Поступления НБУВ - 4.03.2013

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистантного обслуговування

03039 Київ-39, Проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.org.ua; Internet: http//www.nbuv.gov.ua

 

     Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 04.03.2013 до 10.03.2013   (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.

 

Сільське та лісове господарство

1.         Табачник Д.В./ВА2061 Золоті Зірки Дніпропетровського державного аграрного університету [Текст] : біогр. довід. : 90 рр. з дня заснування (1922-2012) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т ; [голова ред. ради А. С. Кобець]. - Д. : ЕНЕМ, 2012. - 87 с. : фотогр.

2.         ВА762200 Машини та обладнання для тваринництва [Текст] : посібник-практикум / І. І. Ревенко [та ін.]. - К. : Кондор, 2012. - 557 с. : рис., табл.

3.         ВА762196 Петриченко В. Ф. Агробіологічні основи оптимізації сівозмін та їх продуктивність в Україні [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. I-IV рівнів акредитації / В. Ф. Петриченко, акад. НААН, проф., засл. діяч науки і техніки України, Я. Я. Панасюк, канд. с.-г. наук. - Вінниця : Рогальська І. О., 2012. - 198 с. : табл.

4.         ВА762294 Дьомін О. А. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні сільськогосподарської техніки [Текст] : монографія / Олександр Анатолійович Дьомін ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2012. - 135 с. : рис., табл.

5.         ВА762293 Викопуючі робочі органи бурякозбиральних машин (теорія та розрахунок) [Текст] : монографія / В. М. Булгаков [та ін.]. - Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2012. - 208 с. : рис.

6.         ВА762290 Діагностування гідравлічних приводів комбайнів [Текст] : монографія / Булгаков В. М. [та ін.]. - Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2012. - 195 с. : рис.

7.         РА396431 Ільчук Р. В. Наукові основи підвищення продуктивності та якості картоплі в умовах Західного Лісостепу України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.09 / Ільчук Роман Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т земл-ва НААН". - Чабани, 2013. - 47 с. : рис., табл.

8.         ВА762320 Руцкая Т. Медоносные пчелы. Содержание и разведение [Текст] / [Руцкая Тамара]. - Донецк : Мультипресс, 2013. - 285, [2] с. : рис., табл.

9.         РА396328 Герасименко В. Ю. Оцінка міграції 137Cs і 90Sr в агроландшафтах Центрального Лісостепу [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Герасименко Віктор Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекол. і природокористування. - К., 2013. - 19 с. : рис., табл.

10.       РА396351 Ізюмова О. Г. Екологічні аспекти впливу емісій цементного виробництва на властивості чорнозему опідзоленого західного Лісостепу [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Ізюмова Оксана Григорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекол. і природокористування. - К., 2013. - 20 с. : рис., табл.

11.       ВА762271 Сич З. Д. Сортовивчення овочевих культур [Текст] : навч. посіб. для підготов. магістрів зі спец. 8.09010104 "Плодоовочівництво і виноградарство" / З. Д. Сич, І. М. Бобось. - К. : Нілан, 2012. - 515, [60] с. : іл., табл.

12.       ВА762269 Малярчук М. П. Формування систем основного обробітку ґрунту в агробіогеоценозах на меліорованих землях південної посушливої та сухостепової ґрунтово-екологічних підзон України [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ III-IV рівнів акредитації / М. П. Малярчук, Р. А. Вожегова, О. Є. Марковська ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т зрошув. земл-ва, ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". - Херсон : Айлент, 2012. - 179 с. : рис., табл.

13.       ВА762340 Лимар В. А. Кавун [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації / В. А. Лимар. - К. : Аграрна наука, 2012. - 239, [8] с. : кольор. іл., табл.

14.       ВА762283 М'ясне скотарство в степовій зоні України [Текст] : [монографія] / [уклад.] : Ю. В. Вдовиченко [та ін.]. - Нова Каховка : ПИЕЛ, 2012. - 307 с. : рис., табл.

15.       ВА762400 Обґрунтування параметрів і режимів роботи вивантажувальних пристроїв комбайнів [Текст] : монографія / Ловейкін В. С. [та ін.]. - К. : Компрінт, 2012. - 268 с. : рис., табл.

16.       РА396458 Бісюк І. Ю. Епізоотологічний моніторинг та удосконалення заходів специфічної профілактики високопатогенного грипу птиці H5N1 [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.03 / Бісюк Іван Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". - Х., 2013. - 23 с. : рис., табл.

17.       РА396400 Гербер Ю. Б. Обгрунтування технічних засобів в системі СР-технології виробництва молочних продуктів в умовах агропромислових підприємств [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.11 / Гербер Юрій Борисович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 47 с. : рис., табл.

18.       РА396418 Іскра В. І. Формування продуктивності люцерно-злакових травостоїв залежно від способу сівби та удобрення у північній частині Лісостепу [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.12 / Іскра Валентина Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т земл-ва НААН". - Чабани, 2013. - 20 с. : табл., рис.

19.       РА396424 Жицька Н. В. Екологічні властивості підстилки лісових біогеоценозів (на прикладі дібров Черкаського регіону) [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Жицька Надія Володимирівна ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. - К., 2013. - 20 с. : рис., табл.

20.       ВА762503 Світлана Валентинівна Клименко [Текст] : біобібліографія / Нац. акад. наук України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка ; [уклад.: Л. О. Ісакова, Н. В. Чувікіна, І. М. Безугла ; відп. ред. О. Л. Рубцова]. - К. : [б. в.], 2012. - 75 с. : фотогр.

21.       СТ6394 Якість ґрунту. Визначення гідравлічної провідності насичених поруватих матеріалів із застосуванням гнучкостінкового пермеаметра (ISO17313:2004, IDT) [Текст]. - К. : Держспоживстандарт України, 2013. - IV, 10 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)

22.       СТ6398 Якість ґрунту. Визначення деяких окремих хлорфенолів. Газово-хроматографічний метод з детектуванням захопленням електронів (ISO14154:2005, IDT) [Текст]. - К. : Держспоживстандарт України, 2013. - IV, 11 с. : табл. - (Національний стандарт України)

23.       СТ6436/2 Сільськогосподарські колісні трактори. Переднє навісне устатковання. Ч. 2:ДСТУ ISO8759-2:2007. Приєднувач стаціонарного устатковання (ISO8759-2:1998, IDT) [Текст]. - К., 2013. - IV, 3 с. : рис.

24.       СТ6436/1 Сільськогосподарські колісні трактори. Переднє навісне устатковання. Ч. 1:ДСТУ ISO8759-1:2007. Вал відбирання потужності та триточковий зчіпний пристрій (ISO8759-1:1998, IDT) [Текст]. - К., 2013. - IV, 4 с. : рис., табл.

 

Завжди раді Вам допомогти.

 

З повагою,

завідувачка відділу                              Надія  Юріївна Каліберда  т. 524-11-19

в.о. завідувачки сектору                      Надія Володимирівна Добра т. 524-81-46

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка