Труды менеджмент-2012

Видання викладачів науково-навчального інституту

бізнесу і менеджменту ХНТУСГ у 2012 р.


 

65.9(4Укр32я73)

О-64   

Організація виробництва [Текст]: курс лекцій/ Г.Є.Мазнєв,

І.С. Щербакова, С.М.Калініченко [та ін.]; за ред.. Г.Є.Мазнєва; ХНТУСГ. – Х.: Міськдрук, 2012. – 402 с.

           В лекційному курсі відображені поняття сутності виробництва та виробничих систем; особливості виробничих та технологічних процесів, організаційних типів виробництва; розрахунки і шляхи скорочення тривалості виробничого циклу; характеристики методів організації виробництва, його технічного обслуговування та регулювання; організація, вимірювання та раціоналізація трудових процесів; формування якості і забезпечення конкурентоспроможності продукції (послуг); перепроектування виробничих систем.

           Даний курс лекцій розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів аграрного профілю.

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

65.052.2я73

М 25

Маренич, Т.Г. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях [Текст]: навч. посіб. для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» в 2-х ч., Ч.2/ Т.Г.Маренич, О.В.Гаврильченко; ХНТУСГ. – Х.; Міськдрук, 2012. – 335 с.: табл.

          Друга частина посібника містить питання фінансового обліку; облік необоротних і оборотних активів, власного капіталу, зобов’язань, облік витрат, доходів і фінансових результатів, порядок і принципи складання фінансової звітності.

           Навчальний посібник покликаний допомогти його користувачам швидко засвоїти великий обсяг матеріалу. Для студентів напряму підготовки «Облік і аудит», а також «Економіка підприємства», у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

 

65.290-93я73

М 19

Малій, О.Г. Фінанси підприємств [Текст]: навч. посіб./О.Г.Малій. – Х.; Міськдрук, 2012. – 354 с.

          В навчальному посібнику розглянуто сутність та функції фінансів підприємств, готівкові і безготівкові розрахунки, грошові надходження підприємств, утворення і розподіл прибутку, формування основних та оборотних активів, кредитування підприємств, основи фінансового планування, аналіз фінансового стану, діагностику банкрутства та фінансову санацію підприємств. До нього увійшли тексти лекцій, тести, задачі, питання для самоконтролю, а також методичні вказівки до розв’язання задач за всіма темами курсу.

            Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, практичних працівників у сфері фінансів.

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

65.26я73

П 84

Прохватилов, Ю.Ф.Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособие: конспект лекций/ Ю.Ф.Прохватилов; ХНТУСХ. –

 Х.: Міськдрук, 2012. – 266 с.

           Пособие представляет собой курс лекций по дисциплине «Финансовый менеджмент», построенный по тематическому принципу. В конце каждой темы приводятся вопросы для контроля усвоения материала студентами и темы для самоконтроля. В пособие включены планы семинарских занятий, согласованные с модульным контролем текущих знаний студентов, а также вопросы для подготовки к экзамену.

            Пособие подготовлено в соответствии с типовой учебной программой по дисциплине «Финансовый менелжмент» для специальностей «Учет и аудит», «Экономика предприятий», «Менеджмент организаций».

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

65.9(4Укр)32я73

О-64

Організація агробізнесу та підприємництва [Текст]: навч. посіб. для підготов. до здачі модулів. Ч.1./ Г.Є.Мазнєв, Т.О.Лагода, Т.Є.Піпіна [та ін..].; ХНТУСГ. – навч. вид. – Х.: Міськдрук, 2012. –

126 с.

          Навчальний посібник містить основні положення щодо підбору, обробки і вивчення матеріалів, необхідних для підготовки до здачі модулів, теми лекцій, практичних занять та самостійного вивчення.

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44

65.9(4Укр)32я73

О-64

Організація агробізнесу та підприємництва [Текст]: навч. посіб. для підготов. до здачі модулів. Ч.2./ Г.Є.Мазнєв, Т.О.Лагода, Т.Є.Піпіна [та ін..].; ХНТУСГ. – навч. вид. – Х.: Міськдрук, 2012. –

96 с.

          Навчальний посібник містить основні положення щодо підбору, обробки і вивчення матеріалів, необхідних для підготовки до здачі модулів, теми лекцій, практичних занять та самостійного вивчення.

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

65.9(4Укр)32я73

О-64

Організація агробізнесу та підприємництва [Текст]: навч. посіб. для самост. роботи студ. Ч.3/ Г.Є.Мазнєв, Т.О.Лагода,

С.М.Калініченко [та ін..].; ХНТУСГ. – навч. вид. – Х.: Міськдрук, 2012. – 62 с.

          У третій частині посібника дана коротка енциклопедія бізнесу – пояснення термінів і понять, які застосовуються у підприємницькій діяльності.

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

65.9(4Укр)32я73

О-64

Організація агробізнесу та підприємництва [Текст]: навч.-метод. посіб. для викон. практ. занять/ Г.Є.Мазнєв, Т.Є.Піпіна, Т.О.Лагода [та ін..]; ХНТУСГ. – Х.: Міськдрук, 2012. – 62 с.

           В навчально-методичному посібнику  наведено тематичні плани лекційного курсу, практичних, семінарських занять та завдань для самостійного вивчення дисципліни.

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

65.050.24

Т 48

Ткаченко, С.Є. Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг» [Текст]: для студ. денної та заочної форми навчання всіх спец./ С.Є.Ткаченко; ХНТУСГ. – Х.: ХНТУСГ, 2012. – 90 с.

           У конспекті лекцій висвітлені основні теми курсу, цілі, принципи, функції, задачі та сучасні концепції маркетингу, маркетингове середовище, організація, управління та контроль маркетингової діяльності на підприємстві. Розглянуті питання маркетингових досліджень, товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики підприємства. Вивчення даного курсу дозволить майбутнім фахівцям напрацювати вміння та навички здійснювати маркетингову діяльність.

            Конспект лекцій призначений для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей.

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

65.050я73

З-17

Заика, С.А. Проектный анализ [Текст]: конспект лекций для иностр. студ. экон. спец./ С.А.Заика, Л.С.Харчевникова; ХНТУСХ. – Х.: Міськдрук, 2012. – 108 с.

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

65.321я73

З-17

Заика, С.А. Анализ хозяйственной деятельности [Текст]: конспект лекций для иностр. студ. экон. спец./ С.А.Заика, А.В.Пивень; ХНТУСХ. – Х.: Міськдрук, 2012. – 178 с.

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

 

65.050.214я73

Т 89

Турченко, М.М. Психологія управління [Текст]: курс лекцій/ М.М.Турченко, В.В.Клочан. – Х.: Міськдрук, 2012. – 302 с.

           Курс лекцій розрахований на студентів напрямку підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», освітньо-кваліфікаційних рівнів 7.03060101 «спеціаліст» та 8.03060101 «магістр».

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

 

65.9(4Укр) 32

Т89
Турченко, М.М. Стратегічна ринково-підприємницька трансформація внутрішнього середовища сільських агломерацій Харківщини [Текст]: моногр./ М.М.Турченко; ХНТУСГ. –
Х.: Міськдрук, 2012. - 390 с.: табл.

             Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методичних, а також практичних аспектів стратегічної ринково-підприємницької трансформації внутрішнього середовища сільських агломерацій Харківщини. У монографії отримали подальший розвиток ідеї, які відображають сучасну світову тенденцію становлення бізнесу та змін способів ведення конкурентної боротьби за досягнення конкурентної переваги. Особлива увага приділяється ідеям менеджменту XXIстоліття, стратегічному та глобальному менеджментам.

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

 

65.9(4Укр)32

Т 89

 

Турченко М.М. Науково-організаційні основи соціально-економічного розвитку сільських агломерацій Харківщини [Текст]: лекція/ М.М.Турченко; ХНТУСГ. – Х.: Міськдрук, 2012. – 44 с.

 

             Лекція є стислим викладом монографії «Стратегічна ринково-підприємницька трансформація внутрішнього середовища сільських агломерацій Харківщини».

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

 

 

М Е Т О Д И Ч Н І  М А Т Е Р І А Л И

 

65.321я72

З-17

 

Заика, С.А. Анализ хозяйственной деятельности [Текст]: метод. рек. к выполнению курс. работы для иностр. студ. экон. спец./ С.А.Заика, А.В.Пивень; ХНТУСХ. – Х.: Міськдрук, 2012. – 66 с.

 

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

65.012.2я72


З-17

 

Заїка, С.О. Аналіз виробництва валової і товарної продукції [Текст]: метод. рек. для студ. екон. спец./ С.О.Заїка, А.В.Півень, Л.С.Харчевнікова; ХНТУСГ. – Х.: Міськдрук, 2012. – 18 с.

 

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

 

65.325.1я73

А 86

 

Артеменко, О.О. Нормування праці та визначення норми виробітку в рослинництві [Текст]: метод. вказівки до викон. практ. роботи/ О.О.Артеменко, М.М.Бакум; ХНТУСГ. – Х.: ХНТУСГ, 2012. – 32 с.

 

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

 

65.325.2я73

А 86

 

Артеменко, О.О. Нормування праці та визначення норми обслуговування в тваринництві [Текст]: метод. вказівки до викон. практ. роботи/ О.О.Артеменко, М.М.Бакум; ХНТУСГ. – Х.: ХНТУСГ, 2012. – 30 с.

 

 

88.53я73

С 50

 

Смігунова, О.В. Конфліктологія [Текст]: метод. рек. для викон. практ. завдань студ. денної та заоч. форми навчання зі спец. «Менеджмент організацій»/ О.В.Смігунова; ХНТУСГ. – навч. вид. – Х.: Міськдрук, 2012. – 56 с.

 

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

 

65.050.214я73

С 22

 

Сахненко, В.І. Менеджмент [Текст]: метод. рек. до викон. практ. заняття за темою: «Організація та проведення нарад і зборів» для студ. очної та заочної форм навчання зі спец. 6.030601 «Менеджмент організації та адміністрування»/ В.І.Сахненко. – навч. вид. – Х.: б. в., 2012. – 16 с.

 

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

 

65.050.214я73

С 22

 

Сахненко, В.І. Менеджмент. Оцінка ділових і особистих якостей керівників і спеціалістів підприємства [Текст]: метод. рек. до викон. практ. заняття для студ. очної та заочної форм навчання зі спец. 050.201 «Менеджмент організацій»/ В.І.Сахненко; ХНТУСГ. – Х.: б.в., 2012. – 20 с.: табл.

 

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

 

65.050.214я73

С 22

 

Сахненко, В.І. Самоменеджмент [Текст]: метод. рек. до викон. практ. заняття за темою «Оцінка своїх особистих обмежень» для студ. очної та заочної форм навчання зі спец. 050.201 «Менеджмент організацій»/ В.І. Сахненко, ХНТУСГ. – Х.: б. в., 2012. – 20 с.: табл.

 

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

 

65.9(4Укр)29я73

Т 41

 

Тимченко, М.І. Методичні рекомендації для виконання індивідуального навчально-дослідницького завдання з дисципліни «Стратегія підприємства» [Текст]: для студ. освітньо-кваліфікац. рівнів «спеціаліст» і «магістр» спец. 6.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування», 6.030504 і «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»/ М.І.Тимченко; ХНТУСГ. – Х.: б. в., 2012. – 20 с.

 

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

65.9(4Укр) 32-212.4.я73

Т 41

 

Тимченко, М.І. Методичні рекомендації для виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Стратегічне управління» [Текст]: для студ. освітньо-кваліфікац. рівнів «спеціаліст» і «магістр» напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спец. 7.050201 «Менеджмент організацій»,7.050107 і «Економіка підприємства» 7.050106 «Облік і аудит»/ М.І.Тимченко; ХНТУСГ. – Х.: б. в., 2012. – 14 с.

 

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка