1. Бібліотека – святилище пізнання і добра [Текст] / підгот. Л.І.Лупіка // Світоч знань. – 2014. – 23 верес. (№ 114). – С. 7–8.
 2. Гаврильченко М. Ю.Ґендерні заповіти в творчості Т. Г. Шевченка [Текст] / М. Ю.Гаврильченко, Т. І. Сьомак //Ґендерна освіта в сучасному університеті: досвід, проблеми та перспективи : матеріали Міждисциплінар. Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених, 22-23 жовт. 2014 р. – Кривий Ріг, 2014. – С.55-56.
 3. Грабар, Н. Інформаційні потреби та інформаційна культура в сучасному вимірі[Текст] / Н. Грабар, Т.Соколовська//Бібліотечний форум України.–2014. – № 3. – С. 5–7.
 4. Грабар, Н. Г. Конкурсні програми як реклама бібліотеки [Текст] / Н.Г.Грабар // Вiсн. Харк. держ. акад. культури: зб. наук. пр. – Х., 2014. – Вип.44. – С.161–167.
 5. Грабар Н. Г. Професійні орієнтири етичних знань студентів [Текст] / Н.Г.Грабар, М. О.Мазоренко//Соц. гуманітарні вектори педагогіки вищ. школи : матеріали V міжнар. наук. конф., 24–25 квіт. 2014 р. /заг. ред. В. М.Бабаєва; Харк. Нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – С. 184–185.
 6. Грабарь, Н.Г.Информационная культура иформирование информационных потребностей личности[Текст] / Н.Г.Грабарь, Т.Б.Соколовская//Научно-техническая информация. Сер. 1. – 2014. – № 4. –C.1–8. –Библиогр.: с. 7–8.
 7. Grabar,N.G.The Information Culture and the Develoliment of liersonal Information Requirements [Text] /N.G.Grabar, T.B.Sokolovskaya//Scientific and Technical Information lirocessing. –2014. –Vol.41, No.2. – lili. 73–80.(DOI: 10.3103/S0147688214020038) ©Allertonliress,Inc.
 8. Кашуба, С.А. Таврія далека та близька [Текст] / С.А. Кашуба, С.М.Кірєєва// Світоч знань. – 2014. – 2 черв. (№ 112-113). –C. 15–16.
 9. Кірєєва, С. М. «Світ – це книжка. Той, хто не подорожує, читає лише одну сторінку» [Текст] // Сільський інженер. - 2014. – 23 лют. (№ 110). – С. 16.
 10. Лупіка, Л.І. 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка присвячується... [Текст] / Л. І.Лупіка// Сіл. інженер. – 2014. – 14 квіт. (№111). –C. 1–2.
 11. Мазоренко, М. О. Медіаосвіта – основа для особистості у сучасному мас-медійному просторі [Текст] / М.О.Мазоренко, Н.Г.Грабар // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф. 22–23 квіт. 2014. – Х. : Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2014. – 276 с.
 12. Новікова, Т. В. Запрошуємо вас до Наукової бібліотеки ХНТУСГ! [Текст] // Сільський інженер. – 2014. – 23 лют. (№ 110). – С. 15.
 13. Новікова, Т. Методична робота на допомогу реалізації ефективної стратегії управління змінами в бібліотеках ВНЗ [Текст] / Т. Новікова, Л.Лупіка// Бібліотечний форум України. – 2014. – № 3. – С. 34–37.
 14. «Під небом дальньої чужини» складав він з сліз свої пісні… [Текст] /підгот. Т. В.Перевозник// Світоч знань. – 2014. – 23 верес. (№ 114). – С. 8–9.
 15. Соколовська, Т. Інформаційна культура та інформаційна війна [Текст] / Т.Соколовська// Інформація, комунікація, суспільство 2014 : матеріали 3-й міжнар. наук. конф. ІКС–2014. –Львів: Львів. політехніка, 2014. – С. 288–289.
 16. Сонячний письменник Михайло Коцюбинський [Текст] /підгот. Т.В.Перевозник// Світоч знань. – 2014. – 23 верес. (№ 114). – С. 9–10.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Вебінари та майстер-класи ORCID

2021-09-16

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з ORCID  проведе серію вебінарів та майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців”.

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

2021-09-14

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів» 339.138(02.064) М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Наукова бібліотека продовжує вересневі зустрічі з першокурсниками

2021-09-14

Сьогодні комп'ютерні технології так увійшли в наше життя, що важко знайти студента, який би не володів комп'ютером. Але для освіченої людини, що живе у сучасному інформаційному світі, цього замало

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка