1 півріччя 2019 р. Монографії.

Монографії

 

 1. Aladjev, Victor. Classical Homogeneous Structures. Mathematical Theory and Applications [Text] : monograph / V. Aladjev, D. Grinn, V. Vaganov ; International Academy of Noosphere. - Kherson : Oldi-Plus, 2014. - 520 p. - Bibliograph.: p. 476-515. - ISBN 978-966-289-035-8
 2. Innovative development of the economy: global trends and national features [Text] : collective monograph / Aleksandras Stulginskis University, Business and Rural Development Management Institute ; ed.: J. Žukovskis, K. Shaposhnykov. - Kaunas : Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. - 353-709 p. - ISBN 978-9934-571-76-3
 3. Plavan, V. P. Advanced Polymer Materials and Technologies: theory and practice [Text] = Перспективні полімерні матеріали та технології: теорія і практика : multi-authored monograph / V. P. Plavan, I. O. Liashok, O. V. Ishchenko ; Kyiv National University of Technologies and Design. - Kyiv : KNUTD, 2018. - 208 p. : fig. - Текст англ. м. - Bibliogr.: 205-206. - ISBN 978-617-7506-10-1
 4. Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry [Text] = Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії : monograph / V. Z. Barsukov [et al.] ; Kyiv National University of Technologies and Design, International Society of Electrochtmistry, Igor Sikor Kyiv Polytechnic Insninune. - Kyiv : KNUTD, 2017. - 270 p. : il. - Текст англ. м. - ISBN 978-966-7972-79-0
 5. Автомобільний транспорт України : стан, проблеми, перспективи розвитку [Текст] : монографія / Держ. автотрансп. наук.-досл. і проект. ін-т ; за заг. ред. А. М. Редзюка. - Київ : ДержавтотрансНДІпроект, 2005. - 399 с. : рис., табл. - ISBN 966-8799-02-Х
 6. Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспективи [Текст] : монографія / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; за ред. Т. О. Зінчук. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 494 с. - ISBN 978-611-01-1467-7
 7. Адаптивний мікропульсатор автоматизованого доїльного апарата. Теорія та експеримент [Текст] : монографія / В. Адамчук [та ін.] ; Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів : СПОЛОМ, 2016. - 152 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 141-151. - ISBN 978-966-919-225-7
 8. Актуальні проблеми механіки [Текст] : монографія / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Фіз.-техн. ф-т ; Каф. двигунобудування ; під ред. М. В. Поляков. - Дніпро : Ліра, 2018. - 452 с. : іл. - (Підсумки науки до 100-річчя заснування Дніпров. нац. ун-ту ім. О. Гончара). - Бібліогр. в кінці глав. - ISBN 978-966-981-054-0
 9. Бажинов, Олексій Васильович. Основи ефективного використання екологічно чистих автомобілів [Текст] : монографія / О. В. Бажинов, Т. О. Бажинова, М. М. Кравцов ; Харків. нац. автомобіл.-дорож. ун-т. - Харків : ФОП Панов А. М., 2018. - 200 с. - Бібліогр.: с. 196-199 (40 назв). - ISBN978-617-7722-30-3
 10. Барийсодержащие тугоплавкие материалы специального назначения [Текст] : монография / Г. Н. Шабанова [и др.] ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : ФЛП Бровин А. В., 2018. - 292 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с. 268-287. - ISBN 978-617-7555-99-4
 11. Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації [Текст] : монографія / О. С. Власюк [та ін.] ; за заг. ред. О. С. Власюка ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : Фенікс, 2017. - 384 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 365-380 (249 назв). - ISBN 978-966-554-297-1
 12. Бендес, Ю. П. Теоретико-методичні засади навчання фізики майбутніх фахівців ІТ галузі з використанням інноваційних технологій [Текст] : монографія / Ю. П. Бендес, В. П. Сергієнко, В. Д. Сиротюк. - Київ : Вид. Грінь Д. С., 2017. - 414 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 370-413 (511 назв). - ISBN978-966-930-177-2
 13. Библиотека в системе академических ценностей университета [Текст] : монография / В. И. Астахова [и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. нпук, проф. В. И. Астаховой ; Нар. укр. акад. - Харьков : НУА, 2017. - 204 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-966-8558-96-6
 14. Білоцерківська, Юлія Олександрівна. Психологія професій: оператор теплових електростанцій [Текст] : монографія / Ю. О. Білоцерківська ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків : ХНУПС, 2018. - 196 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 161-183 (265 назв). - ISBN978-966-468-085-8
 15. Брич, В. Я. Економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств [Текст] : монографія / В. Я. Брич, Л. В. Дерманська, Я. О. Шпак ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 180 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 152-172 (183 назви). - ISBN978-966-654-515-5
 16. Вікович, Ігор Андрійович. Зниження динамічних навантажень у вантажних колісних машинах із пружно-демпфувальним зчленуванням [Текст] : монографія / І. А. Вікович, Ю. М. Черевко, Р. В. Зінько ; Акад. сухопутн. військ ім. П. Сагайдачного. - Львів : Галиц. Вид. Спілка, 2018. - 166 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 135-145 (122 назви). - ISBN978-617-7363-66-7
 17. Вступ до нанометрології [Текст] : монографія / А. В. Коротун [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації. - Київ : ІПРІ НАНУ, 2017. - 306 с. - Бібліогр.: с. 301-304 (42 назви). - ISBN978-966-02-8401-2
 18. Гавриш, Олег Анатолійович. Забезпечення економічної безпеки промислових підприємств в умовах євроінтеграції [Текст] : монографія / О. А. Гавриш, Г. М. Дергачова ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського". - Київ : КПІ ; Політехніка, 2018. - 216 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 165-182 (156 назв). - ISBN978-966-622-893-5
 19. Гетероструктури на основі тонких плівок оксидів металів із домішками 3d-елементів [Текст] : монографія / П. Д. Мар'янчук [та ін.] ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2018. - 152 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 141-151 (104 назви). - ISBN 978-966-423-439-6
 20. Гончар, Михайло Федорович. Системи стрес-менеджменту на підприємствах : формування, використання та моделювання [Текст] : монографія / М. Ф. Гончар ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2018. - 272 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 240-258 (305 назв). - ISBN978-966-941-164-8
 21. Горбань, Юрій Іванович. Зберігання книжкових пам'яток як культурних цінностей у бібліотеках України [Текст] : монографія / Ю. І. Горбань ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 160 с. - Бібліогр.: с. 139-159 (265 назв). - ISBN978-617-7605-54-5
 22. Горяинов, Алексей Николаевич. Транспортная диагностика [Электронный ресурс] : монография. Кн. 1. Научные основы транспортной диагностики (диагностический подход в системах транспорта) / А. Н. Горяинов ; Харьк. нац. техн. ун-т сел. хоз-ва им. П. Василенко. - Харьков : НТМТ, 2014. - 291 с. - ISBN 978-617-578-154-8
 23. Гринь, Євген Леонідович. Ефективність управління організаційними змінами в менеджменті підприємств: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Є. Л. Гринь. - Харків : Смугаста типографія, 2018. - 478 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 319-365 (500 назв). - ISBN978-617-7602-45-2
 24. Данченко, Ірина Олексіївна. Формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів [Текст] : монографія / І. О. Данченко ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2018. - 366 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 281-318 (491 назва). - ISBN 978-617-7377-94-7
 25. Дерій, Василь Антонович. Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю [Текст] : монографія / В. А. Дерій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2009. - 272 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 215-234 (244 назви). - ISBN 978-966-654-245-1
 26. Детермінанти інноваційного розвитку соціально-економічних систем [Текст] : міжнар. колект. монографія / Ю. М. Коваленко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Храпкіної ; ВНЗ "Київ. ун-т ринк. відносин". - Вінниця : ПП "ТД"Едельвейс і К", 2017. - 294 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-7237-37-1
 27. Дмитрієв, Ілля Андрійович. Оцінка і забезпечення інвестиційної привабливості підприємства в контексті регіонального розвитку (на прикладі підприємств автомобільного транспорту) [Текст] : монографія / І. А. Дмитрієв, Я. С. Левченко ; Харків. нац. автомобіл.-дорож. ун-т. - Харків : ФОП Бровін О. В., 2018. - 268 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 209-239. - ISBN978-617-7555-89-5
 28. Економіка та економічна безпека держави [Текст] : монограф. навч. посіб. Ч. 1. Монографія ; Ч. 2. Навчальний посібник / С. В. Давиденко [та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держ. упр. та регіон. розвитку, Ф-т міжнар. відносин. - Ужгород : ТОВ "РІК-У", 2017. - 385 с. : рис., табл. - (Кафедр. б-ка. Міжнар. екон. відносини ; вип. 4). - Бібліогр. наприкінці тем. - ISBN 978-617-7404-58-2
 29. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення [Текст] : монографія / О. М. Алимов [та ін.] ; Об'єд. ін-т економіки НАН України, Об'єднаний інститут економіки. - Київ : ОІЕ НАН України, 2005. - 540 с. : табл. - Бібліогр.: с. 510-536. - ISBN966-02-3726-Х
 30. Енергоощадний пневмоелектромагнітний пульсатор автоматизованого доїльного апарата: теорія та експеримент [Текст] : монографія / В. В. Адамчук [та ін.] ; Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів : Сполом, 2016. - 180 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 163-178 (161 назва). - ISBN978-966-919-226-4
 31. Жуковська, Валентина Миколаївна. Соціальний розвиток організації: потенціал, управління, інновації [Текст] : монографія / В. М. Жуковська ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 352 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 267-308 (412 назв). - ISBN978-966-629-877-8
 32. Заболотний, Олег Васильович. Проектування джерел електроживлення електронної техніки [Текст] : монографія / О. В. Заболотний, В. Є. Караченцев ; Луцьк. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2018. - 175 с. : рис. - Бібліогр.: с. 170-172 (23 назви). - ISBN978-617-672-195-6
 33. Завербний, Андрій Степанович. Комплементарність енергетичної та економічної політики України в умовах євроінтеграції [Текст] : монографія / А. С. Завербний ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2018. - 308 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 283-302. - ISBN978-966-941-295-9
 34. Захист цивільних прав, свобод та законних інтересів в умовах суспільно-правових трансформацій [Текст] : монографія / Я. Я. Буряк [та ін.] ; за ред.: І. М. Паньонка, І. О. Личенко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т права та психології. - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2018. - 248 с. - Бібліогр.: с. 212-247 (333 назви). - ISBN978-617-7624-53-9
 35. Інтегрована система управління ризиками банку [Текст] : монографія / Н. П. Шульга [та ін.] ; за заг. ред. Н. П. Шульги ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 440 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 361-387. - ISBN 978-966-629-886-0
 36. Карамушка, Людмила Миколаївна. Психологія професійного вигорання підприємців [Текст] : монографія / Л. М. Карамушка, Г. В. Гнускіна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Лаб. орг. та соц. психології, Укр. асоц. орг. психологів та психологів праці. - Київ : Логос, 2018. - 198 с. : рис. - (Орг. та екон. психологія). - Бібліогр.: с. 157-188 (261 назва). - ISBN978-617-7446-64-3
 37. Касич, Алла Олександрівна. Модернізація економіки України в умовах глобалізаційних викликів [Текст] : монографія / А. О. Касич ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Кременчук : Кременчуц. міс. друк., 2018. - 240 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN978-617-641-065-2
 38. Керованість та стійкість тракторів і тракторних поїздів [Текст] : монографія / М. А. Подригало [та ін.] ; за ред. д-ра техн. наук, проф. М. А. Подригало ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2018. - 279 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 258-271. - ISBN 978-617-7634-32-3
 39. Кобєлєв, Олексій Миколайович. Інформаційна аналітика в структурі бібліотечної діяльності в Україні [Текст] : монографія / О. М. Кобєлєв ; Харків. держ. акад. культури. - Харків : ХДАК, 2012. - 246 с. - Бібліогр.: с. 209-245 (508 назв)
 40. Контроль якості впливу електромагнітних технологій на біологічні об’єкти [Текст] : монографія / М. П. Кунденко [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : ФОП Панов А. М., 2019. - 154 с. : рис. - Бібліогр.: с. 143-154 (121 назва). - ISBN 978-617-7771-56-1
 41. Концептуальні засади та інструментарій управління толінговими операціями [Текст] : монографія / О. Є. Кузьмін [та ін.] ; Нац. ун-т  "Львівська політехніка". - Львів : Галиц. Вид. Спілка, 2018. - 238 с. : рис. - Бібліогр.: с. 185-210 (210 назв). - ISBN 978-617-7363-65-0
 42. Косенко, Росана Олександрівна. Історія становлення та розвитку гетерозисної селекції соняшнику в Україні (друга половина XX - початок XXI ст.) [Текст] : монографія / Р. О. Косенко ; Харків. ін-т фінансів Київ. нац. торгов.-екон. ун-ту, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. - Харків : ФОП Бровін О. В., 2018. - 212 с. - ISBN 978-617-7555-72-7
 43. Кубишина, Надія Сергіївна. Маркетинговий механізм впровадження інноваційних розробок підприємствами енергетичного машинобудування [Текст] : монографія / Н. С. Кубишина, О. Ю. Цапук, С. О. Солнцев ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського". - Київ : КПІ, 2017. - 220 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 197-216 (291 назва)
 44. Кунденко, Николай Петрович. Разработка и внедрение оптических технологий в животноводстве [Электронный ресурс] : монография / Н. П. Кунденко, О. Ю. Егорова, А. Н. Кунденко. - Харьков : LAMBERT Academic Publishing, 2018. - 231 с. - ISBN 978-617-7229-99-4
 45. Куцик, Петро Олексійович. Концепція уніфікованої системи обліку і звітності в корпоративному управлінні [Текст] : монографія / П. О. Куцик ; Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів : ЛТЕУ, 2017. - 408 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 365-407. - ISBN978-617-602-215-2
 46. Кучер, Галина Вікторівна. Державні фінансові ресурси [Текст] : монографія / Г. В. Кучер ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 608 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 532-576. - ISBN978-966-629-895-2
 47. Лебедєв, Анатолій Тихонович. Кваліметрія та метрологічне забезпечення випробувань тракторів [Текст] : монографія / А. Т. Лебедєв, С. А. Лебедєв, А. І. Коробко ; під ред. д-ра техн. наук, проф. А. Т. Лебедєва. - Харків : Міськдрук, 2018. - 394 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 383-394. - ISBN978-617-619-217-6
 48. Льон олійний, гірчиця. Стратегія виробництва олійної культури в Україні (малопоширені культури) [Текст] : монографія / І. А. Шевченко [та ін.] ; Ін-т олійних культур НААН України. - Запоріжжя : Статус, 2017. - 43 с. : іл. - ISBN978-617-7353-73-VI
 49. Мазоренко, Марина Олегівна. Соціально-культурний портрет особистості в контексті професійного розвитку [Текст] : монографія / М. О. Мазоренко ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : КП „Міська друкарня”, 2019. - 401 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 377-400 (337 назв). - ISBN 978-617-619-231-2
 50. Макаренко, Валерій Дмитрович. Експлуатаційна надійність трубопроводів [Текст] : монографія / В. Д. Макаренко, А. В. Бойко, Є. М. Галиченко ; ВП НУБіПУ "Ніжин. агротехн. ін-т". - Ніжин : НДУ, 2018. - 228 с. : іл., рис., табл., фот. - Бібліогр.: с.  216-226. - ISBN978-966-340-547-9
 51. Макогон, Валентина Дмитрівна. Бюджетна стратегія держави [Текст] : монографія / В. Д. Макогон ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 364 с. - Бібліогр.: с. 280-302 (258 назв). - ISBN978-966-629-876-1
 52. Малащенко, Володимир Олександрович. Навантажувальна здатність приводів великомасових систем [Текст] : монографія / В. О. Малащенко, Г. П. Куновський ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - Львів : Новий Світ-2000, 2017. - 150 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 135-149 (170 назв). - ISBN 978-966-289-5
 53. Малыгин, Борис Вадимович. Введение в основы прикладного магнетизма: теория, технология, перспективы [Текст] : монография / Б. В. Малыгин. - Херсон : Вид. Грінь Д. С., 2017. - 702 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 684-696 (165 назв.). - ISBN 978-966-930-190-1
 54. Миколенко, Елена Петровна. Экономические системы в условиях глобализации: трансформация и институциональная адаптация [Текст] : монография / Е. П. Миколенко ; Харьк. гуманит. ин-т "Нар. укр. акад.". - Харьков : Изд-во НУА, 2017. - 268 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 193-222 (296 назв.)
 55. Мироненко, Микола Андрійович. Управління енергетичним підприємством на основі принципів концепції ощадливого виробництва [Текст] : монографія / М. А. Мироненко, О. В. Кириченко, С. О. Свіренко. - Дніпро : Ліра, 2018. - 98 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 92-96. - ISBN978-966-981-098-4
 56. Моісєєва, Наталія Іванівна. Інноваційний розвиток туристичної сфери регіону: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Н. І. Моісєєва ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Миколаїв : ФОП Швець В. М., 2018. - 384 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 306-334 (429 назв). - ISBN978-617-7421-35-0
 57. Морозов, Иван Васильевич. Эффективность процесса сева [Текст] : монография / И. В. Морозов, В. И. Морозов ; Харьк. нац. техн. ун-т сел. хоз-ва им. П. Василенко. - Харьков : КП "Гор. тип.", 2019. - 326 с. : рис. - Библиогр.: с. 297-321 (335 назв.). - ISBN 978-617-619-244-4
 58. Мрихіна, Олександра Борисівна. Трансфер технологій з університетів у бізнес-середовище: парадигма, концепція та інструментарій оцінювання [Текст] : монографія / О. Б. Мрихіна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2018. - 440 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 414-438 (354 назви). - ISBN978-966-941-153-2
 59. Назаренко, Олександр Володимирович. Землекористування аграрних підприємств: механізми та системи управління [Текст] : монографія / О. В. Назаренко. - Харків : Смугаста типографія, 2017. - 352 с. : табл. - Бібліогр.: с. 301-334 (334 назви). - ISBN978-617-7602-05-6
 60. Науково-методичні основи розвитку обліково-аналітичної системи України в умовах глобалізації економіки [Текст] : монографія / Т. Г. Маренич [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. Г. Маренич ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва& ім. П. Василенка. - Харків : Смугаста типографія, 2017. - 254 с. : рис., табл. - Бібліогр. в виносках, внизу ст. - ISBN 978-617-7602-04-9
 61. Наукоємні технології в інфокомунікаціях: обробка, захист та передача інформації [Текст] : монографія / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; під заг. ред.: В. М. Безрука, В. В. Баранніка. - Харків : ФОП Бровін О. В., 2018. - 328 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці част. - ISBN978-617-7555-92-5
 62. Новак, Наталя Петрівна. Організаційно-економічні засади розвитку виробництва органічної продукції в аграрних підприємствах [Текст] : монографія / Н. П. Новак. - Херсон : Айлант, 2016. - 340 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 292-332 (328 назв). - ISBN978-966-630-133-1
 63. Новиков, Федор Васильевич. Оптимальные решения в машиностроении [Текст] : монография / Ф. В. Новиков, В. А. Жовтобрюх, Г. В. Новиков. - Днепр : Лира, 2018. - 424 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 404-419 (164 назв.). - ISBN 978-966-383-990-5
 64. Новиков, Федор Васильевич. Оптимальные решения в металлообработке [Текст] : монография / Ф. В. Новиков, В. А. Жовтобрюх, Г. В. Новиков. - Днепр : Лира, 2017. - 476 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 451-470 (203 назв.). - ISBN 978-966-383-923-3
 65. Новые технологии антоциановых добавок. Новое в технологии консервирования [Текст] : монография / Р. Ю. Павлюк [и др.] ; Харьк. гос. ун-т питания и торговли. - Харьков ; Киев : ХГУПТ, 2008. - 261 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 966-7885-50-X
 66. Нормативно-правове та геодезичне забезпечення кадастру земель водного фонду [Текст] : монографія / Л. М. Перович, В. М. Сай ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2017. - 126 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 118-126 (165 назв). - ISBN978-966-941-021-4
 67. Орєхова, Альвіна Іванівна. Управління розвитком економічного потенціалу суб'єктів агробізнесу [Текст] : монографія / А. І. Орєхова. - Харків : Смугаста типографія, 2018. - 317 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 279-316. - ISBN978-617-7602-46-9
 68. Островерхов, Микола Якович. Системи і методи ідентифікації електротехнічних об'єктів [Текст] : монографія / М. Я. Островерхов, А. М. Сільвестров, О. М. Скринник ; Нац. авіац ун-т. - Київ : НАУ, 2016. - 324 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN978-966-932-014-8
 69. Палій, Андрій Павлович.             Техніко-технологічні інновації у молочному скотарстві [Текст] : монографія / А. П. Палій, А. П.  Палій ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : Міськдрук, 2019. - 324 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 311-323 (152 назв). - ISBN 978-617-619-207-7
 70. Петренко, Вікторія Сергіївна. Стратегії розвитку аграрних підприємств з іноземними інвестиціями [Текст] : монографія / В. С. Петренко. - Херсон : Айлант, 2017. - 360 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 314-348 (353 назви). - ISBN978-966-630-191-1
 71. Підвищення ефективності виконання заходів з охорони праці та екологічної безпеки під час експлуатації шнекових екструдерів [Текст] : монографія / Б. М. Цимбал [та ін.] ; Нац. ун-т цивільн. захисту України. - Харків : ФОП Бровін О. В., 2018. - 174 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 130-142. - ISBN978-617-7738-00-7
 72. Підвищення надійності транспортних засобів шляхом застосування модифікаторів тертя [Текст] : монографія / М. Ф. Дмитриченко [та ін.] ; Нац. трансп. ун-т. - Київ : НТУ, 2017. - 104 с. : рис. - Бібліогр.: с. 97-103 (92 назви). - ISBN978-966-632-281-7
 73. Піхоцький, Андрій Володимирович. Фінансова безпека в Україні: концептуальні засади і пріоритетні напрями зміцнення фінансової безпеки [Текст] : монографія / А. В. Піхоцький ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. - 216 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 154-164 (205 назв). - ISBN 978-617-644-039-0
 74. Пластична деформація металів [Текст] = Plastic Deformation of Metals : колектив. монографія / під ред. проф. Я. В. Фролова. - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 290 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - ISBN978-966-921-124-8
 75. Побережець, Ольга Валеріївна. Теоретико-методологічні та практичні засади дослідження системи управління результатами діяльності промислового підприємства [Текст] : монографія / О. В. Побережець ; Одеськ. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Херсон : Вид. Грінь Д. С., 2016. - 500 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 421-473 (462 назви). - ISBN 978-966-930-125-3
 76. Постол, Анатолій Анатолійович. Розвиток великих аграрних підприємств: механізми та інструментарій [Текст] : монографія / А. А. Постол. - Харків : Смугаста типографія, 2018. - 289 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 260-285 (346 назв). - ISBN978-617-7602-47-6
 77. Проблеми транспортно-логістичного забезпечення в аграрній галузі [Текст] : монографія / Н. Г. Бережна [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : Міськдрук, 2019. - 180 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 978-617-619-228-2
 78. Проблеми філософії спілкування [Текст] : монографія / В. Г. Кремень [та ін.]. - Харків : Міськдрук, 2019. - 120 с. - Бібліогр.: с. 133-137 (65 назв)
 79. Рациональное управление объектами: теория и приложения [Текст] : монография / Е. В. Гавриленко [и др.] ; под. общ. ред. А. С. Кулика ; Нац. аэрокосм. ун-т имени Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2018. - 308 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с. 294-301. - ISBN 978-966-662-635-9
 80. Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств [Текст] : монографія / Сум. нац. аграр. ун-т ; за заг. ред. Л. М. Таранюка. - Суми : СНАУ, 2018. - 500 с. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 978-617-593-657-1
 81. Рижикова, Наталія Іванівна. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств та об'єднань агропромислового виробництва: стратегії, механізми та інструментарій [Текст] : монографія / Н. І. Рижикова ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : Смугаста типографія, 2017. - 400 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 380-400 (258 назв). - ISBN978-617-7602-23-0
 82. Семанюк, Віта Зеновіївна. Інформаційна теорія обліку в постіндустріальному суспільстві [Текст] : монографія / В. З. Семанюк ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 392 с. - Бібліогр.: с. 363-389 (383 назви). - ISBN978-966-654-496-7
 83. Ситник, Йосиф Степанович. Інтелектуалізація систем менеджменту підприємств: концепція, системний моніторинг та моделювання [Текст] : монографія / Й. С. Ситник ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2017. - 380 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 339-366 (477 назв). - ISBN978-966-941-100-6
 84. Скобло, Тамара Семенівна. Корпусні деталі з чавунів та їх якісні показники [Текст] : монографія / Т. С. Скобло, О. І. Сідашенко, О. В. Сайчук ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : Діса плюс, 2019. - 282 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 190-214 (235 назв). - ISBN978-617-7645-74-9
 85. Сльозко, Тетяна Михайлівна. Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень: теорія і практика [Текст] : монографія / Т. М. Сльозко. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 304 с. : рис. - Бібліогр.: с. 259-294 (576 назв). - ISBN978-611-01-0990-1
 86. Соціально-етичний маркетинг [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за заг.  ред. д-ра екон. наук, проф., акад. А. А. Мазаракі ; за заг. ред. д-ра наук з держ упр., проф. Є. В. Ромата ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2017. - 372 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 978-966-629-833-4
 87. Стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації [Текст] : монографія / З.-М. В. Задорожний [та ін.] ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 192 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці гл. - ISBN 978-566-654-516-2
 88. Станасюк, Наталія Степанівна. Розвиток промислового потенціалу: економічне оцінювання, просторові аспекти та державне управління [Текст] : монографія / Н. С. Станасюк ; наук. ред. О. Є. Кузьмін ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2018. - 300 с. : табл. - Бібліогр.: с. 203-232 (379 назв). - ISBN 978-966-941-151-8
 89. Суска, Анастасія Анатоліївна. Теоретико-методологічні аспекти ринково-екологічних перетворень системи інституціонального забезпечення лісоресурсної сфери України [Текст] : монографія / А. А. Суска ; Харків. нац. аграр. ун-т  ім. В. В. Докучаєва. - Харків : Водний спектр Джі Ем Пі, 2018. - 268 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 238-267 (304 назви). - ISBN 978-617-7445-47-9
 90. Сучасні аспекти управління промисловими підприємствами [Текст] : монографія / І. В. Макалюк [та ін.] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського". - Київ : КПІ, 2018. - 254 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 205-227. - ISBN978-966-622-903-1
 91. Сучасні технології виробництва молока (особливості експлуатації, технологічні рішення, ескізні проекти) [Текст] : монографія / С. Ю. Рубан [та ін.]. - Харків : ФОП Бровін О. В., 2017. - 172 с. : рис., табл., фот. - Бібліогр.: с. 159-163 (68 назв). - ISBN978-617-7256-83-9
 92. Теоретико-методичні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів [Текст] : монографія / Ю. М. Козловський [та ін.] ; за ред. Ю. М. Козловського. - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2017. - 336 с. : рис. - ISBN 978-966-941-080-1
 93. Теоретические и экспериментальные основы прогнозирования структурообразования, свойств высокоуглеродных легированных сплавов [Текст] : монография / Т. С. Скобло [и др.] ; Харьк. нац. техн. ун-т сел. хоз-ва им. П. Василенко. - Харьков : Діса плюс, 2019. - 278 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 239-248 (150 назв.). - ISBN 978-617-7645-75-6
 94. Технологии производства: проблемы и решения [Текст] : монография / Ф. В. Новиков [и др.]. - Днепр : Лира, 2018. - 536 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 491-511 (204 назв.). - ISBN 978-966-981-006-9
 95. Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГДТ. Лопатки компрессора и вентилятора [Текст] : монография. Ч. 1 / В. А. Богуслаев [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Запорожье : Изд. АО "Мотор Сич", 2017. - 500 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-966-2906-68-4
 96. Трипутіна, Наталія Петрівна. У двобої з небуттям: комунальне господарство Харкова у роки другої світової війни [Текст] : монографія / Н. П. Трипутіна ; наук. ред. В. М. Бабаєв ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : Золоті сторінки, 2018. - 352 с. : фот. - Бібліогр.: с. 327-335 (205 назв). - ISBN 978-966-400-441-8
 97. Трут, Ольга Олексіївна. Теоретико-методологічні засади управління результативністю організації [Текст] : монографія / О. О. Трут ; Центр. спілка споживч. тов-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів : ЛТЕУ, 2018. - 420 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 375-398. - ISBN978-617-602-220-6
 98. Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 300 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 213-222. - ISBN 978-966-654-504-9
 99. Усикова, Олена Миколаївна. Розвиток інноваційно-інвестиційного потенціалу суб'єктів аграрного бізнесу [Текст] : монографія / О. М. Усикова. - Харків : Смугаста типографія, 2018. - 345 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 337-344 (46 назв). - ISBN978-617-7602-26-1
 100. Феномен туризму: розмаїття сенсів [Текст] : монографія / О. О. Артеменко [та ін.] ; за ред.: О. О. Красноруцького, Н. І. Моісєєвої ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : Стильна типографія, 2019. - 252 с. - Бібліогр.: с. 234-248. - ISBN978-617-7602-62-9
 101. Хоружий, Сергій Гаврилович. Система регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ [Текст] : монографія / С. Г. Хоружий ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т банків. справи". - Київ : НПУ, 2018. - 426 с. : табл. - Бібліогр.: с. 385-425. - ISBN 978-966-931-170-2
 102. Цивільна безпека як чинник розвитку виробничої та невиробничої сфер суспільства [Текст] : колект. монографія / І. В. Андрощук [та ін.] ; наук. ред. В. І. Федорчук-Мороз ; Луцьк. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2018. - 234 с. : рис., табл. - ISBN 978-617-672-186-4
 103. Шаніна, Ольга Миколаївна. Технологія крупів підвищеної харчової цінності [Текст] : монографія / О. М. Шаніна, К. В. Дугіна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : Діса плюс, 2017. - 130 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 114-129 (217 назв). - ISBN978-617-7384-68-6
 104. Шаповал, Світлана Леонідівна. Діагностика фізичних властивостей харчових продуктів [Текст] : монографія / С. Л. Шаповал, Р. П. Романенко, Н. П. Форостяна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2017. - 192 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 178-191 (114 назв). - ISBN978-966-629-849-5
 105. Шибаєва, Наталія Володимирівна. Регуляторна політика в аграрній сфері [Текст] : монографія / Н. В. Шибаєва ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : Стильна типографія, 2018. - 470 с. - Бібліогр.: с. 443-453 (116 назв). - ISBN 978-617-7602-33-9
 106. Якімцов , Віктор Вікторович. Синергетичні дослідження в економіці: проблеми та перспективи [Текст] : монографія / В. В. Якімцов  ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". - Львів : ВД "Панорама", 2018. - 448 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 377-447. - ISBN 978-917-7227-50-1
 107. Яровий, Вадим Федорович. Розвиток підприємств туризму та сільського зеленого туризму в умовах євроінтеграції та глобалізації [Текст] : монографія / В. Ф. Яровий. - Херсон : Айлант, 2017. - 362 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 318-358 (333 назви). - ISBN978-966-630-183-6
 108. Ярошевська, Оксана Володимирівна. Механізми формування капіталу суб'єктів господарювання в умовах розвитку фондового ринку України [Текст] : монографія / О. В. Ярошевська ; Клас. приват. ун-т. - Запоріжжя ; Краматорськ : ДДМА, 2018. - 516 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 458-516 (498 назв). - ISBN978-966-379-833-2
 109. Яхно, Олег Михайлович. Напірні потоки зі змінними характеристиками [Текст] : монографія / О. М. Яхно, В. В. Чернюк, Р. М. Гнатів ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2016. - 408 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN978-617-607-948-4

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Вебінари та майстер-класи ORCID

2021-09-16

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з ORCID  проведе серію вебінарів та майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців”.

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

2021-09-14

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів» 339.138(02.064) М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Наукова бібліотека продовжує вересневі зустрічі з першокурсниками

2021-09-14

Сьогодні комп'ютерні технології так увійшли в наше життя, що важко знайти студента, який би не володів комп'ютером. Але для освіченої людини, що живе у сучасному інформаційному світі, цього замало

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка