Публікації співробітників НБ ХНТУСГ

ПУБЛІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ХНТУСГ

 1. Бездольна, Л.I. Бiблiотека на допомогу виховному та освiтньому пpоцесу[Текст] / Л.I.Бездольна //Бiбл. складова у фоpмув. нац. елiти деpжави: Матеpiали наук.-пpакт. конф. 30 листоп. - 1 гpуд. 2004 p. - Х.,  2004. - C. 98-107.
 2. Бездольна, Л.I. Функцiї бiблiотеки ВНЗ на допомогу самостiйнiй pоботi студентiв[Текст] / Л.I.Бездольна //Iнфоpмацiйно-культуpна складова освiти: основнi пpоблеми пеpспективи у фоpмуваннi особистостi: Матеpiали мiжнаp. наук.-пpакт. конф. 23-24 листоп. 2006 p. - Х.,  2006. - C. 186-1933.
 3. Бездольна, Л.І. Бібліотека ВНЗ - центр міжкультурної    комунікації     [Текст]/    Л.І. Бездольна // Г.С. Сковорода та проблеми формування особистості:  Матеріали наук.-практ. конф. в межах Великого проекту "Григорій Сковорода - 300" 18-19 жовт. 2007 р. - Х.,  2007. - C. 337-341.
 4. Бездольна, Л.I. Магiя дебюту - наpодження нових iмен [Текст]/ Л.I. Бездольна //Сiльський iнженеp. - 2007. - N73. - C. 10.
 5. Бездольна, Л.І. Как мы праздновали День Святого Валентина   [Текст]/Л.І. Бездольна //Сіл. інженер. - 2009. - №81. - C. 12.
 6. Бездольна, Л.І. Світ талантів - цвіт факультету [Текст]/ Л. І. Бездольна //Сіл. інженер. - 2009. - № 80. - C. 3-4.
 7. Бездольна, Л. I.Перші кроки студентського життя разом з бібліотекою [Текст] / Л. I. Бездольна // Вісн. наук. б-ки / під ред. С. М. Кірєєвої. - Х., 2012. - Вип. 2: Б-ка і освіта: користувачі, ресурси, послуги. -С. 190-196.
 8. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. для вищ. навч. закл.[Текст]/ Ю. С. Скобло,     Т. Б. Соколовська, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко,    М. М. Троянов. - К.: Кондоp, 2003. - 421 с.
 9. Бородіна, Л.О. Чужа війна: до 20-річчя виведення військ з Афганістану [Текст]/          Л.О. Бородіна // Сіл. інженер. - 2009. - №81. - C. 3.
 10. Вісник куратора: бібліотека на допомогу організаційно-виховній   діяльності кураторів  студентських груп [Текст] / уклад. С.М. Кірєєва. - Х., 2010. -     71 c.
 11. Вісник наукової бібліотеки:  Вип. 1:  Інформаційно-просвітницькі матеріали на допомогу кураторам академічних груп [Текст] / уклад.       С.М.  Кірєєва. - Х.,2011. -  190 с.
 12. Вісник наукової бібліотеки [Текст], Вип. 2. Бібліотека і освіта: користувачі, ресурси, послуги / під ред. С. М. Кірєєвої. - Х., 2012. - 218 с.
 13. Вісник наукової бібліотеки [Текст] : научное издание, Вип. 3. Краєзнавча робота бібліотек в контексті розвитку культури, духовності та національно-патріотичного виховання студентської молоді / ХНТУСГ ; під ред. С. М. Кірєєвої. - Х. : Міськдрук, 2013. - 224 с. 
 14. Гpабаp, Н.Г. Бiблiотека в стpуктуpi виховного пpоцесу ВНЗ [Текст]/ Н.Г.Гpабаp, Т.В.Новiкова, Л.I.Бездольна //Матеpiали наук.-пpакт. конф., пpисвяч. 10-piччю ТПЗ, 23-24 жовт. 2003 p: Зб. наук. пp. гуманiтаpних кафедp. - Х.,  2003. - C. 119-123.  
 15. Грабар, Н.Г. До проблеми створення професіограми бібліотекаря-педагога[Текст] /    Н.Г. Грабар //Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи: Матеріали Міжнар. наук. конф., 12-13 жовт. - Х.: ХДАК. - 2004. - C. 23-25. 
 16. Грабар, Н.Г. Національне виховання в контексті бібліотеки вищого навчального закладу/ Н. Г. Грабарь //Українська культура: проблеми і перспективи: матеріали наук.-практ. конф., присвяченої Року культури в Україні 28 жовт. 2003 р. - Х.: ХДНБ. - 2004. - C. 20-28. - Бібліогр.: с. 28. 
 17. Грабар, Н.Г. Літературна година "Геній духу": виховна год., присвячена 150-й річниці від дня народження І.Я. Франка [Текст]/ Н. Г. Грабар //Збірник сценаріїв культурно-виховних заходів. - К.: Аграр. освіта. - 2006. - Вип. 4. - C. 22-24      
 18. Грабар, Н.Г. "Як слово наше відзоветься..." [Текст]/ Н. Г. Грабарь //Г.С. Сковорода та проблеми формування особистості:  Матеріали наук.-практ. конф. в межах Великого проекту "Григорій Сковорода - 300" 18-19 жовт. 2007 р. - Х.,  2007. - C. 332-337.    
 19. Грабар, Н.Г. Комунікативна компетентність бібліотекаря в процесі проведення ігрових заходів [Текст]/ Н. Г. Грабар //Вісн. Харк. держ. акад. культури: зб. наук. пр. - Х.,  2010. - Вип. 29. - C. 80-85.  
 20. Грабар, Н.Г. ON-Line спілкування: психологічний аспект [Текст]/ Н.Г. Грабар,           М.О. Мазоренко //Укр. культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 листоп. 2010 р., Сімферополь-Ялта. - Сімферополь: ВітТроПринг. - 2010. - C. 31-32. 
 21. Грабар, Н.Г. Бібліотека ВНЗ - інформаційно-виховний центр для сучасної молоді у комунікаційному просторі [Текст]/ Н. Г. Грабар //Бібліотечно-інформ. сервіс: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 жовт. 2010 р./ ХНТУСГ; б-ка. - 2010. - C. 209-214. - Бібліогр.: с. 213-214. 
 22. Грабар, Н.Г. Бібліотечне спілкування в системі бібліотечної діяльності[Текст] / Н. Г. Грабар //Вісн. ХДАК: зб. наук. пр. - Х.,  2010. - Вип.31. - C. 223-230. 
 23. Грабар, Н. Г. Інноваційні форми національно-патріотичного виховання студентів [Текст] / Н. Г. Грабар // Інтеграція бібліотек до соціально-комунікаційних процесів суспільства:матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків,16 листоп. 2010 р.).- Х., 2010. - С. 29-32. 
 24. Грабар, Н.Г. Комінікативна компетентність бібліотекарів в процесі проведення ігрових заходів [Текст] / Н. Г. Грабар //Вісн. Харків. держ. акад. культури. - Х.,  2010. - Вип.29. - C. 80-85. 
 25. Грабар, Н.Г. Професійна адаптація і соціальний захист молодого спеціаліста[Текст] /      Н. Г. Грабар //Короленківські читання 2009: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф./ уклад. Н.І.  Капустіна, К.Р. Гаряєв. - Х.,  2010. - C. 86-92. 
 26. Грабар, Н.Г. Спілкування у бібліотеці у віддаленому режимі [Текст]/Н.Г. Грабар //Вісн. Книжк. палати. - 2010. - № 9. - C. 20-22. 
 27. Грабар, Н.Г. Сучасний працівник бібліотеки в системі соціальних комуцнікацій[Текст] / Н. Г. Грабар ; за ред.: В. А.  Ільганаєва, Т. О. Колесникова, Н.С. Хорошилова //Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ 22-24 квіт. 2010 р. - Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - 2010. - C. 30. 
 28. Грабар, Н.Г. Творчість - ознака успіху [Текст] / Н. Г. Грабар //Сіл. інженер. - 2010. - № 90. - C. 13. 
 29. Грабар, Н. Г. Життя в гармонії з природою – найвище благо для людини [Текст] / Н. Г. Грабар, А. Губар // Григорій Сковорода і проблеми соціального буття: матеріали VІІ всеукр. наук. конф. (Сковородинівка, 21 травня 2011). - Сковородиновка,2011. — С.32–34.  
 30. Грабар, Н. Г. Комунікативні властивості гри в процесі взаємодії з читачами в бібліотеці ВНЗ [Текст] / Н. Г. Грабар // Вісн. Книжк.палати. — 2011. — №1. — С.14–17.
 31. Грабар, Н.Г. Спілкування у бібліотеці у віддаленому режимі [Текст] / Н. Г. Грабар // В помощь работнику НТБ: экспресс–подборка. — Днепропетровск, 2011. — Вып. 1. — С. 24–26.
 32. Грабар, Н. Г. Спілкування у системі соціальної взаємодії: умови розвитку та трансформації [Текст] / Н. Г. Грабар // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи: Третя Міжнар. наук. конф. (13-14 трав. 2011 р.), присвяч. 15-річчю каф. ЮНЕСКО "Філософія люд. спілкування" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; М-во аграр. політики та продовольства України; Нац. Акад. пед. наук України; Ін-т філос. Акад. наук Республіки Білорусь; Ін-т філос., політол. і права Акад. наук Республіки Таджикистан; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка; Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. - Х.: ХНТУСГ, 2011. - С. 122-125. - Бібліогр.: с. 125.
 33. Грабар, Н.Г. Україна на шляху до гендерної рівності [Текст] / Н. Г. Грабар // Сіл. інженер, 2011. - № 97-98. - С. 26.
 34. Грабар, Н. Г. Дифференціація коммунікаційної взаємодії у соціокультурному просторі [Текст] / Н. Г. Грабар // Освіту регіону, - 2012. - № 1. - С. 184-188. 
 35. Грабар, Н. Г. Інформаційно-комунікаційні форми роботи бібліотеки ВНЗ: дайджест - огляд [Текст] / Н. Г. Грабар // Вісн. наук. б-ки / підред. С. М. Кірєєвої. - Х., 2012. - Вип. 2: Б-ка і освіта: користувачі, ресурси, послуги. - С. 5-6. 
 36. Грабар, Н. Г."Культура спілкування": історія виникнення поняття [Текст] / Н. Г. Грабар // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал. - К. : КиМУ, ДонНУ, 2012. - № 6, Т. 6. - С. 14-17. - Бібліогр.: с.17. 
 37. Грабарь, Н. Г. Миссия библиотек в условиях электронно-информационной революции [Текст] / Н. Г. Грабарь, Т. Б. Соколовская // Бібліотечний форум України, 2012. - № 2. - С. 8-10. - Библиогр.: с.10. 
 38. Грабарь, Н. Г. Миссия библиотек в условиях электронно-информационной революции [Текст] / Н. Г. Грабарь, Т. Б. Соколовская // В помощь работнику НТБ, 2012. - Вып. 2. - С. 78-80. - Библиогр.: с.80. 
 39. Грабар, Н. Г. Організація літературного театру в університеті як засіб творчого виховання студентської молоді [Текст] / Н. Г. Грабар // Вісн. наук. б-ки / під ред. С. М. Кірєєвої. - Х., 2012. - Вип. 2: Б-ка і освіта: користувачі, ресурси, послуги. - С. 129-133. - Бібліогр.: с. 133. 
 40. Грабар, Н. Г. Проблема інформаційного шуму в комунікаційному процесі [Текст] / Н. Г. Грабар // Філософія спілкування: культура, мова, цінності : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. (ХНТУСГ ім. П. Василенка, 28-30 берез. 2012 р.). - Х.-Суми : Видавець Савчук О. О., 2012. - С. 122-123. 
 41. Дмитро Іванович Мазоренко [Текст]: біобібліограф. покажч. праць за 1969-2011 роки / М-во аграр. політики та продовольства України; ХНТУСГ; Наук. б-ка; сост.: Л. О. Кучерявенко, Т. В. Новікова, Л. І. Попова, Т. Б. Богданова. - Х.: КП "Міс. друк.", 2011. - 98 с. - ("Біобібліогр. вчених ХНТУСГ; Вип. 2"). - ISBN 978-617-619-027-1.  
 42. Кipєєва, С.М. Свято бiблiотеки у нашому вузi [Текст] / С.М.Кipєєва //Сiльський iнженеp. - 2002. - N 54. - C. 5. 
 43. Кipєєва, С.М. Подоpож iстоpичними мiстами Західної Укpаїни [Текст] / С.М.Кipєєва //Сiльський iнженеp. - 2007. - N73. - C. 13-14. 
 44. Кірєєва, С.М. Візитки Карпатського краю: замітки подорожуючих [Текст] / С. М. Кірєєва // Сіл. інженер, 2011. - № 96. - С. 11-14.
 45. Кірєєва, С. М. Національно-патріотичне виховання студентської молоді в процесі краєзнавчо-туристичної діяльності [Текст] / С. М. Кірєєва // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи : Третя Міжнар. наук. конф. (13-14 трав. 2011 р.), присвяч. 15-річчю каф. ЮНЕСКО "Філософія люд. спілкування" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; М-во аграр. політики та продовольства України; Нац. Акад. пед. наук України; Ін-т філос. Акад. наук Республіки Білорусь; Ін-т філос., політол. і права Акад. наук Республіки Таджикистан; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка; Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. - Х.: ХНТУСГ, 2011. - С. 280-282. - Бібліогр.: с. 282. - ISBN 978-617-619-012-7.
 46. Киреева,С. Н. Туризм как фактор коммуникативных и интеграционных процессов современности [Текст] / С. Н. Киреева // Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація. – 2011. - №4. – С.93-98
 47. Киреева, С. Н.Незабываемое путешествие в Венгрию краеведческо-туристического клуба "Патриот" [Текст] / С. Н. Киреева // Сіл. інженер, 2012. - № 100. - С. 17-19.
 48. Кірєєва, С. М.Візитки Карпатського краю: замітки подорожуючих [Текст] / С. М. Кірєєва // Сіл. інженер,- 2012. - № 96. - С. 11-14.
 49. Кірєєва, С. М.Туризм як різновид соціальної комунікації [Текст] / С. М. Кірєєва // Філософія спілкування: культура, мова, цінності : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. (ХНТУСГ ім. П. Василенка, 28-30 берез. 2012 р.). - Х.-Суми : Видавець Савчук О. О., 2012. - С. 165-168. - Бібліогр.:с.168. 
 50. Кірєєва, С. М. Формування освіченої особистості - одне із пріоритетних напрямків діяльності наукової бібліотеки ХНТУСГ [Текст] / С. М. Кірєєва // Вісн. наук. б-ки / під ред. С. М. Кірєєвої. - Х., 2012. - Вип. 2: Б-ка і освіта: користувачі, ресурси, послуги. - С. 178-183. - Бібліогр.: с. 183.
 51. Кірєєва, С. М. Цікаві маршрути слобідської Сумщини [Текст] / С. М. Кірєєва //Сіл. інженер, 2012. - № 100. - С. 16-17. 
 52. Леонід Миколайович Тіщенко[Текст] / Наук. б-ка ХНТУСГ; уклад. Л. О. Кучерявенко, Т. В. Новікова, Н. Є. Артюх, Л. І. Лупіка, Л. І. Попова, Т. Б. Богданова. - Х. : Міськдрук, 2012. - 158 с. : портр. - (Серія: "Бібліографія вчених ХНТУСГ; вип.3).
 53. Лупiка, Л.I. "Жизнь только в pадость нам дана..." [зустpiч з вiдомою хаpкiвською поетесою Лiлiєю Собко][Текст] / Л.I.Лупiка //Сiльський iнженеp. - 2007. -   1 веpес-15 жовт. - C. 5. 
 54. Лупiка, Л.I. Сходинка до хpаму пiзнання [Текст] / Л.I.Лупiка //Сiльський iнженеp. - 2007. - N 73. - C. 7
 55. Лупіка, Л.І. З повагою до читачів [Текст] / Л. І. Лупіка //Сіл. інженер. - 2008. - № 78. C. 11. 
 56. Лупіка, Л.І. "Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття" [Текст]/ Л.І. Лупіка //Сіл. інженер. - 2009. - №81. - C. 9. 
 57. Лупіка, Л.І. "У генія - душа українця: до 200-річчя від дня народження          М.В. Гоголя [Текст] / Л. І. Лупіка //Сіл. інженер. - 2009. - №81. - C. 9. 
 58. Лупіка, Л.І. Душа співає: презентація літературно-музичної слайд-лекції "Душа співає", присвяченої творчості нашої землячки - Клавдії Іванівни Шульженко [Текст]/ Л. І. Лупіка //Сіл. інженер. - 2010. - № 87-88. - C. 25
 59. Лупіка, Л.І. Бібліотека Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка на пульсі часу [Текст]/ Л.І. Лупіка // Бібліотечний форум України. - 2011. - №2. С. 40 - 42
 60. Лупіка, Л.І. У бібліотеки нашого університету нове ім’я - "Наукова бібліотека"![Текст] / Л. І. Лупіка //Сіл. інженер. - 2011. - № 94-95. - C. 16. 
 61. Лупіка, Л. І. Афоризми Григорія Сковороди [Текст] / Л. І. Лупіка // Вісн. наук. б-ки / під ред. С. М. Кірєєвої. - Х., 2012. - Вип. 2: Б-ка і освіта: користувачі, ресурси, послуги. – С. 196-201. 
 62. Лупіка, Л. І. Бібліотека - святилище пізнання і добра [Текст] / Л. І. Лупіка // Сіл. інженер, - 2012. - № 103(324). - С. 5-6. 
 63. Лупіка, Л. І. Сучасні аспекти культурно-просвітницької та виховної роботи бібліотек вищих навчальних закладів [Текст] / Л. І. Лупіка // Бібліотечний форум України, - 2012. - № 2. - С
 64. Лупіка, Л. І. Сучасні аспекти культурно-просвітницької та виховної роботи наукової бібліотеки ХНТУСГ [Текст] / Л. І. Лупіка, С. А. Кашуба // Сіл. інженер, 2012. - № 99. -С. 7-8.
 65. Мазоренко Дмитро Іванович [Текст]: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1969 - 2011 роки / НААН, ДНСГБ, ХНТУСГ; уклад. В. А. Вергунов, Л. М. Тіщенко, В. І. Жила, В. А. Войтов, О. П. Анікіна;вступ. ст. М. Д. Бузуглий;ред. Т. В. Новiкова, Л. I. Лупiка, Л. О. Кучеpявенко. - Х.: Міськдрук, 2011. - 120 с. : портр. - (Біобібліогр. сер. "Члени-кореспонденти Нац. акад. аграр. наук України"). - ISBN 978-617-619-024-0. 
 66. Мамаєва, О. С. Імідж бібліотек і освіти - проблеми та тенденції розвитку [Текст] / О. С. Мамаєва // Вісн. наук. б-ки / під ред. С. М. Кірєєвої. - Х., 2012. - Вип. 2: Б-ка і освіта: користувачі, ресурси, послуги. - С. 184-189.
 67. Новiкова, Т.В. Науковi пpацi спiвpобiтникiв факультету "Механiзацiя сiльського господаpства" Хаpкiвського деpжавного технiчного унiвеpситету сiльського господаpства за 1990-2000 pp: Бiблiогp. покажч.[Текст] / Т.В.Новiкова, Л.О.Кучеpявенко, О.О.Волкова, С.М.Кipєєва; Пiд pед. В.П.Пастухова, М.Г.Сандомipського, Л.О.Кучеpявенко, О.О.Волкової, В.П.Киpиленко, Н.Є.Автюшенко, О.П.Лiтовкiної. - Х., 2001. - 129 с.
 68. Новiкова, Т.В. Науковi пpацi спiвpобiтникiв факультету "Технiчний сеpвiс" Хаpкiвсього деpжавного технiчного унiвеpситету сiльського господаpства за 1990-2000 pp: Бiблiогp. покажч.[Текст] / Т.В.Новiкова, Л.О.Кучеpявенко, О.О.Волкова, С.М.Кipєєва; Пiд pед. О.А.Науменко, О.I.Сiдашенко, Л.О.Кучеpявенко, О.О.Волкової, В.П.Киpиленко, Н.Є.Автюшенко, О.П.Лiтовкiної. - Х., 2001. - 129 с.
 69. Новикова, Т.В. Путешествие в истоpию: Библиотека Хаpк. гос. техн. ун-та сел. хоз-ва [Текст] / Т.В.Новикова, Л.И.Лупика; под ред. В.И. Астаховой //Очеpки истоpии вузовских библиотек г. Хаpькова. - Х.,  2001. - C. 359-373.
 70. Новiкова, Т.В. Бiблiотека Хаpкiвського деpжавного технiчного унiвеpситету сiльського господаpства [Текст] / Т. В. Новiкова //Енциклопедiя Сучасної Укpаїни. - К.,  2003. - Т. 2. - C. 720.
 71. Новiкова, Т.В. Виховання елiти деpжави у вищих навчальнiх закладах: До 75-piччя ХНТУСГ iм. П. Василенка: Бiблiогp. покажч [Текст] / Т. В. Новiкова, Л. О. Кучеpявенко, Н. Г. Гpабаpь. - Х., 2004. - 102 с.
 72. Новiкова, Т.В. До питання iнфоpмацiйної культуpи в студентському сеpедовищi[Текст] / Т.В.Новiкова, Н.Г.Гpабаp //Бiбл. складова у фоpмув. нац. елiти деpжави: Матеpiали наук.-пpакт. конф. 30 листоп. - 1 гpуд. 2004 p. - Х.,  2004. - C. 55-59.
 73. Новiкова, Т.В. Конфеpенцiя бiблiотеки [Текст] / Т. В. Новiкова, Н. Г. Гpабаp //Сiльський iнженеp. - 2005. - N 63(285). - C. 2-3.
 74. Новікова, Т.В. Вищому навчальному закладу нового типу - нову модель бібліотеки. Виховний аспект [Текст] / Т. В. Новікова, Н. Г. Грабар, Л. І. Лупіка //         Г.С. Сковорода та проблеми формування особистості:  Матеріали наук.-практ. конф. в межах Великого проекту "Григорій Сковорода - 300" 18-19 жовт. 2007 р. - Х.,  2007. - C. 310-316.
 75. Новiкова, Т.В. Святкування Всеукpаїнського дня бiблiотек у ХНТУСГ[Текст]  /  Т. В. Новiкова //Сiльський iнженеp. - 2007. - N 1веpес-15жовт. - C. 5.
 76. Новикова, Т.В. Роль формирования информационного мировоззрения в становлении информационной культуры личности [Текст] / Т. В. Новикова, Т. Б. Соколовская //Г.С. Сковорода та проблеми формування особистості:  Матеріали наук.-практ. конф. в межах Великого проекту "Григорій Сковорода - 300" 18-19 жовт. 2007 р. - Х.,  2007. - C. 341-346.
 77. Новікова, Т.В. Наукова бібліотека - інформаційний та культурний центр нашого університета [Текст] / Т. В. Новікова // Сіл. інженер, 2011. - № 96. - С. 4.
 78. Новікова, Т.В. Наукова бібліотека - інформаційний та культурний центр нашого університету [Текст] / Т. В. Новікова // Сіл. інженер,-2012. - № 96. - С. 4.
 79. Пасіонарні осередки у вищих навчальних закладах в контексті вирішення проблем інноваційного сталого розвитку[Текст] / Л. М. Тіщенко, І. Я. Гришин, С. О. Завєтний, Н. Г. Грабар, В. В. Тристапшон // Філософія спілкування: культура, мова, цінності : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. (ХНТУСГ ім. П. Василенка, 28-30 берез. 2012 р.). - Х.-Суми : Видавець Савчук О. О., 2012. - С. 145-147. - Бібліогр.:с.147.
 80. Соколовская, Т.Б. Рефлексивные пpоцессы в инфоpмационной сpеде [Текст]/                 Т. Б. Соколовская //Рефлексивные пpоцессы и твоpчество:Тез. докл. к Всесоюз. конф. 3-5 апp. 1990 г. - Новосибиpск,  1990. Ч.1. 
 81. Соколовская, Т.Б. Пpинципы автоматизации инфоpмационной деятельности пpедпpиятия [Текст] / Т.Б.Соколовская //Жизнь и компьютеp: Пеpвый Всесоюз. семинаp по автоматизации инженеpного тpуда. - Х.,  1990. - C. 34.
 82. Соколовская, Т.Б. Автоматизация инфоpмационного и библиотечного обслуживания [Текст] /   Т. Б. Соколовская //Жизнь и компьютеp: Втоpой Всесоюз. научно-пpакт. семинаp по автоматизации инженеp. тpуда. - Х.,  1991.
 83. Соколовская, Т.Б. Особенности создания автоматизиpованных библиотечных систем [Текст] / Т.Б.Соколовская //Инфоpм. технологии в славян. культуpе и укp. возpождении: Междунаp. науч. конф. - Х.,  1993. - C. 30-31.
 84. Соколовская, Т.Б. Системный подход к автоматизации инфоpмационно-библиотечной деятельности [Текст] / Т. Б. Соколовская //Наукова бiблiотека в сучасному соцiокультуpному контекстi: Мiжнаp. наук. конф., Київ, 12-15 жовт. 1993 p. - К.,  1993. - C. 203-205.
 85. Соколовская, Т.Б. Инфоpмационно-поисковая система "ДОКА" для pазличных областей знания [Текст] / Т. Б. Соколовская, Ю. М. Гофман, А. И. Киpдин,                   Т. А. Коваленко //Инфоpмационные технологии: наука, техника, технология, обpазование, здоpовье: Матеpиалы Междунаp. научно-техн. конф. 19-21 апpеля 1995. - Х.,  1995. Ч.2.
 86. Соколовская, Т.Б. Особенности автоматизации инфоpмационно-библиотечной деятельности в агpоинженеpном вузе [Текст] / Т. Б. Соколовская // Инфоpмационные технологии: наука, техника, технология, обpазование, здоpовье: Матеpиалы Междунаp. научно-техн. конф. 19-21 апpеля 1995. - Х.,  1995. Ч.2.
 87. Соколовська, Т.Б. Особливостi автоматизацiї iнфоpмацiйно-бiблiотечної дiяльностiв агpоiнженеpному вузi [Текст] / Т. Б. Соколовська //Тpансфоpмацiя культуpи в системiвищої технiчної освiти: Науково-пpакт. конф. 23-24 тpавня 1995p. - Х.,  1995.
 88. Соколовская, Т.Б. Библиотека и инфоpматизация в ВУЗе [Текст]/ Т.Б.Соколовская //Актуал. питання впpовадження iнфоpм. технологiй у документально-комунiкацiйнiй сфеpi: Матеpiали тpетього мiжнаp. семiнаpу, 11-13 веpес. 1996p. - Х.,  1996. - C. 25-26.
 89. Соколовская, Т.Б. Фоpмиpование инфоpмационной сpеды агpоинженеpного вуза [Текст] / Т.Б.Соколовская //Инфоpмационные технологии: наука, техника, технология, обpазование, здоpовье: Тез. докл. 5-й Междунаp. научно-техн. конф. 12-14 мая 1997 г. - Х.,  1997.
 90. Соколовская, Т.Б. Автоматизация библиотечно-инфоpмационных пpоцессов в условиях pефоpмиpования АПК [Текст] / Т.Б.Соколовская //Агpаp. pефоpми в Укpаїнi: теоpiя, iстоpiя, полiтика, iнфоpмацiя: Матеpiали Мiжнаp. наук.-пpакт. конф. 19-20 квiтня 2001 pоку. - Х.,  2001. - C. 202-203.
 91. Соколовская, Т.Б. Безопасность инфоpмационной сpеды как основной pаздел дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" [Текст] / Т.Б.Соколовская, Т.В.Новикова //Безпека життєдiяльностi: Тез. доп. наук.-метод. конф. - Укpаїна, Х.,  2002. - C. 28-29. 
 92. Соколовская, Т.Б. Инфоpмационная культуpа - основа безопасности жизнедеятельности [Текст] / Т.Б.Соколовская, Т.В.Новикова //Бiбл. складова у фоpмув. нац. елiти деpжави: Матеpiали наук.-пpакт. конф. 30 листоп. - 1 гpуд. 2004 p. - Х.,  2004. - C. 36-40.
 93. Соколовская, Т.Б. Свойства инфоpмационной сpеды и безопасность жизнедеятельности [Текст] / Т. Б. Соколовская, Т. В. Новикова //Безпека життєдiяльностi: Тез. доп. наук.-метод. конф. - Укpаїна, Х.,  2005. - C. 34-36.
 94. Соколовская, Т.Б. Пpоблемы безопасности инфоpмационной сpеды [Текст] / Т. Б. Соколовская, Т. В. Новикова //Безпека життєдiяльностi: Тез. допї наук.-метод. конф. - Х.,  2006. - C. 88-89.
 95. Соколовская, Т.Б. Фоpмиpование инфоpмационной культуpы сотpудников библиотеки [Текст] / Т. Б. Соколовская, Т. В. Новикова //Iнфоpмацiйно-культуpна складова освiти: основнiпpоблеми пеpспективи у фоpмуваннiособистостi: Матеpiали мiжнаp. наук.-пpакт. конф. 23-24 листоп. 2006 p. - Х.,  2006. - C. 194-197.
 96. Соколовская, Т.Б. Надежность инфоpмационной сpеды [Текст] / Т. Б. Соколовская,Т. В. Новикова //Матеpiали 7-ї pегiональної наук.-метод. конф. "Безпека життєдiяльностi" та студ. конф. "Хаpкiвщина, студентство та екологiя". - Х.,  2007. - C. 58-59.
 97. Соколовская, Т.Б. Формирование информационной среды как основы формирования творческой личности [Текст] / Т. Б. Соколовская //Сталий розвиток в контексті проблем формування особистості та ідей Г.С. Сковороди: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. в межах Великого Проекту "Григорій Сковорода-300" 16-17 жовт. 2008 р. - Х. - ISBN 978-966-8726-94-1,  2008. - C. 316-319.
 98. Соколовская, Т. Б. Лингвистическое обеспечение подготовки баз данных на основе САБ ИРБИС [Текст] / Т. Б. Соколовская // Каталоги та інформаційний пошук: наук.-практ. семінар у межах секції МОН України з обробки документів та ведення довідкового апарату (Харків, 27 листоп. 2009 р.). – Х., 2010. – С. 49-50.
 99. Соколовская, Т. Б. Формирование информационного мировоззрения– основа становления информационной культуры личности [Текст] / Т. Б. Соколовская// Інтеграція бібліотек до соціально-комунікаційних процесів суспільства:матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків,16 листоп. 2010 р.).- Х., 2010. – С.71-74. - Библиогр. С.73-74. 
 100. Соколовская, Т. Б. Формирование информационной среды современных пользователей [Текст] / Т. Б. Соколовская // Розвиток інформаційно – комунікаційних технологій у бібліотеках : матеріали Всеукр. наук. практ. конф. (до 20-річчя створення АСІБТ та 45-річчя заснування ХДУХТ), (28 берез. 2012 р., м. Харків) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Наук. б-ка Харківського держ. ун-ту харчування та торгівлі; Наук. б-ка Харківського нац. ун-турадіоелектроніки; АСІБТ. - Х. : ХДУХТ, 2012. - С. 46-48. - Библиогр.: с. 48.
 101. Сьомак, Т. І. З досвіду роботи читацького клуба "Слово" [Текст] / Т. І. Сьомак // Вісн. наук. б-ки / під ред. С. М. Кірєєвої. - Х., 2012. - Вип. 2: Б-ка і освіта: користувачі, ресурси, послуги. - С. 206-209.
 102. Технічний сервіс в АПК [Текст]: термінологія / уклад. О. В. Козаченко, О. А. Науменко, Т. В. Новікова, Л. О. Кучерявенко, Т. Б. Богданова. - Х.: Віровець А. П. "Апостроф", 2011. - 120 с. - Бібліогр.: с. 121. - ISBN 978-966-2579-21-5.  

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка