ІІ півріччя 2019 р. Монографії.

 1. General and complex problems of technical sciences: experience of EU countries and implementation in the practice of Ukraine : collective monograph. / ed.  Sameer Ayyoub. - Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. - 384 p.
 2. Innovative tools for socio-economic systems' development : monograph. № 25 / Katovice School jf Technology ; ed.: O. Mandych, A. Ostenda. - Katowice : Wydawnictwo WST, 2019. - 269 p. - Bibliogr.: at the end of the section. (Шифр 631.15(02.064)/H99-621693926)Экземпляры: всего:2 - Б.п. №3(2)
 3. Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспективи : монографія / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; за ред. Т. О. Зінчук. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 494 с. (Шифр 338.43.02(02.064)/А 25-270791221)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 4. Актуальні питання суспільних трансформацій в Україні: безпековий та євроінтеграційний виміри = Actual issues of social transformation in Ukraine: security and European integration dimensions : колектив. моногр. / Черномор. нац. ун-т ім. П. Могили ; під заг. ред.: Ю. В. Палагнюк, С. І. Шкірчак. - Миколаїв : ЧНУ, 2018. - 300 с. : рис. (Шифр 327.39(477:4-6ЄC)/А 43-229414973) Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 5. Апостол, Михайло Володимирович. Теоретико-методологічні та інституціональні основи розведення сільськогосподарських тварин в Україні другої половини 60-х років ХХ – початку ХХІ ст.: наукове середовище академіка М. В. Зубця : монографія / М. В. Апостол ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с-г. б-ка. - Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2018. - 411 с. : рис., фот., табл. - (Іст.-бібліограф. серія "Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії" ; кн. 104). - Бібліогр.: с. 328-386. (Шифр 636.02(09)(477)"1/А 76-438907996)Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1)
 6. Бадида, Андріанна Юріївна.Соціальна держава в умовах глобалізації : монографія / А. Ю. Бадида ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Рік-У, 2019. - 197 с. - Бібліогр.: с. 178-197. (Шифр 342.7(02.064)/Б 15-893371346)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 7. Баїк, Оксана Іванівна. Понятійно-категоріальний апарат податкового права України: теоретико-правове дослідження : монографія / О. І. Баїк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2018. - 359 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 300-348 (744 назви). (Шифр 347.73(477)(02.06/Б 12-864618139)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №1(1)
 8. Бондаренко, Валерій Михайлович. Маркетинг інвестицій регіонального розвитку : монографія / В. М. Бондаренко, О. М. Ковінько, К. Ю. Соколюк ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниц. торг.-екон. ін-т. - Вінниця : ВТЕІ, 2018. - 280 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 247-268 (244 назви). (Шифр 339.138(02.064)/Б 81-818453062)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 9. Буджак, Ярослав Степанович. Сучасні статистичні методи досліджень властивостей кристалів як матеріалів мікро- та наносистемної техніки : монографія / Я. С. Буджак, А. О. Дружинін, Т. Вацлавський ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2018. - 232 с. - Бібліогр.: с. 226-227 (23 назви). (Шифр 536.7/.9(02.064)/Б 90-854952538)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 10. Вергунов, Віктор Анатолійович. Науково-технологічний потенціал аграрної науки в рамках стратегії інноваційного розвитку АПК України в умовах євроінтеграції [Текст]  : монографія / В. А. Вергунов, Н. Д. Коломієць ; НААН України, Нац. наук. с.-г. б-ка. - Вінниця : ТВОРИ, 2018. - 129 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 126-129 (56 назв). (Шифр 631(477)(02.064)/В 31-003951276)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 11. Верлань, Анатолий Федорович. Модельно-ориентированные методы технической диагностики : монография / А. Ф. Верлань, С. А. Положаенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем моделирования  в энергетике им. Г. Е. Пухова. - Киев : Наук. думка, 2019. - 263 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 249-258 (133 назв.). (Шифр 621.3(02.064)/В 33-662798575)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 12. Державна охорона в Україні: адміністративно-правове регулювання : монографія / М. А. Микитюк ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів : Львів. політехніка, 2018. - 472 с. - Бібліогр.: с. 439-471. (Шифр 351.74(477)(02.06/М 59-482384633)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №1(1)
 13. Джерелюк, Ю. О. Антикризова стійкість підприємств в конкурентному середовищі: теорія, методологія та практика : монографія / Ю. О. Джерелюк ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ФОП Вишемирський В. С., 2018. - 455 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 390-430 (365 назв). (Шифр 005.334(02.064)/Д 40-711954073)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 14. Захист сонячних батарей від електричних перевантажень : монографія / О. С. Тонкошкур [та ін.] ; за заг. ред. О. С. Тонкошкура ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 112 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. (Шифр 621.383.51(02.064/З-38-406135846)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 15. Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливості : колектив. моногр. / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; за наук. ред. Н. Є. Кульчицької. - Чортків : ТНЕУ, 2019. - 252 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. (Шифр 330.341.1:339.9/І-66-988999805)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 16. Каверинський, Владислав Володимирович. Математичне моделювання і комп'ютерний аналіз процесів структороутворення легованих сталей в ході фазових перетворень : монографія / В. В. Каверинський ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. - Київ : КІМ, 2019. - 210 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 198-210 (151 назва). (Шифр 669.15-194/К 12-726229536)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 17. Ковач, Денис Леонідович. Виникнення суб'єктивних земельних прав : монографія / Д. Л. Ковач ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : Фінарт, 2019. - 224 с. - Бібліогр.: с. 201-223 (221 назва). (Шифр 349.4(477)(02.064/К 56-658663468)Экземпляры: всего:2 - Б.п. №3(1), Б.п. №1(1)
 18. Контроль якості впливу електромагнітних технологій на біологічні об’єкти : монографія / М. П. Кунденко [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : ФОП Панов А. М., 2019. - 154 с. : рис. - Бібліогр.: с. 143-154 (121 назва). (Шифр 621.37(02.064)/К 65-009839220)Экземпляры: всего:2 - Б.п. №4(1), Б.п. №3(1)
 19. Кошельок, Г. В. Грошові потоки підприємства: теорія, методологія, практика : монографія / Г. В. Кошельок ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2019. - 389 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 346-389 (405 назв). (Шифр 658.14/.17(02.064/К 76-862262962)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 20. Кошук, Олександр Богданович. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із агроінженерії: теорія і методика : монографія / О. Б. Кошук ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : ТОВ ЦП Компринт, 2018. - 596 с. : табл. - Бібліогр.: с. 471-524 (633 назви). (Шифр -322804178)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №1(1)
 21. Ліщинський, І. О. Полюси та осі розвитку в контексті глокалізаційних процесів : монографія / І. О. Ліщинський ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 364 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 320-359 (579 назв). (Шифр 332.1(02.064)/Л 11-696297447)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 22. Мазоренко, Марина Олегівна.Соціально-культурний портрет особистості в контексті професійного розвитку : монографія / М. О. Мазоренко ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : КП  „Міська друкарня”, 2019. - 401 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 377-400 (337 назв). (Шифр 159.923(02.064)/М 13-509902259)Экземпляры: всего:14 - Б.п. №3(11), Б.п. №1(1), Б.п. №2(1), Б.п. №4(1)
 23. Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). (Шифр 339.138(02.064)/М 27-106584164)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 24. Маслак, Олександр Олександрович. Системи кластеризації національної економіки: формування, розвиток та державне управління : монографія / О. О. Маслак ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2018. - 320 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 281-313 (590 назв). (Шифр 338(477)(02.064)/М 31-253098816) Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 25. Маслов, А. Г. Вибрационный прокол грунтов : монография / А. Г. Маслов, Д. В. Савелов ; Кременчуг. нац. ун-т им. М. Остроградского. - Кременчуг : КрНУ, 2019. - 102 с. : граф., рис., фот. - Библиогр.: с. 89-90 (25 назв.). (Шифр 621.878(02.064)/М 31-476116589)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 26. Методи та моделі побудови енергоефективних фотонних транспортних мереж : монографія / М. М. Климаш [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2018. - 175 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 158-173. (Шифр 621.391(02.064)/М 54-097089480)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №4(1)
 27. Микитюк, Микола Андрійович. Морозов, Иван Васильевич. Эффективность процесса сева : монография / И. В. Морозов, В. И. Морозов ; Харьк. нац. техн. ун-т сел. хоз-ва им. П. Василенко. - Харьков : КП "Гор. тип.", 2019. - 326 с. : рис. - Библиогр.: с. 297-321 (335 назв.). (Шифр 631.331(02.064)/М 80-101600999)Экземпляры: всего:2 - Б.п. №3(2)
 28. Муравський, В. В. Комп'ютерно-комунікаційна форма обліку : монографія / В. В. Муравський ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 486 с. - Бібліогр.: с. 401-438 (489 назв). (Шифр 657(02.064)/М 91-629803136)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 29. Нагаєв, Віктор Михайлович. Методологічні засади управління навчально-творчою діяльністю студентів : монографія / В. М. Нагаєв  ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : Стильна типографія, 2018. - 151 с. - Бібліогр.: с. 136-150 (213 назв). (Шифр 378.09.015.31(02./Н 16-088951153)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 30. Накашидзе, Лілія Валентинівна. Особливості вибору конструкції перетворювачів енергії сонячного випромінювання в системах енергозабезпечення споруд : монографія / Л. В. Накашидзе ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 119 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 117-118. (Шифр 621.311.243(02.06/Н 21-509653051)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 31. Нестуля, Світлана Іванівна. Дидактичні основи формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту : моногр. / С. І. Нестуля ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава : ПУЕТ, 2019. - 798 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 499-553. (Шифр 378.22.035(02.064/Н 56-418047997)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 32. Облік, перевірка й аналіз у системі фінансового контролю на підприємствах : монографія / Г. О. Король [та ін.] ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро : Ліра, 2018. - 136 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 103-110. (Шифр 657.6(02.064)/О-16-377209919)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 33. Островерхов, Микола Якович. Методи дослідження електротехнічних систем і комплексів : монографія / М. Я. Островерхов, А. М. Сільвестров, К. Х. Зеленський ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського". - Київ : Талком, 2019. - 299 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 285-297 (182 назви). (Шифр 621.3.01(02.064)/О-77-901303445)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №4(1)
 34. Палій, Андрій Павлович. Техніко-технологічні інновації у молочному скотарстві : монографія / А. П. Палій, А. П.  Палій ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : Міськдрук, 2019. - 324 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 311-323 (152 назв). (Шифр 636.083.1(02.064)/П 14-291986533)Экземпляры: всего:4 - Б.п. №1(2), Б.п. №3(2)
 35. Пасічний, Микола Дмитрович. Фінансова політика держави : монографія / М. Д. Пасічний ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2019. - 439 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 373-412. (Шифр 336.021(477)(02.0/П 19-826503002)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 36. Петращак, Оксана Олександрівна. Продуктивність праці у сучасних умовах: соціально-економічний аспект : монографія / О. О. Петращак ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2018. - 184 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 137-155 (256 назв). (Шифр 331.101.6(02.064)/П 30-818119196)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 37. Проблеми транспортно-логістичного забезпечення в аграрній галузі : монографія / Н. Г. Бережна [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : Міськдрук, 2019. - 180 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. (Шифр 656(02.064)/П 78-932737034)Экземпляры: всего:39 - Б.п. №1(1), Б.п. №3(1), Б.п. №5(37)
 38. Проблеми філософії спілкування : монографія / В. Г. Кремень [та ін.]. - Харків : Міськдрук, 2019. - 120 с. - Бібліогр.: с. 133-137 (65 назв). (Шифр 1(02.064)/П 78-447748875)Экземпляры: всего:3 - Б.п. №3(3)
 39. Публічне управління в умовах інституційних змін : колект. монографія / Р. В. Войтович [та ін.] ; за наук. ред.: Р. В. Войтовича, П. В. Ворони ; Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України. - Київ : АртЕк, 2018. - 475 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. (Шифр 351(02.064)/П 88-657245808)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 40. Радіонова, Наталія Йосипівна. Управління витратами промислового підприємства в ринкових умовах: теорія, методологія, практика : монографія / Н. Й. Радіонова ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : КНУТД, 2019. - 404 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 308-340 (363 назви). (Шифр 658.15(02.064)/Р 15-478444694)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 41. Скобло, Тамара Семенівна. Корпусні деталі з чавунів та їх якісні показники : монографія / Т. С. Скобло, О. І. Сідашенко, О. В. Сайчук ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : Діса плюс, 2019. - 282 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 190-214 (235 назв). (Шифр 621.791/.792(02.0/С 44-498282479)Экземпляры: всего:6 - Б.п. №3(3), Б.п. №1(3)
 42. Слатвінська, Марина Олександрівна. Фіскальна політика: теорія, методологія, практика : монографія / М. О. Слатвінська ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : Атлант, 2018. - 462 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 388-430. (Шифр 336.2.021(02.064)/С 47-319421748)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 43. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : колект. моногр. / П. О. Нікіфоров [та ін.] ; за заг. ред. П. О. Нікіфоров ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Технодрук, 2018. - 347 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 325-344. (Шифр 336.02-044.922(47/С 91-530066595)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 44. Теоретические и экспериментальные основы прогнозирования структурообразования, свойств высокоуглеродных легированных сплавов : монография / Т. С. Скобло [и др.] ; Харьк. нац. техн. ун-т сел. хоз-ва им. П. Василенко. - Харьков : Діса плюс, 2019. - 278 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 239-248 (150 назв.). (Шифр 621.74(02.064)/Т 33-172704621)Экземпляры: всего:6 - Б.п. №3(3), Б.п. №1(3)
 45. Теория и практика импульсного питания электроустановок : коллект. монография / В. П. Колосюк [и др.] ; Криворож. нац. ун-т им. М. Остроградского. - Кременчуг : КрНУ, 2018. - 329 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 323-329 (71 назв.). (Шифр 621.3.015.3(02.06/Т 33-231687253)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №4(1)
 46. Тонкошкур, Александр Сергеевич. Моделирование деградации металлоксидных варисторных элементов защиты электрических цепей : монография / А. С. Тонкошкур, А. В. Иванченко ; Днепров. нац. ун-т им. О. Гончара. - Днепр : Акцент, 2019. - 155 с. : рис. - Библиогр.: с. 121-152. (Шифр 621.316.9.011.6/./Т 57-430404775)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 47. Траченко, Л. А. Системи управління якістю підприємств сфери інжинірингу : монографія / Л. А. Траченко ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : ОНЕУ, 2019. - 379 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 341-378. (Шифр 658.56(02.064)/Т 65-870692799)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 48. Управління інноваційним розвитком підприємства : монографія / В. Я. Брич [та ін.] ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 215 с. : рис., transp. - Бібліогр.: с. 191-208 (163 назви). (Шифр 658.5(02.064)/У 67-848060821)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 49. Феномен туризму: розмаїття сенсів : монографія / О. О. Артеменко [та ін.] ; за ред.: О. О. Красноруцького, Н. І. Моісєєвої ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків : Стильна типографія, 2019. - 252 с. - Бібліогр.: с. 234-248. (Шифр 338.48(02.064)/Ф 42-023835393)Экземпляры: всего:2 - Б.п. №3(2)
 50. Шинкарук, Л. В. Макроекономічні диспропорції України: особливості формування та механізм регулювання : монографія / Л. В. Шинкарук, А. А. Вдовічен ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Чернівці : Технодрук, 2018. - 487 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 341-373. (Шифр 338:330.362](477)/Ш 62-792009956)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 51. Шостак, Володимир Васильович. Різання мерзлої деревини на горизонтальних стрічковопилкових верстатах : монографія / В. В. Шостак, В. В. Пуна, В. Ф. Пуна ; Нац. лісотехн. ун-т України. - Львів : ЗУКЦ, 2018. - 199 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 147-155 (83 назви). (Шифр 674.05(02.064)/Ш 79-420554730)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 52. Шуляр, Роман Віталійович. Розвиток економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів: моделювання, регулювання та економічне обґрунтування : монографія / Р. В. Шуляр ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2018. - 275 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 234-246 (253 назви). (Шифр 338.45.01(02.064)/Ш 95-945645417)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1) Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 53. Электроприводы с энергоснабжением от автономных асинхронных генераторов = Electric drives with power supply from autonomous asynchronous generators : монография / М. В. Загирняк [и др.] ; Кременчуг. нац. ун-т им. М. Остроградского. - Кременчуг : ЧП Щербатых А. В., 2019. - 200 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 174-184 (142 назв.). (Шифр -731670887)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 54. Янковий, В. О. Оптимальна фондоозброєність і виробничі функції [Текст]  : монографія / Янковий В. О. ; Одес. нац. екон. ун-т. - Київ : Атлант, 2018. - 251 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. (Шифр 658:330.356.7](02/Я 62-467555605)

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Вебінари та майстер-класи ORCID

2021-09-16

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з ORCID  проведе серію вебінарів та майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців”.

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

2021-09-14

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів» 339.138(02.064) М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Наукова бібліотека продовжує вересневі зустрічі з першокурсниками

2021-09-14

Сьогодні комп'ютерні технології так увійшли в наше життя, що важко знайти студента, який би не володів комп'ютером. Але для освіченої людини, що живе у сучасному інформаційному світі, цього замало

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка