014. - 24 с. : il

Місце зберігання:

Аб. №1 (пр. Московський, 45)-1, Ч.з. N1 (пр. Московський, 45)-1

65.29я73)

П 79

               Проектування та створення фірм [Текст] : прогр. вибіркової навч. дисц. для підготовки фахівців ОКР "магістр" спец. 8.03050401 "Економіка підприємства (за видами екон. діяльності)" спец. 8.03050901 "Облік і аудит" та спец. 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами екон. діяльності)" у вищ. навч. закл. III-IV рівнів акр. МАППУ / М. М. Ільчук, В. К. Збарський , Г. Є. Мазнєв [та ін.] ; НМЦ інформ.-аналіт. забезпеченя діяльності ВНЗ "Агроосвіта". - К. : Агроосвіта, 2014. - 21 с. - Бібліогр.: с. 13-14

Місце зберігання:

Ч.з. N1 (пр. Московський, 45)-1, Аб. №3 (вул. Артема, 44)-1

 

 

65.290-93я73

Ф 59

               Фінанси підприємств [Текст] : прогр. вибіркової навч. дисц. для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.030509 "Облік і аудит" у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акр. МАППУ / Мир Абдул Каюм Джалал, С. В. Додонов, В. М. Дятел ; НМЦ інформ.-аналіт. забезпеченя діяльності ВНЗ "Агроосвіта". - К. : Агроосвіта, 2014. - 24 с. - Бібліогр.: с. 16.

Місце зберігання:

Ч.з. N1 (пр. Московський, 45)-1, Аб. №3 (вул. Артема, 44)-1

 

65.40я73

Л 69

               Логістика [Текст] : прогр. вибіркової навч. дисц. для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напрямів 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030508 "Фінанси і кредит" у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акр. МАППУ / О. М. Германенко, М. В. Зось-Кіор, Н. О. Волошинова [та ін.] ; НМЦ інформ.-аналіт. забезпеченя діяльності ВНЗ "Агроосвіта". - К. : Агроосвіта, 2014. - 34 с. - Бібліогр.: с. 22-23.

Місце зберігання:

Ч.з. N1 (пр. Московський, 45)-1, Аб. №3 (вул. Артема, 44)-1

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-09-21

Ефективне використання механізованих технологій і технічних засобів на фермі дрібної рогатої худоби [Текст] : моногр. / М. В. Брагінець [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : КП "Міська друкарня", 2020. - 428 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 420-428 (127 назв).

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка