Поступления НБУВ - 10.04.2013

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистантного обслуговування

03039 Київ-39, Проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua, vtdo@nbuv.gov.ua; Internet: http//www.nbuv.gov.ua

 

     Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 08.04.2013 до 14.04.2013   (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.

 

Сільське та лісове господарство

1.         В354263/5 Каталог української колекції льону. Вип. 5:Характеристика зразків за комплексом господарськоцінних ознак [Текст] / [В. Г. Вировець та ін.]. - 2012. - 33 с. : табл.

2.         РА397584 Хорсун І. А. Створення вихідного матеріалу для селекції сортів сої з підвищеним вмістом білка [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Хорсун Інна Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т земл-ва НААН". - К., 2013. - 20 с. : табл.

3.         ВА763750 Власов Вячеслав Всеволодович [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1998-2012 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова" ; [уклад. В. М. Суховілова ; голов. ред. Н. А. Мулюкіна]. - О. : ННЦ "ІВіВ ім. В. Є. Таїрова", 2012. - 55 с. : іл.

4.         ВА763697 Журавська Н. С. Методика навчання дисципліни "Кормовиробництво" [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Н. С. Журавська. - Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2012. - 419 с.

5.         РА397823 Ткаченко С. В. Авіаденовірусна інфекція курей першого серотипу та синдром зниження несучості (біологічні властивості збудників та засоби діагностики) [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.03 / Ткаченко Семен Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". - Х., 2011. - 24 с. : рис.

6.         РА397845 Чижиков І. О. Обґрунтування параметрів садильного апарата машини для садіння підщеп плодових культур [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Чижиков Іван Олександрович ; Тавр. держ. агротехнол. ун-т. - Мелітополь, 2012. - 24 с. : рис.

7.         ВА763770 Захист рослин у XXI столітті: проблеми та перспективи розвитку [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня засн. ф-ту захисту рослин ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 14 верес. 2012 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; [ред. кол.: Є. М. Білецький та ін.]. - Х. : ХНАУ, 2012. - 103 с. : рис., табл.

8.         ВА763695 Медведєв В. В. Моніторинг ґрунтів [Текст] : цикл лекцій / В. В. Медведєв, проф., д-р біол. наук, акад. НААН ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, Нац. наук. центр. "Ін-т грунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського. - Х. : [б. в.], 2012. - 128 с. : рис., табл.

9.         ВА763696 Мирось В. В. Практикум з технології виробництва продукції тваринництва [Текст] : навч. посіб. / В. В. Мирось, В. Г. Василець, С. Б. Ковтун ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Х. : [б. в.], 2012. - 172 с. : рис., табл.

10.       РА397815 Кропивницький Р. Б. Вплив способів основного обробітку ґрунту та елементів біологізації на продуктивність картоплі в умовах Правобережного Полісся України [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.01 / Кропивницький Руслан Броніславович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 21 с. : рис., табл.

11.       РА397773 Рибалко Є. О. Оптимізація розміщення виноградних насаджень столових сортів на підставі агроекологічної оцінки території в Бахчисарайському районі АР Крим [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.08 / Рибалко Євген Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. ін-т винограду і вина "Магарач". - Ялта, 2013. - 20 с. : рис., табл.

12.       РА397774 Котоловець З. В. Ампелографічна і агробіологічна характеристика сортів винограду західноєвропейської еколого-географічної групи [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.08 / Котоловець Зінаїда Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. ін-т винограду і вина "Магарач". - Ялта, 2013. - 20 с. : рис., табл.

13.       РА397777 Павелківська О. Є. Обґрунтування режимів краплинного зрошення молодих виноградників столових сортів в умовах Південного Степу України [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.02 / Павелківська Ольга Євгенівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. пробл. і меліорації. - К., 2013. - 18 с. : рис., табл.

14.       Р122561 Раціональні способи переробки та застосування посліду у сільськогосподарському виробництві [Текст] : рекомендації / Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", Харк. обл. держ. проект.-технол. центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції "Облдержродючість" ; [підгот.: д-р с.-г. наук, акад. НААН Балюк С. А. та ін ; відп. ред.: С. А. Балюк, Є. В. Скрильник]. - Х. : Міськдрук, 2012. - 47 с. : табл.

15.       Р122563 Концепція виробництва овочево-баштанної продукції в Україні на період до 2015 року [Текст] / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", Ін-т овочівництва і баштанництва, Ін-т вод. пробл. і меліорації ; [розроб.: М. Д. Безуглий та ін.] ; за ред. С. А. Балюка [та ін.]. - Х. : Міськдрук, 2012. - 27 с. : табл.

16.       Р122566 Методологія оцінювання еколого-меліоративного стану осушених ґрунтів [Текст] / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського" ; [розроб.: Трускавецький Р. С. та ін.]. - Х. : Міськдрук, 2012. - 39 с. : рис., табл.

17.       Р122565 Термодинамічні методи оцінювання азот-буферного статусу кислих і гідроморфних ґрунтів та емісійних втрат азоту [Текст] : метод. рек. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського" ; [розроб.: Чешко Н. Ф. та ін.]. - Х. : Міськдрук, 2012. - 21 с. : табл.

18.       Р122562 Підвищення родючості кислих та гідроморфних ґрунтів [Текст] : (рекомендації) / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського" ; [розроб.: Цапко Ю. Л. та ін.]. - Х. : Міськдрук, 2012. - 36 с. : рис., табл.

19.       Р122568 Технології застосування системи мінімалізації обробітку ґрунту в умовах ерозійно-стійких агроландшафтів Донецького регіону [Текст] : (метод. рек.) / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", Донец. від. родючості ґрунтів ; [підгот.: Зуза В. О. та ін.]. - Х. : Міськдрук, 2012. - 18 с. : рис., табл.

20.       Р122564 Застосування соломи і пожнивних решток як органічних добрив для поліпшення гумусового стану ґрунтів [Текст] : (рекомендації) / О. А. Демидов [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського" [та ін.]. - Х. : Міськдрук, 2012. - 38 с. : рис., табл.

 

Завжди раді Вам допомогти.

 

З повагою,

завідувачка відділу                              Надія  Юріївна Каліберда  т. 524-11-19

в.о. завідувачки сектору                      Надія Володимирівна Добра т. 524-81-46

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

8 липня – День родини в Україні

2020-07-08

День родини, установлений Указом Президента України № 1209/2011 «Про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат і професійних свят» від 30 грудня 2011 року і святкується щорічно 8 липня, починаючи з 2012 року.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка