поступления в НБУВ-КН-20150427

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

 

 Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 27.04 до 12.05 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

 

 

Природничі науки в цілому

 

1.  РА414351 Крутоус Т. П.  Формування фахової компетентності майбутніх бакалаврів економіки у процесі навчання природничо-наукових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Крутоус Тетяна Петрівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2015. - 20 с.

 

2.  РА414326 Лаврентьєва О. О.  Теоретичні і методичні засади розвитку методологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Лаврентьєва Олена Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ, 2015. - 40 с.

 

3.  ВА790040 Галузевий стандарт вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" зі спеціальності 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" галузі знань 0401 "Природничі науки" / М-во освіти і науки України, Коміс. з екології, охорони навколиш. середовища та збаланс. природокористування Наук.-метод. ради, Одес. держ. екол. ун-т ; [розробники: Сафранов Т. А. т ін.]. - Одеса : ТЄС, 2014. - 125, [1] с. : табл.

 

4.  ВА790051 Збірник програм навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки магістрів за спеціальностями напряму "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", галузі знань "Природничі науки" / Коміс. з екології, охорони навколиш. середовища та збаланс. природокористування Наук.-метод. ради МОН України, Одес. держ. екол. ун-т ; [за ред. Сафранова Т. А., Владимирової О. Г.]. - Одеса : ТЕС, 2014. - 161 с.

 

5.  Р127811 Кобернік С. Г.  Природознавство. Завдання для тематичного оцінювання знань. 5 клас : [навч. посіб.] / Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2015. - 40 с. - (Природознавство)

 

 

Загальні роботи по техніці

 

6.  РА414410 Афанасьєва І. О.  Іонно-фотонна спектрометрія атомів металів при взаємодії пучка іонів Ar зі складними речовинами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.20 / Афанасьєва Інна Олексіївна ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис.

 

7.  ВА790116 Колосов О. Є.  Технологія пакувального виробництва : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Інженерна механіка" / О. Є. Колосов ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 2015. - 247 с. : рис., табл.

 

8.  ВА790012 Метрологія : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для студентів напряму підгот. 6.051003 "Приладобудування" проф. спрямування 6.090904 "Технологія приладобудування" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Філіппова М. В., Подолян О. О., Заєць С. С. ; відп. ред. Г. С. Тимчик]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 49 с. : рис.

 

9.  ВА790027 Мікроскопія в нанотехнологіях : монографія / [В. С. Антонюк та ін.] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 258 с. : рис., табл.

 

10.  ВА790070 Наука Національного технічного університету України КПІ - 2014 в дзеркалі преси / [М. З. Згуровський та ін. ; під заг. ред. М. Ю. Ільченка]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2015. - 296 с. : іл.

 

 

Енергетика. Радіоелектроніка

 

11.  РА414391 Зубок В. Ю.  Формування міжвузлових зв'язків в Інтернет з використанням методів теорії складних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Зубок Віталій Юрійович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. - Київ, 2015. - 19 с. : рис.

 

12.  РА414345 Корнєва О. В.  Методи обґрунтування реконструкції історичних комплексів (на прикладі Закарпатської області) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.20 / Корнєва Олена Валеріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2015. - 26 с. : рис., табл.

 

13.  РА413840 Лебідь С. Ю.  Забурення в характеристиках сенсорів на волоконних ґратках Брегга внаслідок локальних термічних і механічних впливів : автореф. дис. ... д-ра інженерії : 05.11.07 / Лебідь Соломія Юріївна ; Дрезден. Техн. Ун-т, Ф-т електротехніки та інформ. техніки. - Дрезден, 2003. - 20 с. : рис.

 

14.  РА414332 Скобелєв В. В.  Розробка і дослідження методів аналізу автоматних моделей, визначених на алгебраїчних структурах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Скобелєв Володимир Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 30 с.

 

15.  РА414272 Швецова Г. А.  Методика навчання основ комп'ютерної графіки майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Швецова Ганна Андріївна ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2015. - 20 с.

 

16.  РА414399 Ярмолюк О. С.  Оцінювання режимів роботи інтегрованих енергопостачальних систем при невизначеності інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Ярмолюк Олена Сергіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.

 

17.  ВА790098 Борисов О. В.  Оптоелектронні перетворювачі на кремнієвій структурі з діелектричною ізоляцією : текст лекцій / О. В. Борисов, П. О. Яганов ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 52 с. : рис., табл.

 

18.  ВА789867 Глинчук Л. Я.  Криптологія : навч.-метод. посіб. / Л. Я. Глинчук ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 163 с. : рис., табл.

 

19.  В355634/1 Глоба, Лариса Сергіївна  Розробка інформаційних ресурсів та систем. Т. 1. - 2014. - 376 с. : рис., табл.

 

20.  ВА790183 Дикарев В. Е.  Модели эффективности отказоустойчивых систем : [монография] / В. Е. Дикарев. - Киев : Логос, 2014. - 115 с. : рис.

 

21.  Р127819 Інформаційні технології : метод. вказівки до виконання домаш. контрол. роботи для студентів напряму підгот. 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Т. Ю. Киричок, О. І. Лотоцька ; відп. ред. П. О. Киричок]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 43 с.

 

22.  ВА790099 Кисельова О. Г.  Програмування в NI LabVIEW. Технологія розробки віртуальних приладів : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Комп'ютерні науки" / О. Г. Кисельова, А. В. Соломін ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 273 с. : рис.

 

23.  ВА790002 Комп'ютерні мережі : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для студентів напряму підгот. 6.050101 "Комп'ютерні науки" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Шликов В. В., Кисельова О. Г., Свергун І. Ю. ; відп. ред. В. І. Зубчук]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 57 с. : рис.

 

24.  ВА789981 Лазурик В. М.  Практикум по программированию в компьютерной физике : учеб.-метод. пособие / В. М. Лазурик, Р. В. Лазурик, Е. С. Литвинова ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. - 335 с. : рис.

 

25.  ВА790185 Малачівський П. С.  Програмування на VISUAL BASIC : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Петро Малачівський, Ярополк Пізюр. - Львів : Растр-7, 2014. - 407 с. : рис.

 

26.  ВА790005 Метрологія та надійність ІВС. Основи надійності : метод. вказівки до вивч. ІІ розд. дисципліни для студентів спец. 7.05100102, 8.05100102 "Інформаційні вимірювальні системи" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Володарський Є. Т., Шантир Д. С. ; відп. ред. Ю. М. Самарцев]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2015. - 86 с.

 

27.  ВА790003 Мікропроцесорна техніка : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для студентів напрямів підгот. 6.051402 "Біомедична інженерія", 6.051003 "Приладобудування" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Шликов В. В., Кисельова О. Г., Матвійчук А. О. ; відп. ред. В. І. Зубчук]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 123 с. : рис., табл.

 

28.  ВА790004 Організація баз даних : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для студентів напряму підгот. 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Лотоцька О. І., Несхозієвська Т. М. ; відп. ред. П. О. Киричок]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 112 с. : рис.

 

29.  ВА790177 Проживальський О. П.  XXI століття. Інфокомунікації. Важливіше за нафту та газ : автобіогр. публіцистика / О. П. Проживальський. - Київ : Логос, 2014. - 345, [3] с. : іл.

 

30.  Р127820 Спеціальні питання електропостачання : метод. вказівки до виконання розрахунк.-графіч. роботи для студентів усіх форм навчання та студентів-іноземців напряму підгот. 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" спец. 7.05070103, 8.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад. Є. М. Танкевич ; відп. ред. С. П. Денисюк]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 31 с.

 

31.  ВА790006 Сучасні програмні засоби автоматизації технологічних процесів. Scada-система Trace mode : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для студентів спец. "Автоматизоване управління технологічними процесами" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Цапар В. С., Жученко О. А. ; відп. ред. А. І. Жученко]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 65 с. : рис.

 

32.  Р127791 Телерадіопередавачі Словаччини: медійні, історичні та географічні особливості / [уклад. Степура І. В.]. - Житомир : Вид. ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 12 с.

 

33.  В354062/2 Тимошенко, Леонід Петрович  Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації. Ч. 2. - 2015. - 230, [1] с. : рис., табл.

 

34.  ВА790050 Шестобуз О. С.  Сучасні інформаційні технології : навч.-метод. посіб. / О. С. Шестобуз ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці: Рута, 2015. - 211 с.

 

35.  ІВ220047Freitag C.  Entwicklung und Untersuchung messtechnischer Verfahren zur Bestimmung des Zustands von Betriebsmitteln der elektrischen Energieversorgung :  Diss. / Christian Freitag ; Techn. Fak. der Friedrich-Alexander-Univ. Erlangen-Nürnberg. - Erlangen-Nürnberg, 2013. - 154 S. : Abb.

 

36.  ІВ220046Hagelauer A. M.  Verlustmechanismen in BAW-Komponenten für Mobilfunkanwendungen :  Diss. / Amelie Hagelauer ; Techn. Fak. der Friedrich-Alexander-Univ. Erlangen-Nürnberg. - Erlangen-Nürnberg, 2013. - XI, 127 S. : Abb.

 

 

Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування

 

37.  РА414257 Гембара О. В.  Методи розрахунку залишкової довговічності елементів конструкцій за дії водневмісних середовищ : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Гембара Оксана Володимирівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. - Львів, 2015. - 44 с. : рис.

 

38.  РА414373 Гулієва Н. М.  Отримання пористих проникних матеріалів з використанням природного мінералу - сапоніту в режимі самопоширюючого високотемпературного синтезу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Гулієва Наталія Михайлівна ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк, 2015. - 20 с. : рис., табл.

 

39.  РА414328 Пройдак А. Ю.  Наукове обґрунтування, дослідження і розробка електрометалургійного процесу одержання ферофосфору і мідно-фосфористої лігатури з вітчизняного фосфориту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Пройдак Андрій Юрійович ; Нац. металург. акад. України. - Дніпропетровськ, 2015. - 20, [1] с. : рис., табл.

 

40.  ВА789991 Марченко С. В.  Основи виробництва матеріалів та формоутворення об'єктів технологій : навч. посіб. / С. В. Марченко, А. Ф. Будник, В. Б. Юскаєв ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2013. - 231 с. : рис., табл.

 

41.  ВА790059 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів із дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів" за напрямом підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Інж.-техн. ф-т, Каф. технології машинобуд., НАН України, Ін-т електрон. фізики, Від. матеріалів функціон. електроніки (філ. каф. технології машинобуд.) ; [уклад. Проц Л. А.]. - Ужгород : УжНУ, 2013. - 68 с. : табл.

 

42.  ВА790117 Румбешта В. О.  Технологія складання, регулювання та випробування приладів : підруч. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Приладобудування" / В. О. Румбешта ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 364 с. : рис.

 

43.  ВА790058 Ручне дугове зварювання : метод. вказівки до практ. робіт із дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів" за напрямом підгот. 6.050502 - "Інженерна механіка" / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Інж.-техн. ф-т, Каф. технології машинобуд., НАН України, Ін-т електрон. фізики, Від. матеріалів функціон. електроніки (філ. каф. технології машинобуд.) ; [уклад. Проц Л. А.]. - Ужгород : УжНУ, 2013. - 74 с. : рис.

 

44.  ВА789987 Специальное оборудование и процессы неорганической химии : учебник / [Л. Л. Гурец и др.] ; Сум. гос. ун-т. - Сумы : Сум. гос. ун-т, 2015. - 359 с. : рис.

 

 

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 

45.  РА414320 Заціха Ю. В.  Довгохвильові борадипірометенові барвники з кон'югованими замісниками : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Заціха Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.

 

46.  РА414339 Кутовий В. О.  Розвиток наукових основ енергоефективного термовакуумного сушильного устаткування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Кутовий Володимир Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 40 с. : рис., табл.

 

47.  РА414422 Соколовська І. О.  Раціональне використання пектину і альгінату натрію в технології білкових кремів зниженої цукромісткості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Соколовська Ірина Олександрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2015. - 21 с. : рис., табл.

 

48.  ВА790066 Блюда из капусты. Очень полезно и вкусно / [сост. О. В. Завязкин]. - [Киев] : Кристалл Бук, 2015. - 287 с.

 

49.  ВА790105 Колосов О. Є.  Процеси та обладнання для одержання реактопластичних полімерних композиційних матеріалів із застосуванням ультразвуку : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" / О. Є. Колосов ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 2015. - 247 с. : рис., табл.

 

50.  ВА790106 Колосов О. Є.  Технологія зберігання харчової продукції: неупакованої та упакованої із застосуванням полімерних плівкових матеріалів : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Інженерна механіка" / О. Є. Колосов ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 2015. - 179 с. : рис., табл.

 

51.  ВА790107 Мікульонок І. О.  Технологічні основи перероблення полімерів, пластмас і гумових сумішей : навч. посіб. / І. О. Мікульонок ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 2015. - 311 с. : рис., табл.

 

52.  ВА790103 Сокольський О. Л.  Проектування формуючих пристроїв обладнання для переробки пластмас : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" / О. Л. Сокольський, В. І. Сівецький, І. О. Мікульонок ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 147 с. : рис., табл.

 

53.  ВА790104 Теплоэлектрическое состояние печей графитирования Ачесона : монография / [С. В. Лелека и др.] ; Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т". - Киев : НТУУ "КПИ", 2014. - 237 с. : рис., табл.

 

 

Технологія деревини, легка промисловість, поліграфія, фотокінотехніка

 

54.  ВС58941 Валюх О.  Ажурный и объемный квиллинг : [картины, открытки, фигурки] / Оксана Валюх, Андрей Валюх. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 127 с. : цв. ил. - (Чудеса из бумаги)

 

55.  Р127818 Обладнання післядрукарських процесів : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для спец. 7/8.05150102 "Технології електронних мультимедійних видань", 7/8.05150103 "Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв", 7/8.05150104 "Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв" освіт.-кваліфікац. рівнів "спеціаліст" і "магістр" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад. В. О. Кохановський ; відп. ред. Ю. О. Шостачук]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 32 с. : рис., табл.

 

56.  ВА790118 Технологія поліграфічного машинобудування : навч. посіб. / П. О. Киричок [та ін.] ; [відп. ред. В. П. Шерстюк] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 504 с. : рис., табл.

 

57.  ВА790119 Фінішне оброблення зносостійких деталей друкарських машин : навч. посіб. / П. О. Киричок [та ін.] ; [відп. ред. О. М. Величко] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 553 с. : рис., табл.

 

 

Транспорт

 

58.  РА414389 Ліманський І. В.  Метод визначення характеристик статичної тріщиностійкості матеріалу обшивки фюзеляжу транспортного літака : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.09 / Ліманський Ігор Валентинович ; НАН України, Ін-т проблем міцності ім. Г. С. Писаренка. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.

 

59.  РА414279 Мандзюк М. Ф.  Енергоефективне двозонне керування синхронною машиною з постійними магнітами для електромобілів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Мандзюк Максим Феодосійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20 с. : рис.

 

60.  РА414271 Мандрик Я. С.  Формування професійної готовності майбутніх диспетчерів координаційного центру пошуку та рятування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мандрик Яна Сергіївна ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2015. - 20 с.

 

61.  ВА790082 Автомобілебудування. Матеріали та технологія виготовлення деталей : навч. посіб. для студентів вищ. техн. навч. закл. / М. Ф. Дмитриченко [та ін.] ; Нац. трансп. ун-т. - Київ : НТУ, 2014. - 221 с. : рис., табл.

 

62.  ВА789910 Бурау Н. І.  Розпізнавання технічного стану об'єктів на основі штучних нейронних мереж : монографія / Н. І. Бурау, О. В. Зажицький. - Київ : НАУ, 2014. - 119 с. : рис., табл.

 

63.  ВА790086 Галушко В. Г.  Математические методы моделирования и оперативного планирования перевозок на автотранспорте : монография / В. Г. Галушко ; Нац. трансп. ун-т. - Киев : НТУ, 2014. - 230 с. : рис., табл.

 

64.  ВС58959 Дерех З. Д.  Правила дорожного движения с комментариями и иллюстрациями : с изм. и доп. в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины № 111 от 11.02.2013, № 136 от 06.03.2013, № 162 от 04.06.2014 и № 490 от 17.09.2014 [и др.] / З. Д. Дерех, В. Ф. Душник, Ю. Е. Заворицкий. - Киев : Арий, 2015. - 175 с. : рис.

 

65.  Р127824 Розробка комп'ютерних моделей базової геометрії несучих поверхонь літака : метод. вказівки до комп'ютер. практикуму з дисципліни "Новітні технології в авіації і космонавтиці" для студентів спец. 8.05110101 "Літаки і вертольоти" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Г. А. Вірченко та ін. ; відп. ред. О. В. Збруцький]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 43 с. : рис., табл.

 

 

Сільське та лісове господарство

 

66.  РА414418 Андрейченко О. Г.  Агротехнічні заходи підвищення урожайності ячменю ярого плівчастого та голозерного в північному Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Андрейченко Ольга Григорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа Ін-т сіл. госп-ва степ. зони. - Дніпропетровськ, 2015. - 20, [1] с. : табл.

 

67.  РА414277 Борисенко В. Г.  Підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва за використання багаторівневої інформаційно-аналітичної системи АРМів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / Борисенко Василь Григорович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва. - Полтава, 2015. - 21 с. : рис., табл.

 

68.  РА414409 Вдовенко С. А.  Енергоефективна технологія виробництва гливи звичайної в культиваційних спорудах : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.06 / Вдовенко Сергій Анатолійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 42 с. : рис., табл.

 

69.  РА414386 Висоцька-Калинюк К. О.  Фармако-токсикологічне дослідження протипаразитарного препарату на основі авермектинів та саліциланіду : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.04 / Висоцька-Калинюк Ксенія Олексіївна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. - Львів, 2015. - 22 с. : рис.

 

70.  РА414421 Голяка Д. М.  Фітомаса автохтонних верб Чернігівського Полісся : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.02 / Голяка Дмитрій Миколайович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 22 с. : табл.

 

71.  РА414419 Гончар А. О.  Відтворна функція високопродуктивних корів за стимуляції охоти та синхронізації овуляції в умовах промислового комплексу : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / Гончар Альона Олександрівна ; Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т. - Дніпропетровськ, 2015. - 19 с. : іл.

 

72.  РА414358 Дюльгер М. О.  Агрокліматична оцінка умов вирощування пожнивних культур в Україні в умовах зміни клімату : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Дюльгер Марія Олександрівна ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис., табл.

 

73.  РА414411 Кисельова Л. Ю.  Малофагози курей (поширення, діагностика, заходи боротьби та профілактики) : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.11 / Кисельова Лариса Юріївна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. - Львів, 2015. - 20 с. : рис., табл.

 

74.  РА414416 Косенко Ю. І.  Сучасний стан та агротехнологічні засади удосконалення декоративного розсадництва України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Косенко Юрій Іванович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 22 с. : рис., табл.

 

75.  РА414381 Костюк О. О.  Формування врожаю бобу овочевого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.06 / Костюк Оксана Олександрівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 25 с. : табл.

 

76.  РА414417 Матківська І. Я.  Механізм і кінетичні закономірності фільтраційного сушіння зерна пшениці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Матківська Ірина Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20 с. : рис.

 

77.  РА414341 Назарук Н. В.  Вплив антиоксидантних препаратів на організм бичків за сукупної дії нітратів та кадмію у субтоксичних дозах : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.04 / Назарук Назар Володимирович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. - Львів, 2015. - 20, [1] с. : рис.

 

78.  РА414395 Никифорук О. В.  Вплив діяльності підприємств з виробництва свинини на навколишнє природне середовище : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Никифорук Оксана Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. - Київ, 2015. - 24 с. : табл., рис.

 

79.  ВА789872 Великий ветеринарний довідник. Настільна книга фермера / [уклад. Бойчук Ю. Д.]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 381, [2] с. : мал., табл.

 

80.  ВА790113 Коць С. Я.  Мінеральні елементи і добрива в живленні рослин : навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. Я. Коць, Н. В. Петерсон. - Київ : Логос, 2015. - 242, [8] с. : рис., табл.

 

81.  ВА790052 Ляшенко Г. В.  Практикум з агрокліматології : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Ляшенко Г. В. ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2014. - 150 с. : рис., табл.

 

82.  ВА790043 Методичні положення та норми продуктивності у свинарстві / [І. М. Демчак та ін.] ; Укр. НДІ продуктивності агропром. комплексу. - Київ : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2014. - 309 с. : табл. - (Бібліотека спеціаліста АПК "Економічні нормативи")

 

83.  ВС58943 Миколайски Э.  Розы: миниатюрные, вьющиеся, кустовые : выбор, посадка, обрезка : [выращивание в горшках, вазонах, корзинах, на клумбах] / Эндрю Миколайски, Лин Хоторн ; [пер. с англ. Дарьи Козак]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 123, [4] с. : цв. ил.

 

84.  ВА790061 Палій А. П.  Інноваційні технології та технічні системи у молочному скотарстві : наук.-навч. посіб. / Палій Анд. П., Палій Анат. П., Науменко О. А. ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків : Міськдрук, 2015. - 323 с. : іл., табл.

 

85.  ВА790062 Роботизированные системы в животноводстве : учеб. пособие / [Науменко А. А. и др.]. - Харьков : Міськдрук, 2015. - 170 с. : ил., табл.

 

 

Соціологія. Демографія

 

86.  ВА790038 Основні парадигми класичної та сучасної соціологічної думки : хрестоматія / [Докаш В. І. та ін.] ; за заг. ред. В. І. Докаша, Т. В. Медіної ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2014. - 279 с. : іл.

 

87.  ВА790142 Панасюк Л. В.  Білінгвізм в соціально-політичному житті України : монографія / Л. В. Панасюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : ВАДЕКС, 2013. - 269 с.

 

88.  ВА790143 Петренко-Лисак А. О.  Соціальний простір у міждисциплінарному вимірі : навч. посіб. / Петренко-Лисак Алла Олександрівна. - Київ : ВАДЕКС, 2013. - 399 с.

 

89.  АО272831 Постсоціалістичні суспільства: різноманіття соціальних змін : матеріали Міжнар. соціол. читань пам'яті Н. В. Паніної та Т. І. Заславської  / [за наук. ред. Є. І. Головахи і О. Г. Стегнія] ; Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. - Київ : Ін-т соціології НАН України, 2014. - 210 с. : рис., табл.

 

90.  ВА789999 Проблеми трансформації ідентичності у процесах глобалізації та інформатизації суспільства : [монографія] / [В. І. Штанько та ін.] ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків : СМІТ, 2015. - 167 с. : рис., табл.

 

91.  ВА789990 Савойська С. В.  Мовна політика у сучасній Україні: деструктивні і конструктивні виміри : монографія / С. В. Савойська ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ : Просвіта, 2015. - 687 с.

 

92.  АО272830 Сучасні методи збору і аналізу даних в соціології : матеріали VI Міжнар. соціол. читань пам'яті Н. В. Паніної / за наук. ред. Є. І. Головахи і Т. Я. Любивої ; Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. - Київ : Ін-т соціології НАН України, 2013. - 139 с. : рис., табл.

 

 

Економіка. Економічні науки

 

93.  РА414344 Айлікова Г. В.  Методологічні основи планування території регіонів України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.20 / Айлікова Ганна Вітольдівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2015. - 23 с. : рис.

 

94.  РА413842 Бергхауер О. О.  Туризм як можливість виходу з кризи на Закарпатті (?) (Цінності, надії, можливості у найзахіднішій області України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Бергхауер Олександр Олександрович ; Печський ун-т, Доктор. шк. географії. - Печ, 2012. - 32 с. : рис., табл.

 

95.  РА414254 Білинська Н. Є.  Позабалансовий облік в системі управління підприємством  : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Білинська Наталія Євгеніївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. - Львів, 2015. - 21 с. : рис.

 

96.  РА414327 Білокінь А. А.  Управління інноваціями на нафтосервісних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Білокінь Аліса Андріївна ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава, 2015. - 20 с. : рис.

 

97.  РА414335 Дуда М. О.  Прогнозування розвитку національної економіки із застосуванням динамічної моделі "витрати - випуск" : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Дуда Максим Олександрович ; Н.-д. екон. ін-т. - Київ, 2015. - 24 с.

 

98.  РА414380 Завгородня О. О.  Інноваційна динаміка національної економіки: еволюційна синергетика та засади регулювання : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Завгородня Олена Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ, 2015. - 36 с. : рис.

 

99.  РА414322 Козлова А. І.  Стратегії інноваційного розвитку міжнародних агрохолдингів Центральної та Східної Європи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Козлова Анна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 21 с. : рис.

 

100.  РА414359 Ксьонжик І. В.  Організація та регулювання інфраструктурного забезпечення розвитку сільських територій України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Ксьонжик Ірина Володимирівна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2015. - 44 с. : рис.

 

101.  РА414384 Лапушняк М. Д.  Суспільно-географічна оцінка якості життя населення Чернівецької області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Лапушняк Мирослава Дмитрівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с. : рис.

 

102.  РА414337 Мороз Т. О.  Організаційно-економічний механізм сталого розвитку сільських територій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Мороз Тетяна Олегівна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2015. - 20 с. : рис.

 

103.  РА414262 Неміш Ю. В.  Формування основних засобів та управління ними у м'ясопереробних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Неміш Юлія Василівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів, 2015. - 20 с. : рис.

 

104.  РА414372 Паламарюк М. Ю.  Суспільно-географічний аналіз рекреаційно-туристичних ресурсів Буковинських Карпат : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Паламарюк Марія Юріївна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с.

 

105.  РА414382 Панасюк І. П.  Формування тарифної політики авіакомпанії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Панасюк Ірина Петрівна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.

 

106.  РА414324 Попова Г. В.  Формування культури управління персоналом у процесі фахової підготовки майбутніх менеджерів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Попова Ганна Василівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". - Слов'янськ, 2015. - 20 с.

 

107.  РА414367 Сергієнко С. А.  Формування комплексу маркетингових комунікацій авіатранспортних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Сергієнко Світлана Анатоліївна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 23 с. : рис.

 

108.  РА414261 Скоробагатько О. В.  Мотивація учасників інноваційної діяльності на підприємстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Скоробагатько Олена Валеріївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон, 2015. - 20 с. : табл.

 

109.  РА414360 Соуд Абдалазез Мохамед Амен  Моделі, метод та інформаційна технологія планування в логістиці нафтопродуктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Соуд Абдалазез Мохамед Амен ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис.

 

110.  РА414398 Столярчук Н. М.  Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Столярчук Надія Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2015. - 21 с.

 

111.  РА414379 Фрасинюк Т. І.  Система адміністрування в глобальному ринку морської торгівлі та розвиток національного торгівельного флоту : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Фрасинюк Тетяна Ігорівна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 22 с. : рис.

 

112.  РА414365 Холонюк О. Л.  Механізми регулювання міжрегіональної диференціації споживчих цін : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Холонюк Олена Леонідівна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". - Львів, 2015. - 20, [1] с. : рис.

 

113.  ВА790186 100 + 70 задач оптимізації та бізнес-прогнозування : зб. завдань із повними розв'язаннями / [Ю. О. Захарійченко та ін.]. - Київ : Ред. газ. природн.-мат. циклу : Перше вересня, 2015. - 158 с. : рис., табл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Математика. Бібліотека)

 

114.  ВА789871 Антисипативне управління машинобудівними підприємствами на засадах слабких сигналів : монографія / [О. Є. Кузьмін та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 223 с. : рис., табл.

 

115.  ВА790097 Васильчук І. П.  Фінансове забезпечення сталого розвитку корпорацій : монографія / І. П. Васильчук ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2015. - 516 с. : рис., табл.

 

116.  ВА790048 Готинчан Т. І.  Інформаційні системи обліку : навч. посіб. / Т. І. Готинчан, Г. В. Мельник ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2014. - 159 с. : рис.

 

117.  ВА790037 Григорків В. С.  Диференціальні моделі економічної динаміки: основи теорії та приклади : навч. посіб. / В. С. Григорків, М. В. Григорків, Л. В. Скращук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2015. - 223 с.

 

118.  ВА790189 Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах функціонування ринку цінних паперів : монографія / Куцик П. О. [та ін.] ; [за заг. ред. П. О. Куцика] ; Львів. комерц. акад. - Львів : Растр-7, 2014. - 295 с. : рис., табл.

 

119.  ВА790081 Довбенко В. І.  Формування умов ефективного розвитку підприємств регіону на інноваційній основі : монографія / В. І. Довбенко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : ТзОВ ВТС, 2013. - 270 с. : рис., табл.

 

120.  ВА790148 Дука А. П.  Інноваційна індустріалізація національної економіки : монографія / А. П. Дука. - Київ : ВАДЕКС, 2014. - 422 с. : рис., табл.

 

121.  ВА790079 Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах : ст. та тези доп. учасників VII Міжнар. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу та практ. працівників галузей нар. госп-ва (19 лют. 2014 р.) / Укоопспілка, Вінниц. коопер. ін-т ; [редкол.: Драбовський А. Г. (голова) та ін.]. - Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2014. - 261 с. : рис., табл. - (Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту)

 

122.  Р127790 Енергетичний аудит : метод. рек. до виконання курс. роботи для студентів напряму підгот. 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" / Нац. авіац. ун-т ; [уклад.: А. О. Сильнягін та ін.]. - Київ : НАУ, 2015. - 26 с. : табл.

 

123.  ВА789957 Кизим М. О.  Економічна безпека України у газовій сфері : монографія / [М. О. Кизим, О. В. Лелюк]. - Харків : ІНЖЕК, 2014. - 224 с. : рис., табл.

 

124.  ВА790035 Кілінська К. Й.  Рекреаційно-туристична різноманітність Чернівецької області: сучасний стан, оцінка та перспективи : монографія / Клавдія Кілінська, Тетяна Скутар ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2014. - 283 с. : рис., табл.

 

125.  Р127842 Кобернік С. Г.  Географія в опорних схемах, таблицях та картосхемах. 9 клас : [посібник] / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2015. - 43, [1] с. : карти, схеми, табл. - (Географія)

 

126.  ВА790147 Кудря І. Г.  Господарство: соціальні теорії : монографія / Ігор Кудря. - Київ : ВАДЕКС, 2013. - 271 с.

 

127.  ВА790187 Куцик П. О.  Обліково-аналітична концепція управління загальновиробничими витратами підприємства : монографія / Куцик П. О., Мазуренко О. М. ; Львів. комерц. акад. - Львів : Растр-7, 2014. - 287 с. : рис., табл.

 

128.  ВА790019 Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / [Є. В. Крикавський та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 379 с. : рис., табл. - (Серія "Світ маркетингу і логістики" ; вип. 8)

 

129.  В355635/1 Менеджмент-освіта для бакалаврів. Т. 1/ [В. В. Дергачова та ін.]. - 2014. - 411 с. : табл.

 

130.  В355635/2 Менеджмент-освіта для бакалаврів. Т. 2/ [В. В. Дергачова та ін.]. - 2014. - 462 с. : табл.

 

131.  ВА790149 Морозов В. С.  Німецька модель регулювання економіки : монографія / В. С. Морозов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : ВАДЕКС, 2013. - 512 с. : табл.

 

132.  ВА790084 Науменкова С. В.  Навчально-методичний посібник з організації проходження науково-дослідної практики / С. В. Науменкова, О. В. Тригуб ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. - Київ : Компринт, 2015. - 106 с. : рис., табл.

 

133.  ВА789960 Наумік К. Г.  Розвиток сфери комунікаційної діяльності: теорія, методологія та практика державного регулювання : монографія / Наумік К. Г. - Харків : ІНЖЕК, 2013. - 334, [1] с. : рис., табл.

 

134.  ВА790069 Овчаренко Є. І.  Система економічної безпеки підприємства: формування та цілепокладання : монографія / Є. І. Овчаренко ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Лисичанськ : ПромЕнерго, 2015. - 482 с. : рис., табл.

 

135.  ВА790188 Олійник Г. Ю.  Управління реструктуризацією залізничного комплексу України : монографія / Г. Ю. Олійник. - Київ : Логос, 2014. - 306 с. : рис., табл.

 

136.  ВА790095 Оснач О. Ф.  Маркетинг промышленного предприятия в схемах и рисунках : учеб. пособие / О. Ф. Оснач. - Одесса : Апрель : Бондаренко М. А., 2015. - 307 с. : рис., табл.

 

137.  ВА790022 Отенко І. П.  Стратегічна компетентність підприємства: підходи, концепції, методичне забезпечення : монографія / Отенко І. П., Порожняк О. О. - Харків : ІНЖЕК, 2014. - 367 с. : рис., табл.

 

138.  В355631/1 Отходы - вторичные ресурсы: управление, экономика, организация. Т. 1/ [А. М. Телиженко и др.]. - 2013. - 297 с. : рис., табл.

 

139.  В355631/2 Отходы - вторичные ресурсы: управление, экономика, организация. Т. 2/ [А. М. Телиженко и др.]. - 2013. - 257 с. : рис., табл.

 

140.  ВА790023 Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектора України : монографія / [М. О. Кизим та ін. ; за ред. М. О. Кизима, І. Ю. Матюшенка] ; Н.-д. центр індустр. проблем розвитку НАН України. - Харків : ІНЖЕК, 2014. - 277 с. : рис., табл.

 

141.  ВА790024 Оцінка наслідків членства України у Світовій організації торгівлі : монографія / [М. О. Кизим та ін. ; за заг. ред. М. О. Кизима, І. Ю. Матюшенка] ; Н.-д. центр індустр. проблем розвитку НАН України. - Харків : ІНЖЕК, 2014. - 209 с. : рис., табл.

 

142.  ВА789959 Раєвнєва О. В.  Диспропорційність соціально-економічного розвитку регіонів України: інструментарій оцінювання та регулювання : монографія / Раєвнєва О. В., Бобкова О. Ю. - Харків : ІНЖЕК, 2014. - 257 с. : рис., табл.

 

143.  ВА789956 Раєвнєва О. В.  Моделювання поведінки експортоорієнтованого підприємства : монографія / Раєвнєва О. В., Карпенко А. С. - Харків : ІНЖЕК, 2014. - 378 с. : рис., табл.

 

144.  ВА790080 Сарапіна О. А.  Історія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / О. А. Сарапіна, Т. А. Пінчук, Н. Я. Стефанович ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Вишемирський В. С., 2014. - 198 с.

 

145.  ВА790078 Світ молоді - молодь світу : ст. та тези учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів, аспірантів та молодих науковців (12-13 листоп. 2014 р.) / Укоопспілка, Вінниц. коопер. ін-т ; [редкол.: Якимчук К. Д. (голова) та ін.]. - Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2014. - 347 с. : рис., табл. - (Молодь і сучасність: економічні, інформаційні, правові та культурні аспекти)

 

146.  ВА789958 Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства : монографія / [під ред. д-ра екон. наук, проф. Кизима М. О.]. - Харків : ІНЖЕК, 2014. - 244 с. : рис., табл.

 

147.  ВА790020 Стоян О. Ю.  Державне регулювання розвитку сфери відновлювальної енергетики в Україні: теорія, практика, механізми : монографія / Стоян О. Ю. ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв : Ємельянова Т. В. [вид.], 2014. - 386 с. : рис., табл.

 

148.  ВА790179 Страхування : лаб. практикум / Р. В. Пікус [та ін.]. - Київ : Логос, 2014. - 207, [1] с. : табл.

 

149.  ВА790030 Теоретические и прикладные аспекты экономико-экологического анализа в управлении природопреобразующей деятельностью : монография / [Громова Е. Н. и др. ; науч. ред. Р. А. Крыжановский] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед., Ин-т комплекс. проблем. мор. пиродопользования и НТП, Христиан. гуманитар.-экон. открытый ун-т. - Одесса : ИПРЭЭИ, 2014. - 191 с. : рис., табл.

 

150.  ВС58947 Управління змінами : навч. посіб. / [О. Є. Кузьмін та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 355 с. : рис., табл.

 

151.  ВА790033 Фізична культура і спорт в національній економіці : навч. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.: Євстратов П. І., Зорій Я. Б.]. - Чернівці : Рута, 2015. - 95 с. : мал.

 

152.  ВА790094 Формування сталого розвитку економіки : колект. монографія / [Адвокатова Н. О. та ін. ; за заг. ред. М. В. Шарко] ; Херсон. нац. техн. ун-т, Каф. економіки і підприємництва. - Херсон : Вишемирський В. С., 2014. - 217 с. : рис., табл.

 

153.  ВА790008 Ящишина І. В.  Макроекономіка: практикум : [навч.-метод. посіб.] / Ящишина І. В., Буторіна В. Б. ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Екон. ф-т, Каф. туризму та екон. теорії. - Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І. [вид.], 2014. - 119 с. : рис., табл.

 

154.  ВА790031 Ящишина І. В.  Організація підприємницької діяльності в туризмі : навч.-метод. посіб. / Ящишина І. В. ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Екон. ф-т, Каф. туризму та екон. теорії. - Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І. : Абетка, 2015. - 117 с. : рис., табл.

 

155.  ВА790083 Ящук Л. О.  Логістика поштового зв'язку : підруч. для ВНЗ зв'язку / Л. О. Ящук ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова, Каф. мереж та систем пошт. зв'язку. - Одеса : ОНАЗ ім. О. О. Попова, 2014. - 290 с. : рис., табл.

 

 

Культура. Наука. Освіта

 

156.  РА414368 Ковальова К. В.  Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ковальова Катерина Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2015. - 20 с.

 

157.  РА414378 Котелянець Ю. С.  Формування толерантності майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Котелянець Юлія Сергіївна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2015. - 20 с.

 

158.  РА414400 Леоненко А. В.  Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до патріотичного виховання старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Леоненко Андрій Васильович ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. - Глухів, 2015. - 20 с.

 

159.  РА414259 Пюра О. С.  Підготовка майбутніх соціальних педагогів до комунікативної діяльності в умовах дитячих закладів оздоровлення та відпочинку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Пюра Олена Станіславівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. - Київ, 2015. - 20 с.

 

160.  РА414406 Радзієвський Р. М.  Інтегральна модель навчання ситуативно-рухових дій майбутніх правоохоронців у процесі занять з фізичної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Радзієвський Ростислав Михайлович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2015. - 20 с. : рис.

 

161.  РА414325 Цюняк О. П.  Формування професійної культури майбутніх магістрів початкової освіти у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Цюняк Оксана Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ, 2015. - 20 с.

 

162.  РА414336 Чепурна М. В.  Основні тенденції гуманітаризації професійної освіти в країнах Західної Європи (Німеччина, Велика Британія, Франція) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Чепурна Мирослава Володимирівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 18 с.

 

163.  ВС58949 Андрущенко В. П.  Світанок Європи. Проблема формування нового учителя для об'єднаної Європи XXI століття / Віктор Андрущенко. - Київ : Знання України, 2015. - 1099 с. - (Європейський форум ректорів педагогічних університетів)

 

164.  ВА789988 Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі : практ. посіб. / Темпус-проект 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR, Towards Trust in Quality Assurance Systems ; [за ред. С. Гришко та ін.]. - Львів : Компанія "Манускрипт", 2014. - 166 с. : рис., табл.

 

165.  ВС58952 Гончарук А.  Владислав Терзыул. Вяжи свой узел / Алексей Гончарук, Наталья Полякова, Олег Ситник. - Одесса : ВМВ, 2015. - 175, [56] с. : фот.

 

166.  Р127803 Грибочок Г. І.  Відповіді до збірника завдань для підсумкових контрольних робіт з української мови, читання, математики. 4 клас / Галина Грибочок. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 31 с.

 

167.  ВА789911 Гуцол С. Ю.  Мифопорождение как объект психологической рефлексии : монография / С. Ю. Гуцол. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 339 с.

 

168.  ВА790090 Демуз І. О.  Наукові товариства на теренах України XIX - початку XX ст.: полілог учених і епох : монографія / І. О. Демуз. - Переяслав-Хмельницький : Лукашевич О. М., 2014. - 681 с.

 

169.  Р127821 Загальна та спеціальна бібліографія : метод. вказівки до семінар. занять і самост. роботи студентів напряму підгот. 6.030303 "Видавнича справа та редагування" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Л. М. Волкотруб, Г. Г. Поберезська, М. І. Женченко ; відп. ред. Н. М. Фіголь]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 45 с.

 

170.  ВА790135 Київська міжнародна книжкова виставка-ярмарок(3 ; 2007 ; Київ).ІІІ Київська міжнародна книжкова виставка-ярмарок, 21-23 серпня 2007 року : [каталог]. - Київ : Київська правда, 2007. - 92 с.

 

171.  ВА789989 Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту : навч. посіб. / [за ред. Т. Добка та ін.] ; Темпус-проект 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR, Towards Trust in Quality Assurance Systems. - Львів : Компанія "Манускрипт", 2014. - 570 с. : рис., табл.

 

172.  ВА790151 Колесник І. О.  Виховна система шкільної освіти (перша половина XX ст.) : монографія / І. О. Колесник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : СМІТ, 2015. - 394 с.

 

173.  ВА790089 Крутій К. Л.  Перспективно-календарне планування занять із навчання мови і розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку : [метод. посіб.] / Катерина Крутій. - Запоріжжя : ЛІПС, 2015. - 358 с. - (Бібліотека вихователя дошкільного навчального закладу "Дошкілля XXI")

 

174.  ВА789881 Моделювання в навчальному процесі : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (23-27 лют. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [уклад. Н. А. Головіна]. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 199 с. : рис., табл.

 

175.  ВА790007 Наумчук В. І.  Теоретико-методичні основи навчання спортивним іграм : навч.-метод. посіб. / Наумчук Володимир Іванович. - Тернопіль : Астон, 2014. - 179 с. : іл.

 

176.  Р127806 Національний портал забезпечення якості вищої освіти : інстр. для користувача / Шевченко Олена Леонідівна [та ін.] ; Темпус-проект 516935-Tempus-1-2011-Fitempus-SMGR, Towards trust Quality Assurance Systems. - Львів : [б. в.], 2014. - 45, [2] с. : рис., табл.

 

177.  СО33562 Освіта Тернополя: досвід, проблеми, перспективи : освіт. альм. / [Гапон Л. О. та ін.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 375 с. : фот.

 

178.  Р127812 Національний авіаційний університет. Інститут доуніверситетської підготовки.  Положення про випускний екзамен слухачів (випускників) підготовчих курсів. СМЯ НАУ ППА 17(18)-05-2015 / Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підгот. ; [розроб. Н. П. Муранова]. - Київ : НАУ, 2015. - [24] с. - (Система менеджменту якості)

 

179.  Р127815 Національний авіаційний університет. Інститут доуніверситетської підготовки.  Положення про економічний відділ Інституту доуніверситетської підготовки. СМЯ НАУ ПЕВ 17.03-02-2015 / Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підгот. ; [розроб. Н. П. Муранова]. - Київ : НАУ, 2015. - [26] с. - (Система менеджменту якості)

 

180.  Р127814 Національний авіаційний університет. Інститут доуніверситетської підготовки.  Положення про навчально-методичний відділ Інституту доуніверситетської підготовки. СМЯ НАУ ПНМВ 17.04(21)-02-2015 / Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підгот. ; [розроб. Н. П. Муранова]. - Київ : НАУ, 2015. - [32] с. - (Система менеджменту якості)

 

181.  Р127813 Національний авіаційний університет. Інститут доуніверситетської підготовки.  Положення про порядок прийому слухачів на підготовчі курси. СМЯ НАУ ПППС 17(17)-05-2015 / Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підгот. ; [розроб. Н. П. Муранова]. - Київ : НАУ, 2015. - [20] с. - (Система менеджменту якості)

 

182.  ВА789890 Україна. Закони  Про вищу освіту : Закон України : станом на 20 лют. 2015 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2015. - 103 с.

 

183.  ВА790192 Синергетика і освіта : [монографія] / [В. Г. Кремень та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдаров. дитини НАПН України. - Київ : Ін-т обдаров. дитини, 2014. - 347 с.

 

184.  ВА790190 Синергетика і творчість : [монографія] / [В. Г. Кремень та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдаров. дитини НАПН України. - Київ : Ін-т обдаров. дитини, 2014. - 312, [1] с.

 

185.  В355632/1 Теорія та історія видавничої справи та редагування. Ч. 1. - 2015. - 83 с.

 

186.  Р127843 Теребовлянське вище училище культури - 75 / [уклад.: Федчишин Л. О. та ін. ; за заг. ред. Козака І. Р. ; світлини: Козак І. Р. та ін.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - [38] с. : фот.

 

187.  ВА790055 "Управління якістю підготовки фахівців", всеукраїнська науково-методична конференція(2015 ; Одеса).Управління якістю підготовки фахівців. Всеукраїнська науково-методична конференція, 11-12 березня 2015 р., м. Одеса, Україна : зб. тез доп. / Одес. держ екол. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2015. - 149 с. : рис.

 

188.  Р127805 Хранилища данных смешанного содержания (библиотеки, научные учреждения, учебное ТВ Зап. Европы и т. д.) и организация работы с ними (на примере ePrints) / [сост. Степура И. В.]. - Житомир : ЖГУ им. И. Франко, 2015. - 12 с. : рис.

 

189.  ВА789993 Чернишова Є. Р.  Основи наукознавства (дорожня карта наукового керівника) : наук.-метод. посіб. / Є. Р. Чернишова ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менеджменту освіти. - Київ : ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" ; Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 254, [1] с. : рис., табл.

 

190.  Р127804 Шевченко О. Ю.  Національний портал забезпечення якості вищої освіти : інстр. для розробників сторонніх систем щодо інтеграції їх з нац. порталом забезп. якості вищ. освіти / Шевченко Олександр Юрійович, Сокол Вадим Вікторович, Шевченко Олена Леонідівна ; Темпус-проект 516935-Tempus-1-2011-Fitempus-SMGR, Towards Trust Quality Assurance Systems. - Львів : [б. в.], 2014. - 30, [1] с. : рис., табл.

 

 

Філософські науки. Психологія

 

191.  РА414331 Грица Ю. Ю.  Феномен історичної свідомості: соціально-філософський аспект : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Грица Юрій Юрійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2015. - 22 с.

 

192.  РА414270 Густодимова В. С.  Аналіз феномену психологічної залежності у парадигмі аналітичної психології К. Г. Юнга : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Густодимова Віра Сергіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 19 с. : табл.

 

193.  РА414274 Дуб В. Г.  Психологічні особливості становлення ціннісно-смислової сфери майбутніх педагогів у процесі підготовки до професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Дуб Віра Григорівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 20 с.

 

194.  РА414282 Кінельова О. В.  Вікові та гендерні особливості часової компетентності особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Кінельова Оксана Вікторівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 20 с.

 

195.  РА414394 Латишева Т. В.  Формування творчої активності учнів 5-7 класів на уроках музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Латишева Тамара Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20, [1] с.

 

196.  РА414376 Литвин Я. М.  Культурологічна проблематика радянської філософської думки 1960-1980 рр. в Україні та Росії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Литвин Яна Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 18 с.

 

197.  РА414412 Перепелиця О. М.  Соціокультурні медіації просвітництва: обсценні проекції : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.04 / Перепелиця Олег Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 27 с.

 

198.  РА414250 Федорова О. М.  Казка як засіб формування творчої уяви сліпих дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.08 / Федорова Олена Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 19 с. : табл.

 

199.  РА414266 Цзян Даньян  Особливості розвитку візуального мислення у студентів творчих спеціальностей : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Цзян Даньян ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 20 с. : рис.

 

200.  РА414366 Чібалашвілі А. О.  Концептуальний синтез у сучасній українській художній культурі (на матеріалі камерної музики) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чібалашвілі Асматі Олександрівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. - Київ, 2015. - 16 с.

 

201.  ВА790141 Вандишев В. М.  Риторика і софістика в історико-філософському дискурсі : монографія / В. М. Вандишев. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2015. - 151 с.

 

202.  ВА790146 Драпогуз В. П.  Екстраполяція як метод соціального пізнання : монографія / В. П. Драпогуз ; Нац. акад. наук України, Центр гуманітар. освіти. - Київ : ВАДЕКС, 2014. - 138 с.

 

203.  ВА790068 Душа і сучасність: діалог мислителів : есеї / [Дмитрук І. та ін. ; упоряд.: І. Дмитрук, Ю. Шеляженко ; ред. Ю. Шеляженко] ; Наук. портал "Філософія і релігієзнавство", Реліг. громада сповідуюч. віру в найвищу цінність людини "Укр. Душев. спільнота". - Київ : Юрій Шеляженко [вид.], 2015. - 107 с. - (Спільний проект наукового порталу "Філософія і релігієзнавство" та релігійної громади сповідуючих віру в найвищу цінність людини "Українська Душевна спільнота")

 

204.  ВС58957 Иванченко В. П.  Альтернатива капитализму. Ценностная адаптация процессного подхода в кризисном событии : [монография] / В. П. Иванченко. - Киев : Кафедра, 2014. - 387 с.

 

205.  ВА789908 Климчук В. О.  Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної психології мотивації : монографія / В. О. Климчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 289 с. : рис., табл.

 

206.  ВА790067 Колісник О. В.  Параметри осягнення людини в американській філософії другої пол. XX ст. : монографія / О. В. Колісник. - Київ : ВАДЕКС, 2012. - 212 с.

 

207.  ВА790145 Корабльова В. М.  Соціальні смисли ідеології : монографія / Валерія Корабльова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : ВАДЕКС, 2014. - 349 с.

 

208.  Р127796 Психологічні технології освітнього тренінгу : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи для студентів спец. 8.03010201 "Психологія" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.: Л. В. Помиткіна, Е. О. Помиткін]. - Київ : НАУ, 2015. - 43, [1] с.

 

209.  Р127826 Психологія конфлікту : метод. рек. до виконання самост. роботи для студентів усіх спец. ден. та заоч. форм навчання / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад. М. О. Кононець ; відп. ред. О. В. Винославська]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 44 с.

 

210.  ВА790044 Психологія фізичного виховання та спорту : навч.-метод. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. Наконечний І. Ю. - Чернівці : Рута, 2015. - 91 с. : рис., табл.

 

211.  Р127825 Психологія : метод. рек. до вивч. дисципліни для студентів усіх напрямів підгот. ден. та заоч. форм навчання / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: А. Ш. Апішева, І. О. Блохіна, Т. Ю. Гущина ; відп. ред. О. А. Жирун]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 28 с.

 

212.  ВА790140 Риторика: теоретичні та практичні аспекти комунікації : монографія / Сум. нац. аграр. ун-т, Каф. філософії та соціології, Варшав. ун-т, Каф. риторики і комунікації ; [редкол.: В. М. Вандишев (відп. ред.), Я. З. Ліханський, О. С. Переломова]. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2015. - 110 с.

 

213.  АО272838 Степанова Е.  Возьми от жизни всё : книга-тренинг / Елена Степанова. - Одесса : ВМВ, 2015. - 159 с.

 

214.  ВА790011 Філософія : метод. вказівки до вивч. дисципліни, проведення семінар. занять та самост. роботи студентів усіх напрямів підгот. освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" ден. форми навчання / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад. Подолянко Л. А. ; відп. ред. Б. В. Новіков]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 94 с.

 

215.  ВА790191 Філософія : навч. посіб. для студентів усіх напрямів підгот. / [Тімченко О. П. та ін. ; за заг. ред. Тімченка О. П.] ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Растр-7, 2015. - 359 с.

 

 

Література універсального змісту

 

216.  АО272841 Харьков : путеводитель / [фот. В. Бысова, Ю. Давыдова, Л. Литвина]. - Харьков : Золотые страницы, 2015. - [68] с. : цв. ил. + 10 карт-схем

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-24

Основи розрахунку та конструкції деревообробного обладнання [Текст] : підручник / В. В. Шостак [та ін.] ; за ред. В. В. Шостак ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2012. – 392 с.

Засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ

2020-02-20

В Науковій бібліотеці 20.02.2020 р. відбулося засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ, на якому було розглянуто питання щодо виконання «Плану видання наукових, навчальних та навчально-методичних видань навчально-науковими інститутами ХНТУСГ в 2019-2020 навчальному році».

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка