1. БиблиоTravel [Электрон . ресурс] : электрон . газ. / В. Г. Гонтаренко , Е. И. Попадченко , О. И. Чеботарёва , Э. Н. Щетинина . – 2016. – №1. – 4 с.
 2. Бородина , Л. А. Гимн любви [Текст] / Л. А. Бородина // Світоч знань. – 2016. – лютий (№ 123). – С. 12.
 3. Бородина , Л. А. Волшебный мир библиотек [Текст] / Л. А. Бородина // Світоч знань. – 2016. – вересень (№ 129). – С. 8.
 4. Бородина , Л. А. Женщины , которые стали легендами... [Текст] / Л. А. Бородина // Світоч знань. – 2016. – берез.-квіт . (№ 124-125). – С. 4-5.
 5. Грабарь , Н. Г. Безопасность информационной среды как фактор качественной работы библиотеки [Електрон. ресурс] / Н. Г. Грабарь , Т. Б. Соколовская // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : матеріали конференції [ Міжнар . інтернет-конференція , (м. Харків, 25 трав. 2016 р.)].
 6. Грабар, Н. Г. Вплив спілкування на комунікаційні зв’язки в бібліотечній діяльності [Текст] / Н. Г. Грабар // Вісник Кн. Палати. – 2016. – №7. - С. 24-28.
 7. Грабар, Н. Г. Години освіченості – новій формат спілкування зі студентами / Н. Г. Грабар, Л. І. Бездольна // Бібл . форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 2. – С. 33-36. – Бібліогр .: с. 36.
 8. Грабар Н. Г. Інтерпретація творчості Г. С. Сковороди як фактор дії соціальних процесів / Н. Г. Грабар, Т. Б. Соколовська // Інтерпретація та інтерпретатори: з історії сковородинознавства : збірник тез та матеріалів Всеукр. наук. конф. 14 трав. 2014 р. – Сковородинівка–Харків : Майдан, 2016. – С. 69-71.
 9. Грабар, Н. Г. Культурно-історичні засади вивчення спілкування в бібліотеці [Текст] / Н. Г. Грабар // Философия языка : в границах и вне границ / науч . ред. С. А. Заветный . – Харьков : Міськдрук , ХНТУСГ , 2016. – Т. 9. – 264 с. ( Междунар . серия монографий ). – С. 167-179./li>
 10. Грабар, Н. Г. Організація комфортного середовища для спілкування в бібліотеці [Електрон. ресурс] / Н. Г. Грабар // Створення когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука : збірник наук. пр. / ред. Л. Г. Бакуменко . – Харків : ХДУХТ , 2016. – С. 32-39.
 11. Грабар, Н. Г. Самостійна робота як засіб активізації студентів [Текст] / Н. Г. Грабар // Методологія університетської освіти : збірник наук.-метод. пр. / за ред. В. І. Жили. – Харків : Лідер, 2016. – С. 93-99.
 12. Грабар, Н. Г. Співвідношення спілкування та комунікації [Текст] / Н. Г. Грабар // Університетська бібліотека: нова сфера інформаційної взаємодії : монографія / за ред. В. О. Ільганаєвої , Т. О. Колеснокової ; Дніпропетр . Нац. ун-т залізн. трансп . ім. акад. В. Лазаряна . – Дніпропетровськ, 2016. – С. 45-60.
 13. Грабар, Н. Г. Теоретичне підґрунтя спілкування на основі філософської спадщини Арістотеля / Н. Г. Грабар // Античні витоки європейської раціональності : матеріали ХХІV Харківських міжнар. сковородинівських читань (ОКЗ «Національний Літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди» 23-24 верес. 2016 р.). – Харків : Майдан, 2016. – С. 279-288.
 14. Грабар, Н. Г. Формування творчого потенціалу бібліотечних фахівців у інформаційно-комунікаційну добу [Текст] / Н. Г. Грабар // Проблеми розвитку документально-інформ . систем у сучас . інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали Всеукр . наук.- практ . конф . (м. Рівне, 10 лют . 2016 р.) / ред. кол . : Г. В. Сілкова , Ж. В. Бабенко, М. С. Костенко, Р. М. Крет ; за заг . ред. М. С. Костенко ; наук. консультант Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен . держ . гуманітар . ун-т, каф. докум . комунікацій і бібл. справи. – Рівне : РДГУ , 2016. – С. 89-91.
 15. Грабарь , Н. Г. Читайте, бо ви того варті! [Текст] / Н. Г. Грабарь // Світоч знань. – 2015-2016. – груд.-січ. (№ 122). – С. 17.
 16. Грабар, Н. Г. Читання літератури як духовно-культурна потреба у спілкуванні [Текст] / Н. Г. Грабар. // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищ . школи : матеріали VІІ міжнар . наук. конф ., 28 квіт. 2016 р. – Харків : Міськдрук , ХНТУСГ . – 2016. – С. 305–310.
 17. Grabar , N. G. Information env ironment of libraries and the problem of mation of comunikation content [ Text ] / N. G. Grabar // Media a vzdelavani 2015 Media and Education. – 2016. – P. 67-69.
 18. Киреева , С. М. История , уникальность и гостеприимство Бугского края [Текст] / С. М. Киреева // Світоч знань. – 2016. – верес. (№ 129). – С. 16-17.
 19. Кірєєва , С. М. «Харківщина – відома та не дуже відома» : мандрівки Слобожанщиною клубу «Патріот» в 2015 році [Текст] / С. М. Кірєєва // Світоч знань. – 2015-2016. – груд.-січ. (№ 122). – С. 18-19.
 20. Мазоренко , М. О. Роль спілкування в системі культорологічних дисциплін [Текст] / М. О. Мазоренко , Н. Г. Грабар // Studia Slobozhanica . Вісн . виставково-музейного центру : матеріали Міжнар . наук.-метод. конф . «Слобожанський гуманітарій – 2014» 27 листоп . 2015 р. / М-во освіти і науки України ; ХНТУСГ , Виставково-музейний центр ; відповід . за вип. Н. П. Москальова . – Харків : ФОП Тарасенко В. П. – 2016. – С. 99-104.
 21. Перевозник , Т. В. БібліоТехА [Електрон. ресурс] : електрон. газ. / Т. В. Перевозник . – 2016. – 21 квітня (№1). – 4 с.
 22. Соколовська , Т. Б. Трансформаційні процеси в інформаційному середовищі бібліотеки [Електрон. ресурс] / Т. Б. Соколовська // Проблеми розвитку документно-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали Всеукр . наук.-практ . конф . ( м.Рівне , 10 лют . 2016 р.). – Рівне, 2016. – С. 52-53.
 23. Соколовская , Т. Б. Сайт библиотеки – инструмент противодействия информационной войне [Електрон. ресурс] / Т. Б. Соколовская // Всеукраїнська наук.-практ . конференція-брейнсторминг «Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань : технології , освіта , наука», 27 квіт . 2016 р . : тези доповідей.
 24. Щетініна , Е. М. Електронні ресурси сучасності [Електрон. ресурс] // Всеукраїнська наук.-практ . конференція-брейнсторминг «Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука», 27 квіт. 2016 р. : тези доповідей.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Вебінари та майстер-класи ORCID

2021-09-16

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з ORCID  проведе серію вебінарів та майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців”.

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

2021-09-14

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів» 339.138(02.064) М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Наукова бібліотека продовжує вересневі зустрічі з першокурсниками

2021-09-14

Сьогодні комп'ютерні технології так увійшли в наше життя, що важко знайти студента, який би не володів комп'ютером. Але для освіченої людини, що живе у сучасному інформаційному світі, цього замало

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка