Наукова бібліотека ХНТУСГ сьогодення

Основна роль і мета сучасної бібліотеки закладу вищої освіти  сьогодні як і завжди полягає в підтримці навчання і досліджень в контексті стратегічних цілей університету. Це досягається за рахунок надання високоякісних, професійних послуг та інформації, підтримується збереженням, просуванням і експлуатацією своїх унікальних фондів і колекцій, організацією сучасного інформаційного середовища, адаптованого до всіх потреб і режимів користувача.

НБ ХНТУСГ оперативно реагує на  виклики часу і поєднує в своїй діяльності традиційні і нові форми роботи. Сьогодні бібліотека – партнер з інформаційної підтримки  навчання, викладання і досліджень. Поряд з тим, що для студентів, аспірантів, викладачів бібліотека залишається майданчиком з отримання і поширення науково-освітньої інформації, є засобом просування результатів наукових досліджень в наукове середовище, зберігачем електронного освітнього і наукового контенту університету, суб'єкт формування інформаційної культури і розвитку інформаційно-аналітичних компетентностей користувачів.

І насамперед Бібліотека ХНТУСГ прагне забезпечити саме такий сервіс, який відповідає статусу Університету  як одного з кращих університетів агроосвіти,  з  міцною репутацією у наданні освітніх послуг, з високими рейтинговими показниками у наукових дослідженнях і яскравою історією виховної діяльності. Співробітники бібліотеки пишаються своєю роботою і приділяють особливу увагу  сприянню конкурентоспроможності  ХНТУСГ на ринку освітніх послуг; інформаційній підтримці забезпечення якості підготовки фахівців; підвищенню рівня інформаційного забезпечення наукових досліджень, підвищенню комфортності обслуговування всіх категорій користувачів, підвищенню професійної компетентності працівників Бібліотеки; забезпеченню лідируючих позицій серед бібліотек закладів вищої освіти при збереженні і розширенні партнерських зв'язків і співробітництва з бібліотеками різної відомчої приналежності Харкова і України.

Місце Бібліотеки у загальному контексті розвитку Університету та в  бібліотечно-інформаційному просторі бібліотек ЗВО України визначається сьогодні «Концепцією розвитку Наукової бібліотеки Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка», яка має п’ять обґрунтованих напрямків діяльності на період  до 2021 року.    

1. Підтримка освітньої діяльності і наукової роботи

Для  максимальної інтеграції в освітню та дослідницьку діяльність ХНТУСГ  та підвищення статусу Бібліотеки як учасника цієї діяльності,  бібліотека постійно дбає про забезпечення відповідності складу та обсягу інформаційно-бібліотечних ресурсів інформаційним потребам користувачів; забезпечує вільний доступ користувачів до фондів Бібліотеки, світових і вітчизняних науково-освітніх ресурсів;  використовує можливості, пов'язані с потребою активного просування результатів наукової діяльності університету у вітчизняне і світове науково-інформаційне середовище; приділяє увагу збереженню наукової спадщини ХНТУСГ, а також розвитку інформаційної культури користувачів.

Нові нестандартні ідеї і рішення  створюють передумови, за яких бібліотека   сьогодні позиціонується як структура-партнер з інформаційної підтримки освітньої діяльності і наукової роботи. НБ приймає участь у рейтингуванні кафедр шляхом демонстрації фондів наукової, навчальної і навчально-методичної літератури, виданої науковцями всіх кафедр університету протягом поточного навчального року, яка наявна у бібліотечному фонді, що є  своєрідною візуалізацією досягнень кожного навчально-наукового інституту, кожної  кафедри та спонукає до активізації наповнення фонду бібліотеки новими виданнями.   

Удосконаленню видавничої діяльності університету бібліотека сприяє  створення та підготовка бібліотекою «Плану видання наукових, навчальних та навчально-методичних видань навчально-науковими інститутами ХНТУСГ в … навчальному році», який надає можливість виявити прогалини у книгозабезпеченості дисциплін і  скоригувати подальшу видавничу діяльність, а також сприятиме забезпеченню повноти комплектування фонду бібліотеки виданнями науковців і викладачів університету.

Запорука розвитку наукової комунікації в цифрову епоху – вільний доступ до наукової інформації.  НБ  ХНТУСГ поширює результати наукових праць і розробок науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів та  студентів через:

Створено консультаційний бібліомайданчик  для науковців та редакцій журналів щодо удосконалення наукових видань ХНТУСГ  і просування   публікацій авторів  до міжнародних наукових та наукометричних баз даних. Підтримка видавничих проектів ХНТУСГ на платформі  OGS здійснюється шляхом наповнення архівів видань «Інженерія природокористування»  та Технічний сервіс агропромислового лісового та транспортного комплексів».

Бібліотека постійно дбає про підвищення обізнаності користувачів в питаннях самостійного пошуку необхідної інформації, сприяє розвитку інформаційної культури та вдосконалення дослідницьких компетенції студентів, аспірантів, викладачів. Для оперативного і повного забезпечення науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та інших зацікавлених користувачів світовою науковою інформацією бібліотека використовує сучасні мережеві технології а також пропонує максимально використовувати можливості наданих Міністерством освіти і науки України на безкоштовній основі   баз даних Scopus та  WoS та інших баз даних наукової інформації. Для підтримки вчених в освоєнні навичок роботи з цими базами даних Науковою були проводяться семінари у всіх  навчально-наукових інститутах, на  факультеті і окремих кафедрах. Під час таких занять відбувається навчання  методам пошуку інформації в інформаційних масивах баз даних, надається аналіз результатів пошуку, основи моніторингу нової  інформації і цитувань.

Наукове надбання університету - монографії, публікації, підручники, посібники, навчально-методичні видання всіх тих, з чиїм ім’ям пов’язана історія наукової думки університету активно популяризується нами у вигляді бібліографічних даних «Праці науковців ХНТУСГ», біобібліографічних покажчиків серії «Біобліографія вчених ХНТУСГ», а також за допомогою нових форматів, створюючи сторінки науковців у Вікіпедії.

2. Інформаційно-аналітичний моніторинг та бібліометричний аналіз

Керівництвом ХНТУСГ бібліотеку  залучено до процесу наукометричних досліджень і бібліометричних вимірювань, в результаті чого бібліотека здійснює аналітичний супровід науково-публікаційної діяльності університету, роз’яснює наукометричні показники, надає аналітичні довідки для адміністрації, проводить  моніторинг профілю університету,  профілів наукових видань університету, відстеження профілів науковців в Google Scholar з  відображенням їх в  інформаційно-аналітичній системі «Бібліометрика української науки”, надає консультативно-практичну допомогу у створенні і редагуванні профілів вчених (ID Scopus (за наявності), Researcher ID (WoS), а також ORCID, Google Scholar тощо.

 На сайті бібліотеки створено і ведеться розділ «Науковцям», де  представлено матеріали про розвиток публікаційної активності науковців  ХНТУСГ і відстеження динаміки бібліометричних показників; надаються посилання на профільні сторінки ХНТУСГ  в базах даних Scopus, WoS, Google Scholar та сторінки наукових видань університету в Google Scholar, розміщено аналітичний огляд публікаційної активності науковців ХНТУСГ в ресурсах WoS, Scopus, Googlе Scholar. Але найбільшу зацікавленість викликає ресурс «Наукометричні показники вчених ХНТУСГ» на  створеній співробітниками бібліотеки платформі «Веб-портфоліо науковця». Він здійснює генерацію статистичних і бібліографічних даних з бази даних «Праці співробітників ХНТУСГ» та АФ ІА,  демонструючи науковий потенціал університету. Ресурс підтримує оцінку як окремих авторів, так і окремих кафедр, а також надає бібліографічні дані для відстеження публікаційної активності науковців.

3. Розвиток бібліотечних та інформаційних технологій

Підвищення ролі бібліо­теки у сучасній освітній діяльності диктує необхідність формування і підтримки такого інформаційно­го простору, який забезпечує його гідну позицію у високотехнологічному сьогоденні.  Інформаційний потенціал Бібліотеки реалізується за допомогою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, завдяки яким:

  • ведеться електронний каталог, який має 9 баз даних для користувачів і 4 службові бази даних;
  • створено електронну бібліотеку навчальних і навчально-методичних видань викладачів;
  • автоматизовано процеси формування, обробки і штрихкодування  документів;
  • частково впроваджено електронну книговидачу для користувачів;
  • працює власний сайт і постійно забезпечується його інформаційне наповнення;
  • організовано роботу інституційного репозитарію Open Archive KhNTUAр;
  • налагоджено роботу в корпоративних загальноукраїнських проектах провідних бібліотек України з можливістю виходу в глобальні інформаційні мережі;
  • сформовано науково-інформаційну систему вторинних ресурсів в вигляді бібліографічної і біобібліографічної продукції (покажчики друкованих праць співпрацівників ХНТУСГ серії "Біобібліографія вчених ХНТУСГ" та цикл он-лайн покажчиків "Науковці  нашого університету");
  • забезпечується постійна підтримка фахових видань університету на платформі OJS
  • здійснюється робота по наповненню вікіпедії – сторінок університету і бібліотеки.

З кожним роком сучасні технології бібліотечно-інформаційного обслуговування удосконалюються. Засоби мобільної телекомунікації дають можливість користувачам  у будь-який час з будь-якого місця звернутися до бібліотеки за інформацією.  

З огляду на те, що мобільні пристрої змінюють спосіб доставки інформації та доступу до неї користувачам,  бібліотека  перейшла на нову версію сайту, яка пристосована до мобільних технологій.  

4. Розвиток бібліотечного простору

Будь яка бібліотека прагне створити комфортне середовище для самостійної дослідницької і освітньої діяльності користувачів (у т.ч. системи дистанційного навчання), інтелектуального спілкування та обміну знаннями. Від цього залежить зростання іміджу і  відвідуваності Бібліотеки. Бібліотекою здійснюються спроби взяти  участь  у грантових конкурсах з метою отримання додаткового фінансування для організації CoWork-Hall (участь у  Програмі малих грантів громадської дипломатії – освіта і культура від Посольства США в Україні ( проект № 428-06142018), або переформатування роботи читального залу на пункті обслуговування в ННІ МСМ у партнерстві із студентським самоврядуванням та адміністрацією інституту МСМ. Сподіваємось, що спільними зусиллями буде створено відкритий простір для комунікації молоді та реалізації молодіжних ініціатив – майданчик для співпраці студенства з науковцями, підприємцями, бізнесменами, з відкриттям  доступу студентам до інформації про актуальні сучасних технологій та найкращих світових агрономічних практик, місце для навчання, генерації нових ідей, проведення презентацій, майстер-класів, зустрічей.  

Розширення бібліотечного простору бібліотека здійснює також і за рахунок віртуального середовища.   Інноваційною основою для піднесення рівня задоволення інформаційних запитів користувачів, просування власних продуктів і послуг у вітчизняному науковому середовищі  є використання бібліотекою інструментарію соціальної мережі Facebook, де  поширюється інформація про бібліотечно-бібліографічні та інформаційні послуги, наукові ресурси, інформаційно-аналітичні матеріали, орієнтовані на задоволення запитів наукових працівників, наукові заходи, поради щодо використання баз даних і сервісів, доступ до яких надає бібліотека.   Це дає нам як приріст бібліотечної онлайн-аудиторії, так і розширює соціокультурну складову нашої діяльності.

5. Управління змінами та підвищення рівня кадрового потенціалу Бібліотеки

Бібліотеки змінюються. І цей процес невпинний.  Точно визначити стратегічні позиції у світі, що динамічно змінюється допомагає проектний менеджмент. НБ ХНТУСГ обрала Проектно-орієнтовану модель цільового управління (ПОМЦУ), яка спрямована не тільки на задоволення сучасних  потреб користувача, а й на випередження  запитів та передбачення можливих користувацьких  очікувань. Основною базою нових перетворень стали  проекти  освітньо-наукового,  інформаційно-бібліографічного  та культурно-просвітницького спрямування.  «Репозиторій ХНТУСГ», «Наука ХНТУСГ в метриках», «ХНТУСГ в Вікіпедії», «НБ ХНТУСГ в Вікіпедії», «Літопис ХНТУСГ», «Календарний кошик», краєзнавчий проект «Мій рідний край − моєї долі славний оберіг» - проекти,  що спонукають працівників бібліотеки діяти професійно, креативно, творчо. В свою чергу це потребує запроваджувати заходи по  підвищенню рівня кадрового потенціалу Бібліотеки. З цією метою НБ використовує всі існуючі форми зовнішнього (в навчальних закладах, спеціальних центрах) і внутрішнього (в рамках організації, на робочому місці чи за його межами) навчання, направленого на підтримку і удосконалення професійного рівня, знань і умінь співробітників для того, щоб ставати драйверами змін і інновацій в освіті.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Сканер у подарунок для бібліотеки

2021-12-28

Напередодні новорічних свят Наукова бібліотека отримала від  керівництва ДБТУ довгоочікуваний планетарний сканер, необхідний для оцифрування колекцій рідкісних і цінних видань.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка