Поступления НБУВ-2013.06.04

 

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистантного обслуговування

03039 Київ-39, Проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua, vtdo@nbuv.gov.ua; Internet: http//www.nbuv.gov.ua

 

     Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 03.06.2013 до 09.06.2013   (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.

 

 

Сільське та лісове господарство

1.         АО271115 Крылов П. П. Прибыльное разведение кур, уток, индюшек и гусей [Текст] / П. П. Крылов. - Х. : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2013. - 190 с. : рис., табл. - (Богатое подворье)

2.         ІВ217085 Berkutchi [Текст] : a traditional way of hunting : [album] / auth. of introd. text: Akseleu Seidimbekov. - Almaty : DIDAR, 1998. - 78 p. : phot. - (Cultural memorials of Kazakhstan)

3.         ВА765419 Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин [Текст] : навч. посіб. / І. І. Ібатуллін [та ін.] ; [під ред. І. І. Ібатулліна]. - Житомир : Полісся, 2013. - 441 с. : рис., табл.

4.         ВА765422 Детергенти сучасності [Текст] : монографія / В. А. Бурлака [та ін.] ; за ред. д-ра с.-г. наук, проф., засл. працівника освіти України В. А. Бурлаки ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : Полісся, 2013. - 648, [1] с. : рис., табл.

5.         ВА765438 Баламутов М. Є. Універсальна енциклопедія практикуючого бджоляра [Текст] / [Баламутов М. Є. ; пер. з рос. Кузьменко О. В.]. - Донецьк : БАО, 2013. - 335 с. : мал., табл.

6.         ВА765447 Справочник грибника [Текст] / [сост. В. В. Онищенко]. - Х. : Фолио, 2013. - 350, [16] с. : цв. ил. - (Мир увлечений)

7.         АО271114 Крылов П. П. Прибыльное разведение свиней и поросят [Текст] / П. П. Крылов. - Х. : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2013. - 190 с. : рис., табл. - (Богатое подворье)

8.         АО271116 Крылов П. П. Прибыльное разведение коз и овец [Текст] / П. П. Крылов. - Х. : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2013. - 190 с. : рис., табл. - (Богатое подворье)

9.         АО271117 Крылов П. П. Прибыльное разведение коров и телят [Текст] / П. П. Крылов. - Х. : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2013. - 190 с. : рис., табл. - (Богатое подворье)

10.       ВА765366 Погорлецкий Б. К. Биологические механизмы формирования эпифитотий белой и серой гнилей подсолнечника [Текст] : монография / Б. К. Погорлецкий ; Нац. акад. аграр. наук Украины, Селекц.-генет. ин-т - Нац. центр семеноведения и сортоизучения. - О. : Астропринт, 2012. - 71 с. : рис., табл.

11.       ВА765372 Лифенко С. П. Селекційно-генетичний інститут. 100 років, 1912-2012 [Текст] : нариси з історії / С. П. Лифенко ; Нац. акад. аграр. наук України, Селекц.-генет. ін-т - Нац. центр насіннєзнавства та сортовивч. - О. : Астропринт, 2012. - 130 с. : іл.

12.       ВС54883 Бросс-Буркхард Б. Все о комнатных растениях. Полное руководство [Текст] / Брунгильда Бросс-Буркхард, Кристина Вайденвебер ; [пер. с нем. Елены Живайкиной]. - Х. ; Белгород : Книжный Клуб " Клуб Семейного Досуга", 2013. - 223 с. : цв.ил.

13.       ВА765336 Ніколаєвська А. О. Два врожаї картоплі за один рік. Якісна насіннєва картопля народжується весною у картоплесховищах [Текст] / Ніколаєвська А. О., Ніколаєвський П. В., Ніколаєвська В. В. - Умань : Сочінський [вид.], 2013. - 55 с. : кольор. іл.

14.       ВА765424 Крупеников И. А. Овраги, другие формы линейной эрозии и борьба с ними [Текст] / И. А. Крупеников, Г. П. Добровольский ; Акад. наук Молдовы, Ин-т почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н. А. Димо. - Chişinău : Pontos, 2012. - 87 с. : рис., табл., фот.

15.       ВА765452 "Перші наукові кроки-2013", всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців(7; 2013; Кам'янець-Подільський).Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців "Перші наукові кроки-2013", 24-25 квітня 2013 р. [Текст] : [зб. наук. пр.] / [під заг. ред. І. М. Бендери, С. Б. Слободяна] ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, Ін-т механіз. і електрифікації с.-г., Ф-т вет. медицини [та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2013. - 349, [5] с. : рис., табл., фото

16.       ВС54909 Васильева Е. Д. Рыбы бассейна Азовского моря [Текст] : [атлас-определитель] / Е. Д. Васильева, В. А. Лужняк ; [гл. ред. Г. Г. Матишов] ; Рос. акад. наук, Юж. науч. центр. - Ростов н/Д. : ЮНЦ РАН, 2013. - 270, [16] с. : цв.ил., рис.

17.       ВС54908 Ибрагимов Ш. Р. Паразиты и болезни рыб Каспийского моря (эколого-географический анализ, эпизоотологическая и эпидемиологическая оценка) [Текст] / Ш. Р. Ибрагимов ; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т зоологии. - Баку : Элм, 2012. - 395 с. : рис., табл.

18.       РА398880 Келемеш А. О. Розробка технології відновлення та підвищення надійності бронзових деталей сільськогосподарських машин [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Келемеш Антон Олександрович ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Х., 2013. - 20 с. : рис.

19.       РА398913 Панфілова А. В. Продуктивність ячменю ярого залежно від способів основного обробітку грунту, удобрення та біопрепаратів в умовах півдня України [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Панфілова Антоніна Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". - Херсон, 2013. - 20 с. : рис., табл.

20.       СТ6487 Сільськогосподарські машини. Нескінченні клинові варіаторні паси та профілі канавок відповідних шківів. Основні розміри та методи контролювання (ISO 3410:1989, IDT) [Текст]. - К. : Держспоживстандарт України, 2013. - IV, 7 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)

21.       СТ6486 Якість ґрунту. Біологічні методи. Хронічна токсичність для вищих рослин (ISO22030:2005, IDT) [Текст]. - К. : Держспоживстандарт України, 2013. - VI, 15 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)

 

 

Завжди раді Вам допомогти.

 

З повагою,

завідувачка відділу                              Надія  Юріївна Каліберда  т. 524-11-19

в.о. завідувачки сектору                      Надія Володимирівна Добра т. 524-81-46

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозиторії ХНТУСГ

Час плине, а пам’ять залишається: книги, що увіковічили Майдан та його Героїв

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61050
Телефон

Відділ обслуговування користувачів:
+380 (57) 732-9963  kireeva_cn@ukr.net

Інформаційно-бібліографічний відділ:
+380 (57) 732-9963  sbo.hntusg@ukr.net

Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення:
+380 (57) 732-9963  avt2.73@ukr.net

Відділ комплектування та наукової обробки документів:
+380 (57) 732-9963  komplhim17@gmail.com

Новини бібліотеки

Всеукраїнська наукова конференція «Література. Духовність. Нація»

2019-05-20

17 травня 2019 року Тетяна  Сьомак, бібліотекар I категорії, взяла участь у Всеукраїнській науковій конференції «Література. Духовність. Нація», що відбулася  у Національному літературно-меморіальному музеї ім. Г. С. Сковороди (с. Сковородинівка, Золочівського району Харківської області).

XIV Всеукраїнська конференція молодих вчених та спеціалістів "Історія освіти, науки і техніки в Україні"

2019-05-17

Директор Наукової бібліотеки Ніколаєнко Н. М. 17 травня 2019 р. взяла участь у  XIV Всеукраїнській конференції молодих вчених та спеціалістів "Історія освіти, науки і техніки в Україні" з доповіддю "Розвиток інформаційно-галузевого ресурсу для фахівців сільськогосподарської галузі"

Зустріч з директором Державної наукової установи «Книжкова палата України ім. Івана Федорова»

2019-05-15

15 травня в Харківському національному університеті радіоелектроніки відбулася зустріч з директором Державної наукової установи «Книжкова палата України ім. Івана Федорова» – М. І. Сенченком, яка була присвячена 100-літтю створення закладу. На зустрічі були присутні провідні фахівці бібліотек ЗВО м. Харкова, у тому числі директор НБ ХНТУСГ Ніколаєнко  Н. М. та заступник директора НБ Наугольнова Н. Г.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка