II півріччя 2019 р. Підручники та навчальні посібники

 1. Антикризове управління : метод. вказ. для самост. вивч. дисц. для студ. другого (магістер.) рівня вищої освіти ден. та заоч. форм навч. спец. 281 Публічне управління і адміністрування / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка ; авт.-уклад. О. В. Дудник. - Харків : [б. в.], 2019. - 39 с. (Шифр -924900782)
 2. Бурдоносова, Марина Анатоліївна. Case-study з дисципліни "Теорія держави і права" підготовки бакалавра галузі знань 08 "Право" спеціальності 081 "Право" / М. А. Бурдоносова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : КНУКіМ, 2019. - 52 с. - Бібліогр.: с. 48-51. (Шифр 340.12(072)/Б 91-618445510)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №1(1)
 3. Гапоненко, Ганна Ігорівна. Сільський зелений туризм : навч. посіб. / Г. І. Гапоненко, А. Ю. Парфіненко, І. М. Шамара. - Суми : Університет. кн., 2019. - 178 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. (Шифр 338.48-44(1-22)(0/Г 19-594531806)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 4. Григорків, В. С. Моделювання економіки : підручник / В. С. Григорків ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2019. - 360 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 357-360 (50 назв). (Шифр 330.4/Г 83-258764545)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 5. Дубницький, Володимир Іванович. Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці : навч. посіб. / В. І. Дубницький, Н. Ю. Науменко, С. О. Федулова ; за ред. В. І. Дубницький ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технолог. ун-т". - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. - 443 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 435-437. (Шифр 33(075.8)/Д 79-567174487)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 6. Економіка підприємства : посіб.-практикум / Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; уклад.: В. І. Кифяк [та ін.]. - Чернівці : ЧНУ, 2019. - 112 с. : табл. (Шифр 658(076.1)/Е 45-131513103)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 7. Електродугове та газове зварювання : навч. посіб. щодо проф.-практ. підготовки з професії 7212 Електрогазозварник, кваліф.: 2 розряд / О. В. Сушко [та ін.] ; Тавр. держ. агротехнолог. ун-т, Мех.-технолог. ф-т, Каф. технології конструкц. матеріалів. - Мелітополь : ТОВ "Forward press", 2019. - 132 с. : рис. - Бібліогр.: с. 131. (Шифр 621.791.5/.9(075./Е 50-282796058)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №1(1)
 8. Енергозбереження в енергетиці й технологіях : навч. посіб. / В. В. Буличов [та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технолог. ун-т". - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. - 183 с. : рис. - Бібліогр.: с. 181-183. (Шифр 620.9(075.8)/Е 62-879689750)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №4(1)
 9. Енергозберігаючі комплекси та системи : метод. вказ. до викон. практ. робіт для студ. другого (магістер.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка ; авт.-уклад. К. Ю. Бровко. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 12 с. - Бібліогр.: с. 11-12. (Шифр 621.311.243/.245(/Е 62-213208798)Экземпляры: всего:2 - Б.п. №4(2)
 10. Інженерна екологія та охорона праці в галузі : метод. вказ. до орг. та планув. самост. роботи для студ. друг. (магістер.) рівня вищ. освіти ден. форми навч. спец. 133 Галузеве машинобудування з дисц. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: С. О. Ляшенко, А. М. Фесенко. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 25 с. (Шифр -512204447)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №1(1)
 11. Кіндрацька, Галина Іванівна. Аналіз господарської діяльності : підручник / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, Ю. І. Кулиняк ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2019. - 320 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 305-307. (Шифр 338.3.021(075.8)/К 41-773185898)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 12. Козярський, Дмитро Петрович. Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем : навч. посіб. Ч. 2 / Д. П. Козярський, Е. В. Майструк, І. П. Козярський ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2019. - 133 с. : рис. - Бібліогр.: с. 131 (10 назв). (Шифр 621.316.925.4(075/К 59-220805211)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №4(1)
 13. Кузь, Василь Іванович. Організація бухгалтерського обліку : навч. посіб. / В. І. Кузь ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2019. - 223 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 222-223 (21 назва). (Шифр 657(075.8)/К 89-468185411)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 14. Курок, Віра Панасівна. Технічна механіка: практичні заняття : навч. посіб. / В. П. Курок, С. С. Медвідь ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - 2-е вид., перероб. і доп. - Глухів : ГНПУ, 2019. - 158 с. : рис. - Бібліогр.: с. 152. (Шифр 531(075.8)/К 93-969472852)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №2(1)
 15. Кутова, Ольга В'ячеславівна. Загальна хімічна технологія. Приклади вирішення задач з використанням MathCAD та  MS Excel : навч. посіб. для студ. закл. вищ. освіти / О. В. Кутова, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, І. В. Ковалевська ; Нац. фармацевт. ун-т. - Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2019. - 128 с. : рис. - Бібліогр.: с. 118-119 (18 назв). (Шифр 66(075.8)/К 95-049918770)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №2(1)
 16. Логістичний менеджмент : навч. посіб. / Петренко Н. О. [та ін.] ; Уман. нац. ун-т садівництва. - Умань : Вид. Сочінський М. М., 2019. - 265 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. (Шифр 005.932(075.8)/Л 69-139377379)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 17. Макарчук, О. П. Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до виконання з теорії ймовірностей : метод. посіб. для самост. рботи студ. / О. П. Макарчук ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кропивницький : РВВ ЦДПУ, 2019. - 68 с. - Бібліогр.: с. 67 (20 назв). (Шифр 519.21(076.1)(072/М 15-301847622)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №2(1)
 18. Математика для вступників в форматі ЗНО : метод. вказ. для самост. вивч. дисц. для вступників в закл. вищ. освіти. Ч. 1 / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка ; авт.-уклад. О. С. Зотова. - Харків : [б. в.], 2019. - 88 с. - Бібліогр.: с. 90 (5 назв). (Шифр 51(079.1)(072)/М 34-496051284)
 19. Михлик, Олег Олексійович. Ділова німецька мова : навч. посіб. / О. О. Михлик, О. Є. Берестень, О. М. Турчак ; Ун-т ім. А. Нобеля. - Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2019. - 232 с. (Шифр 811.112.2 (075.8)/М 69-714403498)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №2(1)
 20. Місцеве самоврядування : метод. вказ. для самост. вивч. дисц. для студ. перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; упоряд.: В. Г. Краля, О. В. Подольська. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 24 с. (Шифр -298029474)Экземпляры: всего:10 - Б.п. №3(10)
 21. Мурадян, Тигран Костянтинович. Моделювання зубчастих коліс : навч. посіб. / Т. К. Мурадян, Н. В. Перехрест ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2019. - 64 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 62 (12 назв). (Шифр 621.833(075.8)/М 91-982364801)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №1(1)
 22. Нагаєв, Віктор Михайлович. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для здобувачів третього (освіт.-наук.) рівня вищ. освіти спец.: 201 "Агрономія", 202 "Захист і карантин рослин", 101 "Екологія", 091 "Біологія", 051 "Економіка", 073 "Менеджмент" / В. М. Нагаєв ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : Стильна типографія, 2019. - 267 с. - Бібліогр.: с. 263-266 (62 назви). (Шифр -313071396)Экземпляры: всего:3 - Б.п. №3(3)
 23. Олефіренко, Н. В. Основи комп'ютерного моделювання в економіці : навч. посіб. : метод. рек. до викон. лаборатор. робіт / Н. В. Олефіренко, Н. О. Пономарьова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : ХНПУ, 2019. - 42 с. - Бібліогр.: с. 39-41 (20 назв). (Шифр 004.94(075.8)/О-53-001780653)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 24. Організація та технологія технічного сервісу машин : навч. посіб. для студ. інж. спец. на освіт. рівнях "бакалавр", "магістр" / О. М. Шокарев [та ін.] ; за ред. О. М. Шокарева ; Тавр. держ. агротехнолог. ун-т. - Мелітополь : Форвардпресс, 2019. - 307 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 305-307. (Шифр 631.3-7(075.8)/О-64-043093601)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №1(1)
 25. Органічна електроніка : підручник / Г. В. Баришніков [та ін.] ; за ред. З. Ю. Гонтра ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - 2-ге вид., зі змін. і доп. - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2019. - 324 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. (Шифр 621.38(075.8)/О-64-548619809)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №4(1)
 26. Основи економічної теорії та судової бухгалтерії : навч. посіб. / Т. Ф. Ларіна [та ін.] ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2019. - 327 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 311-316. (Шифр 330.1(075.8)/О-75-023114633)Экземпляры: всего:2 - Б.п. №3(2)
 27. Охотник, Сергей Иванович. СІМА: P2 "Управление эффективностью бизнеса" : учеб. курс / С. И. Охотник, К. В. Мельник. - 3-е изд. - Днепр : Акцент ПП, 2019. - 598 с. : рис., табл. (Шифр 657(075.8)/О-92-168702703)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 28. Оцінка викидів підприємств в атмосферу : метод. вказ. до провед. практ. занять для студ. друг. (магістер.) рівня вищ. освіти ден. форми навч. спец. 133 Галузеве машинобудування з дисц. : Інженерна екологія та охорона праці в галузі / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: С. О. Ляшенко, А. М. Фесенко. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 42 с. (Шифр -712630177)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №1(1)
 29. Прикладне матеріалознавство : підручник / Е. К. Посвятенко [та ін.] ; Тавр. держ. агротехнолог. ун-т. - Мелітополь : ТОВ "Forward press", 2019. - 352 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 321-323. (Шифр 621.7(075.8)/П 75-509431652)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №1(1)
 30. Психологія управління : метод. вказ., тести та завдання для самост. вивч. для студ. друг. (магістер.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. спец.: 073 "Менеджмент", 281 "Публічне управління та адміністрування" / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: О. В. Смігунова, К. С. Богомолова. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 48 с. : табл. - Бібліогр.: с. 47. (Шифр -637048809)Экземпляры: всего:9 - Б.п. №3(9)
 31. Публічне управління та адміністрування : підручник / В. Д. Бакуменко [та ін.] ; за заг. ред.: В. Д. Бакуменка, О. О. Красноруцького ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, Навч.-наук. ін-т бізнесу і менеджменту. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 270 с. : рис. - Бібліогр.: с. 235-236. (Шифр -464532223)Экземпляры: всего:2 - Б.п. №3(2)
 32. Регіональна економіка: теорія та практика управління : навч. посіб. / К. М. Бліщук [та ін.] ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2019. - 124 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 110-114 (56 назв). (Шифр 332.1(075.8)/Р 32-134111547)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 33. Релігієзнавство, релігійний туризм та паломництво : метод. вказ. для проведення семінар. занять для студ. ден. та заоч. форм навч. спец. 242 Туризм / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва  ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: Л. В. Фірсова, С. Г. Пилипенко, Л. О. Сухіх. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 39 с. - Бібліогр. наприкінці тем. (Шифр 338.48-6:2(06)/Р 36-751094053)Экземпляры: всего:2 - Б.п. №3(2)
 34. Рожков, Артур Олександрович. Рослинництво : підручник / А. О. Рожков, Є. М. Огурцов ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : Мадрид, 2019. - 380 с. : рис. - Бібліогр.: с. 378-379 (26 назв). (Шифр -958522822)Экземпляры: всего:3 - Б.п. №1(3)
 35. Саінчук, Наталія Валеріївна. Інвестування [Текст]  : навч. посіб. / Н. В. Саінчук, В. О. Семенюк, В. А. Биндю ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича ; [Б. м.] : Рута, 2019. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 204-206  50 экз. (Шифр 330.322(075.8)/С 12-804384999)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 36. Санітарно-захисні зони. Визначення розмірів та принципи організації : метод. вказ. до провед. практ. занять для студ. друг. (магістер.) рівня вищ. освіти ден. форми навч. спец. 133 Галузеве машинобудування з дисц. : Інженерна екологія та охорона праці в галузі / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: С. О. Ляшенко, А. М. Фесенко. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 13 с. (Шифр -814391297)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №1(1)
 37. Скиди підприємств у водні об'єкти. Принципи нормування та вибору методів очищення стічних вод : метод. вказ. до провед. практ. занять для студ. друг. (магістер.) рівня вищ. освіти ден. форми навч. спец. 133 Галузеве машинобудування з дисц. : Інженерна екологія та охорона праці в галузі / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: С. О. Ляшенко, А. М. Фесенко. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 20 с. (Шифр -619184262)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №1(1)
 38. Сокол, Евгений Иванович. Электроника, автоматика, информатика - люди и изобретения : учеб. пособ. для студ. спец. , входящих в отрасли знаний: "Информ. технологии", "Автоматика и приборостроение","Электроника и телекоммуникации" / Е. И. Сокол, А. В. Ивашко, П. А. Качанов ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : ХПИ, 2019. - 226 с. : портр., рис. - Библиогр.: с. 222-223 (48 назв). (Шифр 621.38(075.8)/С 59-820137017)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №4(1)
 39. Теоретична механіка. Аналітична механіка : навч. посіб. / О. Л. Янгулова ; Дніпр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпро : ДНУЗТ, 2019. - 76 с. : рис. - Бібліогр.: с. 75 (8 назв). (Шифр 531.01(075.8)/Я 60-526046649)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №2(1)
 40. Теорія механізмів і машин : метод. вказ. до викон. практ. робіт для студ. ден. та заоч. форм навч. перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец.: 133 Галузеве машинобудування, 208 Агроінженерія, 274 Автомобільний транспорт. Заняття 8 : Силовий аналіз груп Ассура II класу / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: В. В. Бурлака, В. П. Ольшанський, М. В. Сліпченко. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 16 с. : рис. (Шифр -178403043)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №2(1)
 41. Теорія механізмів і машин : метод. вказ. до викон. практ. робіт для студ. ден. та заоч. форм навч. перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец.: 133 Галузеве машинобудування, 208 Агроінженерія, 274 Автомобільний транспорт. Заняття 7 : Визначення сил, що діють на ланки механізму / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: В. В. Бурлака, В. П. Ольшанський, М. В. Сліпченко. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 16 с. : рис. (Шифр -021562223)Экземпляры: всего:2 - Б.п. №2(2)
 42. Теорія механізмів і машин : метод. вказ. до викон. практ. робіт для студ. ден. та заоч. форм навч. перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец.: 133 Галузеве машинобудування, 208 Агроінженерія, 274 Автомобільний транспорт. Заняття 11 : Кінематичний аналіз складних зубчастих механізмів / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: В. В. Бурлака, В. П. Ольшанський, М. В. Сліпченко. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 21 с. : рис. (Шифр -692789306)Экземпляры: всего:2 - Б.п. №2(2)
 43. Теорія механізмів і машин : метод. вказ. до викон. практ. робіт для студ. ден. та заоч. форм навч. перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец.: 133 Галузеве машинобудування, 208 Агроінженерія, 274 Автомобільний транспорт. Заняття 10 : Нарізання зубчастих коліс методом накатки / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: В. В. Бурлака, В. П. Ольшанський, М. В. Сліпченко. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 17 с. : рис. (Шифр -332355703)Экземпляры: всего:2 - Б.п. №2(2)
 44. Теорія механізмів і машин : метод. вказ. до викон. практ. робіт для студ. ден. та заоч. форм навч. перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец.: 133 Галузеве машинобудування, 208 Агроінженерія, 274 Автомобільний транспорт. Заняття 9 : Силовий аналіз початкової ланки / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: В. В. Бурлака, В. П. Ольшанський, М. В. Сліпченко. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 14 с. : рис. (Шифр -218737600)Экземпляры: всего:2 - Б.п. №2(2)
 45. Теплотехніка та енерготехнологія хіміко-технологічних процесів : навч. посіб. / О. А. Бєляновська [та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технолог. ун-т". - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. - 175 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 174-175 (29 назв). (Шифр 66(075.8)/Т 34-114593795)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №1(1)
 46. Термінологічний словник-довідник. Трибологія (український, російський, англійський) : навч. посіб. / В. О. Богуслаєв [та ін.] ; за заг. ред. Івщенка Л. Й. ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : Мотор Січ, 2019. - 217 с. - Бібліогр.: с. 216-217. (Шифр 621.891(038)(035)/Т 35-097746540)Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1)
 47. Топчій, Владислав Іванович. Графічна система AutoCAD. Основи машинобудівного креслення, моделювання та анімації : лаборатор. практикум : навч. посіб. / В. І. Топчій, І. С. Афтаназів, П. П. Волошкевич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2019. - 388 с. : рис. - Бібліогр.: с. 336 (6 назв). (Шифр 004.92(076.5)(075/Т 58-386150500)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №2(1)
 48. Українська мова. Науковий стиль мовлення. Математика. Хімія. Фізика. Біологія (початковий курс) : навч. посіб. / Т. О. Дегтярьова [та ін.] ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Університет. кн., 2019. - 93 с. (Шифр 811.161.2'243'38(/У 45-939336284)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №2(1)
 49. Управління бізнес-процесами в логістиці : навч. посіб. / Пітель Н. Я. [та ін.] ; Уман. нац. ун-т садівництва. - Умань : Вид. Сочинський М. М., 2019. - 308 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 305-308 (50 назв). (Шифр 005.932:658.7](07/У 67-893424325)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 50. Управлінський консалтинг : метод. вказ. друг. (магістер.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. спец.: 073 "Менеджмент", 281 "Публічне управління та адміністрування" / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: О. В. Смігунова, К. С. Богомолова. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 54 с. - Бібліогр.: с. 53. (Шифр -977144210)Экземпляры: всего:9 - Б.п. №3(9)
 51. Фізіологія харчування : метод. вказ., тести і завдання до викон. самост. роботи студ. ден. та заоч. форм навч. спец.: 076 Підпр-во, торгівля та біржова діяльність (ОПП "Товарознавство і торг. підпр-во" та "Товарознавство та експертиза в митній справі"), 181 Харчові технології, 241 Готельно-ресторанна справа / Центр. спілка споживч. тов-в України, Львів. торг.-екон. ун-т ; уклад.: Н. С. Палько [та ін.]. - Львів : ЛТЕУ, 2019. - 42 с. - Бібліогр.: с. 40-42 (37 назв). (Шифр 612.3(072)/Ф 50-178478895)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №2(1)
 52. Фінансові потоки в логістичних системах : навч. посіб. / Кустріч Л. О. [та ін.] ; Уман. нац. ун-т садівництва. - Умань : Вид. Сочінський М. М., 2019. - 297 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 290-297 (119 назв). (Шифр 005.932(075.8)/Ф 11-239447663)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1) Экземпляры: всего:1 - Б.п. №3(1)
 53. Юрій, Едуард Олександрович. Корпоративні фінанси : навч. посіб. / Е. О. Юрій, Н. О. Ковальчук ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2019. - 440 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 434-437. (Шифр 658.14/.17(075.8)/Ю 64-646744502)
 54. Янгулова, Ольга Леонідівна.Pogorelov, Stanislav Mathematics and Statistics : The texbook for applicants for higher education / S. Pogorelov, I. Krasovskyi, F. Dyagileva ; National University of Pharmacy. - Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2019. - 224 p. (Шифр 51(075.8)/P78-260773997)Экземпляры: всего:1 - Б.п. №2(1)

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Вебінари та майстер-класи ORCID

2021-09-16

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з ORCID  проведе серію вебінарів та майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців”.

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

2021-09-14

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів» 339.138(02.064) М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Наукова бібліотека продовжує вересневі зустрічі з першокурсниками

2021-09-14

Сьогодні комп'ютерні технології так увійшли в наше життя, що важко знайти студента, який би не володів комп'ютером. Але для освіченої людини, що живе у сучасному інформаційному світі, цього замало

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка