Щороку втретій четвер листопада в Україні відзначають Всесвітній день філософії, запроваджений ЮНЕСКО у 2002році. Наразі цей день святкують у понад 80-ти країнах світу.

Головна мета свята – долучити людей добагатолітньої філософської спадщини, зробити філософію ближчою кожному. Філософія заклала основу критичного, незалежного і творчого мислення. Вчення спонукає нас додослідження фундаментальних істин, продукування власних теорій тависновків.

Пропонуємо ознайомитися зі списком літератури даної тематики, яку Ви можете отримати, звернувши до Наукової бібліотеки:

 1. Огородник, І.В. Історія філософської думкив Україні [Текст] :курслекцій: навч. посібник/І.В. Огородник,В.В. Огородник.–Київ: Вищашк.,1999.– 544с.
 2. Історія філософії України: хрестоматія [Текст]: навч. посіб. для вузів / упоряд. М.Ф.Тарасенко та ін.–Київ: Либiдь,1993.– 559с.
 3. Історія української філософії [Текст]: підручник / ред. А. Б. Кулачок. – Київ : Академвидав,2008. – 624 с. – (Альма-матер).
 4. Горський, В.С. Історія української філософії [Текст] : навч. посібник / В.С. Горський.– 4-е вид., доп. – Київ : Наук. думка, 2001. – 376 с.
 5. Горський, В. С. Історія української філософії [Текст]: курс лекцій. Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. С. Горський. – 3-є вид. – Київ : Наук. думка,1997. – 285 с.
 6. Вступ до філософії [Текст] : історико-філософська пропедевтика: підруч. / Г.І.Волинка, В. І. Гусєв, І. В. Огородник [та ін.] ; за ред. Г. І. Волинки. – Київ : Вища шк.,1999. – 622 с.
 7. Багалій, Д.І. Український мандрований філософ Григорій Сковорода [Текст] : монография / Д. І.Багалій. – 2-е вид., випli. – Київ : Орій при УКСП Кобза,1992. – 472 с. – (Спадок).
 8. Философы и философия [Текст] : жизнь ,судьба, учение. – М. : Остожье,1998. – 541 с.
 9. Таранов, П. С. 120 философов: жизнь, судьба, учение [Текст] : научно-популярная литература. Т. 1 / П. С. Таранов. – Симферополь : Таврия,1997. – 624 с. – (Анатомия мудрости).
 10. Таранов, П. С.120 философов: жизнь, судьба, учение [Текст] : научно-популярная литература. Т. 2 / П. С. Таранов. – Симферополь : Таврия,1997. – 622 с. – (Анатомия мудрости).
 11. Мусский, И.А. Сто великих мыслителей / Игорь Анатольевич Мусский. – М. : Вече, 2000. – 688 с.
 12. Вступ до філософії .Кредитно-модульний курс [Текст] : навч.-метод. посібник / за ред. Л. М. Нікітіна. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Київ : Центр учб. л-ри,2008. – 256 с.
 13. Васильева, Е. К. 100 знаменитых мудрецов [Текст] / Е. К. Васильев, Ю.С. Пернатьев.– Харьков : Фолио, 2008. – 512 с. – (100знаменитых).
 14. Кремень, В. Г. Філософія управління [Текст] : підручник / В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов. – Київ : Знання України, 2007. – 360 с.
 15. Філософія [Текст] : підручник / В. П. Андрущенко, В. І. Волович, М. І. Горлач [та ін.] ; за ред. М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибалка. – 2-е вид., перероб. та доп. – Харків : Консум, 2001. – 672 с.
 16. Філософія [Текст] : посібник / Є. М. Причепiй, А. М. Чернiй, В. Д. Гвоздецький [та ін.].– Київ : Академiя,2001. – 576 с. – (Альма матеli).
 17. Філософія [Текст] : курс лекцій / І. В. Бичко [та ін.]. – Київ : Либiдь,1993. – 576 с.
 18. Філософія науки[Текст] : навч. посібник / Л. В. Фiрсова [та ін.] ; за ред. Л.В.Фірсової ; Харків. держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. – Харків : Нове слово,2003. – 336 с.
 19. Кант, И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н. Лосского сверен и отредактирован Ц. Г. Арзаканяном и М. И. Иткиным; примеч. Ц. Г. Арзаканяна. – М. : Эксмо,2007. – 736с.
 20. Мыслители Греции: от мифа к логике : сочинения : пер. с древнегреческого / сост. В.Шкода. – М.-Харьков: ЭКСМО-Пресс, Фолио,1998.
 21. Ницше, Ф. Так говорил Заратустра; К генеалогии морали; Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм [Текст] / Ф. Ницше ; пер. с нем.: Ю. М. Антоновский, Г.А.Рачинский ; пер. с нем., ред., примеч. К. А. Свасьян. – Минск : Попуliliи,1997. – 624 с.
 22. Ницше, Ф. Человеческое, слишком человеческое; Весёлая наука; Злая мудрость [Текст] / Ф. Ницше ; пер. с нем. С. Л. Франк ; пер. с нем., ред., примеч. К. А. Севасьян. – Минск : Попуliliи,1997. – 704 с.
 23. Ницше, Ф. По ту сторону добра и зла [Текст] / Ф. Ницше ; пер. с нем.: Ю.Антоновского, Е. Соколовой. – СПб : Азбука,2014. – 544 с.
 24. Сенека, Луцій Анней. Моральні листи до Луцілія [Текст] / Луцій Анней Сенека ; пер. з лат. А. Содомора. – Київ : Основи,1995. – 603 с.
 25. Ціцерон, М. Т. Про державу. Про закони. Про природу богів [Текст] / М. Т. Ціцерон ; пер. з лат. В. Литвинов. – Київ : Основи,1998. – 476 с.
 26. Завєтний, С. О. Курс лекцій з історії філософії управління [Текст] : навч. посібник / С.О. Завєтний. – Харків,2009. – 320 с.
 27. Філософія права [Текст] : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. О. Г. Данильяна. – Харків : Право,2009. – 208 с.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-03-30

Кускова, Світлана Вікторівна. Офіс-менеджмент [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. перш.(бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. / С. В. Кускова ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. — Харків : [б. в.], 2020. — 312 с. — Бібліогр.: с. 305-308

Твори-ювіляри 2020 (частина 3)

2020-03-26

Наукова бібліотека пропонує переглянути віртуальну виставку “Твори-ювіляри 2020” (частина 3), в якій Ви дізнаєтеся які жінки надихнули Павла Загребельного на написання історичних романів “Євпраксія” та “Роксолана”.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка