Релігія

 1. 86.2я73
  Л 82    Лубський, В. І. Історія релігій [Текст] : підручник / В. І. Лубський, М. В. Лубська. – Київ : Центр навч. л-ри, 2004. – 695 с. – Бібліогр.: с. 693-694. – ISBN966-8365-35-6.
  Викладено основны питання релігієзнавства, подано широкий матеріал з історії релігії – одного з найяскравіших феноменів людства. Розглядаються різні концепції теорії релігії, її структура та функції в житті суспільства та індивіда, проблеми генезису та еволюції релігії. Значна увага приділяється сучасним світовим релігіям. Визначальний принцип подачі матеріалу – толерантне ставлення як до релігії, так і до вільнодумства.

 2. 86.3я73
  П 12    Павлов, С. В. Географія релігій [Текст] : навч. посібник / С. В. Павлов, К. В. Мезенцев, О. О. Любiцева. – Кіїв : АpтЕк, 1999. – 504 с. – (Освiта ХХI ст.).
  Обґрунтовується необхідність дослідження розвитку релігій з позицій суспільної географії, показані місце та зв’язки нової соціально-географічної дисципліни в системі суспільно-географічних наук. На основі аналізу релігійно-географічного процесу розглядається релігійна ситуація на глобальному, регіональному та національному рівнях. Висвітлюються особливості поширення та територіальної організації кожної релігії (конфесії), виділяються ієрархічно впорядковані територіальні інституції. Досліджується конфесійна геоситуація в Україні.

 3. 86.2
  Р 36    Религия в истории и культуре [Текст] / М. Г. Писманик, М. Г. Нечаев, А. В. Жохов [и др.]. – Пеpмь : Книжный миp, 1995. – 304 с.

  Книга о религии, ее истории, ее месте в мировой культуре, а также о Библии – величайшем памятнике культуры.

 4. 86.3я73
  Р 49    Рижкова, С. А. Типологія релігій. Курс загального релігієзнавства : навч. посібник / С. А. Рижкова. – Київ : Кондоp, 2005. – 446 с.

 5. 86.372
  С 25    Святой дух праздников Христовых [Текст] : праздники, традиции, обычаи – Ростов н/Д : Пpоф-Пpесс, 1996. – 416 с. – (Б-ка пpавославия). – ISBN5-88475-085-4.
  Книга продолжает серию «Библиотека православия» и знакомит с древней традицией праздников Церкви Христовой и народных обрядов, сопровождающих эти праздники. Помимо этого в ней приводятся молитвы и внешние действия верующих во время богослужения, описываются церковные посты и дни поминовений. Даты приведены в старом стиле.

 6. 86.3
  С 48    Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам [Текст] : словарь / под ред. В. Зюбера, под ред. Ж. Потэна. – СПб : Питер, 2008. – 655 с. – ISBN978-5-469-00867-5.
  Иудаизм, христианство и ислам объединяет вера в единого Бога. Наследие этих трех религий составляет основу нашей цивилизации. Задачей словаря является объяснение терминов , представляющих наибольшую важность при изучении этих религий. Каждая из трех религий предоставлена в словаре ключевыми словами, наиболее полно раскрывающими их духовное, политическое и историческое значение. Разногласия не должны затмевать то общее монотеистическое наследие , которым характеризуется наша цивилизация

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-24

Основи розрахунку та конструкції деревообробного обладнання [Текст] : підручник / В. В. Шостак [та ін.] ; за ред. В. В. Шостак ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2012. – 392 с.

Засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ

2020-02-20

В Науковій бібліотеці 20.02.2020 р. відбулося засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ, на якому було розглянуто питання щодо виконання «Плану видання наукових, навчальних та навчально-методичних видань навчально-науковими інститутами ХНТУСГ в 2019-2020 навчальному році».

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка