1. Артюх, Н. Е. Open Archiv KhNTUA электронный архив научных и организовательных документов [Текст] / Н. Е. Артюх // Світоч знань. – 2018. № 143-145. – С. 14-15.
  2. Бездольна, Л. І. Години освіченості як складова культурно-просвітницької роботи університетської бібліотеки [Текст] / Л. І. Бездольна // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 2. – С. 19-22.
  3. Бородіна, Л. О. Жінки Харкова [Текст] / Л. О. Бородіна // Світоч знань. – 2018. – № 143-145. – С. 20-21.
  4. Бородина, Л. А. Рассказы старых переплетов [Текст] / Л. А. Бородина // Світоч знань. – 2018. – № 142-144. – С. 8-9.
  5. Інформаційне забезпечення наукової діяльності : метод. вказівки для самостійного вивчення дисципліни здобувачів вищої освіти (аспірантів) денної форми навч. інженерних, економіко-правових і технологічних спец. / Харк. нац. техн. ун-тсіл. госп-ва ім. Петра Василенка ; упоряд. Н. М. Ніколаєнко. – Харків, 2018. – 16 с.
  6. Інформаційний пошук та робота бібліотечними ресурсами : метод. вказ. для самостійного вивчення дисципліни слухачів магістратури денної форми навч. спеціальностей: 133 Галузеве машинобудування, 181 Харчові технології, 205 Лісове господарство, 275 Транспортні технології / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; упоряд. Н. М. Ніколаєнко. – Харків, 2018. – 16 с.
  7. Николаенко, Н. Н. Использование проектно-ориентированной модели целевого управления библиотекой для инновационного развития / Н. Н.  Николаенко // Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 червн. 2018 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, наук. б-ка. – Харків, 2018.
  8. Ніколаєнко, Н. М. Публікаційна активність науковців Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенкав ресурсах Web of Science corecollection, Sci Verse Scopus, Googlе Scholar : бібліометричний огляд / Н. М. Ніколаєнко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. Інтернет-конф. м. Харків, жовтень 2018 р. / Наук. б-ка Харків. нац. мед. ун-ту. – Харків, 2018.
  9. Щетініна, Е. М. Інформаційно-комунікаційна підтримка діяльності науковців, як засіб поширення наукових ідей університету / Е. М. Щетініна, О. М. Рибальченко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність [секція №18 «Бібліотека ун-ту і науковець у контексті інтеграції до світового наук. інформ. простору»]: Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листопада 2018 р. / м. Харків (Україна). – Харків: ХДУХТ, 2018.
  10. Рибальченко, О. М. Бібліотека – як майданчик для ефективної комунікації / О. М. Рибальченко // Світоч знань. – 2018-2019. – № 152-153. – C. 6-7.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Вебінари та майстер-класи ORCID

2021-09-16

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з ORCID  проведе серію вебінарів та майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців”.

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

2021-09-14

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів» 339.138(02.064) М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Наукова бібліотека продовжує вересневі зустрічі з першокурсниками

2021-09-14

Сьогодні комп'ютерні технології так увійшли в наше життя, що важко знайти студента, який би не володів комп'ютером. Але для освіченої людини, що живе у сучасному інформаційному світі, цього замало

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка