Поступления в НБУВ - 22.04.2013

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистантного обслуговування

03039 Київ-39, Проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua, vtdo@nbuv.gov.ua; Internet: http//www.nbuv.gov.ua

 

     Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 22.04.2013 до 28.04.2013   (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.

 

Сільське та лісове господарство

1.         Онищенко О.С./Р251 Вергунов В. А. Науково-організаційні засади становлення та діяльності Національної академії аграрних наук України [Текст] : наук. доп. : до 80-річчя заснування НААН / В. А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. - К. : Аграрна наука, 2012. - 26 с. : фотогр.

2.         РА398131 Захарчук О. В. Покращення експлуатаційних показників колісного трактора з переобладнаним з дизеля газовим двигуном [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20 / Захарчук Олег Вікторович ; Нац. трансп. ун-т. - К., 2013. - 20 с. : рис.

3.         РА398133 Фесенко І. А. Морфофункціональні особливості підшлункової залози гусей [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.02 / Фесенко Ірина Анатоліївна ; Харк. держ. зоовет. акад. - Х., 2013. - 24 с. : табл.

4.         РА398136 Лобко В. В. Гігієнічна оцінка впливу пребіотика Біо-актив на природну резистентність і продуктивність кролів [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.06 / Лобко Вадим Вікторович ; Харк. держ. зоовет. акад. - Х., 2013. - 19 с. : табл.

5.         ВС54701 Важкі метали: надходження в ґрунти, транслокація у рослинах та екологічна небезпека [Текст] : [монографія] / В. М. Гришко [та ін.] ; [відп. ред. Д. М. Гродзинський] ; Нац. акад. наук України, Криворіз. ботан. сад, Укр. т-во ґрунтознавців та агрохіміків, Укр. т-во фізіологів рослин. - Донецьк : Донбас, 2012. - 303 с. : рис., табл.

6.         ВА764070 500 советов пчеловоду [Текст] / [сост. Крылов П. П.]. - Х. ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2013. - 254 с. - (Профессионалы рекомендуют!)

7.         ВА764071 500 советов садоводу [Текст] / [сост. Бойчук Юрий Дмитриевич]. - Х. ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2013. - 253 с. : рис., табл. - (Профессионалы рекомендуют!)

8.         ВА764073 500 советов рыболову [Текст] / [сост. Галич Андрей Юрьевич]. - Х. ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2013. - 251, [2] с. : рис., табл. - (Профессионалы рекомендуют!)

9.         РА398152 Сидір Н. П. Біохімічні показники крові та молока вівцематок за умов використання у раціонах різних рівнів мінеральних елементів (S, I, Cu, Zn, Co) [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.04 / Сидір Надія Петрівна ; Ін-т біології тварин НААН. - Л., 2013. - 19 с. : рис.

10.       РА398218 Ткаліч Ю. І. Агротехнічні і біологічні заходи підвищення врожайності та контролювання забур'яненості кукурудзи, соняшнику, пшениці озимої в Північному Степу України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.01 / Ткаліч Юрій Ігорович ; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. - Д., 2013. - 44 с. : рис., табл.

11.       РА398231 Потапенко Л. В. Оптимізація системи удобрення картоплі на дерново-підзолистому ґрунті Полісся [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.04 / Потапенко Людмила Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". - Х., 2013. - 22 с. : табл.

12.       Р122876 Горбатенко І. Ю. Собака (перелік генів) [Текст] : навч. посіб. / [І. Ю. Горбатенко, М. І. Гиль]. - Миколаїв : МНАУ, 2012. - 42 с. : табл.

13.       Р122885 Шерер Володимир Олександрович [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967-2012 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова" ; [уклад.: В. В. Власов, В. М. Суховілова]. - О. : ННЦ "ІВіВ ім. В. Є. Таїрова", 2012. - 42, [1] с. : фото

14.       Р122886 Тулаєва Майя Іванівна [Текст] : бібліогр. покажч. наук. пр. за 1963-2011 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова" ; [уклад.: В. В. Власов, В. М. Суховілова]. - О. : ННЦ "ІВіВ ім. В. Є. Таїрова", 2012. - 36, [3] с. : фото

15.       Р122887 Методические рекомендации по профилактике бактериального рака винограда [Текст] / Нац. акад. аграр. наук Украины, Нац. науч. центр "Ин-т виноградарства и виноделеия им. В. Е. Таирова" ; [сост.: В. В. Власов, Н. А. Мулюкина, Л. А. Конуп]. - О. : ННЦ "ИВиВ им. В. Е. Таирова", 2012. - 10, [1] с. : рис.

 

Завжди раді Вам допомогти.

 

З повагою,

завідувачка відділу                              Надія  Юріївна Каліберда  т. 524-11-19

в.о. завідувачки сектору                      Надія Володимирівна Добра т. 524-81-46

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка