1 півріччя 2019 р. Підручники та навчальні посібники

 1. HR-менеджмент у публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / О. М. Руденко [та ін.] ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. - Київ : Кондор, 2017. - 124 с. - Бібліогр.: с. 79-80 (23 назви). - ISBN978-617-7458-09-7
 2. Oliynik, N. A. English for Economics [Text] : manual / N. A. Oliynik, T. I. Skrypnyk ; V. N. Karazin Kharkiv National University. - Kharkiv : [s. n.], 2018. - 164 p. - ISBN978-966-285-517-3
 3. Shanina, Olga. Food Technology [Electronic resource] : Practicum for students of educational and qualification level Bachelor and Master according to Special Field 181 «FoodTechnology» / O. Shanina, K. Dugina ; Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture. - Kharkiv : [s. n.], 2018. - 157 p.
 4. Автоматизаціявиробничихпроцесів [Текст] : підручник / І. В. Ельперін [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технологій. - 2-ге вид., випр. - Київ : Ліра-К, 2018. - 378 с. : рис. - Бібліогр.: с. 376-377 (15 назв). - ISBN978-966-2609-81-3
 5. Аграрне право [Текст] : підручник / В. М. Корнієнко [та ін.] ; за ред. А. М. Статівки ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2018. - 412 с. - ISBN978-966-937-487-5
 6. Ажеева, Раиса Борисовна. Историко-краеведческая деятельность публичных библиотек [Текст] : учеб. пособие / Р. Б. Ажеева. - М. : Литера, 2011. - 112 с. - (Современ. б-ка ; вып. 88). - Библиогр.: с. 86-90. - ISBN978-5-91670-058-9
 7. Алхімова, Світлана Миколаївна. Алгоритмізація та програмування мовою високого рівня C++ [Текст] : комп'ютер. практикум : навч. посіб. / С. М. Алхімова ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського". - Київ : КПІ, 2018. - 156 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 154 (11 назв). - ISBN978-966-622-901-7
 8. Аніловська, Ганна Ярославівна. Університетська освіта [Текст] : навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаневич ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 302 с. : табл., рис. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 211-215. - ISBN978-966-2025-78-1
 9. Базилевич, Віктор Дмитрович. Макроекономіка [Текст] : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик. - 4-те вид., перероб. і доп. - Київ : "Знання", 2008. - 743 с. : рис. - (Класич. універс. підруч.). - ISBN978-966-346-421-3
 10. Бакум, Микола Васильович. Проектування сільськогосподарських машин [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. техн. профілю. Ч. 1. Кн. 2. Машини для обробітку грунту / М. В. Бакум ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : ПромАрт, 2019. - 436 с. : рис., табл. - ISBN5-7763-1101-2
 11. Банківське право України [Текст] : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 214 с. - Бібліогр.: с. 207-209 (34 назви). - ISBN978-611-01-0514-9
 12. Бегей, Семен Васильович. Екологічне землеробство [Текст] : підручник для студ. і викладачів агроном. спец. вищ. навч. закл. / С. В. Бегей, І. А. Шувар. - Львів : Новий Свiт-2000, 2019. - 432 с. - (Вища освiта в Укpаїнi). - Бібліогр.: с. 406-408. - ISBN966-418-037-8
 13. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / О. С. Полянський [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : ПромАрт, 2019. - 318 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 315-317 (58 назв). - ISBN978-617-7634-48-4
 14. Біржове право України [Текст] : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 244 с. - Бібліогр.: с. 235-238 (41 назва). - ISBN978-611-01-0503-3
 15. Бобало, Олена Юріївна. Комунікативні стратегії [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Бобало ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2015. - 344 с. : рис., табл. - (Інформація. Комунікація. Документація : заснов. 2013 р.). - Бібліогр.: с. 335-341 (91 назва). - ISBN978-617-607-495-3. - ISBN978-617-607-858-6
 16. Бодак, Михайло Петрович. Холодильна технологія та технічні засоби її забезпечення  [Текст] : підручник / М. П. Бодак, І. В. Сирохман ; Центр. спілка споживч. тов-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів : ЛТЕУ, 2018. - 413 с. : кол. іл., табл. - Бібліогр.: с. 410-412. - ISBN978-617-602-223-7
 17. Боровиков, Андрій Миколайович. Право в Україні: від теорії до практики [Текст] : навч. посіб. / А. М. Боровиков. - 2-ге вид. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 604 с. : табл. - (Навч. курс). - ISBN978-966-921-197-2
 18. Брич, В. Я. Креативний менеджмент [Текст] : підручник / В. Я. Брич, М. М. Корман ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 220 с. : табл. - Бібліогр.: с. 213-219 (78 назв). - ISBN978-966-654-503-2
 19. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики [Текст] : підручник / А. Г. Загородній [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 4-те вид., доопрац. і доп. - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2018. - 280 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 209-210 (34 назви). - ISBN978-966-941-148-8
 20. Ващенко, Володимир Ілліч. Топографо-геодезичний практикум [Текст] : навч. посіб. / В. І. Ващенко, В. О. Літинський, С. С. Перій ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2018. - 428 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 285-286. - ISBN978-966-941-115-0
 21. Вища математика [Текст] : навч. посіб. і індивід. завдання для студ. 3 курсу (прискоренники). Ч. 1 / О. П. Леонов [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2011. - 122 с.
 22. Вікович, Ігор Андрійович. Транспортні навантажувально-розвантажувальні засоби [Текст] : підручник / І. А. Вікович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2018. - 680 с. : рис. - Бібліогр.: с. 649-654 (117 назв). - ISBN978-966-941-225-6
 23. Волосецький, Богдан Іванович. Геодезія у природокористуванні [Текст] : навч. посіб. / Б. І. Волосецький ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-ге вид., випр. і доп. - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2012. - 292 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 281-283. - ISBN978-617-607-268-3
 24. Волосецький, Богдан Іванович. Інженерна геодезія. Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарських та гідротехнічних споруд [Текст] : навч. посіб. / Б. І. Волосецький ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-ге вид., доп. - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2015. - 208 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 199. - ISBN978-617-607-766-4
 25. Волосюк, Марина Андреевна. Математика [Текст] : учебник для иностр. студ. : в 2 кн. Кн. 1 / М. А. Волосюк, А. В. Волосюк ; Харьк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харьков : ФЛП Бровин А. В., 2018. - 364 с. - Библиогр.: с. 327. - ISBN978-617-7738-01-4. - ISBN978-617-7738-02-1
 26. Волосюк, Марина Андреевна. Математика [Текст] : учебник для иностр. студ. : в 2 кн. Кн. 2 / М. А. Волосюк, А. В. Волосюк ; Харьк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харьков : ФЛП Бровин А. В., 2019. - 330 с. - Библиогр.: с. 293. - ISBN978-617-7738-01-4. - ISBN978-617-7738-03-8
 27. Воронська, Олена Олексіївна. Податки в Україні: від теорії до практики [Текст] : навч. посіб. / О. О. Воронська. - 1-е вид. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 462 с. : табл. - (Навч. курс). - ISBN978-966-921-175-0
 28. Воронянский, Александр Владимирович. История Украины [Текст] : учеб. пособие / А. В. Воронянский. - Харьков : Парус, 2007. - 544 с. : карты. - (Домаш. репетитор). - ISBN966-8482-03-4
 29. Вступ до математичного аналізу [Текст] : зб. задач / І. М. Александрович [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2018. - 240 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 239
 30. Гіжевський, ВолодимирКазімірович. Транспортне право України [Текст] : підручник / В. К. Гіжевський, Е. Ф. Демський, А. В. Мілашевич ; Ун-т економіки та права "Крок". - 2-ге вид., доп. і перероб. - Київ : Атіка, 2012. - 332 с. - ISBN978-966-326-430-1
 31. Гірка, Володимир Олександрович.        Механіка [Текст] : підруч. для студ. інж.-фіз. фак. / В. О. Гірка, І. О. Гірка ; за заг. ред. Л. А. Булавіна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ, 2017. - 384 с. : рис. - (Підруч. з фізики для ун-тів). - Бібліогр.: с. 377-378 (10 назв). - ISBN978-966-285-184-7
 32. Голов, Сергій Федорович. Управлінський облік [Текст] : підручник / С. Ф. Голов. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 534 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 489-490 (22 назви). - ISBN978-617-673-692-9
 33. Гончар, Віталій Федосійович. Електроустаткування та автоматизація сільськогосподарських агрегатів і установок. Курсове і дипломне проектування [Текст] / В. Ф. Гончар. - Київ : Вищ. шк. Головне вид-во, 1977. - 200 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 196-197 (31 назв)
 34. Горлов, Олександр Кузьмич. Основні види дугового зварювання [Текст] : навч. посіб. до практ. робіт / О. К. Горлов, Є. П. Рогачов, О. В. Келеберда ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2018. - 104 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 102 (15 назв). - ISBN978-966-662-650-2
 35. Городецький, О. С. Системи сучасних інтенсивних технологій [Текст] : посіб. до провед. практ. і самост. робіт студ. агротехнолог. ф-ту за кредитно- трансфер. системою навч. / О. С. Городецький, Р. В. Коваленко ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, Агробіотехнолог. ф-т. - Київ : КНТ, 2017. - 64 с. - Бібліогр.: с. 63. - ISBN978-966-373-824-6
 36. Грабар, Наталія Григорівна. Документально-комунікаційні форми роботи бібліотеки ВНЗ [Текст] : практикум / Н. Г. Грабар, Л. І. Бездольна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка, Наук. б-ка. - Харків : ХНТУСГ, 2006. - 110 с. - Бібліогр.: с. 107-109 (34 назви)
 37. Григорук, Валерій іванович. Лазерна спектроскопія [Текст] : навч. посіб. / В. І. Григорук, П. А. Коротков ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2017. - 263 с. : рис. - Бібліогр.: с. 258-259 (25 назв). - ISBN978-966-439-944-6
 38. Грицай, Ігор Євгенович. Теорія різання. Лезове та абразивне оброблення металів [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Грицай ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2018. - 229 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 225-229. - ISBN978-966-941-198-3
 39. Гриценко, Тетяна Борисівна. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Гриценко. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 624 с. - ISBN978-611-01-0031-1
 40. Грицюк, Юрій Іванович. Аналіз вимог до програмного забезпечення [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Грицюк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2018. - 453 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 449-453. - ISBN978-966-941-167-9
 41. Гришнова, Елена Антоновна. Экономика персонала [Текст] : учеб. пособ. для иностр. студ. / Е. А. Гришнова, М. С. Римкина ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. - Киев : ВПЦ "Київ. ун-т", 2017. - 136 с. : табл. - Библиогр.: с. 134-135
 42. Гронтковська, Галина Еразмівна. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 672 с. : рис. - ISBN978-611-01-0108-0
 43. Губаль, Галина Миколаївна. Вища математика [Текст] : підручник / Г. М. Губаль ; Луцьк. нац. техн. ун-т. - Луцьк : ПрАТ "Волин. обл. друк.", 2017. - 584 с. : рис. - Бібліогр.: с. 581-584. - ISBN978-966-361-865-4
 44. Гура, Надія Олександрівна. Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст] : підручник / Н. О. Гура, Т. Г. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Вид. ФОП Сладкевич Б. А., 2018. - 288 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 215-224. - ISBN978-617-7594-02-3
 45. Гурняк, Любомир Іванович. Опір матеріалів [Текст] : навч. посіб. для вивч. курсу при кредитно-модульн. системі навч. / Л. І. Гурняк, Ю. В. Гуцуляк, Т. Б. Юзьків. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 363 с. : табл., рис. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 362. - ISBN966-7827-78-Х
 46. Денисюк, Сергій Петрович. Формування системи енергоменеджменту. Основні терміни та визначення згідно з серією стандартів ISO 50000 [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціаліз. "Системи електропостачання", "Енергетичний менеджмент та енергоефективність" / С. П. Денисюк, С. І. Чайковський ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського". - Київ : КПІ, 2018. - 76 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 69-70 (24 назви)
 47. Дмитриченко, Микола Федорович. Технічна механіка [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Дмитриченко, М. О. Гончар, В. А. Ніколаєнко ; Нац. трансп. ун-т. - Київ : НТУ, 2018. - 364 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 360 (15 назв). - ISBN978-966-632-286-2
 48. Дмитрів, Ігор Васильович. Теорія та технологія наукових досліджень. Механічна інженерія [Текст] : навч. посіб. / Дмитрів І. В. ; Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів : СПОЛОМ, 2017. - 212 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 209-211. - ISBN978-966-919-275-2
 49. Дмитрієв, Ілля Андрійович. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. для практ. занять і самост. роботи студ. закл. вищ. освіти / І. А. Дмитрієв, І. Ю. Шевченко ; Харків. нац. автомобіл.-дорож. ун-т. - Харків : ФОП Бровін О. В., 2018. - 284 с. : табл. - Бібліогр.: с. 212-219 (72 назви). - ISBN978-617-7555-90-1
 50. Долбенко, Тетяна Олексіївна. Документні ресурси бібліотек [Текст] : практикум / Т. О. Долбенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 80 с. : табл. - Бібліогр.: с. 70-79. - ISBN978-617-7507-89-4
 51. Дослідна справа в агрономії [Текст] : навч. посіб. : у 2 кн. Кн. 2. Статистична обробка результатів агрономічних досліджень / А. О. Рожков [та ін.] ; за ред. д-ра с.-г. наук, проф. А. О. Рожкова ; Харків. нац. аграр. ун-т  ім. В. В. Докучаєва, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. - Харків : Майдан, 2016. - 342 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 312 (17 назв). - ISBN978-966-372-644-1
 52. Екологістика, рециклінг і утилізація транспорту [Текст] : навч. посіб. / С. В. Бойченко [та ін.] ; за заг. ред. С. В. Бойченко ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 266 с. : рис. - Бібліогр.: с. 247-254 (107 назв). - ISBN978-617-673-834-3
 53. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. для студ. закл. вищ. освіти / Н. М. Колпаченко [та ін.]. - Харків : Діса плюс, 2019. - 277 с. : рис. - Бібліогр.: с. 274-277 (43 назви). - ISBN 978-617-7645-45-9
 54. Економічна теорія: Політекономія [Текст] : підручник / В. Д. Базилевич [та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 9-те вид., доп. - Київ : Знання, 2014. - 710 с. : табл., рис. - (Класич. універс. підруч.). - ISBN978-617-07-0157-2
 55. Економічна теорія: політична економія [Текст] : підручник / С. І. Юрій [та ін.] ; ред. С. І. Юрій ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, Каф. економ. теорії. - Київ : Кондоp, 2009. - 604 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN978-966-351-242-6
 56. Європейська інтеграція [Текст] : навч. посіб. / М. І. Макаренко [та ін.] ; за ред.: М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенка ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банківської справи нац. банку України". - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 342 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN978-617-673-333-1
 57. Європейське право (право Європейського Союзу) [Текст] : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 158 с. - Бібліогр.: с. 155 (12 назв). - ISBN978-611-01-0530-9
 58. Ємельянов, Вячеслав Павлович. Кримінальне право України. Загальна частина. Основні питання вчення про злочин [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. П. Ємельянов ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Право, 2018. - 142 с. - Бібліогр. у зносках. - ISBN978-966-937-431-8
 59. Жалдак, Мирослав Іванович. Теорія ймовірностей і математична статистика [Текст] : підруч. для студ. фіз.-мат. та інформатич. спец. пед. ун-тів / М. І. Жалдак, Н. М. Кузьміна, Г. О. Михалін ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соціал. роботи та упр., Каф. соціал. політики. - вид. 3-тє, переробл. і доп. - Київ : НПУ, 2017. - 708 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 696-697. - ISBN978-966-931-141-2
 60. Журахівський, Анатолій Валентинович. Основи технічної творчості та наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / А. В. Журахівський, А. Я. Яцейко, Н. Б. Дьяченко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2012. - 375 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 310. - ISBN978-617-607-281-2
 61. Завойко, Богдан Михайлович. Технічна механіка рідин і газів: основні теоретичні положення та задачі [Текст] : навч. посіб. для студ. інж.-техн. спец. / Б. М. Завойко, Н. П. Лещій ; за наук. ред. В. М. Жука. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 160 с. : рис. - Бібліогр.: с. 119. - ISBN966-8340-11-6
 62. Загальне управління якістю [Текст] : підручник / О. В. Нанка [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : Міська друкарня, 2019. - 205 с. - Бібліогр.: с. 201-204 (50 назв). - ISBN978-617-619-211-4
 63. Загальні вимоги до оформлення наукових, навчальних та навчально-методичних видань [Текст] : метод. рек. для наук.-пед. працівників закл. вищ. освіти / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка, Наук. б-ка ; уклад.: Н. М. Ніколаєнко, Т. О. Рудич. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 83 с.
 64. Зачек, Ігор Романович. Фізика & будівництво [Текст] : зб. задач / І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук, Р. Ю. Петрусь ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - 3-тє вид., перероб. і доп. - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2018. - 84 с. : іл. - Бібліогр.: с. 82. - ISBN978-966-941-205-8
 65. Здобицький, А. Я. Сільськогосподарські машини [Текст]  : навч. посіб. для підготовки трактористів-машиністів с.-г. вир-ва катег. А2 / А. Я. Здобицький, З. З. Вантух, Л. В. Сторожук. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 280 с. : іл., рис., табл. - Бібліогр.: с. 278. - ISBN978-617-7519-00-2
 66. Здобицький, А. Я. Трактори [Текст] : навч. посіб. / А. Я. Здобицький, З. З. Вантух, Л. В. Сторожук. - Львiв : Новий Свiт-2000, 2019. - 106 с. : рис., табл., іл. - Бібліогр.: с. 65. - ISBN978-966-97585-6-9
 67. Ильина, Елена Владимировна. Технология и оборудование для производства водок и ликероводочных изделий [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Ильина, С. Ю. Макаров, И. Л. Славская. - М. : ДеЛи пpинт, 2010. - 492 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 480-487. - ISBN978-5-94343-213-2
 68. Іваненко, Леонід. Кібернетичний фітотрон [Текст] : посіб. для кмітливих і допитливих. Вип. 1. Ігростудія. Імітаційна гра на теми: агрономії; економіки с/г виробництва; екології землепорядкування; почасти-інформатики / Л. Іваненко ; ред. В. Іваненко. - Харків ; Київ : Права людини, 2012. - 256 с. : табл. - ISBN978-617-587-080-8
 69. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл.  / В. А. Баженов [та ін.] ; за наук. ред. П. П. Лізунова. - 2-ге вид. - Київ : Каравела, 2018. - 488 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 487 (15 назв). - ISBN978-966-2229-15-8
 70. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Маймескулов [та ін.] ; за ред. Л. М. Маймескулова ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". - Харків : Право, 2013. - 520 с. - Бібліогр.: с. 505-508 (71 назва). - ISBN978-966-458-255-8
 71. Калініна, Ольга Миколаївна. Управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. М. Калініна, І. А. Скачкова, А. В. Кононенко ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2018. - 128 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 122-125. - ISBN978-966-662-638-0
 72. Карлін, Микола Іванович. Державні фінанси розвинутих країн [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. - 2-е вид., стер. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 479 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 475-479. - ISBN978-966-418-117-1
 73. Качанова, Е. Ю. Инновационно-методическая работа библиотек [Текст] : учеб. пособие / Е. Ю. Качанова ; науч. ред. А. Н. Ванеев ; Хабаров. гос. ин-т искусств и культуры. - СПб. : Профессия, 2007. - 336 с. : рис. - (Библиотека). - ISBN978-5-93913-133-9
 74. Кіндрацька, Галина Іванівна. Аналіз господарської діяльності [Текст] : практикум / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, Ю. І. Кулиняк. - 2-ге вид., допрац. і доп. - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2018. - 156 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 141-143. - ISBN978-966-941-175-4
 75. Кобченко, Юрій Федорович. Метеорологічний тезаурус [Текст] / Ю. Ф. Кобченко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : [б. в.], 2002. - 23 с.
 76. Компьютерные и информационные технологии [Текст] : учеб. пособие для студ. иностранцев спец. "Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)" / В. Д. Данчук [и др.] ; Нац. трансп. ун-т. - Киев : НТУ, 2018. - 156 с. : рис. - Библиогр.: с. 153 (6 назв.). - ISBN978-966-632-288-6
 77. Конституційне право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / М. С. Горшеньова [та ін.] ; за заг. ред. В. О. Ріяки. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Київ : Юрінком Інтер, 2007. - 544 с. - ISBN966-667-158-1
 78. Корецька, Світлана Олександрівна. Аналіз виробничо-економічної діяльності автотранспортного підприємства [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Корецька, В. А. Познаховський, Т. С. Карпан ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 158 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 155-158. - ISBN978-966-327-226-9
 79. Корпоративне право України [Текст] : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 255 с. - Бібліогр.: с. 249-251. - ISBN978-611-01-0508-8
 80. Кособуцький, Петро Сидорович. Мікро- і наноелектромеханічні системи: базові принципи проектування явищ, матеріалів та елементів [Текст] = Mikro-and nanoelectromechanical systems: basic principles of design phenomena, materials and elements : навч. посіб. / П. С. Кособуцький, М. В. Лобур, В. І. Каркульовський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2017. - 398 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN978-966-941-105-1
 81. Костюк, Геннадий Игоревич. Научные основы создания современных технологий [Текст] : учеб. пособ. Кн. 2. Плазменно-ионные, ионно-лучевые и лазерные технологии / Г. И. Костюк ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2018. - 384 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 367-383. - ISBN978-966-662-619-9
 82. Котиков, Юрий Георгиевич. Транспортная энергетика [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. Г. Котиков, В. Н. Ложкин ; под ред. Ю. Г. Котикова. - М. : Академия, 2006. - 272 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 268-269. - ISBN5-7695-2287-9
 83. Кривоконь, Олександр Григорович. Тракторобудування в Україні: короткий нарис історії [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Кривоконь ; Нац. техн. ун-т „Харків. політехн. ін-т”. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2019. - 281 с. : фот. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN978-617-7675-43-2
 84. Кримінальний процес [Текст] : навч. посіб. для підготовки до іспиту / О. В. Капліна [та ін.]. - Харків : Право, 2018. - 296 с. - ISBN978-966-937-468-4
 85. Крівцов, Валерій Володимирович. Нарисна геометрія (базовий курс) [Текст] : навч. посіб. / В. В. Крівцов, М. М. Козяр ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2019. - 235 с. : рис. - Бібліогр.: с. 233-234 (32 назви). - ISBN978-966-327-405-8
 86. Кузенко, Д. В. Самохідні бурякозбиральні комбайни [Текст] : навч. посіб. для підготовки трактористів-машиністів с.-г. вир-ва катег. В1 / Д. В. Кузенко, З. З. Вантух. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 228 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 227 (11 назв). - ISBN978-617-7519-01-9
 87. Кузенко, Д. В. Самохідні навантажувачі-доочищувачі коренів цукрових буряків [Текст] : навч. посіб. для підготовки трактористів-машиністів с.-г. вир-ва катег. Н / Д. В. Кузенко, З. З. Вантух. - Львів : Новий Свiт-2000, 2019. - 160 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 158. - ISBN978-966-97585-5-2
 88. Кузенко, Д. В. Самохідні обприскувачі [Текст] : навч. посіб.для підготовки трактористів-машиністів с.-г. вир-ва / Д. В. Кузенко, З. З. Вантух ; М-во соц. політики України, Львів. центр проф.-техн. освіти. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 121 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 120-121. - ISBN978-966-97585-2-1
 89. Кулик, Анатолий Степанович.   Методы моделирования объектов автоматического управления [Текст] : учеб. пособ. / А. С. Кулик, С. Н. Пасичник ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2018. - 168 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 162-164. - ISBN978-966-662-623-6
 90. Кучерявий, Володимир Панасович. Ландшафтна архітектура [Текст] : підручник / В. П. Кучерявий. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 521 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 514-520. - ISBN978-917-7519-07-1
 91. Ларин, Олег Николаевич. Транзитный потенциал транспортных систем [Текст] : учеб. пособие / О. Н. Ларин ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. эксплуат. автомоб. трансп. - Челябинск : Изд. центр ЮУрГУ, 2013. - 170 с. : ил. - Библиогр.: с. 169-170. - ISBN978-5-696-04419-4
 92. Латигіна, Алла Григорівна. Англійська мова у світі міжнародного бізнесу [Текст] = English in World of International Business : підручник / А. Г. Латигіна ; Київ. нац. тоpг.-екон. ун-т, Каф. сучасн. європ. мов. - Київ : КНТЕУ, 2009. - 251 с. - Бібліогр.: с. 247. - ISBN978-966-629-399-5
 93. Легеза, Віктор Петрович. Математичний аналіз [Текст] : збірник задач для студ., які навч. за спец. 121 "Інженерія програмного забезпечення", спеціаліз. "Програмне забезпечення комп'ютерних та інформаційно-пошукових систем" / В. П. Легеза ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського". - Київ : КПІ, 2018. - 240 с. : рис. - Бібліогр.: с. 235-236 (36 назв)
 94. Литвин, НадіяБогданівна. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Б. Литвин ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 678 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 628-634. - ISBN978-617-673-634-9
 95. Лишиленко, Олександр Васильович. Бухгалтерський облік [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Лишиленко. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 670 с. : табл., рис. - Дод.: с. 632-664. - ISBN978-966-364-844-6
 96. Лозовський, Анатолій Петрович.          Основи технологічного проектування промислових підприємств переробних галузей [Текст] : навч. посіб. / А. П. Лозовський, О. М. Іванов, Т. В. Самойленко. - Суми : Університет. кн., 2019. - 320 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 315-319. - ISBN978-966-680-723-9
 97. Магістратура. Науково-дослідна практика, підготовка та захист магістерської роботи [Електронний ресурс] : навч. посіб. для магістрів зі спец. 133 Галузеве машинобудування / О. В. Нанка [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 128 с.
 98. Маліновський, Антон Антонович. Математичні задачі систем енергозабезпечення та їх алгоритмізація [Текст] : навч. посіб. / А. А. Маліновський, А. З. Музичак ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніка, 2018. - 282 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 275-277. - ISBN978-966-941-138-9
 99. Мальська, Марта Пилипівна. Основи маркетингу у туризмі [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 336 с. - Бібліогр.: с. 330-334 (75 назв). - ISBN978-617-673-469-7
 100. Мальська, Марта Пилипівна. Управління діяльністю підприємств корпоративного типу (АТ і ТзОВ) [Текст]  : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 290 с. : табл. - Бібліогр.: с. 284-288. - ISBN978-617-673-120-7
 101. Маркетинг для бакалаврів [Текст] : навч. посіб. / І. М. Буднікевич [та ін.] ; за ред. І. М. Буднікевич ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2018. - 396 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 392-395 (103 назви). - ISBN978-966-423-458-7
 102. Маркетингові дослідження [Текст] : підручник / Н. С. Косар [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2018. - 457 с. : рис., табл. - (Світ маркетингу і логістики ; вип. 13). - Бібліогр.: с. 418-424. - ISBN978-966-941-125-9
 103. Мартынюк, Людмила Анатольевна.     Экономика предприятия. Практикум [Текст] : учеб. пособие для иностр. студ. / Л. А. Мартынюк, Г. М. Филюк, Н. В. Андреюк ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. - Киев : ВПЦ "Київ. ун-т", 2017. - 367 с. - Библиогр.: с. 362-365 (47 назв.). - ISBN978-966-439-955-2
 104. Маслов, Анатолій Олександрович. Інформаційно-знаннєва економіка [Текст] : підручник / А. О. Маслов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2016. - 463 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці тем. - ISBN978-966-439-848-7
 105. Машини та обладнання для тваринництва [Текст] : підручник для студ. вищ. аграр. закл. освіти зі спец. 208 Агроінженерія, 133 Галузеве машинобудування / І. І. Ревенко [та ін.]. - Київ : ЦП "Компринт", 2018. - 568 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 565-567. - ISBN978-966-929-908-6
 106. Медведєв, Ромуальд Броніславович. Сучасна теорія управління хіміко-технологічними процесами [Текст] : підручник для студ., які навч. за спец. "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / Р. Б. Медведєв ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського". - Київ : КПІ, 2018. - 208 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 203-206 (45 назв). - ISBN978-966-622-900-0
 107. Медведєва, Валентина Миколаївна. Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері [Текст] : практикум / В. М. Медведєва ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 100 с. : табл. - Бібліогр.: с. 44-58. - ISBN978-966-2174-07-6
 108. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація  [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 4-е вид., випр. і доп. - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2018. - 208 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 184-185. - ISBN978-966-941-116-4
 109. Методи контролю якості харчової продукції [Текст] : навч. посіб. / О. І. Черевко [та ін.] ; ред. Л. М. Крайнюк. - Суми : Університет. кн., 2013. - 511 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 500-504. - ISBN978-966-680-583-9
 110. Механічні передачі. Розрахунок та конструювання [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Токарський [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2018. - 149 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 148-149. - ISBN966-7827-45-3
 111. Микитчук, Микола Миколайович. Метрологічне забезпечення виробництва [Текст] : навч. посіб. / М. М. Микитчук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2017. - 228 с. : рис. - Бібліогр.: с. 223-225 (35 назв). - ISBN978-966-941-063-4
 112. Миротин, Леонид Борисович. Логистика в автомобильном транспорте [Текст] : практикум / Л. Б. Миротин, Е. А. Лебедев. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 237 с. : рис., табл. - (Проф. мастерство). - Библиогр.: с. 234-236. - ISBN978-5-222-24113-4
 113. Михайленко, Всеволод Євдокимович. Інженерна та комп’ютерна графіка [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов ; за ред. В. Є. Михайленка ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - 8-ме вид. - Київ : Каравела, 2017. - 368 с. : рис. - Бібліогр.: с. 347. - ISBN978-966-8019-19-9
 114. Мишин, Август Алексеевич. Конституционное (государственное) право зарубежных стран [Текст] : учебник для вузов / А. А. Мишин. - 13-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮСТИЦИНФОРМ, 2007. - 520 с. - Библиогр.: с. 439-453. - ISBN978-5-7205-0837-1
 115. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції [Текст] : навч. посіб. для студ., які навч. за спец. 073 "Менеджмент", спеціаліз. "Менеджмент міжнародного бізнесу" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; уклад.: В. В. Дергачова, В. Я. Голюк. - Київ : КПІ, 2018. - 134 с. - Бібліогр. наприкінці тем
 116. Мороз, Володимир Михайлович. Ризик-менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 281 "Публічне управління та адміністрування", спеціаліз. "Адміністративний менеджмент" / В. М. Мороз, С. А. Мороз ; Нац. техн. ун-т „Харків. політехн. ін-т”. - Київ : Кондор, 2019. - 140 с. : рис. - ISBN978-617-7729-15-9
 117. Найчук, Антон Віталійович. Політична теорія держави [Текст] : навч. посіб. / А. В. Найчук. - 2-е вид., випр. і доп. - Кам’янець-Подільський : Вид. ПП Зволейко Д. Г., 2017. - 199 с. - Бібліогр.: с. 182-195 (192 назви). - ISBN978-617-620-256-1
 118. Насінництво кукурудзи [Текст] : навч. посіб. / Б. В. Дзюбецький [та ін.] ; Ін-т зернових культур НААН України. - Київ : Аграр. наука, 2019. - 200 с. : рис., фот. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN978-966-540-453-8
 119. Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. неюрид. спец. / Г. О. Оборський [та ін.] ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Київ : Каравела, 2017. - 231 с. - Бібліогр.: с. 219-230. - ISBN978-966-2229-79-0
 120. Непочатенко, О. О. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 504 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 469-482 (177 назв). - ISBN978-617-673-182-5
 121. Облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Акименко [та ін.] ; за заг. ред. В. С. Леня ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. - 2-е вид., виправ. - Київ : Каравела, 2019. - 564 с. : табл. - Бібліогр.: с. 560-563. - ISBN978-966-222-988-2
 122. Організація та регулювання дорожнього руху [Текст] : підручник / О. О. Бакуліч [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Поліщук. - Київ : Знання України, 2016. - 467 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 461-463 (37 назв). - ISBN978-966-316-299-7
 123. Орлова, Н. С. Корпоративне управління (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Орлова. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 209 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 186-195 (113 назв). - ISBN978-617-574-009-5
 124. Основи автоматики [Текст] : навч. посіб. для студ. ден. та заоч. форм навч. за спец.: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 163 Біомедична інженерія / М. П. Кунденко [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Харків : Планета-прінт, 2019. - 380 с. : рис. - Бібліогр.: с. 361-363 (49 назв). - ISBN978-617-7751-32-7
 125. Охотник, Сергей Иванович. Управленческий учет: продвинутый уровень [Текст] : учеб. пособие / С. И. Охотник, Н. М. Свичкарь. - 4-е изд. - Днепр : Акцент ПП, 2017. - 716 с. : табл. - ISBN978-966-921-118-7
 126. Палеха, Юрій Іванович. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. - Київ : Ліра-К, 2017. - 480 с. : мал., табл. - Бібліогр.: с. 459-475 (256 назв). - ISBN978-966-2609-07-3
 127. Патика, Наталія Іванівна. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Патика, О. В. Мартинюк, Д. Г. Кучеренко ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 560 с. - ISBN978-966-8640-91-9
 128. Пилко, Ирина Семеновна. Информационные и библиотечные технологии [Текст] : учеб. пособие / И. С. Пилко. - СПб. : Профессия, 2008. - 342 с. : рис., табл. - (Библиотека). - ISBN593913-098-4
 129. Поліщук, Володимир Петрович. Транспортне планування міст [Текст] : підручник / В. П. Поліщук, О. В. Красильнікова, О. П. Дзюба ; за заг. ред. В. П. Поліщук. - Київ : Знання Укpаiни, 2014. - 371 с. : рис. - Бібліогр.: с. 369-370 (29 назв). - ISBN978-966-316-347-5
 130. Попов, Олександр Сергійович. Економічне управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / О. С. Попов, О. М. Скачков ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2018. - 124 с. : табл. - Бібліогр.: с. 118-119. - ISBN978-966-662-644-1
 131. Порівняльне правознавство у таблицях [Текст] : навч. посіб. для юрид. вищ. навч. закл. / О. В. Петришин [та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - 2-ге вид., змінене. - Харків : Право, 2018. - 164 с. : табл. - Бібліогр.: с. 162. - ISBN978-966-937-370-0
 132. Право інтелектуальної власності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. спец. "Правознавство" / Р. Є. Еннан [та ін.] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Київ : Алерта, 2016. - 492 с. - Бібліогр.: с. 453-488. - ISBN978-617-566-359-2
 133. Проектирование и конструирование изделий из композиционных материалов: теория и практика [Текст] : учебник / П. М. Гагауз [и др.] ; под общ. ред. Я. С. Карпова ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2015. - 672 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 671 (7 назв.). - ISBN78-966-662-441-6
 134. Проектування електропостачальних систем загального призначення [Текст] : навч. посіб. / П. Ф. Гоголюк [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Маліновського ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2018. - 435 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 362-366. - ISBN978-966-941-149-5
 135. Прокопенко, Володимир Васильович. Енергетичний аудит [Текст] : навч. посіб. для студ., які навч. за спец. "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" і "Теплоенергетика" / В. В. Прокопенко, О. О. Закладний, П. В. Кульбачний ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського". - Київ : КПІ, 2018. - 400 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 370-395 (221 назва). - ISBN978-966-622-847-8
 136. Пшинько, Александр Николаевич. Управление строительными проектами [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Пшинько, А. В. Радкевич, Л. Н. Дадиверина ; Днепропетров. нац. ун-т ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна. - Днепр : [б. и.], 2017. - 205 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 205-206 (26 назв.). - ISBN978-966-8471-75-9
 137. Пшінько, Олександр Миколайович. Відновлення експлуатаційної придатності бетонних, залізобетонних і камяних конструкцій [Текст] : навч. посіб. / О. М. Пшінько, М. В. Савицький, А. М. Зінкевич ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпро : ДНУЗТ, 2018. - 222 с. : іл. - Бібліогр.: с. 218-221. - ISBN978-966-8471-86-5
 138. Ресурсосберегающие технологии на производственных предприятиях дорожного хозяйства [Текст] : учеб. пособие / В. В. Силкин [и др.] ; под общ. ред.: В. В. Силкина, А. П. Лупанова ; Моск. автомоб.-дорож. гос. техн. ун-т, ООО "Дорэксперт". - М. : Экон-информ, 2012. - 231 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 187-188. - ISBN978-5-9506-0911-4
 139. Розов, В. І. Адаптивні антистресові психотехнології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Розов. - Київ : Кондор, 2017. - 276 с. - Бібліогр.: с. 270-276. - ISBN966-8251-27-X
 140. Рядська, Валентина Володимирівна. Аудит [Текст] : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Рядська, Я. В. Петраков. - Київ : Центр учб. літ., 2009. - 464 с. : табл. - Бібліогр.: с. 312-313. - ISBN978-966-364-931-3
 141. Рязанцева, Валентина Василівна. Економетрія. Моделювання макроекономічних процесів [Текст] : навч. посіб. / В. В. Рязанцева ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 388 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 384-387. - ISBN978-966-629-880-8
 142. Савицький, Володимир Костянтинович. Технічні засоби автоматизації [Текст] : навч. посіб. / В. К. Савицький, Р. М. Федоришин ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2018. - 291 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 289-290. - ISBN978-966-941-182-2
 143. Самохідні зернозбиральні комбайни [Текст] : навч. посіб. для підготовки трактористів-машиністів с.-г. вир-ва катег. В1 / Д. В. Кузенко [та ін.] ; Держ. служба зайнятості, Львів. центр проф.-техн. освіти. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 239 с. : іл., рис. - Бібліогр.: с. 239. - ISBN978-966-97585-2-1
 144. Сатир, Лариса Михайлівна. Аналіз та прогнозування біржового ринку [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Сатир, А. О. Шевченко, В. В. Новікова ; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 372 с. : рис. - Бібліогр.: с. 358-371 (187 назв). - ISBN978-617-7696-47-5
 145. Світова економіка [Текст] : підручник / О. І. Шнирков [та ін.] ; за ред.: О. І. Шниркова,  В. І. Мазуренка,  О. І. Рогача ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2018. - 616 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN978-966-349-959-0
 146. Сегеда, Михайло Станкович. Електричні мережі та системи [Текст] : підручник / М. С. Сегеда ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 3-є  вид., переробл. та допов. - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2015. - 540 с. : граф., рис. - Бібліогр.: с. 460-465. - ISBN978-617-607-831-9
 147. Сертифікація і аудит [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Бондаренко [та ін.] ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2018. - 129 с. : табл. - Бібліогр.: с. 101. - ISBN978-966-662-648-9
 148. Скакун, Ольга Федоровна. Теория государства и права (энциклопедический курс) [Текст] : учебник : пер. с укр. / О. Ф. Скакун. - Харьков : Эспада, 2007. - 840 с. - ISBN978-966-456-010-5
 149. Спирин, Иосиф Васильевич. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками [Текст] : учебник / И. В. Спирин. - М. : Академия, 2003. - 400 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 393-394. - ISBN5-7695-1187-7
 150. Татар, Марина Сергіївна. Облік і звітність в оподаткуванні [Текст] : навч. посіб. / М. С. Татар ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2018. - 124 с. : табл. - Бібліогр.: с. 123. - ISBN978-966-662-639-7
 151. Теоретична електродинаміка [Текст] : підручник / О. В. Багацька [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ, 2017. - 412 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 406. - ISBN978-966-285-253-0
 152. Теорія електропривода. Курсове проектування [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" освітньої програми "Електромеханіка" / О. П. Бурмістенков [та ін.] ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : КНУТД, 2018. - 188 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 77-79. - ISBN978-617-7506-18-7
 153. Теорія і практика ціноутворення на міжнародних ринках [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Непрядкіна [та ін.]. - Харків : Форт, 2018. - 126 с. : табл. - Бібліогр.: с. 120-121 (18 назв). - ISBN978-617-630-051-9
 154. Технологические основы растениеводства [Текст] : учеб. пособие для студ. учрежд. высш. образования по спец. "Техн. обеспечение процессов с.-х. пр-ва", "Экономика и орг. с.-х. пр-ва", "Менеджмент" / И. П. Козловская [и др.] ; под ред. И. П. Козловской. - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 503 с. - Библиогр.: с. 482-483. - ISBN978-985-7060-87-0
 155. Технології публічного адміністрування та контроль в публічному управління [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : Смугаста типографія, 2018. - 380 с. - Бібліогр.: с. 337-341
 156. Технологія виготовлення електронних пристроїі [Текст] : підручник / М. Д. Матвійків [та ін.] ; Нац. ун-т  "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2017. - 400 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 396 (12 назв). - ISBN978-966-941-092-4
 157. Ткаченко, Світлана Євгенівна. Маркетинг [Текст] : конспект лекцій з дисц. для студ. ден. та заоч. форм. навч. всіх спец. / С. Є. Ткаченко, В. В. Антощенкова ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 62 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 62 (15 назв)
 158. Топольник, Віра Григорівна.      Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Топольник, М. А. Котляр ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі. - Львів : Магнолiя-2006, 2019. - 212 с. : табл., граф. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 208-210 (35 назв). - ISBN978-966-20-25-03-0
 159. Торговельне обладнання [Текст] : підручник / А. А. Мазаракі [та ін.] ; за ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 320 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 319. - ISBN978-966-629-871-6
 160. Транспортне право України [Текст] : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 303 с. - Бібліогр.: с. 291-299. - ISBN978-611-01-0541-5
 161. Трунова, Ірина Михайлівна. Якість електропостачання [Текст] : навч. посіб. / І. М. Трунова, О. О. Мірошник, В. Г. Пазій ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : ФОП Панов А. М., 2019. - 204 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 191-200 (70 назв). - ISBN978-617-7722-86-0
 162. Управління персоналом [Текст] : підручник / О. М. Шубалий [та ін.] ; за ред. О. М. Шубалого. - Луцьк : ЛНТУ, 2018. - 404 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці тем. - ISBN978-617-672-197-0
 163. Управління у сфері економічної конкуренції [Текст] : навч. посіб. : у 2 т. Т. 2 / В. Д. Лагутін [та ін.] ; за ред. А. Г. Герасименко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 352 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN978-966-629-857-0. - ISBN978-966-629-853-2
 164. Управлінський консалтинг [Текст] : підручник / М. Ф. Безкровний [та ін.]. - Київ : Ліра-К, 2017. - 336 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 331-333 (45 назв). - ISBN978-966-2609-77-6
 165. Управлінський облік [Текст] : підручник / Г. О. Партин [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2017. - 340 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 305-308 (60 назв). - ISBN978-966-941-101-3
 166. Управлінський облік [Текст] : практикум / Г. О. Партин [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2017. - 364 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 325-327. - ISBN978-966-941-090-0
 167. Фаріон, Іван Дем'янович. Управлінський облік [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 792 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 779-791 (170 назв). - ISBN978-611-01-0967-3
 168. Философия. Политология. Социология [Текст] : хрестоматия : учеб. пособ. для иностр. студ. всех спец. / А. В Сакун [и др.] ; Киев. нац. ун-т технологий и дизайна. - Kиев : КНУТД, 2018. - 496 с. : портр. - Алф. указ.: с. 478-495. - ISBN978-617-7506-17-0
 169. Фізична та колоїдна хімія [Текст] : навч. посіб. / С. О. Самойленко [та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : Світ Книг, 2018. - 339 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 338-339. - ISBN978-966-2678-55-0
 170. Фізіолого-гігієнічні аспекти оцінки якості продуктів [Текст] : підручник / Л. Ф. Павлоцька [та ін.]. - Харків : Світ книг, 2016. - 532 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 530-531. - ISBN978-966-2678-36-9
 171. Фінанси [Текст] : підручник / І. О. Лютий [та ін.] ; за ред. І. О. Лютого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Ліра-К, 2019. - 728 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN978-617-7605-09-5
 172. Ханенко, Алла Валеріївна. Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / А. В. Ханенко ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технолог. ун-т". - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 267 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 274-266. - ISBN978-617-7478-21-7
 173. Химиця, Наталія Олексіївна. Ділова комунікація [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Химиця, О. О. Морушко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2016. - 208 с. : табл. - (Інформація. Комунікація. Документація ; вип. 10). - Бібліогр.: с. 203-205. - ISBN978-617-607-495-3. - ISBN978-617-607-992-7
 174. Холод, Олександр Михайлович. Комунікаційні технології [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Холод. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 213 с. - Бібліогр.: с. 203-211. - ISBN978-617-673-152-8
 175. Чабан, Олеся Петрівна. Сертифікаційні випробування і метрологічне забезпечення [Текст] : навч. посіб. / О. П. Чабан ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2013. - 332 с. : рис. - Бібліогр.: с. 233-241. - ISBN978-617-607-480-9
 176. Черкасов, Андрій Володимирович. Організація праці [Текст] : навч. посіб. / А. В. Черкасов, Л. А. Лутай, Н. П. Загородня ; Держ. служба зайнятості України, Ін-т підготовки кадрів. - Київ : ІПК ДСЗУ, 2018. - 222 с. - Бібліогр.: с. 214-216. - ISBN978-617-649-046-3
 177. Черкес, Марк Ефимович.             Международное право [Текст] : учеб. пособие / М. Е. Черкес ; Одес. нац. юрид. акад. - 2-е изд., доп. и испр. - Харьков : Одиссей, 2006. - 384 с. - ISBN966-633-525-5
 178. Чубарь, Ольга Алексеевна. Финансовый учет: от теории к практике [Текст] : учеб. пособие / О. А. Чубарь. - 9-е изд. - Днепр : Акцент ПП, 2018. - 545 с. : ил., рис., табл. - (Обуч. курс). - ISBN978-966-921-174-3
 179. Шипота, Галина Євгенівна. Інформаційна комунікативістика [Текст] : практикум / Г. Є. Шипота ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. інформ. технологій. - Київ : Ліра-К, 2018. - 48 с. - Бібліогр.: с. 38-47. - ISBN978-617-7605-61-3
 180. Шлыкова, Ольга Владимировна. Культура мультимедиа [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / О. В. Шлыкова. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. - 416 с. : ил. - Библиогр.: с. 382-397 (278 назв.). - ISBN5-8183-0738-7
 181. Шрайберг, Яков Леонидович. Основные положения и принципы разработки автоматизированных библиотечно-информационных систем и сетей: главные тенденции окружения, основные положения и предпосылки, базовые принципы [Текст] : учеб.-практ. пособие / Я. Л. Шрайберг. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Либерея, 2001. - 104 с. : рис. - (Прилож. к журн. "Библиотека" ; 2-е полугод. 2001 г.). - Библиогр.: с. 99-100. - ISBN5-85129-137-0
 182. Эккерсли, К. Е. Учебник английского языка [Текст] / К. Е. Эккерсли. - Харьков : Торсинг, 1998. - 768 с. - ISBN966-7300-38-2
 183. Эконометрика [Текст] : учеб. пособие / М. Н. Бедняк [и др.] ; Нац. трансп. ун-т. - Киев : НТУ, 2018. - 140 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 137. - ISBN978-966-632-273-2
 184. Ярошенко, А. О. Історія та теорія соціальної політики України [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. / А. О. Ярошенко, Т. В. Семигіна, Н. В. Сухицька ; за ред. А. О. Ярошенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соціал. роботи та упр., Каф. соціал. політики. - Київ : НПУ, 2018. - 289 с. - Бібліогр. в кінці модулів. - ISBN978-966-931-162-7

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Вебінари та майстер-класи ORCID

2021-09-16

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з ORCID  проведе серію вебінарів та майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців”.

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

2021-09-14

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів» 339.138(02.064) М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Наукова бібліотека продовжує вересневі зустрічі з першокурсниками

2021-09-14

Сьогодні комп'ютерні технології так увійшли в наше життя, що важко знайти студента, який би не володів комп'ютером. Але для освіченої людини, що живе у сучасному інформаційному світі, цього замало

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка