Поступления НБУВ-2013.06.14

 

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистантного обслуговування

03039 Київ-39, Проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua, vtdo@nbuv.gov.ua; Internet: http//www.nbuv.gov.ua

 

     Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 10.06.2013 до 16.06.2013   (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.

 

 

Сільське та лісове господарство

1.         ВА765629 Павлюк Л. В. Розвиток аграрного техніко-технологічного сервісу: теорія та практика [Текст] : монографія / Л. В. Павлюк, Л. В. Савош ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. - 178 с. : табл.

2.         РА399058 Журавська І. А. Альтернаріоз картоплі, прогнозування та обмеження його розвитку в умовах Полісся України [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.11 / Журавська Інна Анатоліївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 20 с. : табл.

3.         РА399060 Закрасов О. В. Морфологія та біологія розвитку Azalea indica в умовах оранжерейної культури [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Закрасов Олександр Володимирович ; Нац. акад. наук України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - К., 2013. - 20 с. : рис.

4.         РА399079 Лазарчук Л. А. Продуктивність картоплі залежно від насичення сівозмін культурою на дерново-підзолистих грунтах Полісся України [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Лазарчук Людмила Анатоліївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 20 с. : табл.

5.         В354304/1 Биологическая защита растений. Ч. 1:Защита от вредителей [Текст]. - 2012. - 111 с. : ил. - (Бібліотека органічного землеробства ; вып. №8, 2012)

6.         ВА765481 Выращивание картофеля органическим методом [Текст] / Клуб орган. земледелия ; [сост.-ред. И. Егорова ; под ред. Р. Шпелюка]. - К. : К Земле с любовью, 2012. - 103 с. - (Бібліотека органічного землеробства ; вип. №4, 2012)

7.         ВА765482 Бублик Б. А. Сидерация - всему голова [Текст] / Борис Андреевич Бублик, Виталий Трофимович Гридчин ; Клуб орган. земледелия. - К. : К Земле с любовью, 2012. - 93 с. - (Библиотечка органического земледелия ; вып. №8, 2011)

8.         ВА765574 Технологія продукції молочного і м'ясного скотарства, свинарства та птахівництва [Текст] : навч. посіб. / [С. Л. Войтенко та ін.] ; за ред. д-ра с.-г. наук С. Л. Войтенко та канд. с.-г. наук В. С. Тендітника ; Полтав. держ. аграр. акад. - Полтава : РВВ ПДАА, 2013. - 274 с. : рис., табл., фотогр.

9.         ВА765712 Ли Дж. А. Кто в доме хозяин - вы или собака? [Текст] : все, что вы хотели знать о своем четвероногом друге / Джастина А. Ли ; [пер. с англ. Владимира Скоробогатова]. - Х. ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2013. - 318 с.

10.       ВА765661 Дударєв І.М. Теоретичні основи розрахунку машин для універсальної технології збирання та післязбиральної обробки льону [Текст] : монографія / І. М. Дударєв ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ Луц. нац. техн. ун-ту, 2013. - 162 с. : рис.

11.       РА399010 Суботенко Т. О. Токсоплазмоз собак (поширення, діагностика, заходи боротьби) [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.11 / Суботенко Тетяна Олександрівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 18 с. : табл.

12.       РА399011 Білоконь О. В. Фізіологічний статус організму курок-несучок та їх продуктивність за впливу комплексних мінеральних добавок [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 03.00.13 / Білоконь Олена Валентинівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 22 с. : табл.

13.       РА399020 Півень С. М. Ліпідний обмін в організмі корів за періодами лактації і гестації плода та його корекція [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 03.00.13 / Півень Світлана Миколаївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 20 с. : рис.

14.       РА399021 Порошинська О. А. Фізіологічне обгрунтування застосування лізину, метіоніну та треоніну для перепелів м'ясного напряму продуктивності [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 03.00.13 / Порошинська Оксана Андріївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 20 с. : рис.

15.       РА398981 Адміна Н. Г. Вплив показників екстер'єру на комплекс селекційних ознак корів української чорно-рябої молочної породи [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Адміна Наталія Григорівна ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. - Х., 2013. - 20 с. : рис., табл.

16.       РА398982 Церенюк О. М. Теоретичне обґрунтування та практична реалізація методів підвищення генетичного потенціалу продуктивності свиней за полігенно-обумовленими ознаками [Текст] : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Церенюк Олександр Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. - Х., 2013. - 40 с. : рис., табл.

17.       РА398986 Хватова М. А. Ефективність різних поліалельних методів визначення комбінаційної здатності у свинарстві [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Хватова Марина Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. - Х., 2013. - 20 с. : рис., табл.

18.       РА399091 Крутько Р. В. Моніторинг вихідного матеріалу для селекції основних овочевих видів рослин родини пасльонових [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Крутько Роман Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва. - Х., 2013. - 19 с. : рис., табл.

19.       РА399096 Митенко І. М. Адаптивний потенціал генофонду для селекції буряку столового [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Митенко Інна Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва. - Х., 2013. - 18 с. : табл.

20.       РА399104 Головатюк А. А. Удосконалення технологічних прийомів підготовки кормів до згодовування ремонтним телицям [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / Головатюк Анатолій Анатолійович ; ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". - Херсон, 2013. - 18 с. : табл.

21.       РА399117 Полухов А. Я. Підвищення родючості і продуктивності темно-каштанових грунтів на рисових зрошувальних системах [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.02 / Полухов Али Ясин огли ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". - Херсон, 2013. - 20 с. : рис.

22.       РА399119 Овчарук Н. П. Шлунково-кишкові стронгілятози великої рогатої худоби в зоні Полісся України (поширення, діагностики та лікування) [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.11 / Овчарук Ніна Петрівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 21 с. : рис.

23.       РА399122 Шендрик Х. М. Стронгілоїдоз телят (поширення, діагностика, лікування) [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.11 / Шендрик Христина Миколаївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 22 с. : рис., табл.

24.       Р123269 Рекомендації щодо застосування пектиновмісної кормової добавки поросятам на дорощуванні з метою отримання екологічно чистої продукції [Текст] / [Л. О. Тарасенко та ін.] ; Одес. держ. аграр. ун-т, Ф-т технології вир-ва, перероб. та маркетингу продукції тваринництва. - О. : [б. в.], 2012. - 24 с. : табл. - (Рекомендації)

25.       Р123271 Каталог сортов и гибридов зерновых, масличных и зернобобовых культур, занесенных в Государственный Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в России [Текст] : пшеница мягкая озимая, ячмень яровой и озимый, подсолнечник, нут / Нац. акад. аграр. наук Украины, Селекц.-генет. ин-т - Нац. центр семеноведения и сортоизучения ; [сост. О. В. Бушулян]. - О. : Астропринт, 2013. - 45 с.

Завжди раді Вам допомогти.

 

З повагою,

завідувачка відділу                              Надія  Юріївна Каліберда  т. 524-11-19

в.о. завідувачки сектору                      Надія Володимирівна Добра т. 524-81-46

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка