поступления НБУВ:2012.09.03

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Відділ технологій дистантного обслуговування

03039 Київ-39, Проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.org.ua; Internet: http//www.nbuv.gov.ua


 

     Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 03.09.2012 до 08.09.2012(третій поверх головного корпусу, кімната 308).

     Усі видання представлені у відкритому доступі.

 

 

 

Сільське та лісове господарство

 

1.         Зон Г. А. Основи судово-ветеринарної експертизи отруєнь і токсикозів тварин : навч. посіб. / Зон Г. А., Івановська Л. Б. - Суми : Мрія-1, 2012. - 123 с. : табл. (Шифр: ВА754810)

2.         Кіровоградський інститут агропромислового виробництва: минуле і сьогодення (1912-2012) : корот. іст. нарис до 100 річчя засн. установи / Нац. акад. аграр. наук України ; [голов. ред. канд. с.-г. наук В. В. Савранчук]. - Кіровоград : КОД, 2012. - 71 с. : кольор. іл., фото (Шифр: ВА754821)

3.         Курсовое и дипломное проектирование по машиноиспользованию в животноводстве, автоматизации ферм и перерабатывающих предприятий : [учеб. пособие для студентов высш. аграр. учеб. заведений по специальностям "Механизация сельского хозяйства", "Технология производства и переработки продукции животноводства", "Пищевые технологии и инженерия"] / Н. В. Брагинец [и др.]. - Луганск : Элтон-2 : ЛНАУ, 2012. - 451 с. : рис., табл., фото (Шифр: ВА754783)

4.         Азчеррыба : организаторы рыб. хоз-ва и альм. промысловых капитанов / [авт.-сост.: А. Н. Якунин, И. А. Баранов, Т. И. Баранова] ; под ред. капитана дальнего плавания А. Н. Якунина. - Херсон : ПКФ "Стар" ЛТД, 2012. - 703 с. : фот. - (Из серии "Капитаны рыбного хозяйства СССР") (Шифр: ВА754747)

5.         Харріс М. К. Коні : походження та характеристики 100 порід коней зі всього світу : [пер. з англ.] / Мойра К. Харріс, Нікола Джейн Суінні. - Х. : Фактор, 2011. - 240 с. : фотогр. кольор. (Шифр: СО31212)

6.         Симененко С. Т. Ландшафтная архитектура и рекультивация : учеб. пособие / Симененко С. Т., Косенко В. Ф., Харьковский Б. Т. ; Восточноукр. нац. ун-т им. Владимира Даля. - Луганск : Ноулидж, 2012. - 183 с. : рис., табл. (Шифр: ВА755026)

7.         Рыбалка. Все секреты удачной рыбной ловли / [авт.-сост. Алексей Огарев]. - Х. : Аргумент Принт, 2012. - 253, [1] с. - (Полезная книга) (Шифр: ВА755065)

8.         Перетятько О. В. Структурно-функціональні особливості грудо-шийних лімфатичних вузлів мускусних качок у ранньому постнатальному онтогенезі : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.02 / Перетятько Оксана Володимирівна ; Харк. держ. зоовет. акад. - Х., 2012. - 20 с. : рис., табл. (Шифр: РА391408)

9.         Волков Я. О. Гнилі ягід винограду на півдні України та удосконалення заходів щодо обмеження їх розвитку : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.11 / Волков Яків Олександрович ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Х., 2012. - 20 с. : рис., табл. (Шифр: РА391435)

10.       Леонов О. Ю. Теоретичні основи використання генетичних ресурсів пшениці м'якої в селекції : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.05 / Леонов Олег Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. - Х., 2012. - 52 с. : рис., табл. (Шифр: РА391440)

11.Трус О. М. Зміна гумусового стану чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України за тривалого застосування добрив : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.03 / Трус Олександр Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". - Х., 2012. - 22 с. : рис., табл. (Шифр: РА391444)

12.Бойчук І. В. Агроекологічна оцінка сортів пшениці м'якої озимої і використання їх як вихідного матеріалу в адаптивній селекції : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Бойчук Інна Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва степової зони. - Д., 2012. - 20 с. : рис., табл. (Шифр: РА391452)

13.Хасхачих М. В. Вплив густоти стояння рослин та способів сівби на продуктивність соняшнику в післяукісних посівах в умовах східного Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Хасхачих Марина Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". - Херсон, 2012. - 16 с. : рис., табл. (Шифр: РА391464)

14.Гудзенко В. М. Вихідний матеріал для селекції ячменю ярого на продуктивність та адаптивність у Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Гудзенко Володимир Миколайович ; Нац. наук. центр "Ін-т земл-ва Нац. акад. аграр. наук України". - К., 2012. - 24 с. : рис., табл. (Шифр: РА391469)

15.Подуст Ю. І. Інтенсивність проростання насіння сортів і ліній озимої пшениці при дефіциті вологи у ґрунті та можливість її покращення : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Подуст Юрій Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Селекц.-генет. ін-т - Нац. центр насіннєзнав. та сортовивчення. - О., 2012. - 20 с. : рис., табл. (Шифр: РА391378)

16.Митрофанов О. О. Інтер'єрні і продуктивні показники молодняку свиней за впливу паратипових факторів : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.06 / Митрофанов Олександр Олександрович ; Харк. держ. зоовет. акад. - Х., 2012. - 22 с. : табл., рис. (Шифр: РА391383)

17.Філонова О. М. Оптимізація основних елементів технології вирощування коріандру посівного в Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.06 / Філонова Ольга Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва. - Х., 2012. - 21 с. : табл., рис. (Шифр: РА391389)

18.Скидан М. С. Оптимізація технології вирощування нових гібридів соняшнику в умовах східної частини Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Скидан Марія Степанівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. - Х., 2012. - 19 с. : табл. (Шифр: РА391395)

19.Сіщук Н. М. Лісівничо-селекційна оцінка модрини європейської на північному мегасхилі Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Сіщук Наталія Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. Нац. лісотехн. ун-т України. - Л., 2012. - 20 с. : рис., табл. (Шифр: РА391523)

 

Завжди раді Вам допомогти.

 

З повагою,

завідувачка відділу                              Надія  Юріївна Каліберда  т. 524-11-19

в.о. завідувачки сектору                      Надія Володимирівна Добра т. 524-81-46

  

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-24

Основи розрахунку та конструкції деревообробного обладнання [Текст] : підручник / В. В. Шостак [та ін.] ; за ред. В. В. Шостак ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2012. – 392 с.

Засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ

2020-02-20

В Науковій бібліотеці 20.02.2020 р. відбулося засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ, на якому було розглянуто питання щодо виконання «Плану видання наукових, навчальних та навчально-методичних видань навчально-науковими інститутами ХНТУСГ в 2019-2020 навчальному році».

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка