Трансформация аграрных предприятий

Стратегічні засади організаційних трансформацій аграрних підприємств

Автореферати (Електронний каталог Нац. Б-ки  України ім. Вернадського)Майовець Є.Й. 
Аграрне підприємство в трансформаційній економіці України: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.01 / Є.Й. Майовець ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 36 с. — укp.

Досліджено теоретико-методологічні проблеми формування високоефективного аграрного підприємництва в Україні на етапі переходу до ринкової економіки. Описано механізм розвитку аграрного підприємництва, розкрито сутність основних понять і категорій. Визначено роль аграрного підприємництва у забезпеченні продовольчої безпеки країни. Проаналізовано структуру сучасного аграрного підприємництва, виявлено його найбільш ефективні організаційно-виробничі форми. Запропоновано концепцію стратегії утвердження інноваційної моделі розвитку аграрного підприємництва. Виявлено зміни у формуванні аграрного ресурсного потенціалу в трансформаційному періоді, проаналізовано його кількісні та якісні показники, розглянуто механізм оптимального використання. Досліджено соціальні аспекти розвитку аграрного підприємництва, визначено його вплив на сільський соціум. Обгрунтовано шляхи переходу до екологічно збалансованого аграрного підприємництва. Розкрито причини тінізації аграрної економіки, охарактеризовано її сучасні форми та розроблено заходи щодо обмеження даного процесу. Запропоновано новий механізм макроекономічної координації аграрного підприємництва за умов нестабільності перехідного періоду.Погуляйко М.В. 
Аграрні підприємства в трансформаційних умовах державного регулювання АПК: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / М.В. Погуляйко ; Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти розвитку аграрних підприємств за трансформаційних умов державного регулювання АПК. Розглянуто концептуальні підходи стосовно перетворення аграрної сфери виробництва. Узагальнено досвід функціонування данихпідприємств Луганщини та запропоновано оцінку державному регулюванню їх господарської діяльності. На підставі результатів дослідження регіонального аграрного ринку, зокрема ринку зерна, показано, що державний механізм підтримки сільськогосподарських виробників є недосконалим. Побудовано модель ринку зерна області, яку доцільно використовувати за умов цінової невизначеності. Запропоновано науково обгрунтований організаційно-економічний механізм регулювання аграрного виробництва на базі визначення оптимальних пропорцій щодо використання державних і ринкових важелів регулювання діяльності аграрних підприємств.

 

 Панкратова Л.А. 
Адаптація сільськогосподарських підприємств до ринкового середовища: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Л.А. Панкратова ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Вивчено існуючі та розроблено нові теоретичні та методологічні положення, прикладні рекомендації щодо адаптації сільськогосподарськихпідприємств до нестабільних умов ринкового середовища. Досліджено сучасний стан адаптації аграрних підприємств Черкащини, його складові, а також принципи та чинники, які впливають на зазначений процес у контексті різних організаційно-правових форм господарювання. Проаналізовано досвід адаптації даних підприємств і детально розглянуто розвиток фермерства як найбільш адаптованої форми господарювання у ринковому середовищі. Визначено стратегічні аспекти адаптації господарств, обгрунтовано основні напрями державного регулювання їх ефективного розвитку й адаптації до умов розвитку й становлення ринкового середовища. Опрацьовано методику оцінки рівня адаптованості аграрнихпідприємств, яка передбачає визначення комплексних показників ефективності діяльності господарських суб'єктів.


Радова О. В. 
Активізація розвитку та підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських кооперативів: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Радова ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2011. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Обгрунтовано систему ефективних заходів щодо вдосконалення внутрішньогосподарських відносин у кооперативах та їх об'єднаннях. Розроблено організаційну структуру районного заготівельно-збутового кооперативу. Вдосконалено методику оцінювання конкурентоспроможності кооперативних агроформувань на основі SWOT-аналізу та технологію створення районного обслуговуючого кооперативу, засновану на застосуванні блок-схем і сіткових графіків. Розроблено методику оптимізації розмірів районних машинно-технологічних кооперативів та оптимального периметру території надання технологічних послуг. Систематизовано підходи у формуванні сировинних зон переробних підприємств з урахуванням спеціалізації аграрних підприємств, складних природно-економічних зон регіону та транспортної співпраці переробних підприємств із сировинними базами.

 

Журнальні статті (Електронний каталог НБ ХНТУСГ)

Сагайдак, Ю.

         Сутність, роль та організаційно-правові проблеми легалізації підприємництвав Україні / Ю.  Сагайдак // Підприємництво, госп-во і право. - 2006. - № 11. -  С. 87-90.

Ковалюк, Б.І.

            Основні принципи формування підприємницького суспільства на селі/ Б. І. Ковалюк // АгроСвіт : інформ.- аналіт. журн. - 2011. - N15. -  С. 21-24. - Бібліогр. наприкінці ст.

                                 УДК 334.024:334.012.64334.024334.012.64

Кл.слова (ненормированные): підприємництво -- підприємницьке суспільство -- система підтримки підприємництва-- предпринимательство -- предпринимательское общество -- система поддержки предпринимательства

Аннотация: Розглядаються факторі готовності суспільства до сприйняття підприємництваяк основного напряму ефективного розвитку економіки. Запропоновано принцип формування підприємницького суспільства.

Місце зберігання:

Ч.з.N1(пр.Московський,45)

Ковалюк, Б.І.

            Проблеми розвитку сільського підприємництвав Україні/ Б. І. Ковалюк // Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журн. - 2010. - N 2. -  С. 130-134

Аннотация: Розглянуто передумови становлення підприємництвана селі, проаналізовано тенденції розвитку та чинники, що його обумовлюють, обґрунтовано тезу, що забезпечення ефективного підприємницького середовища на селі сприятиме стабілізації соціально-економічної ситуації та підвищенню стандартів життя сільського населення.

Аб. №3 (вул. Артема,44)

Грецька, Г.А.

            Розвиток підприємництвав аграрному секторі України/ Г. А. Грецька // АгроСвіт : інформ.- аналіт. журн. - 2011. - N15. -  С. 25-32. - Бібліогр. наприкінці ст.

                                 УДК 338.431.2

Кл.слова (ненормированные): підприємництво -- аграрний сектор -- фермерство -- інноваційний розвиток -- предпринимательство -- аграрный сектор -- инновационное развитие

Аннотация: Досліджено процес формування різних форм підприємництвав аграрному секторі.

Місце зберігання:

Ч.з.N1(пр.Московський,45)

Осовський, О.А.

            Проблеми фінансування розвитку малого підприємництвав процесі трансформації економіки України/ О. А. Осовський // АгроСвіт : інформ.- аналіт. журн. - 2011. - N20. -  С. 39-42. - Бібліогр. наприкінці ст.

                                 УДК 336.647/.648

                                 ББК 65.9(4УКР)291-93

Кл.слова (ненормированные): структурна трансформація -- фінансові ресурси -- форми фінансового забезпечення -- малі підприємства -- фінансові показники -- державна фінансова підтримка -- структурная трансформация -- финансовые ресурсы -- формы финансового обеспечения -- малые предприятия -- финансовые показатели -- государственная финансовая поддержка

Аннотация: Визначаються організаційні та правові основи фінансового забезпечення, здійснюється групування особливостей, притаманних організації фінансів малих підприємств. Визначені напрями фінансового забезпечення діяльності малих підприємств шляхом удоскналення фінансового планування. Визначено схему оцінки фінансового стану малого підприємства завдяки введенню до переліку комплексно-оціночних показників додаткових показників платоспроможності.

Місце зберігання:

Ч.з.N1(пр.Московський,45)

Майневич, П. М.

            Сучасні тенденції розвитку підприєимстваграрного сектору України/ П. М. Майневич // Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журн. - 2011. - N9. -  С. 107-110

(Шифр в БД Е737270/2011/9)Б. ц.

Аннотация: Показано сучасний стан підприємства аграрного сектору України, запропоновано основні шляхи їх розвитку.

   Показано современное состояние предприятия аграрного сектора Украины, предложены основные пути их развития.

 Аб. №3 (вул. Артема,44)

Україна., Закони.

            Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництвав Україні: Закон від 22.03.2012 р.№4618-VI/ Україна. Закони. // Бухгалтерія в сіл. госп-ві : всеукр.  наук.-практ. журн. - 2012. - N 9. -  С. 6-12

Имеются экземпляры в отделах:

Аб. №3 (вул. Артема,44)

Филюк, Г.М.

            Адміністративні бар'єри входу на ринок в Україні та їх вплив на розвиток підприємництва/ Г. М. Филюк // Економіка України : політико-економ. журн. - 2013. - №  6. -  С. 20-30. - Бібліогр. наприкінці ст. - ISSN 0131-775X

                                 УДК 339.13.025

Кл.слова (ненормированные): підприємництво -- адміністративні бар'єри -- бар'єри входу на ринок -- бар'єри виходу з ринку -- конкуренція -- монополія -- предпринимательство -- административные барьеры -- барьеры входа на рынок -- барьеры выхода из рынка -- конкуренция -- монополия

Аннотация: Розкрито сутність і види бар'єрів входу на ринок. Досліджено особливості та види адміністративних бар'єрів в українській економіці та доведено їх негативний вплив на розвиток підприємництва. Запропоновано шляхи зниження адміністративних бар'єрів.

Аб. №3 (вул. Артема,44)

Півторак, В.С.

            Інституціональні особливості розвитку аграрного підприємництва/ В. С. Півторак // Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журн. - 2012. - N8. -  С. 139-143

Аб. №3 (вул. Артема,44)

Збарський, В. К.

            Тенденції розвитку малого підприємництва/ В. К. Збарський, М. П. Канінський // Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журн. - 2009. - N 8. -  С. 50-53

 Аб. №3 (вул. Артема,44)

 

КНИГИ (Електронний каталог НБ ХНТУСГ)

65.9(4УКР)321я73

Т 86

Турченко, Михайло Михайлович.

            Менеджмент у підприємництві: Лекція для студ./ М. М. Турченко. - Х. : [б. в.], 2002. - 128 с. - (ХДТУСГ)                                 

Аб. №1(пр. Московський, 45), Ч.з.N1(пр.Московський,45), Аб. №3 (вул. Артема,44)

65.9(4УКР)32-183

Т 86

Турченко, Михайло Михайлович.

            Стратегічна організаційно-економічна реструктуризація організацій аграрного сектора: Моногр./ М. М. Турченко. - Х. : Едена, 2006. - 536 с. - ISBN 966-8230-20-5

Аб. №1(пр. Московський, 45), Ч.з.N1(пр.Московський,45), Аб. №3 (вул. Артема,44)

65.9(4УКР)32-183

Т 89

Турченко, Михайло Михайлович.

            Формування суб'єктів малого та середнього підприємництва на базі організацій аграрного сектору АПК: наук.-навч. вид./ М. М. Турченко; ХДТУСГ. - Х. : Б.в, 1999. - 86 с. : табл. - 1.50, 1.00,  гр.

                                 ББК

                                 65.9(4УКР)32-183

Кл.слова (ненормированные): ISIS N 009604 -- аграрний сектор АПК -- малі та середні підприємства -- організаційно-економічна реструктуризація -- суб’єкти середнього підприємства -- характеристика -- прогноз розвитку -- кадрове забезпечення

Аб. №1(пр. Московський, 45), Ч.з.N1(пр.Московський,45), Аб. №3 (вул. Артема,44)

65.9(4УКР)32-183

Т89

Турченко, Михайло Михайлович.

            Організаційно-економічна реструктуризація аграрного сектора регіона/ М. М. Турченко. - Х. : Основа, 2000. - 226 с. - 5.00 гр.

                                 ББК

                                 65.9(4УКР)32-183

Кл.слова (ненормированные): ISIS N 010150 -- прооблема оптимізації виробничої структури  -- шляхи вирішення -- ВС -- ОС -- ОСУ

Ч.з.N1(пр.Московський,45), Аб. №3 (вул. Артема,44)

65.9(4УКР)-212.4я73

Т 89

Турченко, Михайло Михайлович.

            Практикум з менеджменту підприїмств АПК. Методика і зразки самостійного рішення задач та опрацювання ситуаційних завдань у позааудиторний час: Навч. посіб./ М. М. Турченко; ХДТУСГ. - Х. : [б. в.], 2003. - 326 с. - 12.74 гр.

Ч.з.N1(пр.Московський,45), Аб. №3 (вул. Артема,44)

65.9(4Укp)32

Т89

Турченко, М. М.

            Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в аграрному секторі АПК: Лекція для студентів з спеціал. "Механізація сільського господарства"/ М. М. Турченко; ХДТУСГ. - Х. : [б. и.], 2000. - 50 с.б.ц

Аб. №3 (вул. Артема,44)

65.9(4УКР)32

Т 89

Турченко, Михайло Михайлович.

            Стратегiчна органiзацiйно-економiчна реструктуризацiя органiзацiй аграрного профiлю Харкiвщини: проблеми, перспективи: наук. вид./ М. М. Турченко; ХНТУСГ. - Х. : ТОВ "Едена", 2007. - 118 с. - Б.ц.                            

Мазнєв, Григорій Євтійович (канд. техн. наук).

            Основи підприємництва та міжнародна підприємницька діяльність. : навч. посіб. для самост. роботи студ., . Ч.3./ Г. Є. Мазнєв, Т. О. Лагода, Т. Є. Піпіна; ХНТУСГ. - Х. : Міськдрук, 2010. - 90 с. - ISBN 978-966-1664-52-3 : 18.00 гр.

                                 ББК

                                 65.9(4Укр)292я73

Кл.слова (ненормированные): підприємницька діяльність -- розвиток взаємовідносин  в підприємництві-- структури малого бізнесу -- комерційна таємниця

Ч.з.N1(пр.Московський,45), Аб. №3 (вул. Артема,44)

65.32

Б 82

Борисова, Вікторія Анатоліївна.

            Економічний механізм ресурсокористування в аграрній сфері: наук. вид./ В. А. Борисова. - Суми : Довкiлля, 2004. - 168 с. - ISBN 966-8078-35-7 : 17.00 гр.

                                 ББК

                                 65.32

Кл.слова (ненормированные): ISIS N 015701 -- природні ресурси -- організаційно-економічний механізм -- економічне регулювання -- страховий захист -- потенціал АПК -- інвестиційне забезпечення

Аб. №1(пр. Московський, 45)-29, Ч.з.N1(пр.Московський,45), Аб. №3 (вул. Артема,44)

65.9(4Укр)32-183

С 83

            Стратегiчна органiзацiйно-економiчна реструктуризацiя органiзацiй аграрного сектора: організаційно-територіальний аспект: моногр./ М. М. Турченко, О. О. Красноруцький, Т. В. Власенко [та ін.] ; за ред. М. М. Турченка; ХНТУСГ. - Х. : Едена, 2008. - 320 с. - ISBN 978-966-8230-26-4 : 37.00 гр.

                                 УДК

                                 65.9(4Укр)32-183

Кл.слова (ненормированные): сільські агломерації -- агрокліматичні ресурси -- поголів’я тварин -- АПК -- класіфікація аграрних підприємств -- молочна промисловість -- рослинництво -- якість менеджменту

Аб. №1(пр. Московський, 45)-29, Ч.з.N1(пр.Московський,45), Аб. №3 (вул. Артема,44)

65.32я73

Т 89

Турченко, Михайло Михайлович.

            Сільські АПК: сутність та світовий досвід: навч. посіб./ М. М. Турченко, Н. О. Шевченко. - Х. : Майдан, 2009. - 138 с. - ISBN 978-966-372-283-2 : 12.66 гр.

                                 ББК

                                 65.32я73

Кл.слова (ненормированные): локальні інтегровані виробничі агропромислові системи -- організаційно-економічні передумови розвитку АПК -- організаційно-економічні реструкторизації -- сільські агломерації -- адміністративно-територіальні реформи

Ч.з.N1(пр.Московський,45), Аб. №3 (вул. Артема,44)

65.9(4УКР)32

О-64

            Організаційно-економічні трансформації ваграрному виробництві: Матеріали Третіх регіональних річних зборів Північно-Східного відділення Всеукраїнського Конгресу вчених економістів-аграрників, 10 грудня 2009 р., м. Харків/ ХНТУСГ. - Х. : Б.в., 2010. - 480 с. - ISBN 978-966-1664-49-3 : 52.40 гр.                                

Кл.слова (ненормированные): інновації -- скотарство -- овочівництво -- агроформування -- планування -- кредитування -- агромаркетинг -- екологізація -- підприємництво -- агломерація -- зернова галузь -- кооперативы -- енергоемкость -- інвестиції -- землекористування -- кормовиробництво -- селекція -- насінництво -- ціноутворення -- агроекологічний моніторинг -- садівництво -- агроменеджмент -- конярство

Аб. №3 (вул. Артема,44)

65.9(4УКР)-183

П 78

            Проблеми економіки агропромислового комплексу і формування його кадрового потенціалу: колектив. моногр. у 2-х т., Т. 1/ ХДТУСГ, Ін-т аграрної економіки УААН; за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Амбросова, Г. Є. Мазнєва. - наук. вид. - К. : ІАЕ, 2000. - 732 с. : табл. - ISBN 966-7306-41-0 : 25.00 гр.

                                 ББК

                                 65.9(4УКР)-183

Кл.слова (ненормированные): власність -- реформування -- аграрний сектор -- оподаткування -- кадрове забезпечення -- оренда землі -- сільськогосподарська кооперація -- маркетингове забезпечення -- приватизійні процеси АПК -- організаційно-економічні відносини -- регіональна політика -- реструктуризація -- інвестиційні ресурси -- земельні ресурси -- фінансовий стан с.-г. підприємств -- директ-кастинг -- фактор аналізу прибутку -- аграрні реформи -- приватна власність -- бізнес план в АПК -- агробізнес -- оподаткування в АПК -- реорганізація КСП -- менеджмент агропідприємств -- доцільність інвестицій -- експертна оцінка -- інвестиційна оцінка -- фіксований с.-г. податок

Аб. №1(пр. Московський, 45), Ч.з.N1(пр.Московський,45), Аб. №3 (вул. Артема,44)

65.29я73

Г 85

Гринчуцький, Валерій Іванович.

            Економіка підприємства: навч. посіб./ В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук; Терноп. нац. екон. ун-т. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Центp учб. л-pи, 2012. - 304 с. : табл. - ISBN 978-611-01-0309-1 : 85.00 гр.

                                 ББК

                                 65.29я73

Кл.слова (ненормированные): підприємство -- види підприємств -- організаційно-правові форми -- господарювання підприємств -- управління підприємством -- ринок -- продукція -- планування -- господарська діяльність -- персонал -- продуктивність -- оплата праці -- фонди підприємства -- обігові кошти -- нематеріальні ресурси -- інвестиційні ресурси -- інноваційна діяльність -- якість продукції -- витрати на виробництво -- неспроможність (банкрутство)

Аб. №3 (вул. Артема,44)

5.9(4Укр)32

О-64

            Організаційно-економічні та інституціональнізасади трансформації в аграрній сфері України: матеріали зборів керівників, спеціалістів та вчених-аграрників Харківської області 28 березня 2011 року/ ХНТУСГ. - Х. : ХНТУСГ, 2011. - 166 с. : il. - 10.00 гр.

                                 ББК

                                 65.9(4Укр)32

Кл.слова (ненормированные): аграрні трансформації -- аграрна сфера -- інноваційний розвиток тваринництва -- грунтові ресурси -- сільськогосподарські підприємства -- земельний ринок -- агрохолдинги -- органічне землеробство

Аб. №3 (вул. Артема,44)

 

 

 

Key words, ключові слова: Україна, ВНЗ, бібліотеки, інформаційна робота, сільське господарство; Украина, вузы, библиотеки, информационня работа, сельское хозяйство; Ukraine, universities, libraries, information work, beet, Beet technology, agriculture.

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

13 вересня - День пам’яті жертв фашизму

2020-09-13

Це День пам’яті десятків мільйонів людей, які загинули в Другій світовій війні: мільйонів солдатів та ще більше – мирних жителів, які загинули внаслідок бомбардувань, у концтаборах, від хвороб та від голоду, який відзначається щорічно у другу неділю вересня.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка